Skip navigationen

Brug af vej- og parkareal

Byens offentlige veje og parker kan frit bruges af alle. Men hvis du ønsker at bruge dem til noget særligt, skal du have lov af kommunen. Det er Kommunalbestyrelsen som har beslutter de overordnede regler.

Du skal søge om tilladelse, hvis du:

 • vil afholde et udendørs arrangement 
 • vil optage en fim 
 • vil grave i et offentligt vejareal
 • vil opstille en lukket container med byggemateriale på offentlig vej eller areal
 • vil sætte en åben container til byggeaffald på offentlig vej eller areal
 • vil sætte et cykelstativ på offentlig vej eller areal
 • Vil lave en overkørsel på offentlig vej eller areal
 • Vil bygge en bygning eller et bygningsfremspring der går ind over et offentligt areal
 • Vil sætte en genbrugscontainer på et offentligt areal
 • Vil opsætte skilte, boder eller udstillinger
 • Vil lave udeservering ved din forretning
 • vil leje en stadeplads på Nordre Væl
 • Råden over vejarealer

 • Du kan søge om at råde midlertidigt over offentlige veje og private fællesveje

  Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører fx grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal.

  Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

  Du kan også søge i Central vej- og stifortegnelse (CVF) på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og få oplyst hvem, der er vejbestyrer.

  • Central vej- og stifortegnelse (CVF) (nyt vindue)

  Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område

  Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra kommunen eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

  Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge kommunen.

  Du skal ansøge digitalt

  Fra 1. december 2014 skal du ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

  Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

  Hvad er et vejareal?

  Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

 • Tilladelse til udendørs arrangement

  Du kan søge om tilladelse til midlertidig råden over vejareal, fx til cykelløb, demonstrationer, gadeteater, musikarrangementer, vejfest, loppemarked eller lignende, hvis kommunen finder det færdselsmæssigt forsvarligt.

 • Tilladelse til at opstille materiel

  Hvis du ønsker at stille materiel op, som fx en container, skurvogn, flyttebil, stillads, brændelæs og lignende på et vejareal, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

 • Ansøg om at få opsat skilt for at vise vej

  Hvis du har et ønske om at sætte et skilt op i dit lokalområde, der som en service viser vej i trafikken, skal du ansøge Vejdirektoratet om at de sætter skiltet op. Det er Vejdirektoratet, der betaler skiltet og opsætningen af skiltet. Du kan ansøge digitalt om at få sat et skilt op.

  Skiltet skal være trafikalt begrundet

  Det gælder som hovedprincip for almindelig servicevejvisning, at skilte kun sættes op, når der er en trafikal begrundelse, fx at tage hensyn til trafiksikkerheden eller afviklingen af trafikken, så trafikanterne bliver informeret tydeligt og i god tid, for fx at undgå, at de kører forkert eller laver en pludselig opbremsning mv.

  Hvad skal skiltet vise?

  Skiltene kan fx vise vej til ikke-geografiske mål som:

  • terminalmål, offentlige og private institutioner og virksomheder, såsom hospitaler, idrætsanlæg, kulturhuse, industriområder og offentlige og private virksomheder mv.
  • overnatningsmål og spisesteder nær ruten. Vejvisningen opsættes primært som symbol
  • fritids- og turistmål som fx naturområder, sportsanlæg, badesteder, kirker, golfbaner, fiskesøer mv.
  • lokale seværdigheder og nationale seværdigheder. For at blive optaget som en lokal- eller national seværdighed er der i bekendtgørelsen fastsat nærmere kvalitetskrav.
  • Vejdirektoratet om almindelig servicevejvisning (nyt vindue)
 • Tilladelse til at grave

  Hvis du ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

  Det er en god ide at ringe til kommunen eller søge oplysning på kommunens hjemmeside i god tid forinden, således at du kan høre nærmere om, hvad du skal gøre for at få tilladelse.

 • Hvem giver tilladelsen til at råde over vejarealet?

  • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen
  • på private veje i landzonen er det private ejere
  • på motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet
 • Hvordan søger jeg om tilladelse?

  Du skal søge digitalt, når du skal ansøge om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse.

  Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

 • Hvornår får jeg svar?

  Der ikke bindende regler om hvor lang tid der går, før du får svar. Det bedste er at henvende dig til kommunen eller Vejdirektoratet og spørge.

 • Hvor længe gælder tilladelsen?

  Når du får bevilget tilladelsen, får du også besked om hvor lang tid den gælder.

