Skip navigationen

Referat

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Implementering af den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan
  Sagsid.: 20/3940

  RESUMÉ:

  Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018. Udvalget orienteres i denne sag, med besøg fra dagtilbudslederne, om arbejdet med at implementere dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ændring af dagtilbudsloven

  Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af dagtilbudsaftalen blev det i 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Dette førte til en ændring af dagtilbudsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2018.

  Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat i kommunerne ved dagtilbudslovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men skulle først være fuldt implementeret og evalueret for første gang senest to år efter lovens ikrafttræden. Grundet COVID-19 situationen er fristen for implementering og evaluering af læreplanen rykket til den 31. december 2020.

  Ændringen af dagtilbudsloven tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis slås fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at trives og lære, og at læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb. Ændringerne betyder altså, at man i kommunerne har skullet arbejde med nogle nye elementer i dagtilbuddene, hvilket påvirker hverdagen og pædagogikken.

  I den nye dagtilbudslov er det således præciseret, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

  Hverdagen i dagtilbud med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan

  I arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er der i hverdagen i institutionerne givet nogle områder, som er mere eller mindre nye for dagtilbuddene at arbejde med.

  Leg

  Det er i dag tydeliggjort, at legen skal være grundlæggende i børnenes hverdag og har værdi i sig selv. Børns spontane og selvorganiserede leg bliver både anerkendt og respekteret, og legen tildeles en betydelig plads i hverdagen i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har samtidig et ansvar for at have opmærksomhed på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

  Børneperspektiv

  I arbejdet med det pædagogiske grundlag skal dagtilbuddene i dag også have fokus på dannelse og børneperspektiv. Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så det oplever at have indflydelse på udformningen af dagligdagen og de aktiviteter, som bliver tilbudt i dagtilbuddet.

  Pædagogisk læringsmiljø

  Det pædagogiske læringsmiljø skal i dag være rammen for børns trivsel og læring og er derfor helt centralt i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Med pædagogisk læringsmiljø forstås et miljø, hvor der med afsæt i de centrale elementer i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske læringsmiljø skal være tilstede hele dagen. Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i dag gennem børnenes leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner skal give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

  Seks læreplanstemaer

  Det skal i dag fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af seks læreplanstemaer. Læreplanstemaerne skal i dag ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer. De seks læreplanstemaer har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns læring og udvikling.

  Evalueringskultur

  Med lovændringen er det nyt, at der stilles krav til, at der etableres en evalueringskultur i dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at fokus for evalueringen skal være, hvad det pædagogiske læringsmiljø betyder for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, og om der er noget, der skal være anderledes i læringsmiljøet på baggrund af dette.

  Kravet om etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet skal understøtte, at personalet udvikler en fagligt selvkritisk og reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og evaluering af den pædagogiske praksis. Den faglige og selvkritiske tilgang skal bidrage til, at personalet får øje på deres praksis, tænker over den og ser mulighederne for at ændre praksis, hvis der er behov for det, hvilket i sidste ende skal udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis.

  Mange dagtilbud har allerede gjort dette i en årrække.

  På mødet kommer dagtilbudsledere for at fortælle om daglig praksis, og om – som opfølgning på tidligere evalueringer – hvorledes de i det daglige arbejde med pædagogiske læreplaner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

 • 2
  Tema til dialogmøde på kultur og fritidsområdet 2021
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Der afholdes et årligt dialogmøde på kultur- og fritidsområdet, og udvalget skal tage stilling til tema til dialogmødet for 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender temaet for dialogmødet
  2. at temamødets afholdelsesdato besluttes på mødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Godkendt - med tilføjelsen ”og hvordan får vi genstartet kultur- og fritidslivet i Dragør efter corona, og hvordan udnytter vi mulighederne i jubilæumsåret”.

  Ad 2

  Temamødets afholdelsesdato bliver en dato i starten af maj, forhåbentlig som fysisk møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte i 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur. Der afholdes et årligt dialogmøde på kultur- og fritidsområdet, og udvalget skal tage stilling til tema til dialogmødet for 2021.

