Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. september 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Annette Nyvang (T) ønskede punkt 9 hævet til beslutningspunkt. Faldet.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Ansøgninger til Kultur- og eventpuljen august 2019
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har ved ansøgningsfristens udløb d. 1. august modtaget 7 ansøgninger. Ansøgningerne lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, udvalget skal derfor tage stilling til disse ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Udvalget tildelte følgende:

  Nr.

  Ansøger

  Beløb

  1.

  Dragør Museum

  16.000 kr.

  2.

  Dragør Koret

  6.000 kr.

  3.

  Dragør Gospelkor

  8.000 kr.

  4.

  Kongevejens Gadelaug

  10.000 kr.

  5.

  Levende Låger

  6.000 kr.

  6.

  Dragør Havnefest

  22.000 kr.

  7.

  Dragør Revy-forening

  20.000 kr.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune. Læs mere om, hvad der lægges vægt på og stilles krav til i bilaget ’Principper for Kultur- og Eventpuljen vedtaget af BFKU d. 08.04.19’

  De 6 ansøgninger modtaget før d. 1. august udvalget skal tage stilling til er:

  Nr.

  Ansøger

  Beløb

  Bemærkning

  1.

  Dragør Museum

  20.000 kr.

  Tilskud til afholdelse af miniveteranbiltræf i efterårsferien og indkøb af Massey Ferguson traktor. Hertil kommer 4000 kr. til annoncering.

  2.

  Dragør Koret

  6.000 kr.

  Tilskud til Julekoncert d. 1. december i Dragør Kirke.

  3.

  Dragør Gospelkor

  8000 kr.

  Tilskud til 4. arrangementer til hhv. Dragør Kulturnat d. 13. sept. samt 3 arrangementer i december.

  4.

  Kongevejens Gadelaug

  10.000 kr.

  Tilskud til juleudsmykning af Kongevejen.

  5.

  Levende Låger

  6.000 kr.

  Tilskud til værtsgaver mv. i forbindelse med byvandring i december.

  6.

  Dragør Havnefest

  25.000 kr.

  Tilskud til havnefest 2019. Beløbet skal dække ekstra-udgifter til Dragør Havnefest 2019, der afholdes 9., 10. og 11. august.

  7.

  Dragør Revy-forening

  20.000 kr.

  Tilskud til Dragør Revyen, der skal gå til honorering af kapelmester.

  I alt

  95.000 kr.

  1. Dragør Museum søger om tilskud til afholdelse af begivenheden miniveteranbiltræf i efterårsferien (uge 42), der har et 1950’er tema. I denne forbindelse har museet fået mulighed for at købe en Massey Ferguson traktor fra 1951, der skal fungere som omdrejningspunkt begivenheden og tiltrække nye besøgende.

   Administrationen skal gøre opmærksom på at Kultur- og Eventpuljen ikke støtter markedsføring, og da 4000 kr. af de ansøgte midler er angivet til annoncering i medier, kan udvalget overveje om man bør imødekomme det fulde beløb ansøgt.

  2. Dragørkoret søger om tilskud til Julekoncert i Dragør Kirke d. 1. december 2019. Arrangementet har været afholdt igennem årrække og har, ifølge ansøger, et fremmøde på anslået 300 mennesker. Koncerten foregår under medvirken af Dragørkoret, Dragør Gospelkor, SAS-koret og Skt. Annæ Gymnasiums familiekor. Pengene skal gå til korledelse, akkompagnement af hhv. klaver/orgel spil og fagot.

  3. Dragør Gospelkor søger om tilskud til 4 planlagte koncerter i efterårssæsonen 2019. Tilskuddet skal gå til udgifter til korleder samt pianist som, ifølge ansøger, vil være ca. 2000 kr. pr. afholdt arrangement.

  4. Kongevejens Gadelaug søger om tilskud til juleudsmykning af Kongevejen, der består af 20-25 juletræer samt halmballer, der placeres ved lygtepæle i gadebilledet. Gadelauget vil efterfølgende fjerne disse genstande selv, når julen er ovre.

