Skip navigationen

Når du skal bygge

Når du skal bygge, skal du søge byggetilladelse digitalt.

Sagsbehandlingstider for byggesager

Regeringen og KL har aftalt at landsdækkende servicemål på byggesager.

Dragør Kommune har over det sidste år har fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden.

Kommune er nu nået så langt at sagsbehandlingstiderne for byggesager er blevet ændret, så Dragør Kommune følger Regeringen og KL´s landsdækkende servicemål på byggesager.

Servicemål for de enkelte kategorier:

Kategori 1 - Simple Konstruktioner = 40 dage

Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

Der må dog påregnes en udvidet sagsbehandlingstid, hvis ansøgningen fx kræver dispensation eller supplerende tilladelse efter anden lovgivning.

Forvaltningen vil snarest opdaterer hjemmesiden i forhold til servicemål på landzonesager, bevaringssager, udstykninger og dispensationer i forhold til planloven.

Hvornår skal jeg ansøge om byggetilladelse

Du skal ansøge, hvis du skal opføre en af nedenstående byggerier.

 • Nedrive byggeri på jeres ejendom
 • Hvis der foretages terrænregulering på jeres ejendom
 • Enfamiliehus 
 • Tilbygning eller udvidelse af tagetage, etablering af kviste eller udestuer
 • Foretage udvendig efterisolering
 • Ændring af opvarmningsform, herunder jordvarmeanlæg
 • Carporte, garage, udhuse og lign sekundært byggeri.
 • Etageboliger
 • Erhvervsbyggeri
 • Ændre anvendelse af bygningen/ejendommen

Opmærksomheden skal henledes på at ovennævnte ikke er en udtømmende liste, og hvis I er i tvivl om jeres byggeri kræver byggetilladelse kontakte Dragør Kommunes, Team Plan og Byg.

Forhåndsdialogmøde

Team Plan og Byg anbefaler før indsendelse af en konkret byggeansøgning, at afdelingen kontaktes med henblik på et forhåndsdialogmøde.

Til dette møde skal afdelingen forinden have modtaget et skitseforslag/projekt senest 7 dage før mødet. Hvorefter der på mødet vil blive foretaget en gennemgang af ansøgning samt oplysning om hvilke umiddelbare overskridelser eller udfordringer der kan være i det konkrete projekt.

Formålet med mødet er at gennemgå jeres ideer og tanker for ejendommen, og i dialog få tilpasset projektet, så dette stemmer overens med gældende bygningsreglement og de planmæssige forhold for jeres ejendom.

Lovliggørelsessager

Team Plan og Byg har i øjeblikket mange lovliggørelsessager, og afdelingen har fra september igangsat sagsbehandling af disse sager. Idet der er mange sager kan der gå et stykke tid før alle er blevet kontaktet vedrørende deres sag, da disse igangsættes løbende.

Der opkræves byggesagsgebyr i forbindelse med lovliggørelsessager. Gebyret beregnes efter timesats og opkræves i 2 rater.

1. rate indtil afgørelse i sagen, og 2. rate indtil byggeriet er endelig lovliggjort og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen.

Tidligere byggesager

Dragør Kommune har fået scannet de tidligere byggesager.

I har derfor mulighed for at tilgå disse sager via Filarkiv.

På følgende link kan I få adgang til Filarkiv: https://public.filarkiv.dk/

For at kunne se de eksisterende byggesager på Filarkiv, skal der i første omgang logges ind med NEM-ID, hvorefter det er muligt at søge på den enkelte ejendom.

Det er ikke muligt at tilgå sager på de ejendomme, som er ejet af henholdsvis kommune, stat samt ejendomme der indeholde særlige funktioner.

Hvis der umiddelbart er oplysninger, som ikke ses at fremgå af arkivet, er I velkomne til at kontakte afdelingen pr. mail på planogbyg@dragoer.dk eller pr. telefon på 32 89 03 20, hvorefter afdelingen vil gennemgå den konkrete ejendom. 

Tilslutningspligt til naturgas, i forbindelse med opsætning af varmepumpeanlæg

Vedtagelsen af delplanen fra kommunens varmeforsyning af 1982 betyder at ny bebyggelse, som er opført efter den 10. juni 1982 skal tilsluttes naturgasnette og der vil derfor være tilslutningspligt til naturgas.

Bebyggelse som er opført før den 10. juni 1982 er ikke omfattet af tilslutningspligten, jf. kommuneplanen for 2013, som henviser til delplanen fra 1982.

Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til naturgas skal ansøges ved at fremsendes en mail til Planogbyg@dragoer.dk

Af mailen skal det fremgå hvilken opvarmningsform der benyttes i stedet for naturgas.

Ovennævnte er ikke gældende for byggeri som er omfattet af lokalplan 25 ”Den Gamle BY” eller lokalplan 42 ”St. Magleby”. 

Når en ejendommen er beliggende indenfor lokalplan 25 ”Den Gamle BY” eller lokalplan 42 ”St. Magleby” skal der altid fremsendes en ansøgning.

Takster for byggesagsgebyr 2022

Byggesagsgebyret er en timesats, for sagsbehandling efter byggeloven.

Timeprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen til 680 kr./time.

Den medgåede tid starter ved sagens oprettelse og gebyret faktureres ved udstedelse af byggetilladelse/nedrivningstilladelse.

Der opkræves byggesagsgebyr i forbindelse med lovliggørelsessager. Gebyret beregnes efter timesats og opkræves i 2 rater.

1. rate indtil afgørelse i sagen, og 2. rate indtil byggeriet er endelig lovliggjort og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen.

For nedrivningstilladelser opkræves et samlet fast gebyr på 1.235 kr. ved udstedelse af tilladelsen.

Der opkræves ikke gebyr for garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede sekundære bygninger samt nedrivning af disse bygningstyper, hvis disse har et samlet areal under 50 m2 inkl. det aktuelle byggeri, i det ikke kræver en byggetilladelse såfremt at byggeriet overholder gældende bestemmelser i bygningsreglementet om placering og højder mv. samt lokalplan / byplanvedtægt og tinglyste deklarationer.

Dog skal der, når byggeriet er opført ske indberetning via RET BBR

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte, og stemmer overens med de faktiske forhold på din ejendom.
 
BBR-registeret er et landsdækkende register, som indeholder oplysninger om bygninger og tekniske anlæg på din ejendom.

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i bekendtgørelsen BEK. nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ”ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR)”.

Det første forhåndsdialogmøde og opfølgning på sagen efter meddelt tilladelse er gebyrfrit (Lovliggørelsessager er undtaget denne regel).

Byggesagsgebyret er momsfrit.

 • Byggeriets regler

 • Byggeloven og bygningsreglementet

  Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

  Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

 • Andre love og regler

  Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

  Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

 • Byggemyndigheder og -tilladelser

  I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

  Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

  Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

  Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

  Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

 • Obligatorisk byggeskadeforsikring

  I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

  Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

  Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

  Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen

Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.