  Administrationen foreslår, at temaet for 2021 bliver ”kulturens betydning i en coronatid”. Formålet er at sætte fokus på det positive sider og fremhæve den gode fortælling fra kulturinstitutioner og foreninger. Dialogmødet kan med dette tema også ses i forlængelse af de drøftelser udvalget har haft i sensommeren og efteråret om kulturens betydning helt generelt, ikke mindst i krisetider, hvor kultur har haft en oplivende, samlende funktion for givne lokal samfund.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 13. januar 2021.

 • 3
  Procedure for arrangementsansøgninger til jubilæumsåret
  Sagsid.: 20/4026

  RESUMÉ:

  I anledning af 500-års jubilæet i 2021 for hollændernes ankomst til Store Magleby, er BFKU mundtligt orienteret om, at forvaltningen går i gang med at spørge foreninger med flere, om de har mulighed for at byde ind med et arrangement, der kan komme på arrangementsplakaten. Meddelelsen her viser den blanket, der bruges til formålet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning,
  1. at de 250.000 kr. afsat til arrangementer lægges under BSK på sektor 4 og fordeles med 100.000 kr. til kultur-, skole- og dagtilbudsområdet og 150.000 kr. til fritidsområdet,
  1. at områdernes aktører søger om støtte til arrangementer jf. beskrivelsen i sagen,
  1. at fritidsområdets aktører kan søger efter de samme kriterier, der gælder for Kultur- og eventpuljen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB – med bemærkning om, at det også gerne må indeholde initiativer ift. hollænderbøndernes historie.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2021 er det 500 år siden, at Christian II og hollandske indvandrere indgik en aftale, hvor 184 hollandske bønder fik brugs- og ejendomsret til hele Amager og Saltholm. Dateringen skyldes et kongeligt privilegiebrev fra 1521.

  I den anledning inviterer Dragør kommune såvel det danske som det hollandske kongehus til at være med til at fejre 500-års-jubilæet den 3. juni 2021. Ud over det mulige royale besøg 3. juni, der pt ikke kan garanteres på grund af Covid-19 situationen, er det meningen at der løbende skal være arrangementer ved foreninger o.lgn. i sommerhalvåret med hollandsk henvisning. De arrangementer kan man søge om støtte til at afholde.

  De samme kriterier, der rammesætter Kultur- og eventpuljen, er taget i brug for at afgrænse de ansøgninger, der kan komme. Kriterierne er, at tilbuddet skal være åbent for alle, det skal foregå i Dragør kommune, og at det ikke må være et kommercielt arrangement. Ansøgningerne fra borgere og foreninger skal dog også kunne henføres under en ”orange paraply” – altså have et hollandsk islæt – for at kunne komme i betragtning.

  Kommunalbestyrelsen har ud over et beløb til selve det royale besøg også afsat 250.000 kr. til forskellige arrangementer i jubilæumsåret eller som supplementsmidler på selve jubilæumsdagen den 3. juni 2021. Det er hensigten, at langt de fleste af disse midler skal bruges til arrangementer af forskellig karakter i løbet af jubilæumsåret, og det skal der gives mulighed for at søge, hvilket sker via den i bilaget viste blanket, der gøres opmærksom på gennem avisannonce.

  Udvalget vil bliver forelagt alle indkomne ansøgninger til bedømmelse og udvælgelse, og vil således også løbende godkende arrangementsplakaten for 2021.

  Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet. Beløbet er delt i to dele, hvor den ene del på ca. 500.000 kr. er reserveret til det royale besøg fra de to kongehuse den 3. juni 2021, og beløbet er således også allerede hensat under Borgmestersekretariatet.

  Det indstilles, at de resterende 250.000 kr. flyttes fra Økonomiafdelingen til BSK på sektor 4 under kultur- og fritidsområdet for at kunne bruges til arrangementer således, at der er 100.000 kr. som kultur-, skole- og dagtilbudsområdet kan søge administrationen om støtte til deres begivenheder fra, og at de resterende 150.000 kr. kan søges af fritidsområdet, dvs. foreninger mm. efter de kriterier, der er skildret ovenfor.

