Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tang på Mormorstranden
  Sagsid.: 20/1446

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, hvilken metode der skal anvendes til oprensning af tang på Mormorstranden for sæsonen 2020, idet der er mere tang end tidligere. Afhængigt af valget af metode, skal der desuden tages stilling til finansiering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at tangen bliver liggende på stranden, og der skabes adgang til vandet via stier, så gæsterne kan gå hen gennem tangen og i vandet. Skønnes at kunne holdes inden for budgettet,

  eller

  2. at den del af tangen der er blandet mest op med sand (ca. ¼) oplægges i den nordlige del af stranden, så der på sigt naturligt muligvis kan opnås en strandlinje, der forhindrer at de store mængder tang havner på Mormorstranden. Resten oprenses og køres væk som tidligere til økologisk landmand. Skønnet udgift 350.000 kr.,

  eller

  3. at Stranden oprenses og tang køres væk som de seneste år. Skønnet udgift (500.000 kr.).

  Såfremt løsning 2 el 3 vælges vil Vej- og Gartner løbende foretage oprensning af tang inden for egen ramme.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2020

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i år kommet store mængder af tang på Mormorstranden, formentlig mere end 1000 tons. Det ligger i en bræmme på mellem 10 og 20 meter ud i vandet. Der er meget sand i den første 5 - 10 meter af tangen, hvorefter tangen bliver mere ren for sand. Det skønnes, at tanglaget er mellem 0.5 - 1.0 meter tykt.

  KB har i forbindelse med budgetforhandlingerne besluttet, at de 190.000 kr. der er afsat i budgettet til oprydning på stranden ikke skal spares, samt at der skal foretages en oprydning, som gør det muligt for badegæster at ligge på stranden. KB ønskede desuden, at oprydningen skal gennemføres inden for det i budgettet afsatte beløb, og at mulighederne for at Vej- og Gartner selv bidrager til at løse opgaven afsøges samt at erfaringerne med oprensning af tang fra Solrød inddrages.

  Der har været afholdt møde og besigtigelse ved Mormorstranden den 24. april 2020. Ved mødet deltog Vej- og Gartner inkl. den medarbejder fra Vej- og Gartner, der foretager den løbende fjernelse af tang, entreprenøren samt forvaltningen. Derudover har der været taget kontakt til Solrød Kommune og Strandrensningslaget, som varetager opgaven i Solrød. Der henvises til vedlagte notat om håndtering af tang i Solrød Kommune

  Der er enighed om, at Vej og Gartner ikke kan rydde op på stranden, da vi ikke har maskiner, der er i stand til at løse opgaven. Leje af maskinel vurderes ikke at være en mulighed, da tangrive er speciel fremstillet til entreprenørens store maskine, og det vil ikke reducere de samlede udgifter, da hovedparten af udgifterne er forbundet med transport af de store mængder tang. Det har været vurderet, om det er muligt at placere de store mængder tang på kanten mellem stranden og græsarealet bag stranden, men det er forvaltningens vurdering, at det ikke er foreneligt med fredningen.

  De tre løsninger der foreslås omfatter:

  1. Tangen bliver liggende på stranden og der skabes adgang ned til vandet via stier.

  Det grundlæggende problem med at store mængder af tang samles på Mormorstranden skyldes formentligt, at kystlinjen langs Mormorstranden skaber et naturligt ”hjørne”, hvor tangen kan samles. En mulighed kan være at bruge de kommende års opskyl af sand og tang til, opbygge en strandlinje, der ikke fungerer som en ”tangmagnet”.  Det kan f.eks. søges opnået ved at lade tang ligge og skabe adgang til vandet via stier, således at badegæsterne kan gå hen over tangen og i vandet. Skønnes at kunne holdes inden for budgettet.

  Der vil være lugtgener forbundet med den løsning.

  2. Oprensning og bortførsel kombineret med at oplægge tang på strandens nordlige del

  Opgaven løses som i dag, men tang med højt sandindhold oplægges i det nordlige hjørne på Mormorstranden. Hermed reduceres mængden af tang, som skal bortføres.

  Oplæg af tang kan udgøre en risiko for lugtgener.

  Det skønnes, at kombinationsløsningen vil kunne løses for ca. 350 t kr.

  3. Traditionel oprensning og bortførsel til landbrug/kompostanlæg

  Oprensning og bortskaffelse af tang varetages normalt af en ekstern entreprenør. Tangen fjernes med en gravko med en arm på 20 meter med specielt skovl/rive, som løfter tangen op i en dumper, som lægger det op i en bunke bag stranden til afvanding. Tangen hentes af lastbiler, som kører det til komposteringsanlæg.

  I badesæsonen oprenser og vedligeholder vej- og Gartner strand og strandkant for tang. Det sker med rendegraver med rive. Tangen oplægges i en bunke til afvanding før den transporteres til komposteringsanlæg.

  Det vurderes, at det vil beløbe sig til 500 t.kr at oprense stranden i 2020.

  Det afsøges om afsætning til lokal jordbrug vil reducere omkostningerne.

  Øvrige bemærkninger

  Eget materiel

  Forvaltningen inkl. mandskab fra Vej- og Gartner har vurderet, at det ikke er muligt at oprense tangen med vej- og gartners egne maskiner - rendegraver og traktor med ladvogn.

  Rendegraver kan hverken nå, opsamle tangen uden sand eller kører i tangen. Der skal bruges en gravko som kan stå på stranden, løfte tangen op og svinge rundt om lægge tangen på dumper.

  Der skal også anvendes gravko til at læsse lastbiler pga løftehøjde.

  Biogas

  Solrød benytter samme oprensningsmetode som Dragør samt benytter en rivevogn til at opsamle tang, som ligger oppe på sandstranden. Herved reduceres mængden af sand, der udgør et problem i biogasanlægget, hvor det bundfælder sig.

  .

  Materialet læsses på dumper som kører direkte til lokalt biogasanlæg.

  Udgifterne pr. ton tang ligger på samme niveau, som i Dragør. Tangen er spredt over et væsentligt større område end i Dragør, og de håndterer ca. den dobbelt mængde. Derfor suppleres med en speciel rivevogn.

  Entreprenøren, som varetager oprensningen, er ikke bekendt med at tang sendes retur til Køge bugt, men at de snitter tang, som pløjes med i sandet. Stranden i Solrød er væsentlig større end i Dragør.

  Dumpning af tang i Øresund

  Entreprenøren har forespurgt Miljøstyrelsen, som oplyser, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til at dumpe tang i Øresund pga internationale Hav-konversioner.

  Metoden vurderes ellers at være mulig, idet tangen oplægges med gravko i pram, som sejlede ud i Øresund. Miljøstyrelsen har over for entreprenøren tilkendegivet, at det ikke er lovligt.

  Anlæg af fremskudt sandstrand

  Forvaltningen har i oplæg til budget 2018 vurderet muligheden for at etablere en sandstrand, således at bugten mellem mormorstranden og jollehavnen ændres til sandstrand. Formålet er at reducere mængden af tang som samler sig i bugten.

  Anlægspris blev vurderet til mellem 2.5 - 5 mio. kr. Hvis ændringen kunne reducere tangmængden med 50% ville investeringen være tilbagebetalt på 10-20 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er nødvendigt at oprensningen iværksættes snarest muligt for at kunne være klar inden badesæsonen 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag