Skip navigationen

Referat

Onsdag den 29. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Status på SSP med SSP-konsulent
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  SSP-konsulenten giver en status ud fra SSP rapporten 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget fik på møde den 6. september 2017 den årlige status på SSP arbejdet. Udvalget besluttede, at invitere SSP-konsulenten til et senere møde, hvor rapporten kan gennemgås. 

  SSP-konsulenten deltager på mødet og gennemgår rapporten.

  Tidsrum: kl. 16.00-16.20

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

 • 2
  Status på arbejdet med inklusion i skolerne
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Der gives en status på inklusion i skolerne med deltagelse af de didaktiske afdelingsledere Nils Djervad, Rikke Bach og Signe Schandorff.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opfølgning på arbejdet med inklusion i skolerne

  På mødet giver kommunens tre didaktiske ledere en mundtlig status på arbejdet med inklusion på skolerne.

  Orienteringen vil tage udgangspunkt i følgende temaer;

  · Organisering i fælles team

  · Kompetenceløft

  · Sprog og forståelser

  · Indretning af fysiske rum

  · Procedure - Systematiske dokumentation og indsatser

  Beslutning BFKU 07.06.17

  Orienteringen tages til efterretning.

  Sagsfremstilling fra 07.06.17

  Administrationen oplyste, at Dragør Skole Nords ressourcer er for det kommende skoleår, hvorimod Dragør Skole Syd og Store Magleby Skoles ressourcer er for indeværende år.

  På BFKU mødet den 3. maj 2017 blev det besluttet, at administrationen fremlægger redegørelse for hvordan der arbejdes med støtte i skolerne i lighed med indsatserne på 0-6 års området.

  Organiseringen med ressourcecentre er præsenteret for udvalget på mødet d. 5. april, hvor der også blev orienteret om arbejdet med inklusion.

  I denne sag præsenteres udvalget for hvilke indsatser, der er mulige at sætte i værk i skolerne og for den didaktiske leders opgaver.

  Derudover er der vedlagt en oversigt over de enkelte skolers afsatte ressourcer til særlige indsatser i indeværende skoleår.

  Der er fire forskellige måder at få ressourcer på:

  understøttende forløb som fx specialpædagogisk bistand omkring et barn, et hold eller en klasse også kaldet AKT (adfærd, kontakt og trivsel)

  udførende indsatser med flere voksne omkring klassen, holddeling, støtteforanstaltninger eller lign. De støttende indsatser følges med vejledning af medarbejderne

  vejledning af medarbejderne om faglige og eller trivselsmæssige udfordringer

  Materialer i form af indretning, undervisningsmidler eller lign.

  Understøttende indsatser

  Særlige indsatser, hvor der bringes specialpædagoger eller medarbejdere med lignende kompetencer i spil. Det kan også være PPR, sagsbehandler eller sundhedsplejen, der har tidlige indsatser

  Det er også de understøttende indsatser at hele AKT opgaven ligger. Det er indsatser, der har afsæt i elevernes trivsel og sociale læring. Det kan også være inklusionsindsatser med hjælp fra en inklusionspædagog eller lærer. Oftest er disse indsatser bundet op på sideløbende vejledning af medarbejderne.

  Udførende indsatser

  som f.eks. holddeling eller særlige tilrettelagte faglige forløb som fx læsekursus, to-sprogundervisning, særlige kurser i faglige temaer eller lign.

  Faglig vejledning – f.eks. læsevejledere

  Med primære opgaver som at supervisere og vejlede medarbejderne. Vejlederne følger klassernes og elevers faglige udvikling, afholder klassekonferencer med udgangspunkt i fx nationale test.

  Materialer

  Som kan være indkøb af særlige undervisningsmaterialer, IT programmer eller lign. Det kan også være indretninger i form af skillevægge, høreværn, kuglepuder, mv.

  Opgavebeskrivelsen for en didaktisk leder er:

  Den didaktiske leders fokus er på læringsledelse af inkluderende læringsmiljøer for alle elever og medarbejdere på hele skolen. Tilgangen er ressourceorienteret.

