Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, Lisbeth Dam Larsen (A), Mia Tang (C), Theis Guldbech (C)
Afbud fra: Trine Søe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand.
  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Ad 1:

  Lisbeth Dam Larsen (A)

  For stemte:  4 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Ad 2:

  Henrik Kjærsvold-Niclasen (V)

  For stemte:  4 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en formand og en næstformand.

  Der er ingen regler for hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for, at følge de regler der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

 • 2
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at Handicapprisen på FN’s Handicapdag 3. december bør fremgå af kalenderen.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 25. marts er en fredag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. juni er en onsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Introseminar

  Afholdes i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. marts 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 3. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 24. – 25. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt et borgermøde om budget den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Klima,- By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af fordelingen af elever i skoleåret 22/23
  Sagsid.: 21/2805

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for to scenarier for fordelingen af de kommende 0. klasser med henblik på at beslutte, om der skal oprettes et niende spor, eller om der fortsat skal være otte spor med en højere klassekvotient på den kommende 0. årgang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  at udvalget beslutter, at der skal oprettes et niende spor på St. Magleby Skole for den kommende 0. årgang.

  eller

  at der fortsat skal være otte spor på den kommende 0. årgang.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Et enigt udvalg tager situationen om klassekvotienter alvorligt. Derfor ønsker udvalget, inden der træffes endelig beslutning om løsning for skoleåret 2022/2023, at inddrage skolebestyrelserne ved deres formænd samt skoleledelserne i, hvilke løsninger der er bedst på såvel den korte bane som ifm. en eventuelt langsigtet løsning for at sikre, at skolerne får så optimale vilkår som muligt.

  Skolebestyrelser og ledelser bedes inden for de næste ca. 14 dage komme med input og konkrete forslag til løsninger på såvel den korte som den lange bane, hvorefter BFKU vil afholde et ekstraordinært møde 2.3.2022 med henblik på endelig beslutning på den korte bane. Formanden bemyndiges til sammen med forvaltningen at udsende en orienteringsskrivelse til forældrene om processen, såfremt det anses for nødvendigt.

  Høringssvar ønskes også fra daginstitutionernes forældrebestyrelser.

  Samtidig ønsker udvalget at få den kommende befolkningsprognose til behandling, når den foreligger.

  Mandag den 28. februar er høringsfrist. BFKU indkaldes ekstraordinært onsdag 2. marts kl. 18:30.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen til skoleåret 2022-2023 er afsluttet, og der er i alt indskrevet 219 børn på nuværende tidspunkt. Af de 219 børn er der 8, der har søgt om skoleudsættelse og ét barn, der skal starte på specialskole. Af de 219 børn er administrationen ydermere bekendt med, at 6 er tilflyttere. Disse børn indgår i den samlede oversigt over fordelingen, selvom de formelt endnu ikke er Dragørborgere.

  Scenarie 1 – etablering af et niende spor

  Administrationen har lavet et udkast til, hvordan de kommende 0. klasser vil blive fordelt, hvis der etableres et niende spor på den kommende årgang på St. Magleby Skole. Udkastet tager udgangspunkt i kriterierne for optagelse af børn i 0. klasse formuleret i styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes skolevæsen, herunder blandt andet kriteriet om at det ved skolestart i 0. klasse tilstræbes, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever. Der kan iflg. lovgivningen være op til 28 elever i en klasse uden særlige krav til ændringer eller orienteringer.

  Der er principielt også mulighed for at oprette et evt. 9. spor på Nordstrandsskolen, men det vil med de nuværende skoledistrikter betyde en klassekvotient på ca. 20 elever per 0. klasse på Nordstrandsskolen, og en klassekvotient på 25-26 elever per 0. klasse på de to øvrige skoler. Derfor beskrives der i sagen her oprettelsen af et 9. spor på Store Magleby Skole.

  Nedstående tabel viser, hvordan fordelingen af børn på de tre distriktsskoler vil blive ved etablering af et niende spor på Store Magleby Skole, herunder hvor mange børn, der har fået afslag på deres skoleønsker.