  Administrationen foreslår at de 150.000 kr., som fritidsområdet kan søge, bliver forankret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og kan søges samtidig med Kultur- og Eventpuljen (ansøgningsfrist den 1. februar og 1. maj). Kultur- og Eventpuljens budget for 2021 er i øvrigt på 165.986 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet fordelt med ca. 500.000 kr. til det royale besøg den 3. juni 2021, og beløbet er således også hensat under Borgmestersekretariatet, og de resterende ca. 250.000 kr. foreslås lagt i BSK til fordeling til arrangementer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 4
  Opsamling fra møde i Institutionssamrådet den 17. november 2020
  Sagsid.: 16/2408

  RESUMÉ:

  Der blev afholdt virtuelt møde i Institutionssamrådet den 17. november 2020. Temaerne for mødet var inklusion og tidlige indsatser i dagtilbud og forebyggelse af mobning. Børne, Fritids- og Kulturudvalget bliver i denne sag præsenteret for opsamlingen på mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Institutionssamrådet den 17. november 2020 blev temaerne om inklusion og tidlige indsatser i dagtilbud og forebyggelse af mobning drøftet.

  Leder af Støttekorpset Mie Schaltz indledte mødet med et oplæg om Støttekorpsets arbejde med tidlige indsatser i dagtilbud. Oplægget blev efterfulgt af en fælles drøftelse blandt deltagerne. Efterfølgende blev mødets andet tema om forebyggelse af mobning i daginstitutioner drøftet. Her gjorde fagpersonalet bl.a. rede for, at der ikke rigtig findes mobning på 0-6 års området, da børns kognitive niveau ikke helt er i stand til systematisk at mobbe, men at man til gengæld kunne arbejde målrettet på at fremelske en adfærd, der forebygger senere mobbekultur. Det blev understreget af deltagerne, at det var rigtig godt at blive orienteret mere om resurseteamets og Støttekorpsets arbejde. Det gav rigtig god mening og indsigt.

  Opsamlingen fra mødet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

  Bilag

 • 5
  Arrangementer 2021
  Sagsid.: 20/4701

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i december 2020 anmodet om et oplæg til evaluering og planlægning af arrangementer på vejarealer og havnearealet, som skal drøftes på BEPU og BFKU i januar. Forvaltningen har udarbejdet et forslag samt forelagt en konkret ansøgning om madmarked til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at den nuværende praksis suppleres, så Forvaltningen fortsat løbende meddeler tilladelse til mindre arrangementer, og større nye arrangementer behandles af BEPU jævnfør indstilling 2).
  1. at madmarkeder, hvor samme forening eller personkreds afholder flere arrangementer årligt og byfester fremover forelægges BEPU til godkendelse, da disse arrangementer kan give anledning til støjgener og udfordringer for andre aktiviteter i byen.
  1. at udvalget årligt modtager en opgørelse over afholdte arrangementer og drøfter, hvorvidt omfanget for året efter skal bibeholdes, eller om der er dage, hvor arrangementer primært på kommunens gamle havneplads skal friholdes.
  1. at der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til afholdelse af Öresundsmarkedet den 18.-20. juni, 2.-4. juli, 23.-25. juli samt 6.-8. august på den gamle havneplads samt eventuelt antal markedsdage til samme arrangør for 2021.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag:  C foreslår, at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2 og 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 4

  Ændringsforslag: T foreslår at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   4 (A+C+T)

  Imod stemte  3 (O+V)

  Undlod at stemme

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Ændringsforslag fra A: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, indtil der er udarbejdet retningslinjer herfor.