  Den didaktiske leders funktion:

  Er at være en del af skolens ledelsesteam.

  Ledelse af ressourceteamet og med dertilhørende systematisk dokumentation.

  Ledelse af skolens særlige ressourcer i form af økonomi, viden og prioritering af indsatser.

  Ledelse af kompetencecentrene med dertilhørende faglige vejledere.

  At understøtte at skolen systematisk afprøver inkluderende indsatser med et tydeligt fokus på pædagogiske indsatser og pædagogisk adfærd.

  Rådgive, sparre og vejlede med didaktiske tiltag, der vil være nødvendige i den pædagogiske praksis for at inkludere.

  Iværksættelse og opfølgning på de aftalte indsatser, prioriteringer og foranstaltninger der aftales.

  Tager hånd om skoleindskrivningen efter den udarbejdede drejebog i samarbejde med indskolingslederen.

  Samarbejder med inklusionsvejlederen på institutionsområdet om relevante opgaver og temaer.

  Den didaktiske leder har intet personaleansvar.

  I det samlede ressourceteam bidrager den didaktiske leder med overblik over de samlede områders forcer og udfordringer og er bidragende i tilrettelæggelse og afholdelse af efteruddannelse i et inklusionsperspektiv for medarbejdere herunder udviklings- og ledelsesindsatser. Se i øvrigt kommissoriet for inklusion.

  Den didaktiske leder refererer til skolelederen.

  Beslutning BFKU 03.05.17

  På BFKU mødet den 3. maj 2017 besluttede udvalget, at administrationen skulle fremlægge en redegørelse for, hvordan skolerne arbejder med støtte i skolerne i lighed med indsatserne på 0-6 års området.

  Beslutning BFKU 05.04.17

  På BFKU mødet d. 5. april 2017 gav skolelederne og de didaktiske ledere udvalget en status på, hvordan der i skolerne arbejdes med inklusion i Dragør Kommune. Her blev organiseringen af ressourcecentrene også præsenteret. På dette møde godkendte udvalgt, at der på et møde i efteråret skulle laves en opfølgning på arbejdet med inklusion på skolerne.

  Sagsfremstilling fra 05.04.17

  Der vil på mødet være fremmøde fra kommunens to didaktiske ledere, der fremlægger mundtlig status på arbejdet med inklusion.

  I vedhæftet bilag har skolernes ledelser redegjort for deres nuværende arbejde med inklusion.

  I bilag 2 er der en statistik over de elever, som vi i kommunen tilbyder et eksternt skole- eller behandlingstilbud. Statistikken viser, at tallene for segregering (eksklusion) over de sidste 3 år er forholdsvise konstante.

  Der arbejdes fortsat i skolerne med skolernes ledelsesteam som tovholdere på at skabe fælles forståelser om de udfordringer der er, for dermed også at kunne handle efter samme dagsorden, når indsatser skal iværksættes.

  Det er netop aftalt på det seneste CMU møde, at det kommende skoleårs kompetenceudvikling skal have inklusion som omdrejningspunkt - der er fortsat brug for viden om specialpædagogik og praksisnære erfaringer.

  Ressourceteamene på skolerne arbejder fortsat på følgende pejlemærker i deres arbejde:

  · Flere børn inkluderes ud fra hensyn til deres behov

  · Det vægtes fortsat at sætte den nødvendige kompetenceudvikling i værk med opmærksomhed på at løfte både det samlede børneområde, eksperterne på feltet og ledelsesniveauet.

  · Skabe fælles sprog og forståelser omkring børn med særlige udfordringer

  · Skabe nye fleksible indretninger af de eksisterende læringsmiljøer såvel ude som inde.

  · At børn så vidt muligt bliver i kommunen, hvis de kan.

  · At opkvalificere en systematisk dokumentation omkring det arbejde, der foregår hvor særlige indsatser sættes i værk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 3
  Opfølgning på inklusionspolitik 2017
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Jf. Dragør Kommunes inklusionspolitik skal der hvert år udarbejdes en opgørelse over inklusion til det politiske udvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Forslag fra Liste T:

  1. Liste T foreslår, at opfølgningen opkvalificeres, så den kan bruges som en aktuel temperaturmåling på inklusion.

  Den opdateres fremadrettet med de eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.