  Dragør Skole

  (2 spor)

  Nordstrandskolen (3 spor)

  St. Magleby Skole (4 spor)

  Indskrevet på distriktsskole

  28

  67

  69

  Søgt skolen pga. søskende

  17

  2

  6

  Søgt skolen af andre grunde

  9

  1

  11

  Søgt skole, men afvises

  -6

  0

  0

  Tilflytter*

  1

  3

  2

  I alt

  49

  73

  88

  Klassekvotient

  24,5

  24,3

  22

  *6 ud af de 9 elever der har søgt om plads på Dragør Skole har fået afslag. Heraf to elever fra St. Magleby og 4 elever fra Nord. Afslagene er givet på baggrund af afstand til skole.

  Opmærksomhedspunkter – ved oprettelse af et niende spor

  Administrationen har lavet en vurdering af de personalemæssige omkostninger og bygningsmæssige, logistiske og faglige konsekvenser, som etableringen af et niende spor vil medføre.

  • Personalemæssige omkostninger

  Administrationen vurderer, at etableringen af et ekstra spor det første år samlet set vil have en personalemæssig omkostning på 1.135.000 kr.

  I de følgende år vil de ekstra årlige omkostninger være defineret af det antal lærertimer, der skal placeres i den enkelte klasse med henblik på at leve op til undervisningsministeriets timefordelingsplan. Omkostningerne herunder viser udgifterne til en ekstra klasse for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen (alle eksklusiv elevpauser):

  Indskolingen (1.-3. klasse): 479.000 kr.

  Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 577.500 kr.

  Udskolingen (7.-9. klasse): 598.125 kr.

  Hertil kommer udgifter til supplerende undervisning, tolærertimer, mv. Administrationen vurderer, at det dermed er realistisk at forvente en faktisk ekstraudgift svarende til 1,5 årsværk for én klasse, hvilket forøger ovenstående tal med ca. 50 %, dvs. ca. 700.000, 850.000 og 900.000 kr.

  Forskellen på 0. årgang og de efterfølgende årgange er, at der i alle timer i 0. klasse er to medarbejdere i klassen, hvorimod det kun gør sig gældende i begrænset omfang på de senere årgange.

  (Hvis man kigger samlet på udgifter pr. klasse ud fra det samlede budget skolerne har ift. antallet af klasser, koster en gennemsnitlig klasse om året i Dragør faktisk 1,4 mio. kr. i 2022. I dette gennemsnitstal er samtlige udgifter tænkt ind til fx it-medarbejdere, ledere, bygningsudgifter mv., der baserer sig på det budget som skolerne tildeles ved starten af året 2022.)

  • Bygningsmæssige konsekvenser

  Der er ikke på nuværende tidspunkt ekstra ledige lokaler på St. Magleby Skole, derfor skal der påregnes udgifter til at etablere et ekstra klasselokale på skolen inkl. udgifter til inventar.

  Ved ombygning inden for skolens mure indsnævres mulighederne til at omfatte en indvendig ombygning af SFO’en på skolen, Tulipanen. Her vil det være muligt at ændre på Tulipanens storrum, så det kan opdeles til et klasselokale. Desuden vil der skulle males, ordnes gulve, samt indkøbes inventar og undervisningsmidler.

  De bygningsmæssige udgifter er ikke beregnet, men for eksempel koster skolemøbler og inventar til en klasse ca.:

  ·        Møbler (borde og stole): 60.000 kr. 

  ·        Tavle: 17.000 kr. 

  ·        Diverse inventar: 10.000 kr. 

  • Logistik og konsekvenser for undervisningens faglige kvalitet

  Ved udvidelse med et ekstra spor på St. Magleby Skole kan det blive vanskeligt at tilbyde alle klasser et relevant faglokale. Helt konkret vil udvidelsen have konsekvenser for fag som billedkunst, idræt, håndværk og design. Skolen har på nuværende tidspunkt ikke egne faciliteter til fx idræt i et omfang, der umiddelbart gør det muligt at rumme et ekstra spor, hvorfor man vil skulle inddrage arealer i fx Hollænderhallens regi.

