Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Punkt 6 blev hævet til et beslutningspunkt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Hovedstadens Beredskab - Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering
  Sagsid.: 20/3646

  RESUMÉ:

  Jf.§8,1 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter forelægges kommunalbestyrelsen forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab til endelig godkendelse. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 30. september 2020, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det følger af beredskabslovens §25, at alle kommuner minimum en gang i hver valgperiode skal fastlægge serviceniveauet for det kommunale beredskab via en risikobaseret dimensionering (RBD).

  Forslag til RBD 2021+ vil erstatte den gældende RBD 2017+ fra den 1. januar 2021. Forslag til RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1 og indledes med et kort resumé.

  Forslaget fastlægger det fremadrettede niveau for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau. Forslag til RBD 2021+ beskriver og analyserer:

  • Hvordan Hovedstadens Beredskab fungerer.
  • Hvilke udviklingstendenser og risici beredskabet skal forholde sig til.
  • Hvilken service borgerne kan forvente af Hovedstadens Beredskab.
  • Den nødvendige udvikling for beredskabet. 

  Med forslag til RBD 2021+ ønsker Hovedstadens Beredskab, at dimensioneringen af beredskabet skal afspejle og være på forkant med den udvikling i ejerkommunerne og i samfundet, der har betydning for beredskabet. Derfor har Hovedstadens Beredskab som udgangspunkt for RBD 2021+ bl.a. haft dialog med de 8 ejerkommuner om den langsigtede udvikling, de forventer.

  Udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet indebærer, at den samlede mængde risici, og kompleksiteten i opgaverne stiger. Befolkningen i hovedstadsområdet vokser, omfattende byudviklingsprojekter igangsættes, nye og eksperimenterende bygningstyper med moderne materialevalg opføres, der er et stadig stigende pres på infrastrukturen, klimaudfordringerne vokser og en risiko for polarisering i samfundet er eksempler på udviklingsfaktorer, der har betydning for beredskabet.

  Udover, at imødegå de udfordringer, som udviklingen i Hovedstadsområdet og i samfundet giver beredskabet, skal den i forslag til RBD 2021+ beskrevne nødvendige udvikling af Hovedstadens Beredskab sikre, at beredskabet: 

  • Fremadrettet kan levere det af ejerkommunerne ønskede serviceniveau.
  • Følger udviklingen inden for f.eks. digitalisering, teknologi, arbejdsmiljø, m.m. for at gøre beredskabet hurtigere samt højne kvalitet og sikkerhed til gavn for borgerne. 
  • Kan håndtere de udfordringer, der er identificeret ved risikoanalysen og scenarieanalyser.

  Med forslag til RBD 2021+ ønskes fokus ændret fra en normeringsmæssig/regelbundet tilgang, hvor der f.eks. er samme antal på vagt uanset tidspunkt på døgnet og ugen, til en mere behovsdrevet tilgang, hvor mandskabs- og ressourceplanlægning sker ud fra det aktuelle risikobillede og med borgernes behov i centrum. En tilgang som bl.a. vil kunne frigøre nødvendig tid til uddannelse og øvelser.

  Der lægges i forslag til RBD 2021+ op til, at det eksisterende serviceniveau videreføres. Responstiden, dvs. tiden fra alarmsignalet er afsendt fra vagtcentralen til den første enhed, der aktivt kan ’bryde’ hændelsen, er ankommet til skadestedet fastholdes til at være inden for 10 minutter i 95% af tilfældene i tættere bebygget område, og inden for 15 minutter i 95% af tilfældene for områder med spredt bebyggelse.

  I forslag til RBD 2021+ suppleres responstiden med måltal for kapacitetstiden, der har fokus på, hvornår det sidste køretøj disponeret fra vagtcentralen lige efter alarmen er fremme. Fremadrettet vil der være et mål om gennemsnitlige kapacitetstider for ejerkommunerne i intervallet 9-12 minutter for hændelser, hvor flere køretøjer er disponeret.

  Robustheden vedrører beredskabets evne til at kunne håndtere den samlede opgaveportefølje, f.eks. situationer med uforudsigelige, komplicerede, særlige eller ekstraordinære hændelser – samt ved flere samtidige udrykninger, øvelser, uddannelse, ekstraordinært fravær eller værkstedsbesøg. Generelt har Hovedstadens Beredskab en samlet robusthed til at kunne håndtere to mindre/hyppige hændelser i kombination med en stor hændelse. En sådan situation vil dog påvirke responstiden for eventuelle yderligere hændelser.

