Skip navigationen

Referat

Onsdag den 12. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse: Det pædagogiske arbejde med Læringstemaer i Dagtilbud
  Sagsid.: 18/1799

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil blive præsenteret for oplægget ”Læringsrum i dagtilbud” af Jette Sommer, leder af den integrerede institution Køjevænget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Udvalget tog præsentationen til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 12. september 2018 vil Jette Sommer, leder af den integrerede institution Køjevænget, fortælle om institutionsområdets arbejde med læringsrum.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

 • 2
  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 17/3883

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøftede ressourcedelingsmodellen på mødet 15. august 2018. Et enigt udvalg ønskede, at det tydeliggøres i tildelingsmodellen, at der stadig er et politisk krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale. Udvalget ønskede desuden, at den videre behandling af sagen sker på næste møde i BFKU den 12. september 2018.

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler institutionerne budget på baggrund af børnetal, åbningstid med videre og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  Ressourcetildelingsmodellen blev sendt i høring den 31. maj 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet godkendes

  2.

  at

  styringsdokument for dagtilbudsledere godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Procedureforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udviklingen af de nye modulmuligheder i dagtilbudsloven følges tæt af forvaltning og politisk i 2019, og at erfaringerne bruges til at udarbejde en ny tildelingsmodel.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB med præcisering af, at vuggestuefaktoren fastsættes til 2,2 og, at modellen evalueres på udvalgets møde september 2019.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at den nye tildelingsmodel mangler kvalitative målsætninger, ikke er tilstrækkelig gennemsigtig og at den kan undermineres af de nye moduler i dagtilbudsloven.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af drøftelsen i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 15. august 2018, hvor et enigt udvalg ønskede, at det politiske krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale tydeliggøres i tildelingsmodellen, har administrationen udarbejdet ”Styringsdokument for ledere på dagtilbudsområdet”, som er vedlagt som bilag.

  60/40 fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fremgår også af budgetmappen faneblad 9 side 9, som vil indgå i den endelige budgetpublikation.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag.

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf. Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling har været sendt i høring til de respektive bestyrelser for de otte daginstitutioner, Institutionssamrådet, CMU og LMU.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september.

  Bilag

 • 3
  Tema for dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet 2018
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Sagen fremlægger forslag til tema for dialogmøde på Kultur- og fritidsområdet den 21. november 2018: Opfølgning på og videreudvikling af arbejdet indenfor de fire fokusområder i Kultur- og Fritidspolitikken. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender temaet for årets dialogmøde.

  2.

  at

  udvalget godkender forslaget til deltagere ved dialogmødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Ændringsforslag fra Liste T til ad.1:

  Liste T foreslår, at dialogmødet også rummer mulighed for en dialog om kulturhus på havnen.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad. 1.

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Godkendt med tilføjelse af Dragør Turistråd og Dragør Lokalhistoriske Forening som deltagere i dialogmødet.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18års området og kulturområdet, og i januar 2017 blev der afholdt et dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet, om input til Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Årets dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet finder sted onsdag den 21. november, kl. 19-21.

  Foreslået tema for dialogmødet:

  Opfølgning på og videreudvikling af arbejdet indenfor de fire fokusområder i Kultur- og Fritidspolitikken. Hvor er vi på vej hen?

  Begrundelse for valg af tema:

  I Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020 er der indskrevet, at der systematisk skal følges op på arbejdet med politikken, fx ved dialogmøder indenfor området.   

  Forslag til deltagere ved dialogmødet:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Folkeoplysningsudvalget

  Hollænderhallen

  Dragør Bibliotek og Lokalarkiv

  Dragør Musik- og Kulturskole

  Dragør Ungdomsskole

  Klub Dragør

  Museum Amager

  Skole og Kulturafdelingen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 12. september 2018.

  Bilag

 • 4
  Kursusdage i dagplejen 2019-2020
  Sagsid.: 17/786

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at dagplejen holder lukket fredag den 18. januar 2019 og fredag den 24. januar 2020 for at afholde kursusdage for dagplejerne med fokus på at øge kompetencerne indenfor de styrkede pædagogiske læreplaner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes, at dagplejen holder lukket fredag den 18. januar 2019 og fredag den 24. januar 2020 for at afholde kursusdage for dagplejerne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i at kvalificere dagplejernes faglighed, foreslår administrationen, at der bliver afholdt en kursusdag for alle dagplejere med fokus på at øge kompetencerne indenfor de styrkede pædagogiske læreplaner.