  En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af/.

  En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde, samt hvor mange af ansøgningerne, der omhandlede kørsel.

  Desuden vedhæftes den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljø-vurdering på 0-6 års området som bilag tillige med den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt

  2. Liste T foreslår, at det nye skoleudvalg bruger et helt temamøde på inklusion.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2016 Dragør Kommunes inklusionspolitik. Af inklusionspolitikken fremgår det, at administrationen systematisk foretager opfølgning på inklusionsindsatsen, hvor der bl.a. hvert år skal udarbejdes en opgørelse til det politiske udvalg. Denne opgørelse skal indeholde:

  · Procentdelen af børn og unge, der er inkluderet i de almene tilbud.

  · Opgørelse over hvor mange der har fået handleplaner og hvor mange der modtager enkeltundervisning.

  · Opgørelse over ekstern visitation for hele området samt antallet af ansøgninger, behandlet i visitationsudvalget

  Opfølgning på inklusionsindsatsen

  · Inklusionsgraden i Dragør Kommunes skolevæsen har igennem de sidste par år ligget over 98 %, og for skoleåret 2016/2017 er den 98,7 %. Beregning af Styrelsen for IT og læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.

  · Der er i alt 137 elever med handleplaner og 5 elever som modtager enkeltundervisning i nogle timer om ugen.

  · Vedlagte bilag viser en opgørelse over ekstern visitation for hele området i løbet af 2017. Gennemsnitlig er der 12 børn på behandlingsskoler, 3 anbragte og 18 på specialskoler. Visitationsudvalget har i alt behandlet 25 ansøgninger i løbet af 2017. Dette tal indeholder også ansøgninger om forlængelse eller bevilling af kørsel.

  Yderligere opfølgning på inklusionsindsatsen vil for dagtilbudsområdet være via en årlig undersøgelse af børnenes læringsmæssige inklusion gennem sprogvurdering og hvert andet år børnenes fysiske og sociale inklusion gennem børnemiljøvurderinger. For skoleområdet undersøges årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapport og trivselsmålinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 4
  Status på skolernes antimobbestrategier
  Sagsid.: 17/2292

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for St. Magleby og Dragør Skoles antimobbestrategier. I den forbindelse gives der også en beskrivelse af arbejdsgangene ved tilfælde af henvendelser vedr. mobning. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T ønsker:

  1. At begge skoler opdaterer deres antimobbestrategi med digital mobning, tydelig angivelse af, hvem der håndterer en melding om mobning samt tydelig offentliggørelse på skolernes hjemmesider af deres antimobbestrategier.

  Godkendt.


  2. At udvalget får en opdatering på, hvordan forvaltningen vil sikre interne sagsgange og arbejdsflow i tilfælde af klager – herunder, hvem der skal fungere som den klageansvarlige.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. august 2017 trådte loven om den nationale klageinstans mod mobning i kraft. Loven medfører et skærpet krav om antimobbestrategier på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisning.

  BFKU besluttede den 16. august 2017, at behandlingen af konkrete mobbesager delegeres til skolelederne. Derudover ønskede udvalget en status på skolernes antimobbestrategier, samt en status på arbejdsgangene i forhold til når en borger henvender sig vedr. mobning. Dette udfoldes i følgende.

  St. Magleby skole

  Skolen har i løbet af sidste skoleår, i samarbejde med skolebestyrelsen, udarbejdet en ny trivselspolitik for skolen. Denne er vedlagt som bilag. I politikken beskrives skolens indsats i forhold til mobning og trivsel. Derudover beskriver den også hvilke arbejdsgange og handlinger, der udløses i tilfælde af henvendelse vedr. mobning.

  Dragør Skole

  Skolens trivselsplan er vedlagt som bilag. I denne fremgår det også, hvilke arbejdsgange og handlinger, der udløses i tilfælde af henvendelse vedr. mobning. 

