Skip navigationen

Referat

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Afprøvning af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/4141

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse skal afprøves, og derfor skal alle fagudvalg vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle metoder til borgerinddragelse. Administrationen præsenterer og anbefaler hermed to projekter til afprøvning eller udvikling af metoder til borgerinddragelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget vælger projekt om etablering af sparringsgruppe af unge og forældre til afprøvning og udvikling af metoder til borgerinddragelse og understøttelse af frivilliginitiativer målrettet unge med fysiske og/eller mentale funktionsudfordringer.

  2.

  at

  udvalget vælger projekt om etablering af forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formål og fælles proces for alle fagudvalg

  Økonomiudvalget har i august besluttet, at alle fagudvalg i oktober skal vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle de metoder og anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati, som demokratiudvalget har udarbejdet. Projektet skal være et, hvor der i forvejen er en beslutning eller plan om, at en form for borgerinddragelse skal indgå – fx en høring, en undersøgelse, en evaluering af en politik o. lign.

  Blandt demokratiudvalgets deltagere har et par stykker tilbudt at fungere som ’ambassadører’, og som fx kan anvendes til rådgivning/sparring o. lign. i borgerinddragelsesprojekterne. På kommunens hjemmeside vil der være kontaktoplysninger til dem, således at der fra projekt til projekt kan laves nærmere aftaler.

  Den del af udvalgets projekt, som omhandler borgerinddragelse, skal være afsluttet senest i marts 2020 med en opsamling for udvalget. Inden sommerferien 2020 vil Økonomiudvalget lave en samlet evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger, på baggrund af fagudvalgenes opsamlinger. 

  Udvalgets projekt

  Administrationen foreslår, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget udvælger to projekter til afprøvning eller udvikling af metoder til borgerinddragelse.

  De to projekter er ”Etablering af sparringsgruppe af unge og forældre til understøttelse af frivilliginitiativer målrettet unge med fysiske og/eller mentale funktionsudfordringer” og ”Etablering af forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet”. De to projekter præsenteres nedenfor.

  1. Etablering af sparringsgruppe af unge og forældre

  Administrationen foreslår, at der etableres en sparringsgruppe med inddragelse af unge og forældre, som skal fungere som rådgivende organ på det specialiserede børne- og ungeområde i Dragør Kommune. Unges og forældres viden og behov skal inddrages med henblik på at etablere nye tilbud i kommunen samt styrke frivillighed i kommunen.

  Projektet kan være en videreførelse af Det Nære Netværk, Netværksgruppe for forældre, som er etableret i forlængelse af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og processen med udbredelse af International Child Development Program (ICDP).

  1. Etablering af forældre-følgegruppe

  Administrationen foreslår desuden, at der i forbindelse med implementeringen af den digitale platform Aula etableres en følgegruppe bestående af forældre til børn i dagtilbud. Følgegruppen skal give input til, hvordan Aula kan anvendes på dagtilbudsområdet, så platformen på bedste vis understøtter samarbejdet og kommunikationen mellem forældre og dagtilbud.

  Projektet vil afprøve metoder fra demokratiudvalget til at inddrage forældrenes perspektiver og til at møde forældrene på nye måder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersom projekterne i forvejen er planlagt til at indeholde borgerinddragelse, bør det ikke føre til udgifter, som ikke kan rummes inden for egen ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

 • 2
  Rammer for et sundt frokostmåltid og forældrearrangerede madordninger på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/339

  RESUMÉ:

  Inden forældrebestyrelserne i dagtilbuddene skal træffe beslutning om et sundt frokostmåltid for perioden 2021-2023, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe fornyet beslutning om rammerne for et sundt frokostmåltid og forældrearrangerede madordninger i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tilbud om et sundt frokostmåltid til de 0-3 årige fortsat er egenproduceret.

  2. at tilbud om et sundt frokostmåltid til de 3-6 årige fortsat er levering til modtagekøkken.

  3. at udgiften til et sundt frokostmåltid fortsat er 100 procent forældrefinansieret.

  4. at forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid på 3-6 årsområdet fortsat ikke må overstige prisen for et sundt frokostmåltid på 0-3 årsområdet.

  5. at maksimumbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger fortsat ikke må overstige beløbet for et sundt frokostmåltid.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Ad 1 – 5

  Godkendt.