  Undervisningen vil foregå som et AMU-forløb som igennem teoretiske oplæg og refleksion over praksis, vil øge dagplejernes kompetencer indenfor arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner.

  Administrationen foreslår, at kursusdagene afholdes fredag den 18. januar 2019 og fredag den 24. januar 2020. Grundet dagplejens organisering er det ikke muligt at afholde kursusdagene uden at lukke dagplejen.

  Til de forældre, der har behov for pasning, vil der blive tilbudt alternativ pasning i en af kommunens øvrige institutioner. Da dagplejen holdt lukket fredag den 27. oktober 2017 i forbindelse med sidste kursusdag, havde forældrene ikke behov for alternativ pasning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

 • 5
  Kunst i svømmehallen - tilbud fra lokal kunstner og forslag til finansiering
  Sagsid.: 17/3139

  RESUMÉ:

  Der fremlægges forslag til, at få skabt et værk i svømmehallen ved den lokale kunstner Jesper Kikkenborg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget beslutter, om kunstner Jesper Kikkenborg får opgaven med at udarbejde et kunstværk til svømmehallen.

  Hvis ja til ad. 1,

  2.

  at

  udvalget beslutter, om udgifter til materialer til kunstværket kan finansieres via Kultur- og Eventpuljen 2019

  eller,

  3.

  at

  finansieringen af projektet sendes videre til budgetforhandlingerne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunen tager kontakt til Statens Kunstfond, hvor man kan blive vejledt gratis af kunstfaglig ekspertise – og efterfølgende støtter fonden indkøb af kunst med en kommunal medfinansiering.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra V:

  V foreslår, at kunst fra den gamle svømmehal vurderes i forhold til brug i den nye svømmehal.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede ved mødet den 4. oktober 2017, at der igangsættes et forløb til anskaffelse af kunstnerisk udsmykning til svømmehallen og Hollænderhallen, så det er klart til svømmehallens indvielse i april 2019. Anskaffelsen skal fortrinsvis forsøges finansieret via sponsorer, gerne med lokale kunstnere.

  For at få et overslag over, hvad et kunstværk til den nye svømmehal ville koste, kontaktede administrationen den lokale kunstner Jesper Kikkenborg. Jesper Kikkenborg kom derpå med et tilbud; Han vil donere sin arbejdskraft og lave et værk til svømmehallen, hvis kommunen vil bekoste materialer og evt. udgifter til en lift.

  Idé og prisramme er beskrevet nærmere i vedlagte tilbud.

  Administrationen har gennem de seneste måneder, forsøgt at finde sponsorater/fonde, som vil støtte lokal kunst i kommunale bygninger. Det er ikke lykkedes.  

  Derfor foreslås det, at finansieringen af (materialer til) kunstværket findes i Kultur- og Eventpuljen for 2019, således at 40.000 kr. fra puljen øremærkes til kunstværket.

  Alternativt kan projektet sendes videre til prioritering i de kommende budgetforhandlinger.

  Et kommende projekt skal vurderes i forhold til svømmehallens arkitektur og funktionalitet.

  Samtidig skal relevante parter såsom f.eks. Hollænderhallens bestyrelse og ledelse inddrages i processen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Bilag

 • 6
  Geodome - forslag til opsætning og økonomi
  Sagsid.: 17/3458

  RESUMÉ:

  Sagen fremstiller forslag til opsætning af en Geodome til kulturelle/offentlige formål. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med opstilling af en Geodome, som en sal til kulturelle/offentlige formål. Dette vurderes til at koste ca. 2,5-3,5 mio. kr. som beskrevet i Forslag 1.

  eller,

  2.

  at

  udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med opstilling af en Geodome, som en sal til kulturelle/offentlige formål, med mulighed for etablering af container med café/gadekøkken. Dette vurderes til at koste ca. 4-5,5 mio. kr. som beskrevet i Forslag 2.