  Scenarie 2 – 0. klasses årgang med 8 spor

  På baggrund af ønsket om en jævn fordeling af elever på de tre skoler, har administrationen lavet et udkast til, hvordan de kommende 0. klasser vil blive fordelt, hvis man vælger at fastholde de nuværende otte spor.

  Nedstående tabel viser fordelingen af børn på de tre distriktsskoler, herunder hvor mange børn der har fået afslag på deres skoleønsker.

  Dragør Skole

  Nordstrandskolen

  St. Magleby Skole

  Indskrevet på distriktsskole

  34

  74

  69

  Søgt skolen pga. søskende

  17

  2

  6

  Søgt skolen af andre grunde

  9

  1

  11

  Søgt skole, men afvises

  -9

  -1

  -9

  Tilflytter*

  1

  3

  2

  I alt

  52

  79

  79

  Klassekvotient

  26

  26,33

  26,33

  *I dette scenarie vil alle der har søgt skolen af andre grunde få afslag, undtagen to fra Nord, der har søgt om skoleplacering på St. Magleby. Afslagene er givet på baggrund af afstand til skole.

  Opmærksomhedspunkter – højere klassekvotienter

  Administrationen har identificeret en række opmærksomhedspunkter ved højere klassekvotienter. Opmærksomhedspunkterne centrerer sig især om lærernes mulighed for at favne alle elever ift. undervisningsdifferentiering og muligheden for at skabe gode inkluderende læringsfælleskaber. Vurderingen er, at det vanskeliggøres at nå rundt om alle elever på et tilfredsstillende niveau ved mange elever i klassen, men det er i sidse ende altid et spørgsmål om klassens funktionalitet, der kan variere fra klasse til klasse og som også er afhængig af andre parametre end blot antallet af elever.

  Derudover vil særlig Dragør Skole være udfordret af skolens fysiske rammer, da flere af skolens klasselokaler ikke er mere end 40 m2. Dette gør det meget vanskeligt, at lave forskellige læringsmiljøer inde i den enkelte klasse (fx en lille trappe til højtlæsning og almindelig bordopstilling). 

  For af afhjælpe de udfordringer som høje klassekvotienter giver, kan det besluttes at tildele den pågældende årgang ekstra midler, fx til to timers ekstra vejledningsindsats om ugen fra skolens vejledere til alle klasser med henblik på at understøtte faglig udvikling i klasserne. Det vil betyde en samlet udgift for alle tre skoler på ca. 300.000 kr.

  Derudover kunne man tilføre et rammebeløb på f.eks. 50.000 kr. til hver klasse til indkøb af nye møbler, maling mv., så klasserne fremstår nye og indbydende ved skolestart.

  Bilag om klassekvotienter og fordeling af elever

  Vedlagt er en oversigt over antallet af børn i 2022 sammenlignet med de kommende tre årgange. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der i fordelingen af børn for de kommende årgange ikke er taget hensyn til søskendekriteriet, og at prognosen kan ændre sig afhængig af: Skoleudsættere, tilflyttere og frit skolevalg uden for kommunen. 

  Vedlagt er ligeledes et overblik over antal elever på alle årgange på tværs af de tre skoler.

  LOVE/REGLER:

  Der gøres opmærksom på, at der med vedtagelse af Finansloven for 2022 er en landspolitisk målsætning om en maksimal klassestørrelse på 26 elever i 0., 1. og 2. klasse. Aftalen er dog ikke udmøntet i lovgivning endnu, og vil i givet fald først gælde fra skoleindskrivningen til skoleåret 2023-2024.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Scenarie 1 kan ikke afholdes inden for skolernes budget og vil derfor forudsætte en tillægsbevilling på 1,2 mio kr i 2022 og 1,4 mio kr i årene fremover.

  Scenarie 2 vurderes at kunne afholdes inden for skolernes eksisterende budgetter.