  I forbindelse med ekstraordinære hændelser er beredskabskapaciteten dimensioneret til at håndtere de to første timer, hvor den fortsatte håndtering derefter kan være afhængig af assistance fra f.eks. naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. For nogle objekter, f.eks. Metro eller specielle bygninger, er det imidlertid Hovedstadens Beredskab, der har de nødvendige/største kompetencer.

  Hovedstadens Beredskab har faciliteret ejerkommunernes krisestyring under COVID 19. De positive erfaringer fra dette arbejde viser bl.a., at en krise – der i udgangspunktet er en sundhedskrise – hurtigt kan få implikationer i andre dele af den kommunale organisation. Der lægges i RBD 2021+ derfor op til en yderligere intensivering af arbejdet med og faciliteringen af den kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning.

  Hovedstadens Beredskab har jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25 oktober 2019 om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (BRS). Her vurderer BRS, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. BRSs udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen på bestyrelsesmødet den 30. september 2020, er vedlagt som bilag 2 tillige med Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil jf. bilag 3.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har ifm. behandlingen af forslag til RBD 2021+ godkendt, at de projekter, der skal understøtte fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til forslag til RBD 2021+ vil ske på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår. Dette sker med afsæt i forslag til forventet effektiviseringsprofil, hvormed implementeringen af forslag til RBD 2021+ i udgangspunktet ikke giver anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag.

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+.

  I forhold til layout af RBD 2021+ vil der, når den er godkendt i ejerkommunerne, blive udarbejdet en web-venlig udgave med links til forskellige kapitler eller dele. Dette, så den bliver mere brugervenlig og mindre 'tung'. Frem til denne godkendelse vil RBD 2021+ dog have karakter af en samlet PDF-rapport.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 2
  Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 61 for en dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret
  Sagsid.: 19/2832

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende lokalplanforslaget og beslutte at sende det i høring i 4 uger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 61 for en ”Dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret” godkendes med henblik på en offentlig høringsperiode på 4 uger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Ændringsforslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 61 for en ”Dagligvarebutik og boligetage i Dragør Centret” godkendes med henblik på en offentlig høringsperiode på 8 uger

  For stemte:   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. har ikke stemt for etableringen af nyt supermarked 8. oktober 2019, idet bygherre ønsker en overskridelse af byggeprocenten. C bemærker sig, at bygherre har ret til at opføre supermarked inden for lokalplanens bestemmelser, hvorfor vi ikke ønsker at hæve bebyggelsesprocenten. Da sagen ikke har ændret sig siden 2019 fastholder vi vores holdning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at udarbejde et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør en udvidelse af stueetagen Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken, herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

  Forslagets indhold

  Tillæg 1 til Lokalplan 61 er sammenfaldende med lokalplan 61’s område - dvs. matr.nr. 21h og 21g af Store Magleby. Forslaget regulerer bebyggelsesprocent, parkering og adgang for fodgængere og -kørende samt varelevering, skiltning og oplag. Desuden præciseres facadematerialer og udendørsarealers udseende, og der gives mulighed for en ny tagterrasse mod afskærmning mod Rosenengen. Forslaget stiller krav om en integreret varegård, som ansøgt, og om vinduer i facaden mod Kirkevej, af kriminalpræventive hensyn.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af lokalplanforslaget, som skal offentliggøres sammen med forslaget. Det er vurderet, at lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 4 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal sendes i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relation til kommunens politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 3
  Tillæg til Lokalplan 27 - opstart af lokalplanrevision
  Sagsid.: 20/3659

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte muligheden for at igangsætte revision af lokalplan 27 (tillæg) for så vidt angår bestemmelsen om lufthavnsrelateret erhverv i den nordlige del af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Alle. Områdets afgrænsning og omfang samt anvendelse til mindre erhverv og serviceydelser mv forslås bibeholdt uændret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at revision af lokalplan 27 påbegyndes snarest muligt med henblik på at ophæve bestemmelsen om at virksomheder, serviceerhverv m.v. i delområdet skal have tilknytning til lufthavnen.
    
  2. at lokalplanens øvrige bestemmelser om erhvervsområdets udbredelse og anvendelse iøvrigt forslås bibeholdt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den sydlige del af erhvervsområdet ved A.P. Møllers Allé er fuldt udbygget. Den nordlige del af området er ikke udbygget. Kommunen råder ikke over andre erhvervsarealer, som kan understøtte den lokale erhvervsudviklingen.