  Hvis ja til ad. 1 eller ad. 2,

  3.

  at

  udvalget sender sagen videre til de kommende budgetforhandlinger for prioritering og finansiering.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med opsætning af en Geodome.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede 30. maj 2018, at der arbejdes videre med en Geodome til andre end idrætslige formål, f.eks. offentlige formål, receptioner, kulturelle formål mv. og en yderligere belysning af økonomien.

  Administrationen har udarbejdet følgende forslag til opsætning af Geodomen, til offentlige/kulturelle formål:

  Forslag 1:

  Geodomen opstilles på et cementfundament beklædt med fliser, som en åben sal. Opstilling af toiletvogn til placering ved domen og udendørs belysning etableres.

  Forslag 1 skønnes at kunne etableres

  for ca. 2,5 - 3,5 mio. kr.

  Forslag 2:

  Som ovenstående, men med mulighed for etablering af en café/et gadekøkken i en container, der kan stå inde i Geodomen. Dette vil kræve tilslutning af vand/afløb, el og udsugning.

  Forslag 2 skønnes at koste 1,5 – 2 mio. yderligere, dvs. at Geodomen på denne måde vil kunne etableres

  for ca. 4 – 5,5 mio. kr.

  De to forslag er baseret på tilbuddet fra Greener Smarter Living og fremstiller Geodomen, som vi vil få den, uden inventar, varme, lys osv. – altså ret beset et overdækket udeareal.

  Ovenstående økonomiske skøn vurderes at være absolut minimum for, hvad det vil koste at etablere Geodomen, som en rå skal på et flisegulv.

  Ved begge forslag vil der skulle findes en placering, tages stilling til drift og indhentes div. tilladelser og sikkerhedsgodkendelser, bl.a. ift. brandsikkerhed, flugtveje og klimaforhold. Yderligere projektering kræves, hvis/når sagen går videre og der reelt skal byggesagsbehandles.

  Sagen hidtil:

  Vedlagt er baggrundsmateriale for sagen.

  Børne-, fritids- og kulturudvalget besluttede ved mødet den 7. marts 2018 at sende spørgsmålene om, hvad en evt. Geodome ved Hollænderhallen vil kunne benyttes til, i høring i Folkeoplysningsudvalget på mødet den 18. april 2018.

  Ved mødet den 18. april diskuterede Folkeoplysningsudvalget sagen og kom frem til, at udvalget er betænkelig ved de omkostninger der skal til ved opstilling og drift af en Geodome. Bl.a. set i perspektivet af, at det er en relativ lille hal, som pga. selve dome-formen i udgangspunktet ikke er optimal til idræt.

  Folkeoplysningsudvalget prøvede at se bort fra betænkelighederne og komme med konstruktive forslag til brugere/aktiviteter, og foreslog bl.a. foreninger som spejdere, fægteklubben, judo, dans og karate, men nævnte samtidig, at det var vanskeligt at byde ind med, da udvalget ikke ved, om de nævnte foreninger eller brugergrupper er interesserede i at høre til i den type byggeri. 

  De nævnte brugergrupper har ikke været involveret på nuværende tidspunkt, da det vurderes at være meget svært at tilpasse domen til flere brugergruppers behov.

  På baggrund af en henvendelse fra virksomheden Greener Smarter Living om opstilling af en Geodome demo model til sports-, fritids- og fællesaktiviteter, blev det på BFKU-mødet d. 4. oktober 2017 besluttet, at virksomheden skulle fremsende et konkret tilbud.

  Ved BFKU-mødet d. 29. november blev tilbuddet fra Greener Smarter Living, om opstilling af den 200 kvm. store Geodome og det tidligere estimerede anlægsbudget på 4,9 mio. kr., gennemgået. Udvalget besluttede at administrationen skulle gå videre med tilbuddet, bl.a. ved at belyse økonomien yderligere.

  Med henblik på at skulle belyse økonomien yderligere, er det nødvendigt, at der tages stilling til, hvilke aktiviteter der ønskes i domen.

