Skip navigationen

Referat

Onsdag den 3. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Jerrik Walløe (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: godkendt.
 • 1
  Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter
  Sagsid.: 20/4237

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 19. maj 2021, at sende administrationens udkast til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring.  Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende på et møde den 13. oktober behandlet høringssvarene og godkendt et endeligt forslag, hvorfor der er foretaget ændringer i de endelige banefordelingsregler, som her forelægges til politisk behandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler fordelingsreglerne over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 19. maj 2021, at sende administrationens udkast til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende på et møde den 13. oktober behandlet høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil og godkendt det endelige udkast, med enkelte tilføjelser.

  De nuværende banefordelingskriterier blev vedtaget i 2003 og har en matematisk beregning for, hvor mange timer de enkelte foreninger kan få tildelt af bane- og haltider. Den matematiske beregning tager udgangspunkt i foreningernes medlemstal – men i beregningen skelnes der ikke mellem, om foreningernes aktiviteter primært er indendørs eller udendørs.

  I de nye fordelingsregler lægges der vægt på, at der i praksis ikke har foregået en tildeling, som tager hensyn til den matematiske beregning. I de nye fordelingsregler har man derfor valgt, at beskrive processen for hvordan foreningerne kan ansøge om banetider. Således efterlever de nye regler hvordan man i praksis har prioriteret fordelingen af banetider, og de nye fordelingsregler vil derfor ikke have den store betydning for fordelingen af tid fremadrettet. 

  På baggrund af høringssvarene er der foretaget ændringer i de endelige fordelingsregler. Den endelige version er vedhæftet som bilag. Her har vi markeret de ændringer, der på baggrund af høringssvarene er foretaget. Der er ligeledes vedhæftet en endelig version uden markeringer.

  Administrationen foreslår, at reglerne er gældende fra 2022 og at fordelingsreglerne evalueres efter et år. Vedlagt sagen er ligeledes de nuværende banefordelingskriterier.

  Nedstående fremhæver de rettelser og tilføjelser, der blev foretaget på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. oktober:

  At tennis tilføjes som indendørssport. 

  At der tilføjes at fordelingsreglerne revideres en gang i hver periode.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, - Fritids og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 2
  Lukning af venteliste og orientering om venteliste på dagtilbudsområdet pr. november 2021
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Center for Børn, Skole og Kultur anbefaler, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud forbliver lukket for udefrakommende børn i yderligere tre måneder. Udvalget orienteres desuden om ventelisten i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. november 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at venteliste for udefrakommende børn er lukket i yderligere 3 måneder.
  2. at orientering om venteliste på dagtilbudsområdet pr. november tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i BFKU den 11. august blev det besluttet, at ventelisten til 0-6 års dagtilbud skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder. Ventelisten er derfor lukket til og med den 11. november 2021.

  Udvalget fremsatte herefter ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til en dagtilbudsplads i forhold til kapacitet til børn i institutionerne på 0-6 års området.

  Der er fortsat et kapacitetsproblem, grundet de stigende børnetal, og administrationen foreslår på denne baggrund, at ventelisten for udefrakommende børn forlænges i yderligere tre måneder. Hvis Børne- Fritids og Kulturudvalget godkender indstillingen, vil det derfor betyde, at ventelisten for udefrakommende børn vil være lukket frem til og med den. 11. februar 2022.

  Begrundelsen for at lukke for ventelisten for udefrakommende er den samme som på mødet den 11. august 2021. Der er flere børn på venteliste, end der er kapacitet til på dagtilbudsområdet samlet.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2021
  Jf. vedlagte bilag er dagplejere adskilte fra det øvrige 0-6 års område for mere præcis oversigt over kapaciteten på området. I november 2021 forventes der i gennemsnit for året at være 28,25 helårs børn for mange i forhold til den kapacitet som dagtilbuddene har plads til. Oversigt er vedlagt som lukket bilag.

  Da ventelisten for udefrakommende børn i øjeblikket er lukket, oplyses om andelen af udefrakommende børn. Der forventes i 2021 følgende antal helårsbørn med bopælsadresse i en anden kommune: Vuggestuer: 2,75, børnehave: 9,83 og dagpleje: 0,92.

  Venteliste til 0-3 års området pr. 30.11

  Der er 20 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 30.11. som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er to børn på venteliste pr. 30.11, der mangler at få tilbudt et dagtilbud i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-3 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 16 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det derfor også frigive plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution. Der er dog 3 børn, som går i en privat institution eller en institution i anden kommune, og som derfor ikke vil frigive en plads, hvis de får deres ønske om at flytte opfyldt.

  Samlet set ønsker 36 børn på 0-3 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-6 års området pr. 30.11

  Der er 4 børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke allerede har en plads og ønsker en specifik plads. Det er 5 færre end sidste måned.