  5. Levende Låger søger om tilskud til afholdelse af byvandringer i Dragør hver dag kl. 17 i december måned. Tilskuddet skal gå til værtsgaver, godter, drikke med mere, der fordelt ud på dagene i december vil give et budget på ca. 250 kr.

  6. Dragør Havnefest søger om tilskud til afholdelse af Havnefesten 2019, der afholdes 9., 10. og 11. august. Havnefesten tiltrækker beboere fra hele Amager såvel som, at det er en fast lokal begivenhed for kommunens borgere.

   Administrationen skal gøre opmærksom på, at ansøgningen fra Dragør Havnefest er vedlagt, på trods af at Kultur- og Eventpuljen støtter begivenheder der endnu ikke afholdt, da administrationen efterfølgende er blevet opmærksom på denne ansøgning, der ikke kom i rette tid til at blive behandlet på mødet d. 25. maj i forbindelse med anden ansøgningsrunde. Da Havnefesten afholdes 9.-11. august, og denne ansøgning først forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 11. september, skal udvalget derfor vurdere, om man vil imødekomme ansøgningen til denne tredje runde med ansøgningsfrist den 1. august 2019.

  7. Dragør Revyforening søger om tilskud til afholdelse af Dragør Revyen, der i 2019 har premiere d. 4. oktober 2019. Revyen spiller på Dragør Fort og har 16 forestillinger. Det er en lokal dragør-revy, der henvender sig til borgerne i Dragør, men også Amager og resten af Hovedstaden.

  Læs alle ansøgninger i deres fulde længde som vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljen er på: 165.064 kr. Tilbageførte midler fra sidste år: 20.000 kr. fra foreningen ”Glemmer du, så husker jeg”. I alt til uddeling i 2019: 185.064 kr.


  Udvalget besluttede ved møde d. 6. marts 2019, der vedrørte ansøgningsrunden for 1. februar, at udbetale 86.000 kr. af Kultur- og Eventpuljen til 7 tiltag. På udvalgsmøde den 25. maj 2019, der vedrørte anden ansøgningsrunde for 1. maj, blev der udbetalt beløb 10.500 kr. for 2 tiltag.

  Der er til resten af 2019 derfor 88.564 kr. til rådighed i puljen. Dette er den tredje og sidste udbetalingsrunde for året 2019, der havde ansøgningsfrist d. 1. august. Da der er ansøgt om samlet 95.000 kr. skal udvalget derfor vurdere, hvilke ansøgninger som skal imødekommes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 2
  Tema for dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet 2019
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter temaer til det kommende dialogmøde vedrørende ’Kultur- og Fritidsområdet 2019’, samt udformning af en kommende borgerundersøgelse af kultur- og fritidspolitikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter temaet for årets dialogmøde.

  2.

  at

  udvalget godkender forslaget til deltagere ved dialogmødet.

  3.

  at

  udvalget drøfter særligt vigtige spørgsmål vedr. borgerundersøgelse.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt med tilføjelse af Dragør Revyen og Dragør Kirkes menighedsråd.

  Ad 3

  Drøftet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18års området og kulturområdet, og i januar 2017 blev der afholdt et dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet, om input til Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Videre vedtog kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 kommunens ’Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020’ hvor det fremgår, at man vil afholde et årligt dialogmøde. (Politikken er vedlagt som bilag).

  Årets dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet finder sted onsdag den 20. november 2019 kl. 19-21.

  Årets tema:

  For at følge Kultur- og Fritidspolitikken samt honorere Demokratiudvalgets anbefalinger og endvidere som opfølgning på sidste års dialogmøde, tager temaet for dialogmødet udgangspunkt i de fire vedtagne fokusområder: Aktivt liv, Kulturel dannelse, kultur og fritid på tværs samt kultur- og naturarv.

  Hver af de fire temaer har en række handlinger knytte til sig. Administrationen foreslår, at der på temamødet udvælges 2-3 handlinger, som der skal være primært fokus på i 2020.