  For stemte  1 (A)

  Imod stemte  6 (C+T+O+V)

  Undlod at stemme 0

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

  For stemte  7 (A+ C+T+O+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 0

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad 4

  Ændringsforslag fra A: at Öresundsmarkedet i første omgang gives to weekender, indtil fx lokale arrangementer inkl. mulige jubilæumsarrangementer kendes.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+T+O+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T: at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

  For stemte   3 (C+T)

  Imod stemte  3 (O+V)

  Undlod at stemme  1 (A)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte   3 (O + V)

  Imod stemte  2 (T)

  Undlod at stemme  2 (A + C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 10. december 2020 besluttet, at forvaltningen i januar skal fremlægge en sag, der sikrer en bedre praksis i forhold til evaluering og planlægning af arrangementer. Sagen skal forelægges i både BEPU og BFKU.

  Forvaltningen har fra 2018 og frem for BEPU fremlagt en årlig status over afholdte arrangementer og modtagne klager, som grundlag for udvalgets årlige drøftelse og evaluering.

  Det kan oplyses, at praksis er, at forvaltningen meddeler godkendelse til mindre arrangementer. Tilladelserne meddeles i henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, idet der typisk rådes over vejarealer. Forvaltningen meddeler også tilladelser til arrangementer, som afholdes på havnearealet. Større nye arrangementer på kommunens grund forelægges BEPU og godkendes administrativt.ved gentagelser.

  BEPU har tidligere ønsket, at understøtte arrangementer for at trække gæster til byen og understøtte forskellige aktiviteter, under overskriften ”en levende by”. Omfanget af arrangementer har været stigende gennem årene. Specielt i form af større sportsarrangementer, som cykelløb, Triathlon mv. samt madmarkeder og byfester afholdt på den gamle havneplads.

  Nuværende praksis

  Større arrangementer som koncerter, nye større cykelløb eller andre større events, som kan berøre mange borgere forelægges udvalget til beslutning, før der meddeles enten tilladelse eller afslag.

  Der udlejes også arealer til større kommercielle arrangementer. Hvis arrangementerne er åbne for alle, og det har et kulturelt sigte, såsom fx cirkus, stilles arealerne typisk til rådighed. Hvis der er tale om lukkede arrangementer opkræves leje.

  Der opkræves depositum ved større arrangementer, som sikkerhed for bl.a. oprydning , skader eller andet. Udgifter til el, affaldshåndtering mv opkræves eller afholdes direkte af arrangør. Kommunen stiller i begrænset omfang vejafmærkningsudstyr og flag til rådighed. Større arrangementer lejer afmærkningsudstyr, officials m.v. for egen regning.

  Forvaltningen modtager løbende ansøgninger om tilladelse til afholdelse af arrangementer, og tilladelser meddeles også løbende, ligesom forvaltningen udsteder byggetilladelser m.v. i samarbejde med beredskabet. Ansøgningerne omfatter følgende typer:

  - Markeder

  - Kulturarrangementer

  - Sport/motion

  - Byfest

  - Cirkus

  - Filmoptagelser

  - Vejfester

  Listen over arrangementer 2020 er vedlagt til orientering. På grund af COVID-19 er der gennemført færre arrangementer i 2020 end normalt. Derfor er listen fra 2018 og 2019 også vedlagt, som grundlag for udvalgenes drøftelser. Se bilag 1-3.

  Det kan oplyses, at kalenderen for 2021 er ved at tage form, og der er meddelt en række tilladelser, og enkelte tilladelser er under behandling. Den foreløbige liste over kommende arrangementer med markering af godkendte arrangementer, tilbagevendende arrangementer, som ikke er godkendt endnu og nye ansøgte arrangementer er vedlagt i bilag 4. Det kan oplyses, at forvaltningen løbende modtager forespørgsler og ansøgninger til arrangementer, da det er vigtigt for arrangørerne at få tilladelse til brug af arealerne på plads i god tid, før de planlægger arrangementet endeligt.

  Det kan videre oplyses, at forvaltningen generelt modtager få klager i forbindelse med arrangementer.

  LOVE/REGLER:

  Forvaltningslovens regler om saglighed, begrundelse og lighed gælder også i sager om godkendelse eller afslag til arrangementer.