  De aktiviteter, der skal have til huse i domen har bl.a. betydning for hvilken gulvbelægning, lyd-/lysforhold, adgangsforhold og indhentning af div. tilladelser, der er nødvendige. 

  Beregning af driftsramme, byggemodningsproces og anlægsudgifter kan først belyses nærmere, når aktivitetsindhold og placeringen af domen ligger fast.

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at vi stopper sagen her

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A+O+T+V:

  Udvalget vil arbejde videre med ideen om en Geodome til Kultur- og Fritidsformål. Udvalget beder Folkeoplysningsudvalget om en udtalelse fra deres møde i april.

  Sagen kommer tilbage til BFKU efterfølgende.

  For stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C undrer sig over, at vi generelt i alle udvalg udskyder beslutninger om større anlægsbyggerier f.eks. Kulturhus, Tennishal etc. Hvorefter AVO og T ønsker at anvende forvaltningsressourcer på en videreførelse af dette der vil koste ca 5 mill i opførelse, og hertil kommer drift.

  Der er tale om en bygning på 200 m2 hvortil anvendelsesarealet må være mindre, tagets udformning taget i betragtning. Denne ønsker AVO og T at anvende til f.eks. Koncerter, hvilket pladsmæssigt ikke synes at give mening. C mener, at vi bør fokusere på de større og vigtige anlægsbyggerier som rammer bredt i Dragørs befolkning.

  Udvalget besluttede på møde den 4. oktober 2017, at virksomheden Greener i Dragør skulle fremsende et konkret tilbud om opførelse af en dome til sports-, fritids- og fællesaktiviteter.

  Administrationen har nu modtaget materiale fra Greener med tilbud om at opsætte en Geodome.

  Geodomen stilles gratis til rådighed for Dragør Kommune til anvendelse af forskellige formål i en periode på 3 år. Da det er en demo model, betinger firmaet sig at have adgang til Geodomen for fremvisning for kunder og forretningsforbindelser, samt løbende kunne kvalitetskontrollere.

  Domen er en skal og såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med tilbuddet skal blandt andet følgende undersøges og tages stilling til:

  · Placering af domen og evt. byggemodning af det ønskede område

  · Tilslutning af el, vand, mm.

  · Forsikring

  · Drift og vedligehold, herunder rengøring

  · Gulvbelægning, alt efter hvilken anvendelse domen skal have

  · Adgangsforhold, nøglebrikker eller lign.

  Der er herudover følgende uafklarede spørgsmål forbundet med opstillingen af Geodome:

  · Ventilationsforhold

  · Flugtvejeforhold

  · Varmeforhold

  · Klimaforhold

  · Lydforhold

  · Brandsmitte

  · Støjforhold (lufthavnen)

  På baggrund af overståede uafklarede forhold vedrørende fx ventilation, flugtveje, støjforhold m.m. er administrationen i tvivl om hvorvidt, og i givet fald hvor hurtigt, Geodomen kan opnå en ibrugtagningstilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Bilag

 • 7
  Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af vedtagelsen af den nye dagtilbudslov den 24. maj 2018, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov, til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes, at der i reduktionen af forældretaksten tages højde for, at der er udgifter, som ikke er afhængige af den tid, barnet er i dagtilbuddet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsorloven, har fra 1. juni 2018 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

  Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som er uafhængigt af den tid barnet er i dagtilbuddet eksempelvis ledelse, rengøring og børnerelaterede aktiviteter.

  Det er ikke forventningen, at tilbuddet bliver efterspurgt. Er der flere end 5 børn i et enkelt dagtilbud eller samlet flere end 20 børn i kommunen der benytter tilbuddet, vil administrationen udarbejde en analyse af konsekvenserne for dagtilbuddene til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 27b

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september 2018

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018

 • 8
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen august 2018
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har modtaget 2 ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer og aktiviteter. Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de 2 indkomne ansøgninger.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Udvalget besluttede, at tildele følgende fra Kultur- og Eventpuljen:

  Arkiv- og biblioteksrådet

  Kr. 10.000.

  Dragør Havnefest

  Kr. 5.000.

  I alt

  Kr. 15.000.

  Rest beløb

  Kr. 353.