  Det kan hertil overvejes om de 17 Verdensmål bør tænkes ind, i forlængelse af kommunalbestyrelsens temamøde om FN’s Verdensmål.

  Forslag til deltagere:

  Administrationen foreslår, med udgangspunkt i Børne- Fritids og Kulturudvalgets tilføjelser sidste år, at invitere følgende deltagere til mødet:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  Folkeoplysningsudvalget

  Hollænderhallen

  Dragør Bibliotek og Lokalarkiv

  Dragør Musik- og Kulturskole

  Dragør Ungdomsskole

  Klub Dragør

  Museum Amager

  Dragør Turistråd

  Dragør Lokalhistorisk Forening

  Børn og Kultur afdelingen

  Brugerråd for Ungdomsskolen, Hollænderhallen, Biblioteket, Klub Dragør, Musikskolen og Museum Amager (2 repræsentanter pr. brugerråd)

  Undersøgelse af kommunens kultur- og fritidsliv:

  Et tredje forhold er, at det af Kultur og Fritidspolitikken 2017-2020 fremgår, at kommunens administration hvert andet år undersøger, hvorvidt borgerne oplever et kultur- og fritidsliv, der stemmer overens med politikkens vision og hensigter.

  Dette år (2019) er første gang undersøgelsen skal laves. Undersøgelsen laves ved at brugerrådene i kulturinstitutionerne drøfter, på baggrund af et ensartet spørgeskema og fremgangsmåde, hvordan kulturinstitutionernes praksis er med til at implementere Kultur- og Fritidspolitikken. Undersøgelsen vil foregå forud for dialogmødet og input fra undersøgelsen kan derfor indgå.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 3
  Danmarkskort for omgørelsesprocent på børnehandicapområdet 2018
  Sagsid.: 19/3457

  RESUMÉ:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager jf. serviceloven.  Jf. retssikkerhedslovens § 79 b skal danmarkskort forelægges til politisk behandling årligt og inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort. Udvalget præsenteres hermed for danmarkskort for afgørelser truffet i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at omgørelsesprocenten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Folketinget vedtog i maj 2018 en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven trådte i kraft 1. juli 2018 og medførte, at Børne- og Socialministeriet årligt, inden 1. juli, offentliggør kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i

  klagesager efter lov om social service.

  Derudover indebærer lovændringen, at danmarkskortet behandles politisk på et udvalgsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

  Sådan læses danmarkskort

  Ankestyrelsen bruger tre begreber, når de udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

  Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

  De tre danmarkskort

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for danmarkskort på børnehandicapområdet samt det samlede socialområde.

  Dragør Kommune – børnehandicapområdet 2018

  I kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår følgende:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

  Tårnby Kommune har beslutningskompetencen vedr. ovenstående paragraffer.


  På børnehandicapområdet havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 0 %. Antallet af afgørelse var to.

  Dragør Kommune – det samlede socialområdet 2018

  I kortet for socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, herunder både børneområdet og voksenområdet. Det vil sige, at kortet for børneområdet også indgår i kortet for socialområdet generelt.

  På socialområdet generelt havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 0 %. Antallet af afgørelser var seks.  

  Forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune

  I alle tre danmarkskort er der tilføjet: ”Tårnby Kommune varetager en række opgaver for Dragør Kommune på det sociale område i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder.”

  Ministeriets tilføjelse er lavet på baggrund af administrationens henvendelse til Børne- og Socialministeriet 10. december 2018. Administrationen anmodede ministeriet om, at Danmarkskortet fremover blev opgjort ud fra borgerens bopælskommune fremfor som nu ud fra myndighedens administrative placering. Ministeriet svarede, at de ikke havde planer om at ændre dette, men at de gerne vil indsætte en bemærkning om, at Tårnby varetager myndighedsopgaven på de pågældende områder.

  Administrationens vurdering

  Administrationen arbejder fortsat på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. Dragør Kommune er en lille kommune med få klagesager i Ankestyrelsen, hvilket kan påvirke omgørelsesprocenten.