  Alle på venteliste efter pasningsgarantien på 3-6 års området har fået en plads til og med 30.11.
   

  Venteliste 3-6 års børn som allerede har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 33 børn, som allerede går i en børnehave, som også har indgivet ønske om at flytte til en anden børnehave. Der er 10 af disse børn, som går i enten privat institution eller i institution i anden kommune, og hvis deres ønske om at få en kommunal institution i Dragør opfyldes, vil disse børn ikke frigive en anden plads.

  Samlet set ønsker 37 børn på 3-6 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven
  Bekendtgørelse om dagtilbud BEK. 599 af 30/04/2015

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

 • 3
  Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 21/6076

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne iværksat en række initiativer på kort og mellemlang sigt for at imødekomme det stigende antal børn med behov for en dagtilbudsplads i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som bekendt er antallet af børn i Dragør, med behov for en dagtilbudsplads stigende. Det har påvirket forbruget på dagtilbudsområdet i indeværende budgetår, og der er også forudset en stigning i dagtilbudsområdets driftsbudget med vedtagelsen af budgettet for 2022 og overslagsår.

  I tæt samarbejde med dagtilbudslederne er der iværksat en række initiativer for at sikre gode forhold for alle børn i dagtilbud, såvel som at sikre, at kommunen kan overholde pladsgarantien.

  Nedenfor orienteres om de konkrete initiativer, der er taget, samt planlagte initiativer på kort og mellemlang sigt. Desuden orienteres om ændrede arbejdsprocesser på forvaltningen, for at sikre det rigtige grundlag for at træffe beslutninger om udvidelse af kapaciteten.

  Konkrete initiativer – kort sigt (efterår 2021- forår 2022)

  Alle dagtilbud har i løbet af efteråret sørget for at bruge deres kapacitet fuldt ud. Dette giver en større budgetsikkerhed for det enkelte dagtilbud, og er sket uden konsekvenser for det pædagogiske indhold i dagtilbuddene, fordi ledere og medarbejdere sammen har planlagt strukturen i hver institution.

  Derudover er der oprettet en ekstra vuggestue-stue i Børnehuset Sølyst, efter let istandsættelse af tomme lokaler og udbygning af krybberum. Dette har givet 12 ekstra vuggestuepladser.

  Fra starten af januar 2022 vil der desuden blive oprettet en ekstra vuggestue-gruppe (organisatorisk tilknyttet Nordstrandens vuggestue) i tilknytning til dagplejehuset på Engvej, evt. ved brug af det lokale ved siden af dagplejen, der også bruges af en spejdergruppe. Derudover vil der blive oprettet en mindre vuggestue-gruppe i Sølyst, i eksisterende, tomme lokaler. Til sidst forventes det, at vi kan ansætte 1-2 dagplejere i de kommende måneder, som så vil give 4-8 ekstra pladser.

  Afhængig af hvordan behovet udvikler sig, kan det endvidere blive nødvendigt i en kortere periode at opstille en pavillon med plads til en vuggestue- eller børnehave-gruppe, i tilknytning til Børnehuset Køjevænget.

  Konkrete initiativer – længere sigt (sommer 2022 – sommer 2023)

  Hvis det viser sig, at behovet for ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet fortsat stiger, har flere muligheder været drøftet med dagtilbudlederne. Der er således interesse for at oprette en eller flere børnehavegrupper med fokus på udeliv, f.eks. ved skov eller ved vand. Det kunne fungere sådan, at der til eksisterende børnehaver knyttes eksisterende udefaciliteter, således at grupperne i børnehaven på skift var udenfor f.eks. en uge af gangen.

  Ændringer i forvaltningen

  På baggrund af det stigende kapacitetsbehov, er der på forvaltningen indført nye samarbejdsprocesser, således at medarbejdere fra dagtilbudsområdet, medarbejdere med kompetencer ifht. befolkningsprognosen og medarbejdere fra sundhedsplejen (der registrerer og besøger nyfødte børn) mødes fast for at følge udviklingen i børnetal tæt, og sammenholde det med befolkningsprognoserne, for at sikre, at det rigtige datagrundlag er til stede i forbindelse med beslutninger om at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den øgede kapacitet på dagtilbudsområdet er afspejlet i områdets driftsbudget for 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

 • 4
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2021
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik, skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager opfølgningen på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet til efterretning.
    
  2. at der fremover følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet gennem områdernes kvalitetsrapporter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Ad 1

  Til efterretning; hvad angår det, der omhandler BFKUs område.

  Ad 2

  Godkendt; hvad angår det, der omhandler BFKUs område.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Ifølge Inklusionspolitikken skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget orienteres om:

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde, og hvor mange af ansøgningerne der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Den 2. og 3. december 2020 besluttede henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget at lade antallet af handleplaner, indsatsskemaer samt elever, der modtager enkeltmandsundervisning, udgå af opfølgningen på Inklusionspolitikken. Disse opgørelser er derfor ikke medtaget i nærværende opfølgning.