  Det er forvaltningens vurdering, at potentialet for erhvervsudvikling i den nordlige del af A.P. Møllers Allé kan forbedres væsentligt, hvis planbestemmelsen i den gældende Lokalplan 27 ændres, således at den erhvervsudvikling der er tiltænkt i området ikke fremover forudsættes at skulle have en tilknytning til lufthavnen, men at andre lignende virksomheder kan lokalisere sig i området. Bestemmelsen om tilknytning har været gældende siden medio 1980erne.

  Lufthavnsrelateret erhverv, som kunne have været lokaliseret i området, lokaliseres hovedsageligt i lufthavnens østlige område, ud mod kystvejen med mulighed for direkte air-side, og virksomhederne har en størrelse, som er væsentlig større end der er plads til i erhvervsområdet ved A.P. Møllers Alle. 

  Senest har GateGourmet flyttet deres produktion fra området til deres fælles produktionsfacilteter i østområdet, som er væsentligt mere robust støjmæssigt i forhold til en lufthavn, som i dag normalt er i drift døgnet rundt. 

  Området er forsynet med kollektiv trafik og der er foretaget arealudlæg til cykelsti.

  Det forslås derfor, at lokalplan 27 revideres mhp at sløjfe kravet om tilknytning til lufthavnen, således at området kan erhvervudvikles på lige fod med erhvervsområdet sydlige del. Erhvervsområdets størrelse og udstrækning bibeholdes uændret. Det samme gør sig gældende for anvendelsen iøvrigt.

  Det betyder med andre ord at planen ikke påtænker, at åbne for anden erhvervsanvendelse end der er mulighed for idag, men alene tale om en ophævelse af bestemmelsen om at erhverv skal have tilknytning til lufthavnen, idet bestemmelsen er vanskelig at håndtere i praksis og som i praksis også betyder at området ikke erhvervsudvikles.

  Forslag til lokalplan vil blive forelagt udvalget med henblik på efterfølgende høring jf planlovens bestemmelser.

  Planarbejdet er yderligere aktualiseret af en afgørelse fra Miljø- og Naturklagenævnet, hvor nævnet har ophævet en dispensation fra tilknytningskravet i en aktuel sag. Nævnet fandt, at tilknytningskravet skal håndteres ved ændring af lokalplanen og ikke via dispensation. 

  Forvaltningen er i dialog med bl.a. Erhvervsstyrelsen om mulighed for at ændre lokalplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udarbejdelse af lokalplanen vi blive prioriteret inden for forvaltningens økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske høring af planforslaget i henhold til planlovens bestemmelser, herunder eventuel forhøring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ønsket om erhvervsudvikling understøtter kommunens erhvervsstrategi og kommuneplan om fortsatte erhvervsudvikling lokalt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om landzonetilladelse til ridebane og stald
  Sagsid.: 20/2713

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal beslutte om meddelelse af en landzonetilladelse til en ridebane og en 88 m²-stald på landbrugsejendommen Ndr Dragørvej 12.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til ansøgte ridebane og stald på vilkår, som fremgår under afsnittet Vilkår.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Godkendt.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en ridebane på 25x65 m og en stald på 88 m² (5 hestebokse). Placeringen fremgår af bilag 2.

  Ejendommens hestebedrift/hestepension udvides herved og kommer op på samlet 13 hestebokse.

  Ridebanen placeres i ejendommens sydvestlige hjørne og afgrænses med samme hegn som der i øvrigt bruges på hestefoldene på grunden. For at muliggøre ridning i vinterhalvåret ønsker ansøger at opsætte af belysning rundt om ridebanen. Belysningen monteres på stolper 1,5 m over jorden og vil kun oplyse selve banen og ikke det omkringliggende område. Ridebanen opbygges af drænlag (knust tegl og beton), stenmel og ridebanesand. 

  Stalden placeres øst for ejendommens eksisterende bebyggelse. Stalden har et grundmål på 25*3,5 m, 2,5 m højt. Det består af 5 hestebokse, et redskabsrum og et overdækket areal. Stalden ansøges opført i trykimprægneret fyrretræsbrædder med gråt ståltag. Fyrretræet behandles med træolie og holdes i natur farver.

  Dragør kommune har den 08-11-2018 meddelt landzonetilladelse til opførelse af en ca. 1500 m² ridehal med hestestald (10 hestebokse) på ejendommen (markeret med placering B på bilag 4). Tilladelsen er ikke udnyttet endnu, men gælder godt 3 år endnu. (Landzonetilladelser har en gyldighed på maks. 5 år.)

  Bemærkninger til naboorientering

  Aktuelle ansøgning har været i naboorientering. Der er i den forbindelse indgået 4 breve med bemærkninger fra Ndr Dragørvej 54 og Ndr Dragørvej 11 (bilag 5).   