  Se i øvrigt ovenfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolestyrelsesvedtægt, vedtaget af Kommunalbestyrelsen 4. februar 2021

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 4
  Mulighed for etablering af forældrebestyrelse i Klub Dragør
  Sagsid.: 22/256

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter muligheden for etablering af en forældrebestyrelse i klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender at der etableres en forældrebestyrelse i Klub Dragør.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Godkendt med tilføjelsen, at KB, personale, ledelse og børn skal tænkes ind i konstruktionen.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Skoleudvalget møde den 4. november 2021 besluttede udvalget, at de gerne ville have en beskrivelse af mulighederne for at etablere en forældrebestyrelse i Klub Dragør.

  Ifølge dagstilbudsloven er kommuner ikke forpligtet til at oprette forældrebestyrelser i klubtilbud, men det er muligt at etablere en forældrebestyrelse i kommunes Klubtilbud jf. dagtilbudsloven § 65, stk. 5.

  Hvis kommunen ønsker at etablere en forældrebestyrelse, skal det ske

  som beskrevet i dagtilbudslovens §§ 14-16, hvor en evt. sammensætning, samt opgaver for en forældrebestyrelse fremgår.

  Sammensætningen af en forældrebestyrelse

  • Medarbejderne skal være repræsenteret.
  • Der skal være et flertal af valgte forældre, og minimum en forælder fra hver enhed, hvis klubtilbuddet består af flere matrikler. Hvis der skal træffes beslutninger som udelukkende og alene vedhører en af de enkelte klubmatrikler, træffes beslutning herom udelukkende af de forældre som repræsenterer denne klubmatrikel.

  Forældrebestyrelsens opgaver

  Forældrebestyrelsen i klubtilbuddet skal fastsætte principper for klubbens arbejde, herunder for samarbejdet mellem klubtilbud og hjem.

  Forældrebestyrelsen skal inddrages i den pædagogiske praksis og beskrivelsen af opgaver i klubtilbuddet, samt i evalueringen af klubtilbuddet.

  Forældrebestyrelsen skal inddrages i klubtilbuddets arbejde med at skabe gode

  overgange fra hjem og klubtilbud, samt mellem skole, klubtilbud og fritidstilbud.

  Forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

  Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen.

  Derudover er det væsentligt at være opmærksom på, at det for klubtilbud forudsættes at aktiviteter og samværsformer (også på bestyrelsesniveau) skal skabes i samarbejde med børnene/de unge jf. dagtilbudsloven § 65, stk.1.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudslovens §§ 14-16, samt § 65, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

 • 5
  Revidering af fundats for Dragør Kommunes Initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til revideringen af fundatsen for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftalen mellem Dansk Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Dragør Kommunes Initiativpris.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender samarbejdsaftalen med Danske Bank i Tårnby.
  2. at udvalget anbefaler fundatsen over for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Udskudt til kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog i 2012 en henvendelse fra Danske Bank, der gerne ville sponsorere en årlig pris i Dragør Kommune. Forvaltningen foreslog at man oprettede en Dragør Kommunes Initiativpris, og den 12. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen fundatsen for denne pris.

  Initiativprisen er en pris på 25.000 kr., der uddeles én gang årligt. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. 

  Administrationen har i samarbejde med Danske Bank i Tårnby, den nuværende sponsor af prisen, revideret fundatsen fra 2012, samt aftalen mellem Dragør Kommune og Danske Bank i Tårnby.

  Den aktuelle sponsor har blandt andet ytret ønske om at ændre kriterierne for hvem der kan modtage prisen. I samarbejde med Danske Bank i Tårnby, har administrationen lavet et udkast til en revideret fundats. Nedstående opsummerer de væsentligste ændringer og aftaler som er indgået.

  • Formål

  Under prisens formål, har man besluttet af fjerne borger og virksomhed. I stedet har man tilføjet: At prisen gives til en initiativrig institution, forening eller et fællesskab. Denne ændring er foretaget med henblik på at sikre, at prisen gør en forskel for fællesskaberne i kommunen.

  • Prisoverrækkelsen

  Det tilføjes at prisen uddeles ultimo august og senest ved udgangen af september.

  • Årlig genforhandling

  I aftalen har man tilføjet at aftalen mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune genforhandles hvert år, forinden prisoverrækkelsen, i forbindelse med mødet om indstillinger til prisen.