 • Ansøg om adgang til statsvej

  Hvis du vil etablere en adgang fra din ejendom til en statsvej, skal du have Vejdirektoratets tilladelse. Det kræver også Vejdirektoratets tilladelse at ændre eller udvide en eksisterende adgang til en statsvej. Du kan ansøge digitalt om adgang til en statsvej fra din ejendom.

  Det kan tage op til syv uger før du får svar på din ansøgning.

  Adgangsbegrænsning

  Mange statsveje er pålagt såkaldte adgangsbegrænsninger, som er tinglyst på de ejendomme de gælder for. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen. Det gør man ved at regulere hvor mange adgange der må være til vejen, og hvordan adgangene må benyttes.

  Er din ejendom pålagt en adgangsbegrænsning skal du kontakte Vejdirektoratet hvis du vil ændre eller udvide anvendelsen af din ejendom, fx ved at åbne en virksomhed på din ejendom.

 • Ansøg om at råde over areal med vejbyggelinje

  Hvad er en vejbyggelinje?

  Der er tinglyst byggelinjer på næsten alle statens veje. Vejbyggelinjer skal sikre, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til trafikken. På denne måde undgås det, at værdifulde byggerier mv. opføres tæt på vejen, og i værste fald skal nedrives, hvis vejen på et tidspunkt skal udvides.

  Vejbyggelinjer kan også være pålagt af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

  Undersøg om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje

  Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, og du har planer om:

  • at opføre nyt byggeri eller lave en om- eller tilbygning
  • at anbringe faste genstande, reklamestandere eller lignende
  • at udføre ledningsarbejder
  • at opføre en støj- eller jordvold, støjskærm eller
  • at anlægge P-pladser, interne veje eller udstillingsarealer mv.

  Så skal du kontakte Vejdirektoratet for at undersøge om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje.

  Hvis du ønsker at lave en ændring inden for det areal, som er pålagt vejbyggelinje, skal du ansøge om tilladelse fra Vejdirektoratet. Det kan du gøre digitalt.

  Det kan tage op til syv uger, før du får svar fra Vejdirektoratet.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du klage til Vejdirektoratet inden for den fastsatte klagefrist, det vil sige senest fire uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse.

  En klage over Vejdirektoratets afgørelse kan ske til Transport- og Boligministeriet.

 • Huskeliste

  • husk, at en tilladelse ikke omfatter parkering af køretøjer
  • husk, at det er ejeren af fx containeren, der skal søge om tilladelse – ikke lejeren
  • husk en kopi af tilladelsen med bilag altid skal opbevares og kunne fremvises.

Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen

Læs også

​På borger.dk

Andre sider

 • Ofte stillede spørgsmål
 • Myndighed

  § 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget, som fastsætter nærmere bestemmelser om uddelegering af administrationen af disse tilladelser. Administrationen er delegeret til forvaltningen Plan og Teknik.

 • Varighed og ophør

  § 2. Tilladelse til brug af vejareal og parkareal gives indtil videre eller for en nærmere angivet periode.

  Stk. 2. Tilladelsen kan ændres eller inddrages, hvis tilladelsens betingelser misligholdes eller det skønnes påkrævet af overordnede hensyn, uden at der skal svares erstatning.

  Stk 3. Det påhviler tilladelsens indehaver at give meddelelse til den udstedende myndighed, hvis tilladelsen ikke ønskes udnyttet hele den tilladte periode eller ved ophør, hvor tilladelsen er givet indtil videre. Såfremt den pågældende virksomhed overdrages, kan en løbende tilladelse overdrages som led heri under forudsætning af, at virksomheden videreføres uændret, herunder med samme udnyttelse af vejareal.

 • Reetablering, istandsættelse og renholdelse

  § 3. Ved tilladelsens ophør påhviler det tilladelsens indehaver at reetablere vejarealet eller parkarealet til samme tilstand, som før tilladelsen trådte i kraft, for så vidt skaderne kan henføres til de aktiviteter, som tilladelsen har omfattet. Herunder påhviler det ligeledes tilladelsens ejer at foretage renholdelse af såvel de benyttede arealer som tilstødende arealer, jf. vilkår i tilladelser.

  Stk. 2. Krav til reetablering, istandsættelse og renholdelse fastsættes ved påbud efter konkret skøn, og der kan fastsættes krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for tilladelsens udstedelse.

  Stk. 3. Såfremt et påbud ikke kan efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for den forpligtedes regning.

 • Ansvar

  § 4. Kommunen påtager sig intet ansvar for skader eller ulemper i forbindelse med materialer eller anlægs anbringelse, tilstedeværelse, benyttelse, vedligeholdelse eller fjernelse.

  Stk. 2. Kommunen kan til dækning af det i stk. 1 omhandlede ansvar stille krav om, at tilladelsens indehaver tegner en ansvarsforsikring.