  Sammenfattende omhandler bemærkningerne, at man ikke har noget imod det ansøgte, så længe det betinges at stald og ridebane kun anvendes til heste. Der fremsættes bemærkninger om, at stald og ridebane på intet tidspunkt, hverken nu eller i fremtiden, må anvendes til hunde, katte eller andet der kan afstedkomme støjgener for naboerne (hundepension, hundekennel, hundetræning, hundelegeplads m.v.).

  Forvaltningen vurderer at der i en evt. landzonetilladelse kan stilles vilkår om, at staldbygningen og ridebanen kun anvendes til heste – se afsnittet Vilkår. 

  Forvaltningens vurdering

  Ejendommen er beliggende i et område udpeget i Kommuneplanen som særligt værdigfuldt landbrugsområde til jordbrugsformål. Forvaltningen vurderer, at ansøgte ridebane og stald ikke strider mod dette, da stalden er af begrænset størrelse (herunder størrelse i forhold til anvendelse) og at ridebanen umiddelbart og uden større omkostninger, kan tilbageføres til jordbrugsmæssigt formål. Endvidere vurderes det ansøgte, at være et rimeligt supplement til den eksisterende hestepension, som fortsat ikke betragtes som et større rideanlæg. Ejendommen har et samlet areal på knapt 6,3 ha. Ca. ¼ af arealet vil udgøres af bygninger, gårdsplads, havearealer, ridebane og evt. ridehal.

  Anlæg af udendørs ridebane og stald, som ansøgt, vurderes ikke at vil have en væsentlig indflydelse på de landskabslige interesser i området. Udsynet fra Ndr Dragørvej brydes ikke med det ansøgte.

  Ridebanen placeres langt fra Ndr Dragørvej med bygninger og beplantning imellem. Banen er ikke placeret i umiddelbar nærhed af ejendommens eksisterende bebyggelse, dog vurderes placeringen at være hensigtsmæssig, da ridebanen er afskærmet af beplantning mod øst, syd og vest.

  Stalden placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse - ca. 10 m fra eksisterende staldbygning. Mod øst afskærmes stalden af eksisterende beplantning.


  Ridebane og stald vurderes ikke vil give anledning til væsentlige gener for naboer, da ridebane og stald er placeret mere end 100 m fra anden nabobebyggelse. Ridebanen er endvidere med afskærmende beplantning i hele naboskellet mod vest. Mod syd grænser ridebanen op mod et dyrket markareal med beplantning i naboskel.

  Vilkår

  Forvaltningen anbefaler at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

  1. at ridebane og stald skal udføres som ansøgt, dog tilrettet supplerende vilkår.
  2. at staldbygningen og ridebane kun anvendes til heste.
  3. at stalden fremtræder i en afdæmpet farve og med mat overflade, så der ikke skabes lysreflekser.
  4. at der ikke må opsættes lysmaster ved ridebanen. Dog kan der opsættes orienteringslys. Orienteringslyset må i givet fald monteres i en maksimumshøjde på 1,4 m over terræn målt fra overkanten af lysboksen. Lysstrålen skal være rettet ned mod banen. Lyset må ikke være til gene for omkringboende og skal afskærmes så der ikke sker direkte lysindfald.
  5. at hegnet fremtræder mat, afdæmpet farve.
  6. at ridebanen og evt. hegn friholdes for reklamer.
  7. at overskudsjord, der ikke bliver brugt til at nivellere ridebanen, udjævnes på de omkringliggende arealer, i et lag på maksimalt 50 cm og så landskabets konturer bevares. Alternativt kan jorden køres væk.
  8. at anvendes der tegl og beton til at opbygge ridebanen, skal tegl og beton være rent – dvs. uforurenet.
  9. at ridebanen tilbageføres til jordbrugsmæssigt formål efter ophør af brug.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 35, stk. 1 og stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været sendt i naboorientering i henhold til planlovens § 35, stk. 4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra T - Status på renserigrunden
  Sagsid.: 20/3733

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Sagen blev drøftet. Forvaltningen præsenterer på et kommende møde en status på forholdene omkring renserigrunden i Nyby inkl. beskrivelse af kommunens handlemuligheder.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 20. oktober 2020 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at udvalget får en status på forholdene omkring renserigrunden i Nyby og efterfølgende drøfter kommunens handlemuligheder.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

 • 6
  Vintervedligehold af cykelrute
  Sagsid.: 20/3726

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforliget af 1 oktober 2020 at hjemtage vintervedligehold af den cykelrute, der er udliciteret.

