Skip navigationen

Sne og glatte veje

Hjælp hjemmehjælpen, postbuddet og renovatøren så de kan komme sikkert til din dør når det er glat. Her kan du se, hvilke arealer du skal sørge for, og hvilke der er kommunens ansvar.

Hold adgangsveje ryddet

Grundejerne skal sørge for at indkørsler, indgange, udvendige trapper samt adgang til og plads omkring affaldsstativ holdes farbare og sikre.

Sker dette ikke, kan man risikere, at servicen udebliver. Pladsen omkring brandhaner og lignende skal også holdes ryddet for sne.

Det gælder også fortove

Grundejeren har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fortove ud for deres ejendom - og det gælder alle fortove rundt om ejendommen.

Der skal sædvanligvis være ryddet sne og glatførebekæmpet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00.

Private fællesveje

Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje i bymæssige bebyggelser påhviler de tilgrænsende ejendomme, og hver grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe glatføre såvel på fortovene som på kørebanen ud til vejens midte.

På landet er det brugere med vejret til den pågældende private fællesvej, der
skal rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

Det gør Dragør Kommune

Vejvæsenet rydder sne og bekæmper glatføre døgnet rundt på de vigtigste, offentlige veje, pladser og stier.

Boligveje og gangstier vil normalt kun blive ryddet for sne og glatførebekæmpet inden for normal arbejdstid og kun i den udstrækning materiel er frigjort fra de højere prioriterede strækninger.

Kørebaner og cykelstier

Kun kørebaner og cykelstier ordnes af Dragør Kommune. På kommuneveje fjerner kommunen sneen og bekæmper glatføre på kørebaner og cykelstier. Dette arbejde udføres døgnet rundt, prioriteret efter vejens vigtighed.

Grundejere skal selv rydde og glatførebekæmpe såvel fortovet som indgange og overkørsler.

Snebunker må aldrig lægges på cykelsti, men skal lægges i kanten af fortovet eller langs kørebanekanten, hvis der er plads.

Undskyld - vi kaster med sne!

Under Vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejer allerede har ryddet.

Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige har ryddet, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Sneryddes ikke af Dragør Kommune

I henhold til gældende vinterregulativ skal der gøres opmærksom på, at følgende offentlige veje og stier ikke sneryddes eller glatføre bekæmpes af Dragør Kommune:

  • Strandstien
  • Sti til Søndre Røsevej mod syd mellem nr. 16 og 18
  • Øst-vestgående forbindelsesstier mellem St. Magleby Strandvej og Hvidtjørnen
  • Sti fra Engvej til matr. nr. 24in af St. Magleby
  • Sti fra Engvej til matr. nr. 18 af St. Magleby
  • Sti fra Jægervej til Schoutstien
  • Banestien vest for Køjevænget/Thimandsvænget
  • Søvangsstien og stien langs hovedgrøften mellem Søvangsstien og Fælledvej
  • Sti mellem Hovedgaden og Østersiden nord for Amager Museum

Sneryddes af grundejerne

Derudover skal der gøres opmærksom på følgende offentlige gade, veje og stier i Dragør Kommune, hvor grundejerne har den fulde pligt til snerydning og glatførebekæmpelse:

Badstuevælen
Bagergangen
Bjergerlav
Blegerstræde
Bodestræde
Bymandsgade
Byskriverstræde
Chr. Mølstedsgade
Deventergade
Fiskergangen
Fogdens Plads
Hollandsfed
Jan Timanns Plads
Jens Eyberts Plads
Kampensgade
Lillegade
Lodsstræde
Lybækstræde
Magstræde
Nørregade
Skippergangen
Skipperstræde
Skyllebroen
Slippen
Slottet (smøge ml. Kongevej og Toldergade)
Smedegangen
Stettinstræde
Stormgade
Stralsundstræde
Strandgade
Strandgangen
Strandstræde
Søgade
Sønderstræde
Trein Jylmanns Gang
Vartovslængen
Vognmandsgade
Von Ostensgade
Vægterstræde
Wismarstræde
Zytfensgade

Kort viser veje, hvor vintervedligehold påhviler grundejer 

Kort over vintervedligehold i Dragør. Klik for fuld størrelse
Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.