Skip navigationen

Huslejenævn

Lejere og udlejere af private beboelseslejemål, herunder enkeltværelser, inden for det private udlejningsbyggeri, kan få deres sag behandlet i huslejenævnet.

Billede af hus

Huslejenævnet træffer blandt andet afgørelse om

 • varslet lejeforhøjelse
 • istandsættelse ved fraflytning
 • lejens størrelse*
 • manglende tilbagebetaling af depositum
 • manglende varmeregnskab
 • manglende vedligeholdelse
 • omkostningsbestemt husleje

*Bemærk i sager om nedsættelse af leje, at nedsættelse kun kan ske fra tidspunktet for sagens indbringelse for huslejenævnet, hvis det er mere end 1 år siden man betalte leje første gang.

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om

- rene erhvervslejemål
- spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål, dog opsigelse af visse værelseslejemål

 

Sådan gør du

Alle sager, der ønskes behandlet af huslejenævnet, skal indbringes skriftligt med præcisering af, hvad det er, man ønsker nævnet  skal tage stilling til. Man skal endvidere vedlægge den fornødne dokumentation for forholdet, man ønsker at få behandlet, eksempelvis lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v.

Skema til udfyldelse ved indbringelse af sag for huslejenævnet (Word)

Skema til udfyldelse ved indbringelse af sag for huslejenævnet (Pdf)

Omfatter lejeforholdet flere lejere, så skal samtlige lejere underskrive klagen.

Gebyr

Ved indbringelse af sager skal der i 2020 betales et gebyr på 314 kr. Gebyret reguleres en gang årligt, til 1. januar. 

Gebyret skal overføres til Dragør Kommunes konto i Nordea, reg. 2191 kt. 6276191002. Overførslen skal mærkes med Huslejenævn og adressen sagen vedrører.

Udlejeren skal betale et gebyr på 2.150 (2020-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet. 

Huslejenævnet er ikke en del af den kommunale forvaltning, og nævnet kan derfor ikke yde råd og vejledning. Vejledning om Leje- og Boligreguleringslovens bestemmelser må derfor søges hos grundejerforeninger, lejerorganisationer, ejendomsadministratorer, advokater m.v. 

 

Forhåndsgodkendt husleje

­

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal selv eje boligen
 • Boligen skal være den eneste, du udlejer
 • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
 • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
 • En forhåndsgodkendelse koster 524 kroner i 2020. 

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

Huslejenævnets medlemmer

 • Stine Fink Hansen (formand)
 • Ida Grunnet (lejerrepræsentant)
 • Niels Garder (udlejerrepræsentant)

Suppleanter

 • Cecilie Kruse (suppleant for formand)
 • Jakob Lakjer (suppleant for lejerrepræsentant)
 • Reno di Stefano (suppleant for udlejerrepræsentant)

Bor du i almennyttigt boligbyggeri eller ældrebolig?

Lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri, herunder ældreboliger skal rette henvendelse til beboerklagenævnet.

 

Kontakt

Huslejenævnet

Du skal henvende dig på Digital Post til huslejenævnet

Telefon: 32 89 01 16

Du kan også sende en mail til Huslejenævnet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.