  Udvalget ønsker, at fremtidig renovering af børnehavernes køkkener bør ske med henblik på at opgradere dem til modtagekøkkener.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal træffe fornyet beslutning om rammerne for et sundt frokostmåltid i Dragør Kommune, inden forældrebestyrelserne i dagtilbuddene skal til- eller fravælge et sundt frokostmåltid for perioden 2021-2023.

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året skal give mulighed for til- eller fravalg af et sundt frokostmåltid. I Dragør Kommune træffer forældrebestyrelserne valget i første halvår, i de lige år, med virkning for de kommende to kalenderår.

  Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsernes beslutning oplyse bestyrelserne om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.

  Forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

  Ud over bestyrelsernes kompetencer til at til- eller fravælge et sundt frokostmåltid, har de mulighed for at etablere forældrearrangerede frokost- eller madordninger.

  De enkelte forældre beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale.

  Alle bestyrelserne i 0-3 års tilbuddene valgte i sidste periode et sundt frokostmåltid til, mens alle bestyrelserne i 3-6 års tilbuddene fravalgte et sundt frokostmåltid. I 2019 udgør forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid til et vuggestuebarn 1010 kr. pr. måned.

  Forældrebestyrelserne skal til- eller fravælge et sundt frokostmåltid senest med udgangen af juni 2020. Valgperioden gælder for 1. januar 2021 til 31. december 2023.

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fastholder de nuværende rammer for et sundt frokostmåltid og forældrearrangerede madordninger på dagtilbudsområdet. Disse rammer har været gældende siden 2010, hvor kommunalbestyrelsen besluttede:

  • At det er bestyrelsen i det enkelte dagtilbud, der træffer beslutning om et sundt frokostmåltid.

  • At udgiften til et sundt frokostmåltid er 100 procent forældrefinansieret.

  • At de 0-3-årige børns sunde frokostmåltid er egenproduceret.

  • At de 3-6-årige børns sunde frokostmåltid skal leveres udefra, da køkkenerne i dagtilbuddene for de 3-6 årige børn er modtagekøkkener.

  • At forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid på 3-6 årsområdet ikke må overstige prisen for et sundt frokostmåltid på 0-3 årsområdet.

  • At maksimumbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger ikke må overstige beløbet for et sundt frokostmåltid.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven, kapitel 2, § 16a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

 • 3
  Opdatering af regler for plads i dagtilbud
  Sagsid.: 19/2104

  RESUMÉ:

  Administrationen har opdateret Dragør Kommunes regelsæt for plads i dagtilbud, så det stemmer overens med den nye dagtilbudslov og den administrative praksis på området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender det opdaterede regelsæt for plads i dagtilbud.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har opdateret Dragør Kommunes regelsæt for plads i dagtilbud, så det stemmer overens med den nye dagtilbudslov og den administrative praksis på området.

  Regelsættet er opdateret med tre væsentlige forhold i henhold til dagtilbudsloven:

  • Forældrenes ret til at skrive deres barn op til en specifik plads og blive stående på ventelisten til den specifikke plads, samtidig med, at de har accepteret plads til deres barn i et andet tilbud.

  • Forældrenes ret til en 30 timers deltidsplads i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov.

  • Forældrenes ret til at kombinere pasning i et dagtilbud med privat pasning i hjemmet, hvis forældrene har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  Vedlagt som bilag er det opdaterede og tidligere regelsæt for plads i dagtilbud i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov nr. 824 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge af 15/08/2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Bilag

 • 4
  Opfølgning på politikker 0-18-års området - sårbare børn og unge
  Sagsid.: 18/5017

  RESUMÉ:

  Opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018 blev sagen vedr. ”Opfølgning på politikker på 0 – 18 års området 2018” behandlet. Udvalget blev præsenteret for et overblik over, hvordan der vil følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på 0-18 års området.

  Som det fremgik af overblikket, vil administrationen forelægge opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, tre gange årligt.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven kapitel 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Bilag

 • 5
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om endelig godkendelse af delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at delegationsplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i september måned drøftede udvalget konkrete forslag til ændringer af delegationsplan 2019.

  De besluttede ændringer er indarbejdet i delegationsplan 2019 som udsendes til endelig godkendelse for udvalgets eget område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 9. oktober 2019

  Administrationen beder Brugerrådet om en udtalelse vedr. kunst i Dragør svømmehal, som udvalget bl.a. kan tage afsæt i med henblik på sag om anskaffelse af kunst.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.