  Herudover skal kommunalfuldmagtens regler om bl.a. markedsleje for kommercielle arrangementer ligeledes iagttages. Det vil sige, at kommunen fortsat gerne må stille arealer frit til rådighed for kulturarrangementer, foreningsarrangementer eller andre arrangementer, som har et alment formål. Kommercielle arrangementer skal betale markedsleje.

  For vejarealer må der kun opkræves betaling for den ikke trafikale brug, svarende til de direkte og indirekte faktiske ekstra driftsudgifter, som arrangementsafviklingen medfører.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Behandling af denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. Januar 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. Januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 6
  Dato og tema for dialogmøde på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  I foråret 2021 skal der afholdes dialogmøde på dagtilbudsområdet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte dato og tema for mødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den onsdag 24. marts 2021.
  1. at udvalget udvælger forældresamarbejde eller udeliv i dagtilbud som tema for dialogmødet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Ad 1

  Godkendt. Under forudsætning af, at det kan afholdes som fysisk møde.

  Ad 2

  Udvalget valgte temaet: ”Forældresamarbejdet i en normaliseret hverdag”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der afholdes et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet. Dialogmøderne er en del af dialogmødestrukturen på 0-18 års område.

  Den 6. september 2017 evaluerede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget dialogmødestrukturen og besluttede at fortsætte med samme mødekadence, det vil sige et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet.

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet onsdag den 24. marts 2021 fra kl. 17:00-19:00.

  Administrationen har drøftet mulige temaer for dialogmødet med dagtilbudslederne. Drøftelsen mundede ud i følgende to forslag til tema for dialogmødet: 

  1. Forældresamarbejde i en coronatid: Hvordan vedligeholdes det gode forældresamarbejde i en tid, hvor forældre ikke har samme fysiske adgang til dagtilbuddene, som de plejer?    

  2. Udeliv i dagtilbud: I forbindelse med coronasituationen har man været mere udendørs i løbet af dagen i dagtilbuddene. Hvilke erfaringer kan man tage med sig videre omkring det pædagogiske arbejde i forbindelse med udeliv?

  Efter Børne- Fritids- og Kulturudvalget har udvalgt et tema for dialogmødet, vil administrationen udforme en konkret dagsorden for mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

 • 7
  Orientering - Udskydelse af Aula på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 19/3605

  RESUMÉ:

  Grundet den nuværende coronasituation udskydes ubrugtagningen af Aula på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune fra 4. januar 2021 til 1. februar 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aula er den nye fælles digitale kommunikationsplatform for skole og dagtilbud og erstatter på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune Børneintra. Aula er en national løsning, som implementeres i alle kommuner. Aula er allerede taget i brug på skoleområdet og er i øjeblikket i gang med at blive implementeret i alle kommuner på dagtilbudsområdet. Dragør Kommune indgår sammen med en række øvrige kommuner i 2. bølge af udrulningen på dagtilbudsområdet, hvor det er muligt at tage Aula i brug fra 4. januar 2021.

  Administrationen har på baggrund af den nuværende coronasituation besluttet at udskyde ibrugtagningen af Aula til den 1. februar 2021. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er et ekstra stort behov for en velkendt og velfungerende digital løsning, hvor dagtilbuddene hurtigt og nemt kan kommunikere med alle forældre ved smitteudbrud eller lignende. Ved at udskyde ibrugtagningen af Aula bliver det muligt at kvalitetssikre alle data i Aula på et højere niveau samt give dagtilbuddene længere tid til at blive bekendte med den nye løsning, inden den tages i brug.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 13. januar 2021

  Administrationen gav en status på håndteringen af Corona-situationen i vores institutioner.

  Administrationen reklamerede for filmen om skoleindskrivning.

  Kim Dupont (V) spurgte til renovering af Stationsvej 5.

  Helle Barth (V) spurgte til ”frugtplantage”-initiativet fra Københavns Lufthavn.