  Antal klager til den nationale klageinstans

  Der har på nuværende tidspunkt ikke været nogen klager.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017

  Bilag

 • 5
  Status på handleplan for tillid og fremdrift i skolevæsenet i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/1649

  RESUMÉ:

  CMU Undervisning har udarbejdet en handleplan for tillid og fremdrift i skolevæsenet i Dragør Kommune i efteråret 2016. Der gives en status på arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. august 2016, at der skulle udarbejdes en trivselsmåling på Dragør Skole. Designet for trivselsmålingen skulle udarbejdes i samarbejde mellem administrationen og CMU Undervisning. CMU besluttede herudover, at trivselsundersøgelsen også skulle omfatte St. Magleby Skole, og CMU Undervisning blev som følge deraf fungerende styregruppe, hvorfor handlingsplanen siden har været fast punkt på dagsordenen til alle CMU Undervisnings møder siden beslutningen i ØU.

  På baggrund af undersøgelsen skulle der udarbejdes en handleplan. Handleplanen er resultatet af det samlede arbejde. CMU Undervisning har udarbejdet trivselsundersøgelsen og handleplanen i samarbejde med en ekstern konsulent (Tine Hessner fra Proacteur). Alle medarbejdere, herunder lærere, pædagoger, ledelsesgrupper, CMU Undervisning og administrationen på skoleområdet var inviteret til at deltage.

  Afrunding på arbejdet med Handleplanen for tillid og fremdrift i skolevæsnet

  Som afslutning på forløbet omkring genopretning af tillid og fremdrift i skolevæsenet har et enigt CMU Undervisning valgt at sende denne sag til BFKU/ØU for at afrunde arbejdet på dette. Der er arbejdet med trivselshandleplanen i CMU Undervisning og de lokale LMU’er gennem et år, og arbejdet afrundes nu i dette regi. Der vil fortsat være fokus på temaerne både i ledelserne og i de lokale MED-udvalg.

  Det er et enigt CMU, som mener, at der er arbejdet struktureret og kontinuerligt med de tiltag og aktiviteter, der blev opstillet i handleplanen, og som ser tydelige tegn på, at de opstillede succeskriterier er nået. CMU Undervisning opfordrer til at fortsætte arbejdet med handleplanens elementer på skolerne, og på CMU Undervisnings egne møder.

  Der vil således fortsat være opmærksomhed fra handleplanens elementer mellem de tillidsvalgte medarbejderrepræsentanter og de lokale ledelser.

  Derudover er der planlagt et fyraftensmøde for alle medarbejdere på skoleområdet med temaet inklusion. Dette vil finde sted i foråret 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 27. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Bilag

 • 6
  Forslag til nye skoledistrikter
  Sagsid.: 16/3366

  RESUMÉ:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstøndige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter

  2.

  at

  kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  3.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes, således at der optages elever fra andre distrikter op til 24 elever i hver klasse.

  4.

  at

  de foreslåede skoledistrikter, fordeling af kommende 0. klasser på SFO og konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten sendes i høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Ad. 1.

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Liste T – ændringsforslag til ad 2:

  at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Ad. 3.

  Godkendt.

  Ad. 4.

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  At udvalget får en analyse på de trafikmæssige udfordringer ved de nye skoledistrikter.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  2 (C+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+V)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2017, at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal de nuværende to skoledistrikter opdeles til tre.

  Endvidere fremgår det af budgetaftalen 2018-2021, at der arbejdes videre med tiltag, som kan modvirke etablering af klasser med over 24 elever i hver klasse gældende for elever, som begynder i og efter skoleåret 2018/2019. 

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til tre skoledistrikter for de kommende 0. klasser skoleåret 2018/2019. Følgende kriterier ligger derfor til grund for de foreslåede distrikter:

  · Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i alle distrikter, der ikke overstiger 24 elever

  · Afstand til skole

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de tre distrikter for skoleåret 2018/2019, med henholdsvis en gennemsnitlig klassekvotient på 24 for Dragør Skole Nord og St. Magleby Skole og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,3 for Dragør Skole Syd.   