  Stk. 3. Kommunen påtager sig intet ansvar for ulemper eller hindringer, der måtte være forårsaget af igangværende kommunale eller private anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder.

  Stk. 4. Tilladelsens indehaver er forpligtet til at overholde anden lovgivning, herunder at indhente eventuelle fornødne tilladelser.

 • Særlige forhold

  § 5. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for brug af vejareal eller parkareal.

  Stk. 2. I forbindelse med indgåelse af leje- eller koncessionsaftaler kan der gøres undtagelser fra nærværende bestemmelser, herunder afgiftsfritagelser for så vidt disse undtagelser indgår udtrykkeligt i aftalens vilkår.

 • Gravetilladelse

  § 6. Opgravning i vejareal kræver kommunens tilladelse. Ved tilladelse til opgravning i forbindelse med arbejde på en ejendoms private afløbsledninger i vejarealet, skal der tillige gives tilladelse til afløbsarbejderne.

 • Anbringelse af bygge- og anlægsmateriel mv.

  § 7. Anbringelse af bygge- og anlægsmateriel, herunder opstilling af plankeværker/indretning af arbejdspladser med skurvogne, toiletvogne, containere, afsætningslad, mobilkraner, lifte, stilladser og lignende på vej- og parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ved udstedelse af tilladelse kan forlanges sikkerhedsstillelse.

  Stk. 2. Tilladelsen gives for en nærmere angivet periode eller indtil videre. Det påhviler tilladelsens indehaver at give meddelelse om eksakt placering, tidspunkt for opsætning og efterfølgende fjernelse af materiel mv. og at forsyne det anbragte materiel med indehaverens navn og adresse.

  Stk. 3. Tilladelser, der medfører tilslutning af afløbsanlæg, kræver særskilt skriftlig tilladelse vedrørende dette forhold.

 • Cykelstativer

  § 8. Opsætning af faste cykelstativer, herunder stativer anbragt på mur, kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning, vedlagt plantegning.

  Stk. 2. Der kan uden tilladelse opsættes løse cykelstativer i fortovskanten ud for forretninger. Et cykelstativ må dog maksimalt være 130 cm højt og 70 cm bredt og må kun opstilles, hvis der med cykler i stativet er mindst 150 cm til fri passage og stativet ikke er placeret i det primære gangareal.

  Stk. 3. Løse cykelstativer må ikke være til gene for færdslen og kan i givet fald kræves fjernet.

  Stk. 4. Løse cykelstativer med reklame (forretningens logo eller navn) kan anvendes under forudsætning af, at stk. 2 og 3 overholdes, og at der ved ibrugtagning gives meddelelse herom til kommunen.

  Stk. 5. Løse cykelstativer med reklame (forretningens logo eller navn) betinges af en afgift til Kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

 • Overkørsler

  § 9. Anlæg af permanente eller midlertidige overkørsler kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ansøgning skal vedlægges plantegning.

 • Bygninger og bygningsfremspring mv.

  § 10. Bygninger, bygningsfremspring mv. på, i eller udover offentligt vejareal kræver skriftlig tilladelse, forinden de pågældende arbejder iværksættes.

 • Genbrugscontainere mm.

  § 11. Opstilling af permanente eller midlertidige genbrugscontainere, herunder tøjindsamling mv., kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Genbrugscontainere skal normalt søges placeret på privat grundareal.

 • Afgifter

  § 12 Tilladelser til de af nærværende bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune omhandlede anvendelser kan meddeles på betingelse af, at der betales en afgift, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. § 26, stk. 2.

 • Særlige bestemmelser for afholdelse af udendørs arrangementer

  § 13. Afholdelse af arrangementer på vejareal eller offentligt parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Tilladelse kan betinges af sikkerhedsstillelse og forsikring.

  Stk. 2. Tilladelse til arrangementer betinges af politiets tilladelse i henhold til Politi-bekendtgørelsen i følgende tilfælde: Hvor der skal foregå færdselsregulerende foranstaltninger, hvor sikkerhedsforhold skal vurderes, ved demonstrationer og optog samt i forbindelse med forlystelsesarrangementer, herunder udskænkning af alkohol.

  Stk. 3. Filmoptagelser på vej- eller parkareal kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 4. Tilladelse kan betinges af en afgift til kommunen for så vidt angår lukkede kommercielle arrangementer. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgiften individuelt efter konkret vurdering.


  § 14. Der fastlægges følgende retningslinier for ophængning af plakater.

  Stk. 2. Plakater skal opklæbes på træfiberplader eller lignende og ophænges i lysmaster ved hjælp af sejlgarn.