  Den 3. december 2020 bad Skoleudvalget desuden administrationen om at komme med et oplæg til, hvordan udvalget bedst får et indblik i kommunens inklusionsarbejde på skoleområdet. Oplægget fremgår af sidste afsnit i nærværende sag.  

  Nedenfor fremgår opfølgningen på Inklusionspolitikken for 2021, sammenholdt med opfølgningen for 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2020

  2021

  100 %

  100 %

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger samt data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Den seneste kvalitetsrapport blev forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2020

  2021

  98,2 %

  98,0 %

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020 blev forelagt Skoleudvalget den 18. januar 2021.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2021.

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret 2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret 2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  41

  4

  11

  Skoleåret 2020-2021

  41

  2

  3

  Skoleåret 2021-2022

  (august-oktober 2021)

  7

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  Fremadrettet opfølgning

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har dagtilbuds- og skoleområdet udviklet sig, og arbejdet med inklusion er i dag en integreret del af den pædagogiske hverdag i dagtilbud og skole.

  Desuden er arbejdet med kvalitetsrapporter systematiseret, og følger en fast struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Inklusion og inkluderende børne- og læringsmiljøer indgår i kvalitetsrapporterne, og bliver systematisk fulgt via den nye struktur.

  Administrationen vurderer på den baggrund, at det fremadrettet vil være mere retvisende at følge inklusionsindsatserne i Dragør Kommune via dagtilbuddenes og skolernes kvalitetsrapporter, og anbefaler derfor, at den årlige opfølgning på Inklusionspolitikken udgår som en selvstændig orienteringssag til udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab, vedtaget 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.
  Skoleudvalget den 4. november 2021.

 • 5
  Godkendelse af takster på dagtilbud 2022
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2021 i kr.

  Takst 2022 i kr.

  Dagpleje

  2.920,-

  3.072,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.219,-

  3.457,-

  Vuggestue  - 30 timer

  1.953,-

  2.117,-

  Vuggestue  - 10 timer

  651,-

  706,-

  Børnehave – fuld tid

  1.467,-

  1.572,-

  Børnehave – 30 timer

  888,-

  962,-

  Børnehave - 10 timer

  296,-

  321,-

  Frokostordning

  1.010,-

  958,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel som træder i kraft pr. 01.01.2022. Såfremt der er et mer -eller mindre forbrug på frokostordning (regnskab 2021) vil dette påvirke taksten for 2022 og derfor vil der evt. komme en regulering efter regnskabets godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2022-2025 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2022 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 18 november 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 6
  Orienteringssag: brugerevaluering af den gratis psykologhjælp ordning for unge mellem 15 og 25 år
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en brugerevaluering af kommunens gratis psykologordning for unge mellem 15 og 25 år, der overordnet viser at ordningen fungerer, og at alle 11 unge som besvarede spørgeskemaet vil anbefale ordningen til andre unge i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunnet henvende sig via et telefon nr. og få tilbudt gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør. Ordningen var dog på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år.

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  På møde i SSAU den 6. april og BFKU den 8. april 2021 blev SSAU og BFKU orienteret om en ændring i tidsplan for evaluering af ordningen. Det blev orienteret, at administrationen ikke afholder fokusgruppeinterviews i slutningen af 2021, som det havde været planlagt i den oprindelige arbejdsbeskrivelse for ordningen. Ud fra den vurdering, at det virker metodisk forkert at invitere unge ind til et fokusgruppeinterview, der har henvendt sig på ordningen anonymt. Derimod, og som følge af den oprindelige arbejdsbeskrivelse for ordningen, har administrationen lavet en kort brugerevaluering i samarbejde med psykolog tilknyttet ordningen i sensommeren af 2021.
   

  Om brugerevalueringen

  Selve spørgeskemaet består af udvalgte centrale spørgsmål og er relativ kort at besvare for de unge (ca. 5 min.). Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med psykolog fra PPR.


  Spørgeskemaet er videresendt til ca. 24 unge, og der var 11 besvarelser. Det giver en fin besvarelsesprocent på ca. 45 %. De unge som besvarede spørgeskemaet var anonyme, og linket til spørgeskemaet blev efter aftale med lokal psykolog tilknyttet ordningen delt via sms. Det er altså kun psykologen som ved, hvem de enkelte er. Efter hensyn til at der er en anonym psykolog ordningen, blev det gjort tydeligt, at det var frivilligt at deltage, og at de unge i deres besvarelser ville forblive anonyme.