  Udvalget ønsker, at der er en drøftelse af principper for fordeling af midler fra puljen før første uddeling i 2019 fra Kultur- og Eventpuljen.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb den 1. august 2018, har administrationen modtaget følgende 2 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen:

  1.

  Arkiv- og biblioteksrådet søger om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af arrangement med Tor Nørretranders som foredragsholder. Arrangementet skal være en del af jubilæumsfejringen af 50 års dagen for bibliotekets indflytning på Vestgrønningen den 15. november 2018. Støtten skal anvendes til honorar til Tor Nørretranders.

  Administrationens bemærkninger er, at arrangementet er et nyt kulturelt initiativ i Dragør.

  2.

  Dragør Havnefest søger om tilskud på 10.000 kr. til Dragør Havnefest, som blev afholdt den 10., 11. og 12. august 2018. 

  Administrationens bemærkninger er, at arrangementet fik tildelt støtte på 25.000 kr. den 8. marts 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljen: 15.353 kr.

  Da et arrangement, som fik tildelt støtte fra Kultur- og Eventpuljen, ikke blev afholdt, er der tilbagebetalt 5.000 kr. til puljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020
  Sagsid.: 18/3654

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2019-2020 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2019-2020, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Udvalget anbefaler, at der optages en drøftelse i KKR om de stigende udgifter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Udvalget anbefaler, at der optages en drøftelse i KKR om de stigende udgifter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund og proces

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 fremlægges hermed til godkendelse.

  KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.

  Rammeaftale 2019-2020

  Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

  Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

  Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra C - Etablering af et kulturhus og biograf på havnen
  Sagsid.: 18/3760

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at man afventer, at man snarest – som besluttet i februar - iværksætter en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus, herunder biografen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening afdækker mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 1. september 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening afdækker mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf på havnen på grunden for bådeværftet ligger.


  Motivation: Alle partier har modtaget et forslag fra biografforeningen. Forslaget ligger fint i forlængelse af de fleste partiers udmeldinger i valgkampen om etablering af et kulturhus, og derfor er det relevant at påbegynde en proces om, hvorvidt der kan skaffes ekstern finansiering til etablering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

 • 11
  Meddelelse - Ny oversigt over kommende politiske sager
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en ny oversigt over kommende politiske sager.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udvalgets ønsker om, at oversigten over kommende sager bliver ensrettet på tværs af de politiske udvalg, har administrationen udarbejdet en ny oversigt.

  Der er således tilføjet de sager som er kendte i første halvår 2019 samt en oversigt over politikker på området.

  Den nye oversigt er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Reception i forbindelse med 75-året for Dragør som flugtrute for jøder i 1943
  Sagsid.: 18/3601

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget informeres om afholdelse af reception i forbindelse med 75-året for Dragør som flugtrute for jøder i 1943.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I oktober 2018 er det 75 år siden, at danske jøder måtte flygte til Sverige. Dragør var et af udskibningsstederne, og Elisabeth K571 var et af de fartøjer, som deltog aktivt i begivenhederne i 1943. I dag indgår fiskekutteren i Museum Amagers samling. Museum Amager markerer 75-året med en række arrangementer i efterårsferien.

  I denne forbindelse afholdes en reception den 24. oktober 2018 om eftermiddagen, for at hædre Dragør som flugtrute i 1943 og Jan Norden, som fortæller sin personlige historie som flygtning med Elisabeth K571.

  Til receptionen inviteres Mosaisk Trossamfund, for at bevare det historisk tætte bånd mellem det jødiske samfund og Dragør kommune.  


  Den foreløbige plan for receptionen er følgende:

  I pakhuset:

  • Velkomst – ved borgmester Eik Dahl Bidstrup
  • Den levende historieformidling – ved museumsleder Søren Mentz
  • 75-året for jødernes redning – ved Mosaisk Trossamfund
  • Min historie – ved Jan Norden
  • Servering af en let buffet

  Ved Elisabeth K571

  • Opsætning af mindeplade på Elisabeths førerhus.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.  

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Administrationen informerede om:

  Kongelundsfortet i bevægelse lørdag den 29. september 2018.

  Børne og Unge Topmøde den 31. januar og den 1. februar 2019.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.