  Med en omgørelsesprocent på nul anser administrationen den administrative sagsbehandling for relevant, velvidende at ét forhold i en sag ville ændre omgørelsesprocenten til 50.

  Kort på socialområdet og børnehandicapområdet 2018 er vedlagt som bilag.

  Se alle kort

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 4
  Naturfagsstrategi på skole- og børneområdet forelagt BFKU
  Sagsid.: 19/3721

  RESUMÉ:

  I efteråret 2017 tilmeldte Dragør Kommune sig Astras Udviklingsrum 2017-19, der har til formål at facilitere, at de deltagende kommuner udarbejder en naturfagsstrategi og generelt fremmer naturfagsområdet. På baggrund heraf, er der blevet udarbejdet en naturfagsstrategi for skole- og børneområdet i Dragør Kommune.

  Naturfagsstrategien er blevet til gennem workshops i Astra-regi samt lokale workshops mellem naturfagslærere og pædagoger på de tre skoler i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender strategien foreløbigt, således at den kan sendes i høring hos alle skoler (inkl. Ungdomsskolen) og institutioner og deres bestyrelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Godkendt at strategien sendes i høring.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Naturvidenskab er en af de fundamentale grundsten i det moderne samfund, og en grundlæggende del af børn og unges almendannelse. Der er i dag fokus på, at innovation, kreativitet og håndværksmæssige færdigheder er vigtige veje til et bæredygtigt liv.

  I efteråret 2017 tilmeldte Dragør Kommune sig Astras Udviklingsrum 2017-19, der har til formål at facilitere, at de deltagende kommuner udarbejder en naturfagsstrategi og generelt fremmer naturfagsområdet. Udviklingsrummet har fungeret i 2017 - 2019 og trukket på hidtidige erfaringer og anbefalinger til kommunale naturfagsstrategier samt den nationale Naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten. På baggrund heraf, er der blevet udarbejdet en naturfagsstrategi for skole- og børneområdet i Dragør Kommune. Strategien er blevet til gennem workshops i Astra-regi samt lokale workshops mellem naturfagslærere og pædagoger på de tre skoler i Dragør.

  Motivation i den daglige undervisning efterlyses bl.a. i Kvalitetsrapporten, og det vigtige er, at god naturfagsundervisning indeholder hands-on-læring (forsøg, fange tudser mv.), der kan gøre undervisningen både relevant og varieret og derigennem øge elevernes motivation.

  Indsatsområderne og anbefalingerne i naturfagsstrategien er i tråd med den nationale naturvidenskabsstrategi. Det er muligt at opsætte følgende mål for strategien og dens operationaliserende handleplan:

  -

  Børn og unge oplever større motivation og interesse for naturfagene.

  -

  Børn og unges naturfaglige kompetencer styrkes, og det høje faglige niveau ved afgangsprøverne bevares.

  -

  Det naturfaglige netværk styrkes både lokalt og på tværs af kommunens skoler og institutioner med et øget læringsfællesskab som resultat.

  Strategien realiseres via dens handlingsplan. For at handlingsplanen kan fungere operationelt, indeholder den dels en centralt fastsat del, samt en lokal del hvor hver enkelt skole og institution kan agere med de specielle præferencer og muligheder, den pågældende institution nu engang har. Denne lokale del skal udarbejdes og evalueres en gang om året.

  Der vil naturligvis være forskel på, hvorledes en skole og en børnehave arbejder – eller leger – med naturvidenskab. Netop derfor er differentieringen vigtig at understrege, fordi fokus og metodik er forskellige alt afhængig af børnegruppe.

  Naturfagsstrategien og et grafisk eksempel er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Skolerne og institutionerne prioriterer i relevant omfang strategien ift. løbende aktiviteter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring til alle institutioner og deres bestyrelser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Skoleudvalget den 12. september 2019.