  Der er taget forbehold for de befolkningsmæssige konsekvenser som følge af byggeriet på Vierdiget-grunden, som ud fra vedlagte bilag viser en forventning på 7 elever i alderen 6-16 år i 2018.

  Som konsekvens af, at der tilstræbes etablering af klasser med maksimalt 24 elever, skal styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes. Rettelserne består i:

  1. at klassekvotienten ikke overstiger 24 elever
  2. at der er kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn.

  Styrelsesvedtægten og udkast til ny er vedlagt sagen, rettelser er markeret med gult.

  SFO-fordeling

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2017, at der arbejdes videre med SFO-strukturen i forbindelse med analysen af det 9. skolespor. Der er dog behov for at tage stilling til fordelingen af de kommende 0. klasser. Jf. sagsfremstillingen den 4. oktober fremgik det, at et overordnet synspunkt er at én skole har én samlet SFO.

  På nuværende tidspunkt går der en 3. klasse på Nordstrandens SFO, to 3. klasser på Hartkorns SFO og to 3. klasser på Strandengens SFO.  Administrationen anbefaler derfor, at de kommende 0. klasser fordeler sig således;

  · 0. klasserne på Dragør Skole Nord/Nordstrandsskolen fordeles i samlede klasser på Hartkorn og Nordstrandens SFO,

  · 0. klasserne på Dragør Skole Syd på Strandengens SFO.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne, FEDK, LMU og CMU.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 7
  Kvalitetsrapport for Dragør Skolevæsen 16/17
  Sagsid.: 17/3593

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for kvalitetsrapporterne 2016/2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget tager kvalitetsrapporterne til efterretning.

  2.

  at

  kvalitetsrapporterne sendes i høring hos skolebestyrelserne, og de manglende tal eftersendes så snart de bliver tilgængelige.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Godkendt med den tilføjelse, at der ønskes særlig opmærksomhed på om trivslen kan hæves.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporterne er et af Kommunalbestyrelsens styringsredskaber i forhold til de kommunale undervisningstilbud i Dragør Kommune. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

  Kvalitetsrapporten består af 3 rapporter og dertilhørende 2 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fremgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Helhedsvurdering

  Overordnet set kan vi i Dragør være rigtig stolte af vores folkeskoler. De faglige resultater er gode og eleverne trives.

  Det samlede skolevæsen opnår et karaktergennemsnit på 7,9 i de bundne prøvefag i 9. klasse, hvor landsgennemsnittet sammenligneligt ligger på 7,1.

  Andelen af unge der forlader folkeskolen med minimum karakteren 2 i både dansk og matematik er 98,1 %. Størstedelen af Dragørs unge har derfor de fornødne faglige forudsætninger for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

  Elevernes trivsel måles på fire parametre med en score, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Eleverne i Dragør har vurderet de tre parametre ’social trivsel, ’faglig trivsel’ og ’ro og orden’ med henholdsvis 3,8 og 4,1 hvor den sidste parameter, ’støtte og inspiration’ får 3,2. Samlet kan det dermed konkluderes, at eleverne trives, men der er noget at arbejde med i forhold til at øge trivslen inden for støtte og inspiration.

  Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetence’. Kompetencedækningen for det samlede skolevæsen er for skoleåret 2016/17 90,9 %, og Dragør opfylder derfor det nationale mål om 90 % kompetencedækning i 2018.

  Manglende data

  På tidspunktet for udarbejdelse af dagsordenen mangler Undervisningsministeriet at gøre data for henholdsvis den socioøkonomiske reference og andelen af unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse.