  Stk. 3. Plakater skal anbringes i en sådan højde, at de ikke spærrer for det frie udsyn eller på anden måde er til gene for færdslen.

  Stk. 4. Plakater skal ophænges med en underkant mindst 2,20 meter over gaden og overkant mindst 1,50 meter under laveste el-ledning.

  Stk. 5. Plakater må ikke ophænges på standere for signalanlæg eller standere for vejafmærkning og vejvisning.

  Stk. 6. Plakater må ikke ophænges på træer.

  Stk. 7. Enhver form for direkte opklæbning af plakater er forbudt, og vil i givet fald medføre omgående politianmeldelse.

  Stk. 8. Plakater ophænges uden ansvar for Dragør Kommune. Det ophængte skal fjernes umiddelbart efter arrangementet. I modsat fald vil det blive fjernet af Dragør Kommune for ansøgers regning.

 • Særlige bestemmelser om stadeplads

  § 15. Drift af stade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Enhver der efter næringsloven kan drive stadehandel/torvehandel kan principielt leje en såvel fast som kortvarig stadeplads i Dragør Kommune, såfremt stadets placering kan godkendes af Kommunalbestyrelsen, Dog har personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsret til ledige stadepladser.

  Stk. 3. Faste stadepladser defineres som permanent eller hyppigt tilbagevendende opstilling af et stade på samme af Kommunalbestyrelsen godkendte lokalitet og hvorom der er indgået en personlig kontrakt. Det kan f.eks. omhandle daglig eller ugentlig opstilling af fiskebil eller pølsevogn.

  Stk. 4. Kortvarige stadepladser defineres som sporadisk, enkeltstående opstilling af et stade på individuel basis såvel som i forbindelse med arrangementer, f.eks. torvedagsboder og loppetorvsboder eller i forbindelse med kampagner.

  Stk. 5. Ingen kan få tilladelse til mere end én fast stadeplads.

  Stk. 6. Tilladelse til brug af stadeplads er personlig og kan ikke overdrages, fremlejes eller udlånes til anden side, uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

  Stk. 7. Kortvarige stadepladser på individuel basis såvel som i forbindelse med kollektive arrangementer tildeles efter konkret ansøgning.


  § 16. Staderne må ikke anvendes til udskænkning af øl, vin og spiritus, og der må på stadet ikke forefindes andre drikkevarer end de til handelen godkendte.


  § 17. Indretning og udstyr på stadepladsen skal være forsvarlig og må ikke kunne udgøre fare eller være til gene for publikum. Vogne og andet udstyr som f.eks. sejl, overdækninger mv., der agtes anbragt på stadet, skal godkendes i forbindelse med indgåelse af stadeaftalen.

  Stk. 2. Stadepladsen skal placeres som anvist af Kommunalbestyrelsen og må ikke flyttes uden særlig tilladelse.

  Stk. 3. Vogne, der benyttes på stadepladsen, skal fjernes samtidig med salgets ophør.

  Stk. 4. Lejeren af en stadeplads er forpligtet til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af arealet, mens stadepladsen benyttes. Stadepladsen skal forlades ryddet og rengjort. Tom emballage, kasser, kurve eller andet må ikke på synlig måde hensættes på eller omkring stadepladsen.


  § 18. Tilladelsen betinges af en afgift til kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne (stadelejen) én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

  Stk. 2. Private og foreninger, der anvender staderne til arrangementer af humanitær eller velgørende karakter eller der ikke anvender staderne til erhvervsmæssigt salg, kan fritages for betaling af stadeleje.

 • Særlige bestemmelser om udeservering

  § 19. Drift af fortovs- og friluftsrestaurant i form af udeservering kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Tilladelse gives kun til bevillingshavende restauratører, der har restaurant ud for eller i umiddelbar nærhed af den pågældende vej eller parkareal.

  Stk. 3. Tilladelse betinges af en afgift til kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.


  § 20. Kommunalbestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde serveringsområdets indretning, størrelse og udstrækning.

  Stk. 2. Inventarets materialer og farver skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og skal bidrage til en harmonisk helhedsvirkning i det samlede gademiljø.

  Stk. 3. Borde, stole og eventuelle parasoller skal fjernes uden for serveringstiden.

  Stk. 4. Der må ikke i serveringsområdet uden særlig tilladelse opstilles yderligere inventar så som reklamestativer, attrapper, reklamestandere, lampetter, plantekasser og lignende.

  Stk. 5. Der skal være adgang til affaldsbeholder(e) på serveringsstedet.

  Stk. 6. Det til udeserveringen godkendte areal skal dagen igennem renholdes.