  Bilag

 • 5
  Rammer for Institutionssamrådet
  Sagsid.: 17/4086

  RESUMÉ:

  Administrationen har opdateret rammebeskrivelsen for Institutionssamrådet, så beskrivelsen stemmer overens med den politiske beslutning og nuværende praksis i rådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Til efterretning. Med tilføjelse af: at formanden er den siddende formand for BFKU. Næstformanden vælges blandt de to øvrige BFKU-medlemmer.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. maj 2019 at ændre rammebeskrivelsen for Institutionssamrådet, således at alle institutioner kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet.

  Administrationen har på baggrund af beslutningen opdateret rammebeskrivelsen for Institutionssamrådet. Udover at opdatere antallet af forældrerepræsentanter, har administrationen skærpet beskrivelsen, så formålet med Institutionssamrådet fremgår mere tydeligt, og så retningslinjerne for mødeindkaldelse, udformning af dagsorden samt referat stemmer overens med den nuværende praksis i rådet.

  Konkret omhandler opdateringerne:

  • Specificering af baggrund og formålet med Institutionssamrådet.
    
  • Institutionssamrådets sammensætning og konstruktion; alle institutioner kan lade én forældrerepræsentant fra hver bestyrelse deltage i Institutionssamrådet, frem for én repræsentant pr. institutionstype, som det tidligere reglement foreskrev.

  • Retningslinjerne for mødeindkaldelse og udsendelse af dagsorden; formanden indkalder til møde senest en måned før mødet finder sted, medmindre der er tale om et ekstraordinært møde. Dagsordenen udsendes efterfølgende, således at forældrerepræsentanterne inden da har mulighed for at komme med punkter til dagsordenen. Dette er en præcisering ift. det tidligere reglement. 
    
  • Retningslinjerne for afholdelse af ekstraordinært møde; et ekstraordinært møde aftales sammen med formanden, hvis der er ønske herom, frem for hvis fire medlemmer af Institutionssamrådet fremsætter et skriftligt motiveret forslag.

  • Referater af Institutionssamrådets møder bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og sendes ikke direkte til mødedeltagerne, som det tidligere reglement foreskrev

  Både den tidligere og opdaterede rammebeskrivelse er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Institutionssamrådet er nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 6
  Telefontider i Pladsanvisningen
  Sagsid.: 19/971

  RESUMÉ:

  På baggrund af erfaringer med reduceret telefontid i foråret 2019, anbefaler administrationen at ændre telefontiden permanent i Pladsanvisningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at telefontiden i Pladsanvisningen bliver ændret permanent.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Erfaringen med den reducerede telefontid i foråret har ifølge Pladsanvisningen givet en bedre borgerservice, idet Pladsanvisningen har haft mulighed for at forberede samtaler med borgerne og dermed har kunnet imødekomme borgernes behov for blandt andet oplysninger om muligheder for pladser til deres børn samt spørgsmål om opkrævning og tilskud.

  Som udgangspunkt skal alle borgere benytte sig af den Digitale Pladsanvisning. Det er via den Digitale Pladsanvisning, at borgerne skriver deres barn op til en kommunal institutionsplads.

  Borgerne har derudover mulighed for at booke et møde med Pladsanvisningen, og de kan ringe i telefontiden. I det tidsrum har borgerne ligeledes mulighed for at møde op.

  Borgerne kan desuden sende en mail til Pladsanvisningen. På baggrund af henvendelsernes karakter prioriterer Pladsanvisningen tilbagemeldingen. Borgerne får senest et svar på deres henvendelse inden for ti dage.

  Administrationen anbefaler at ændre telefontiden permanent i Pladsanvisningen til nedenstående tider:

  Nuværende
  telefontid

  Forslag til
  telefontid

  Mandag

  10-14

  10-12

  Tirsdag

  10-14

  10-12

  Onsdag

  Lukket

  Lukket

  Torsdag

  10-18

  12-17

  Fredag

  10-13

  10-12

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

 • 7
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af delegationsplan 2019 med udgangspunkt i opdateret bilag med bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det opdaterede bilag tager en drøftelse inden endelig vedtagelse af delegationsplanen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Forslagene blev drøftet og gennemgået.