  Da Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsrapporterne senest den 31. marts 2018, anbefaler administrationen, at rapporterne sendes i høring hos skolebestyrelserne, og at de manglende tal eftersendes. Bestyrelserne får dermed god tid til at indsende høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes skolepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 8
  Opsamling på Dialogmøde mellem BFKU og FEDK
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Opsamlingen fra dialogmødet mellem BFKU Og FEDK d. 8. november 2017 præsenteres i denne sag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 2. december 2015 blev en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området sendt i høring. Sagen blev endeligt behandlet på BFKU den 6. april 2016 og godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016. Som led i denne beslutning skulle BFKU mødes en gang årligt med kommunes fælles elevråd – Dragør Kommunes Forenede Elevrødder (FEDK).

  BFKU og FEDK har den 8. november 2017 afholdt deres første dialogmøde på Dragør skole, Nord. BFKU havde valgt at sætte skoletoiletter og tre selvstændige skoler på dagsorden. FEDK have i deres del af programmet valgt at sætte fokus på ”Connecting Dragør” i forhold til transport samt ønsket om at etablere et multihus eller et mødested for unge i Dragør.

  Under dialogmødet blev nævnt, at der evt. skal planlægges en studietur til fx Odense for at se på byens ungehus.

  De forskellige input til temaerne udfoldes i vedhæftede bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 9
  Geodome fritids- og aktivitetscenter til Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/3458

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget tilbud om opstilling af Geodome til sport-, fritids og fælles aktiviteter i en periode på 3 år.

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med tilbuddet om opstilling af Geodome.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med tilbuddet fra Greener om opsætning af Geodome.

  Såfremt udvalget beslutter, at arbejde videre med opsætning af Geodome:

  1.

  at

  udvalget drøfter hvilke fritids- og fælles aktiviteter, der skal benytte Geodomen.

  2.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. og at rådig-hedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Forslag fra A:

  Ad. 1 godkendes med den bemærkning, at økonomien belyses.

  Udvalget skal fremadrettet drøfte, hvilke fritids- og fælles aktiviteter, der skal benytte Geodomen.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 4. oktober 2017, at virksomheden Greener i Dragør skulle fremsende et konkret tilbud om opførelse af en dome til sports-, fritids- og fællesaktiviteter.

  Administrationen har nu modtaget materiale fra Greener med tilbud om at opsætte en Geodome. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

  Geodomen stilles gratis til rådighed for Dragør Kommune til anvendelse af forskellige formål i en periode på 3 år. Da det er en demo mode, betinger firmaet sig at have adgang til Geodomen for fremvisning for kunder og forretningsforbindelser, samt løbende kunne kvalitetskontrollere.

  Domen er en skal og såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med tilbuddet skal blandt andet følgende undersøges og tages stilling til:

  · Placering af domen og evt. byggemodning af det ønskede område

  · Tilslutning af el, vand, mm.

  · Forsikring

  · Drift og vedligehold, herunder rengøring

  · Gulvbelægning, alt efter hvilken anvendelse domen skal have

  · Adgangsforhold, nøglebrikker eller lign.

  Der er herudover følgende uafklarede spørgsmål forbundet med opstillingen af Geodome:

  · Ventilationsforhold

  · Flugtvejeforhold

  · Varmeforhold

  · Klimaforhold

  · Lydforhold

  · Brandsmitte

  · Støjforhold (lufthavnen)

  På baggrund af overståede uafklarede forhold vedrørende fx ventilation, flugtveje, støjforhold m.m. er administrationen i tvivl om hvorvidt, og i givet fald hvor hurtigt, Geodomen kan opnå en ibrugtagningstilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være omkostninger forbundet med byggemodning (fremføring af el, vand, kloak m.v.). Estimat på anlægsudgifter udgør 4,9 mio. kr. Estimat på udgifter er vedlagt som bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 10
  Vedtægter for Ungdomsskolens bestyrelse - høringssvar
  Sagsid.: 17/3215

  RESUMÉ:

  Vedtægterne for Ungdomsskolens bestyrelse har været i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse og udvalget skal tage stilling til om vedtægterne skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedtægterne for Ungdomsskolens bestyrelse godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. Hvilket formål og hvilke aktiviteter, Ungdomsskolen har beskrives. Herunder hvordan Ungdomsskolen indgår i den åbne skole.

  Anbefales over for ØU/KB.