  Vedlagt som bilag er den reviderede fundats for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftale mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Initiativprisen i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Tema til dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet 2022
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Der afholdes et årligt dialogmøde for kultur- og fritidsområdet, og udvalget skal drøfte temaet til det kommende dialogmøde i 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter temaet for årets dialogmøde.
  2. at udvalget godkender temaet for årets dialogmøde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Ad 1:

  Drøftet

  Ad 2:

  Temaet ”Fællesskab og fundraising” blev valgt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18 års området og kulturområdet. Der afholdes et årligt dialogmøde på kultur- og fritidsområdet, og udvalget skal tage stilling til dialogmødets tema for 2022.

  Administrationen foreslår, at dialogmødet for 2022 tager udgangspunkt i konstitueringsaftalen under Foreningslivet i Dragør: ”Parterne er enige om, at foreningslivet er vigtigt i Dragør kommune. Både i dannelsen af børn og unge, for folkesundheden og for det sociale fællesskab i kommunen”. Med udgangspunkt i dette er formålet:

  At drøfte hvordan vi kan skabe de bedst mulige vilkår for en fortsat udvikling og drift af foreningslivet, gennem fx tværfaglige samarbejder, som kan bidrage til denne.

  At sætte fokus på hvordan foreningslivet kan være med til at fremme folkesundheden, gennem både bevægelse og andre fællesskabs skabende aktiviteter.

  Administrationen foreslår at mødet afholdes i starten af maj 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

 • 7
  Tema Det Rådgivende Skoleorgan 2022
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter temaer til de kommende møder i Det Rådgivende Skoleorgan og udvælger nogle temaer, der kan programsættes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger temaer for møderne i Det Rådgivende Skoleorgan i 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Udvalget godkendte følgende temaer:

  -          Drøftelse af klassekvotienter og et 9. skolespor (1. møde)

  -          Kvalitetsrapport og Kommuneplan (1. møde)

  -          Mobbestrategi og rammer for udad-reagerende adfærd

  -          PPR og inkluderende læringsfællesskaber, herunder dysleksi

  -          Bus-/inspirationstur

  -          Teknologiforståelse

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I stil med tidligere år, skal der lægges et program for 2022, hvorfor udvalget drøfter mulige temaer, der kan mødelægges af administrationen på årets kommende fire møder.

  Administrationen forslår følgende temaer:

  • Kvalitetsrapport og Kommuneplan
  • Teknologiforståelse
  • Ny læreruddannelse og rekruttering
  • PPR og inkluderende læringsfællesskaber

  Derudover vil administrationen til et af de førstkommende BFKU-møder udarbejde et forslag til ændring af Skolestyrelsesvedtægten, der formaliserer Det Rådgivende Skoleorgan og deltagelsen i dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

 • 8
  Endelig godkendelse af regler for udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5
  Sagsid.: 21/9005

  RESUMÉ:

  BEPU og BFKU behandlede den 30. november og 1. december 2021 reglerne for udlån af Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, der nu er færdigistandsat. Reglerne blev på møderne behandlet og justeret en anelse, hvorefter forslaget blev sendt i høring hos brugerne af huset. Forslaget indstilles nu til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender reglerne for udlån som beskrevet i bilaget.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Godkendt med følgende ændringer:

  ”Drikkevarer skal medbringes” ændres til ”Mad og drikke kan medbringes”

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem flere år er der arbejdet på at få istandsat Det gamle Rådhus på Stationsvej 5. Istandsættelsen er primært udført med henblik på at indrette stueetagen til at kunne rumme både det obligatoriske lokalarkiv og de frivillige/brugerne omkring dette samt naturligvis for at kunne udlåne lokaler i bygningen til interesserede jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.

  Dette er sket på baggrund af en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stations vej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner ref. b2019-budgetaftalen.