  1. BFKU orienteres.
  2. BFKU orienteres.
  3. BFKU orienteres.
  4. Udgår.
  5. BFKU orienteres.
  6. BFKU orienteres.
  7. BFKU orienteres.

  Udvalget besluttede at forpligte sig til, at der på mødet i oktober måned, træffes endelig beslutning om delegationsplanen med videre oversendelse til ØU og KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i maj måned fremlagde administrationen et samlet bilag med 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  På baggrund af yderligere fremsendte bemærkninger har administrationen opdateret bilaget, som her udsendes igen. Nye bemærkninger er markeret med rødt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Ansøgning af Blushøjspejderne om støtte til nyt spejderhus
  Sagsid.: 16/571

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 12. august 2019 modtaget en ansøgning fra Blushøjspejderne vedrørende tilskud til en ny spejderhytte i Dragør.

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019 deltog repræsentanter fra Blushøjspejderne, der fremlagde fremtidige byggeplaner af en ny spejderhytte på Engvej 3, 2791 Dragør.

  Ud over den allerede eksisterende dialog, der har været mellem Blushøjspejderne og Børne- Fritids og Kulturudvalget, oplyses det med denne konkrete ansøgning, at Blushøjspejderne har indgået to uformelle partnerskaber for at et nyt spejderhus også kan bruges i hverdagenes dagtimer. Vedlagt som bilag er ansøgningen af 12. august samt præsentation af projektet fra mødet d. 8. maj 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Evaluering af partnerskabsaftalen med Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 17/2777

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Dragør Sejlklub har indgået partnerskabsaftale med formålet at tilbyde børn i kommunen et nærmere kendskab til sejllads, vandsikkerhed, livet på havnen og kammeratskab. (Kontrakt er vedlagt som bilag). Aktiviteterne er til for maksimalt 30 SFO-børn og skulle afholdes i sommerferien, uge 27, hvortil Dragør Sejlklub får 50.000 kr. i tilskud for at afholde aktiviteter på vandet.

  I det første år aftalen var gældende, 2018, blev der desværre ikke afholdt nogen aktiviteter, da SFO’erne ikke kunne få det til at passe med deres planlægning i sommerferien. Ved seneste evaluering af partnerskabsaftalen på Børne- Fritids og Kulturudvalget den 15. august 2018 tilføjede man derfor justeringer til andet år af aftalen, der lyder på, at Dragør Sejlklub i år 2 (2019) ikke skulle modtage tilskud på 50.000 kr., da pengene er udbetalt i 2018, men ikke brugt.

  Arrangementet for SFO-børnene blev i sommeren 2019 (uge 27) en succes, og 30 SFO-børn fra Nordstrandsskolens SFO var ude at sejle i de to dage, hvor vejret tillod dette. Ifølge beretning fra både Dragør Sejlklubs formand, Mik Jensen, samt SFO-leder Dorthe Hjortrup, var der meget blæst hele ugen, og det var derfor kun muligt at gennemfører aktiviteter mandag og fredag. Børnene var disse dage ude og sejle i optimistjolle, nogle i større joller med voksne samt i Sejlklubbens gummibåde. Alle parter har været glade for de afholdte aktiviteter.

  Forvaltningen vil tage initiativ til et møde senere på året, hvor man sammen med Dragør Sejlklub vil evaluere kontrakten samt drøfte evt. indgåelse af ny aftale.

  LOVE/REGLER:

  Partnerskabsaftalen udløber ultimo januar 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 11. september 2019.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 11. september 2019

  Kim Dupont (V) spurgte til svømmetider for Handicaprådet og svømmetilmelding for 0-2 årige.

  Helle Barth (V) spurgte til salg af månedskort i svømmehallen.

  Administrationen orienterede om start på proces vedrørende kunst i svømmehallen og om status på processen omkring Lokalarkivet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).