  2 At det eksplicit beskrives, at man sigter efter et medlem både fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside i bestyrelsen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  3 At bestyrelsen består af 2 og ikke 1 repræsentant for kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  4 At der udpeges en forældrerepræsentant fra en af skolebestyrelserne.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+O+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  5 At valghandlingen specificeres nøjere.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 4. oktober at sende udkastet til nye vedtægter for Ungdomsskolens bestyrelse i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse.

  Administrationen har følgende bemærkninger til Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar:

  Høringssvar:

  Bestyrelsen ønsker specificeret, at der sigtes efter et medlem fra arbejdsgiverside og et medlem fra arbejdstagerside.

  Administrationens bemærkninger:

  Det kan være vanskeligt at udpege medlemmer fra arbejdsmarkedsparter, hvorfor administrationen foreslår ikke at lave en specificering.

  Høringssvar:

  Bestyrelsen ønsker tilføjet, at ”eleverne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner”.

  Administrationens bemærkninger:

  Administrationen er enig i denne tilføjelse.

  Høringssvar:

  Bestyrelsen foreslår, at der udpeges et medlem fra Ungdomsrådet.

  Administrationens bemærkninger:

  Administrationen vil gerne påpege, at sammensætningen af medlemmer består af 2 elevrepræsentanter, som er elevrepræsentanterne fra Ungdomsskolen og kan således vælges fra Ungdomsrådet, da dette er et hold på Ungdomsskolen. Erfaringsmæssigt er det ikke nemt at få de unge mennesker valgt til disse poster, hvorfor administrationen foreslår fortsat kun at have 2 elevrepræsentanter.

  Vedlagt er hele Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 11
  3. Budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger på 1.864.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives tillægsbevilling på BFKU’s område på 1.864.000 kr. i efterregulering af Eventyrhuset, jfr. KB sag nr. 12 den 30. marts 2017 og KB sag nr. 15 den 26. januar 2017. Finansiering anvises fra kassen.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling på BFKU"s område til Lokalarkivet med indtægter på -95.000 kr. og udgifter på 95.000 kr. Beløbet bevilges med henblik på, at Lokalarkivet kan modtage private legatmidler i forbindelse med et kunstprojekt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er BFKU’s område gennemgået, og der forventes et samlet merforbrug på 1.864.000 kr. Merforbruget skyldes efterregulering af for lidt udbetalt tilskud til den private institution Eventyrhuset for årene 2011 til 2016.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen indstiller, at der gives et tillægsbevilling på 1.864.000 kr. til efterregulering af Eventyrhuset. Finansieringen sker via kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra formanden Kenneth Gøtterup - klassedannelse
  Sagsid.: 17/3684

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Udvalget besluttede at sende sagen til det nye skoleudvalg med henblik på at kunne undgå lignende situationer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden Kenneth Gøtterup (C) har i en mail d. 09.11.17 anmodet om at nedenstående sættes på BFKU´s dagsorden til drøftelse:

  ”Styrelsesvedtægten, skolebestyrelsens principper og folkeskoleloven er gældende ramme for indskrivning og klassedannelsen.

  I henhold til bekendtgørelse om lov om folkeskolen § 36, stk. 2 optages et barn i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig. Dette fremgår også af styrelsesvedtægten.

  Proceduren i forhold til det 29. barn i en klasse er således, at de børn der kommer til i løbet af et skoleår altid har ret til at blive optaget på distriktsskolen. Først i det nye skoleår kan man se på en evt. ny konstruktion, hvis denne konstruktion ikke er hensigtsmæssig.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra formanden - Optag i de kommende 10. klasser.
  Sagsid.: 17/3757

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Udvalget besluttede, at sende sagen videre til det nye skoleudvalg med henblik på videre drøftelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i en mail den 15. november 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Formanden foreslår., i forlængelse af drøftelse på sidste møde under evt. at udvalget oversender sagen til nyt BFKU udvalg mhp at ændre reglerne for optag i de kommende 10. klasser.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

 • 14
  Meddelelse - Pædagogisk dag i Dagplejen
  Sagsid.: 17/3637

  RESUMÉ:

  Dagplejen afholdt pædagogisk dag fredag den 27. oktober 2017 med fokus på pædagogiske rutiner.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 5. april 2017, at dagplejen kunne holde lukket fredag den 27. oktober 2017 for at afholde kursusdag for dagplejerne med fokus på de pædagogiske rutiner.