  Linket til spørgeskemaet blev ikke sendt til unge, der har indgået aftale om kommende samtaleforløb, da det er en præmis at forløbet er afsluttet. Det blev aftalt at unge der kan være ’sprunget fra’ også modtog spørgeskemaet, da det er muligt at afkrydse ”ved ikke” ved spørgsmål, der ikke synes åbenlyse at besvare. (besvarelser af evalueringen er vedlagt som bilag sammen med seneste opgørelse over antal henvendelser pr. september).
   

  Resultater af brugerevalueringen

  Stort set alle unge synes, at det var behageligt at snakke med psykologen, og kun en ud af de 11 svarede hverken enig eller uenig. Der skal i denne sammenhæng tages højde for, at det kan have at gøre med måden spørgsmålet opfattes på hos respondenten. Det kan f.eks. opfattes ubehageligt at dele, hvordan man har det, hvis det er første gang, man er i dialog med en psykolog og deler meget personlige forhold.

  Ud fra de 11 besvarelser viser sig et blandet billede af, hvorvidt de unge har fået det bedre med sig selv, efter de henvendte sig til ordningen. Det samme gør sig gældende i forhold til, om de unge oplever, at deres humør generelt er blevet bedre. Til disse to spørgsmål svarer ca. halvdelen ’hverken enig eller uenig’, og en enkelt person svarer uenig.

  • 45 % svarer, at de generelt føler, at deres humør er blevet bedre, efter de henvendte sig via ordningen.
  • 36 % svarer, at de har fået det bedre med sig selv, efter de har henvendt sig via ordningen. Der skal også i denne sammenhæng tages højde for konteksten af spørgsmålet og den enkeltes opfattelse af, hvad der svares på. Hvis en ung eksempelvis generelt ikke har fået det bedre, siden tidspunktet hvor vedkommende henvendte sig på ordningen, kan det eksempelvis være svært at erklære sig ’enig’ i, at vedkommende generelt har fået det bedre.

  Der virker generelt til at være stor tilfredshed med den gratis psykologordning på baggrund af besvarelserne fra de unge, der har benyttet sig af ordningen. Ved spørgsmål om hvorvidt de unge ville anbefale ordningen til andre unge i Dragør svarer også 55 % ’helt enig’, 36 % ’enig’, og 9 % ’ved ikke’ (en person).

  Alle 11 besvarelser er enten ’helt enige’ (73 %) eller ’enige’ (27 %) i, at det var nemt at få fat i psykologen. Der virker derfor ikke til at være noget problem i, set ud fra brugerenes perspektiv, hvordan ordningen fungere, hvor de unge kan tage kontakt pr. telefon på et fast tidspunkt hver torsdag ml. 15.30-16.30.

  Det kan på baggrund af de udvalgte spørgsmål konkluderes, at ordningen generelt fungerer, og at de unge som har benyttet sig af ordningen generelt vil anbefale ordningen til andre unge. En tredjedel har fået det bedre med sig selv efter have henvendt sig via ordningen, og hver anden føler generelt, at deres humør er blevet bedre efter at have henvendt sig via ordningen. Ved spørgsmål om hvordan ordningen kunne fungere bedre, var der ikke nogle konkrete forslag fra de unge.

  Administrationen vil som planlagt ud fra en samlet vurdering følge op på ordningen i foråret 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag: Tidsrejsen og Jul i Dragør
  Sagsid.: 21/7185

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på baggrund af ønske fra BFKU afsat 200.000 kr. til indgåelse af samarbejdsaftale med DR om iscenesættelse af ”Tidsrejsen”, årets julekalender der er optaget bl.a. i Dragør, i samarbejde med ”Jul i Dragør”. I denne sag orienteres udvalget kort via bilag fra DR om det igangværende, forberedende arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jul i Dragør har af BFKU fået bevilget midler fra Kultur- og Eventpuljen til brug for etablering af et større arrangement i anledning af, at DRs julekalender ”Tidsrejsen” genudsendes i år. ”Tidsrejsen” er bl.a. optaget i Dragør. Sammen med Museum Amager vil DR genetablere nogle af de originale kulisser, der indgik i indspilningen, og ”Jul i Dragør” vil som forening sørge for større pyntning af byen samt diverse arrangementer i samarbejde med Dragør Turistråd, så det hele vil gå op i en højere juleenhed, startende med juletræstænding 1. søndag i Advent, den 28. november.

  I bilaget til orienteringen kan ses en overordnet beskrivelse af DRs bidrag i samarbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Administrationen orienterede om Coronasituationen ift. smitte samt valg.

  Kim Dupont (V) spurgte til projekt ”Afgangshallen”, der er under etablering.

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til bemærkninger fra vælgermøde på biblioteket under punkt om ”Mulighedernes Hus” om antallet af biblioteksfilialer, som forvaltningen ikke har nogen planer om at ændre.

  Anne Funk (O) spurgte til arbejdsbelastningen på dagtilbudsområdet.

  Administrationen orienterede om Foreningernes Dag 13. november kl. 10-12.