  Dette foretrækkes gjort med mindst mulige betingelser, men dog med en sikkerhed for, at Lokalarkivet og arbejdet omkring dette kan fungere upåklageligt. I det bilagte korte reglement er der skitseret enkelte grundlæggende forudsætninger og rammer for at kunne låne lokale i bygningen, og brugerne har ikke haft nogle bemærkninger efter første udvalgsbehandling.

  Såfremt disse regler godkendes politisk, udestår et praktisk arbejde med at finde ud af, hvorledes der kan bookes og gives adgang. Dette praktiske arbejde forventes klargjort i løbet af februar 2022. Indtil da kan det godt aftales at udlåne lokaler, men der vil ikke være en helt klar praktisk proces omkring det endnu, hvorfor det typisk vil kunne foregå ved personlige henvendelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Bilag

 • 9
  Revideret procesplan for ny 0-6 års politik
  Sagsid.: 21/7992

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår en revideret procesplan for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender den reviderede procesplan for ny 0-6 års politik.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Godkendt; med tilføjelsen at det overvejes, om dialogmødet, hvor BFKU’s medlemmer deltager, afholdes inden forældrebestyrelsesmøder og inden personalemøder, dvs. i maj 2022.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2021 godkendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en procesplan for udarbejdelsen af en ny 0-6 års politik. Ifølge planen skulle arbejdet med den nye politik tage afsæt i en fælles workshop-dag i januar 2022 med alle tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og lederrepræsentanter fra kommunens dagtilbud.

  Som følge af corona-situationen har det ikke været muligt at afholde workshoppen. Administrationen har drøftet med dagtilbudslederne, hvordan processen med den nye politik kommer bedst fra start. Der er i ledergruppen enighed om, at det har stor værdi med en fælles workshop-dag, der kan danne et fælles afsæt for arbejdet. Ønsket er derfor at vente med at igangsætte processen til det igen er muligt at samles på tværs.

  Administrationen foreslår på den baggrund at revidere procesplanen, således at arbejdet med den nye 0-6 års politik påbegyndes i april 2022. Elementerne i den reviderede procesplan er de samme som i den oprindelige plan, men forskydes med tre måneder.
   

  Den reviderede procesplan er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes 0-6 års politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Bilag

 • 10
  Dato og tema for dialogmøde på dagtilbudsomrdet 2022
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 1. juni 2022, og at temaet for mødet er ny 0-6 års politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet onsdag den 1. juni 2022 kl. 17:30-19:30.
  2. at temaet for dialogmødet er ny 0-6 års politik.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der afholdes et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet. Dialogmøderne er en del af dialogmødestrukturen på 0-18 års område.

  Den 6. september 2017 evaluerede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget dialogmødestrukturen, og besluttede at fortsætte med samme mødekadence, det vil sige et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet.

  Administrationen foreslår, at der i 2022 afholdes ét dialogmøde for dagtilbudsområdet onsdag den 1. juni 2022 kl. 17:30-19:30.  

  Det forslås, at der på dialogmødet sættes fokus på den nye 0-6 års politik, og at dialogmødet munder ud i input til politikken, som kan bidrage til det videre arbejde med politikken.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

 • 11
  Orienteringssag - venteliste til dagtilbud pr. februar 2022
  Sagsid.: 21/3190

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om venteliste i forhold til kapacitet i kommunens dagtilbud på 0-6 års området pr. februar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede den 11. august 2021, at ventelisten til 0-5 årsområdet skulle lukkes for udefrakommende børn i tre måneder grundet manglende kapacitet på dagtilbudsområdet. Siden har udvalget forlænget perioden på møde den 3. november 2021 samt den 12. januar 2022. Ventelisten er lukket for udefrakommende til og med den 12. maj 2022.

  Udvalget har fremsat ønske om en månedlig orientering om forholdet mellem børn på venteliste til et 0-5 års dagtilbud i forhold til kapaciteten på området. Denne orientering om status på kapacitet og ventelister på dagtilbudsområdet er kendte tal pr. februar 2022.

  Kapacitet på dagtilbudsområdet i 2022

  Blandt andet på baggrund af landsdækkende anbefalinger om børne m2 og egen kapacitetsanalyse (politisk behandlet i april 2019), er der lavet normeringer for dagtilbudsområdet i Dragør kommune, der sammenholdt med tal fra befolkningsprognoserne fremskrives år for år.