  Søren Smidt, der er chefkonsulent og forsker ved UCC, indledte dagen med et oplæg om pædagogiske rutiner.


  Efterfølgende var der fokus på dagplejens pædagogiske rutiner, med inddragelse af de seks læreplanstemaer. Det blev fx synligt, at sproget udvikles gennem dialog om stort og småt og motorikken udvikles, når der er tid til, at børnene selv tager tøj på.

  Bevidstgørelsen af hverdagens rutiner er med til at sætte fokus på, hvordan dagplejeren kan se på dagligdagens rutiner som pædagogik og udviklingsmuligheder for børnene, og ikke kun praktiske gøremål, der skal overstås for at komme videre til noget andet.

  Ledelsen i dagplejen har sammen med dagplejerne besluttet at de fremadrettet arbejder med fokus på det pædagogiske i rutinerne i dagplejen.

  Bestyrelsen og forældrene i dagplejen bakkede 100 % op om udviklingsdagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

 • 15
  Meddelelse - Status på ekstraordinære indsatser på skolerne
  Sagsid.: 17/2142

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. august 2017, at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 840.000 kr. til skolerne til ekstraordinære tiltag. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gives her en status på de indsatser skolerne har foretaget.

  St. Magleby Skole

  St. Magleby Skole forventer at 2 stillinger til inklusionsmedarbejdere er besat fra 1. januar, hvorefter der under ledelse af den didaktiske leder på skolen planlægges relevante indsatser vedrørende klasser og/eller elever med særlige udfordringer i forhold til dels at håndtere den daglige læringssituation og dels at kvalificere personalet generelt til at håndtere den større diversitet og differentiering.

  Derudover har skolen i indeværende år tilført ekstra ressourcer til en klasse i indskolingen, hvor der er udfordringer med børn med særlige vanskeligheder, samt en ekstraordinær indsats på mellemtrinet. 

  Dragør Skole

  Dragør Skole har anvendt de ekstraordinære midler til at ansætte:

  Dragør skole Nord

  • Pr. 1. oktober 2017 en inklusionspædagog - 32 timer (primært indskoling og til inklusion af 2-sprogselever)
  • Pr. 1. september 2017 en inklusionspædagog (5 timer, som i forvejen havde 32 timer på skolen)
  • Pr. 15. november 2017 en inklusionspædagog 37 timer (primært mellemtrinnet)

  Dragør Skole Syd

  • Pr. 23. oktober 2017 en undervisningsassistent på fuld tid
  • Pr. 1. december 2017 en fuldtidstidsinklusionspædagog

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der blev på KB møde den 31. august 2017 givet en tillægsbevilling på 840.000 kr. i 2017 og fra 2018 og fremefter 2.520.000 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

 • 16
  Meddelse - Vedr. kommunens skoletoiletter
  Sagsid.: 17/3158

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  PÅ BFKU mødet den 4. oktober godkendte udvalget, at der skulle udarbejdes en status på kommunens skoletoiletter i forhold til:

  1. Antal – fordelt på matrikler.

  2. Vurdering af toiletternes forfatning

  3. Vurdering af ressourcebehovet, hvis alle toiletter skal bringes på niveau med de nyeste toiletter.

  4. Børnenes eget ansvar for toiletterne

  Undersøgelsen af disse forhold vil indgå i de tilstandsvurderinger, som forvaltningen skal udarbejde i forbindelse med budget 2019 - 2022. Disse bliver foretaget i første og andet kvartal i 2018.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Administrationen orienterede om status for ansættelse af ny skoleleder og ny administrativ leder.

  Administrationen orienterede om personalesag på Dragør Skole.