  Stk. 7. Serveringsarealet skal fejes og rengøres efter lukketid og alt affald, der kan henføres til udeserveringen skal fjernes fra de omkringliggende arealer.

  Stk. 8. Kasser med flasker og lignende må ikke henstilles på gadearealet uden for restauranten.

  Stk. 9. Adgang til opgange, forretninger, porte samt naturlige ganglinjer må ikke hindres af opstillingen.

  Stk. 10. Såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes, kan Kommunalbestyrelsen inddrage tilladelsen med øjeblikkelig virkning.

  Stk. 11. Endvidere forbeholder Kommunalbestyrelsen sig ret til at tilbagekalde sin tilladelse, såfremt forholdene efter Kommunalbestyrelsens skøn skulle gøre det påkrævet.

 • Særlige bestemmelser om opstilling af skilte, vareudstillinger mv.

  § 21. Der kan uden tilladelse opstilles skilte og vareudstillinger mv. ud for egen butik i åbningstiden med de i stk. 2-7 anførte begrænsninger samt på de betingelser, der fremgår af § 22 og § 23.

  Stk. 2. Skilte og vareudstillinger mv. må ikke have større fremspring end 100 cm fra facaden. Reklameskilte og vareudstillinger må kun opstilles, hvis der er mindst 150 cm til fri passage og skilte eller vareudstillinger ikke er placeret i den primære gangsti. På gågade skal der være mindst 3,5 meter fri passage. Fodgængerpassage skal under alle omstændigheder have et naturligt forløb.

  Stk. 3. Skilte og vareudstillinger mv. må ikke opstilles foran indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende.

  Stk. 4. Der må ikke opstilles skilte og vareudstillinger mv., der reklamerer for andre butikker eller for andet end det, der sælges i butikken.

  Stk. 5. Der må ikke uden særskilt tilladelse foretages nogen form for salg, ekspedition eller lignende fra vareudstillinger mv.

  Stk. 6. Opstilling af skilte og vareudstillinger mv. for forretninger, der ikke er beliggende i stueplan, kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges plantegning.

  Stk. 7. Lysreklamer og billboards på vejareal tillades ikke.

  § 22. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange ændring, flytning eller fjernelse af et arrangement, selvom dette tidligere er godkendt, såfremt det skønnes nødvendigt af trafikale, sikkerhedsmæssige eller andre relevante årsager.

  § 23. Anvendelse af offentligt vejareal til opstilling af skilte, vareudstillinger mv. sker mod betaling af en afgift. Kommunalbestyrelsen fastsætter afgifterne for opstilling af skilte og vareudstillinger én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, jf. Afgiftsfortegnelsen.

 • Udstillingsskabe og automater

  § 24. Opsætning af udstillingsskabe og automater på facade kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Skabe og automater tillades kun med et fremspring på maksimalt 40 cm. Ved hjørneafskæringer og ved en fortovsbredde på mindre end 1,65 m tillades dog kun fremspring på 15 cm.

  Stk. 3. Tilladelse til opsætning af skabe og/eller automater betinges af en afgift til kommunen, jf. Afgiftsfortegnelsen.

 • Anden brug af vejareal

  § 25. Anden brug af vejareal end angivet i § 7-24 kræver tilladelse, som kan meddeles efter forudgående skriftlig ansøgning.

  Stk. 2. Tilladelse til anden brug af vejareal kan betinges af bruger- og eventuelt serviceafgift, jf. Afgiftsfortegnelsen.

 • Hjemmelsgrundlag

  § 26. Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune er udfærdiget af Dragør Kommune som vejmyndighed med hjemmel i kapital 11 i Lov nr. 312 af 9. september 1971 om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 med senere ændringer og kapitel 8 i Lov nr. 288 af 7. juni 1972 om private fællesveje (privatvejsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 med senere ændringer.

  Stk. 2. Dragør Kommune udfærdiger en fortegnelse (Afgiftsfortegnelsen) over de fastsatte afgifter.

 • Overtrædelser

  § 27. Overtrædelser af bestemmelser for brug af vejareal i Dragør Kommune og/eller tilsidesættelse af vilkår forbundet med tilladelse efter samme kan straffes med bøde, jf. § 113 i lov om offentlige veje og § 67 i lov om private fællesveje og/eller inddragelse af tilladelse. Overtrædelse af bestemmelser for brug af parkareal i Dragør Kommune og/eller tilsidesættelse af vilkår forbundet med tilladelse efter samme kan medføre inddragelse af tilladelse.

 • Ikrafttræden

  § 28. Bestemmelsen til brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2008.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.