  I februar 2022 er der på vuggestuer ’normeret’ 206 pladser, og der er indskrevet 233 børn. Det er 27 børn mere end ’normeret’ til. 

  I februar 2022 er der for dagplejerne ’normeret’ 28 pladser, og der er 28 indmeldte børn.

  I februar 2022 er der for børnehaverne ’normeret’ 374, og der er indmeldt 406 børn. Det er 32 børn mere end deres ’normering’.

  Venteliste til 0-2 års området pr. 31.02

  Der er 16 børn på venteliste til vuggestue og dagpleje i Dragør Kommune pr. 28.02., som ikke har nogen plads, og som ønsker en specifik plads.

  Der er ikke børn på ventelisten til 0-2 års dagtilbud med behovsdato 28.02, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 0-2 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er herudover 14 børn som allerede er indmeldt i en institution, men som ønsker at blive flyttet til en anden specifik vuggestue eller dagpleje. Da de fleste er indmeldt i kommunens egne dagtilbud, vil det frigive en plads, hvis disse børn bliver flyttet til en anden kommunal institution.

  Der er et barn, der er indmeldt i privat institution, som ikke frigiver en plads, hvis barnet indskrives i kommunal institution. Der er herudover et barn, der er indskrevet i dagtilbud i anden kommune, som heller ikke frigiver en plads.

  Samlet set ønsker 32 børn på 0-2 års området en specifik vuggestue- eller dagplejeplads.

  Venteliste 3-5 års området pr. 28.02

  Der er fire børn på venteliste til børnehave i Dragør Kommune, som ikke er indskrevet i dagtilbud og ønsker en specifik plads. 

  Der er ikke børn på ventelisten til 3-5 års dagtilbud med behovsdato 28.02, som ikke har fået anvist plads i henhold til pasningsgarantien.

  Venteliste 3-5 år for børn som har en plads, men ønsker en anden institution

  Der er 38 børn, som er indmeldt i anden børnehave, men som har indgivet ønske om at flytte til en kommunal børnehave i Dragør Kommune.

  6 af disse børn går i en børnehave i en anden kommune, og 8 går i en privat institution.

  Der er i alt 24 børn, som er indmeldt i vores kommunale institutioner, som ønsker en anden institution. De 14 børn, som er indmeldt i anden kommune og privat institution, vil ikke frigive en plads, hvis de indskrives i vores kommunale institutioner.

  Samlet set ønsker 41 børn på 3-5 års området en specifik kommunal børnehaveplads.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0 - 6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - BFKU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for BFKUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på BFKUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Dagtilbudsområdet

  Skoleområdet

  Kultur- og fritidsområdet

  • Corona
  • Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
  • Ny 0-6 års politik
  • Styrket tilsynspraksis
  • Fastholdelse og rekruttering af pædagogisk personale
  • Minimumsnormeringer fra 2024
  • Corona
  • Implementering af skolepolitik
  • Nyt bedømmelses- og evalueringssystem
  • Nyt fællesskab om udvikling af folkeskolen
  • Udeskole
  • Inkluderende læringsmiljøer
  • Ny didaktik (Teknologiforståelse)
  • Fastholdelse og rekruttering
  • Mulighedernes Hus: Fælles administrative arbejdsopgaver og styrket samarbejde
  • Genetablering af Billed- og Dramaskolen under Musikskolen
  • Fortsat implementering af biblioteksstrategi
  • Ny styrelsesvedtægt for Idrætshallerne
  • Genåbning af kultur- og fritidsområdet efter corona
  • Turismestrategi

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  -          Administrationen orienterede om Coronasituationen.

  -          Administrationen orienterede om deres møde med gruppen ”Hvorerderenvoksen”

  -          Administrationen uddelte Dragør Bibliotekernes årsberetning 2021

  -          Administrationen orienterede om ”Afgangshallen”

  -          Administrationen gav en status på lederskift på daginstitutionsområdet.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.