  Forvaltningen har vurderet, at der ekstraordinært er behov for at handle på denne budgetbeslutning for 2021 allerede i 2020, idet der ellers ville skulle indgås aftale med ekstern part om snerydning for hele vinteren. Ruten hjemtages derfor pr. 1. november 2020 og realiseres ved at fremrykke ansættelsen af to vakante stillinger i Vej- og Gartner, så der er bemanding til at varetage opgaven. Derudover er der indledt forhandlinger med entreprenøren, der tidligere har varetaget opgaven, med henblik på at indkøbe den brugte traktor der tidligere har været anvendt til at løse opgaven. Opgaveløsningen gennemføres med eksisterende bemanding og kan medføre, at der sker en nedprioritering øvrige opgaver.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Godkendt med præcisering om, at merforbrug alene vedrører 2020.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  ACOTV besluttede i forbindelse med budgetaftalen af 1 oktober 2020 at hjemtage vintervedligehold af den cykelrute, der tidligere har været udliciteret. Det fremgår af aftaleteksten, at ”Den del af vintervedligeholdet, som hidtil har været håndteret af ekstern part, hjemtages. Udgiften afholdes inden for eksisterende budgetramme. Dog tilføjes Vej og Gartners budget det beløb, som hidtil har været afsat til ekstern part.”

  Vej- og Gartner har på den baggrund afsøgt mulighederne for at købe en brugt traktor og har allerede indledt forhandlinger om at købe en brugt traktor hos den entreprenør, der tidligere har varetaget opgaven. Der er oprettet et ekstra rydningshold ved at fremrykke ansættelsen af to vakante stillinger. Dermed vil alle medarbejdere undtagen én fleksmedarbejder samt en medarbejder med længere transporttid være en del af vintervedligeholdelsesteamet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indkøb af en brugt traktor til cirka 150.000 kr. finansieres af kontoen til maskine indkøb, og udskyde andre vedligeholdelsesopgaver. Vej- og Gartner får med hjemtagelsen af opgaven de 11.000 kr., som den eksterne entreprenør tidligere har modtaget. Merudgiften til rådighedbetaling på 90.000 kr/år overføres til Vej- og Gartners lønbudget og finansieres via kontoen til vintervedligehold. Merudgiften til fremrykning af ansættelse af to vakante stillinger finansieres så vidt muligt fra Vej- og Gartners budget, men risikerer at medføre, at der skabes merforbrug.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020.

 • 7
  Meddelelse - Anlægsoverslag supercykelstiruter til Dragør
  Sagsid.: 19/65

  RESUMÉ:

  Supercykelstisekretariatet har fået udarbejdet anlægsoverslag for blandt andet de to supercykelstiruter til/fra Dragør Kommune.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nærværende sag er alene en orientering om prisniveau for etablering af eventuelle supercykelstier til Dragør Kommune. Der er ikke dermed taget stilling til hverken projekt, realisering eller andet. Der er alene tale om en økonomisk undersøgelse af et anlægsoverslag, så de enkelte kommuner bliver klædt på til overvejelser om prioritering af egne anlægsmidler

  Dragør Kommune deltager i supercykelstisamarbejdet med tanke på at udbrede antallet af supercykelstier i Region Hovedstaden. Dette for at kunne tilbyde ikke mindst pendlerne et alternativ til bilkørsel. På Amager er der i visionsplanen for supercykelstier blandt andet peget på to ruter, der begge har start/endestation i Dragør Kommune for enden af Kirkevej ved Nordre Væl.

  Supercykelstisekretariatet har nu fået udarbejdet anlægsoverslag for blandt andet de to supercykelstiruter til/fra Dragør Kommune; Dragørruten ad Englandsvej til/fra Nordre Væl og Dragør Østruten ad Kystvejen til/fra Nordre Væl.

  Anlægsoverslagene fremgår af nedenstående afsnit om Økonomi.

  For supercykelstien ad Englandsvej-Kirkevej kan oplyses, at en væsentlig del af udgiften skyldes behovet for udvidelse af cykelstiens bredde på strækningen mellem Jægervej og Stationsvej for at leve op til supercykelstistandard. Hertil kommer etablering af busperroner for af- og påstigning uden på cykelstien på både Englandsvej og Kirkevej.

  For supercykelstien ad Kystvejen består udgifterne i Alternativ 1 i dels udvidelse af cykelstien på Aldershvilestien samt etablering af enkeltrettede cykelstier på A.P. Møllers Allé. Forudsætning for løsningen er, at der skaffes plads på Kystvejen ved Sydvagten til en fortsættelse af nuværende cykelsti på Kystvejen hen til hjørnet ved A.P. Møllers Allé. Dette kræver angiveligt overtagelse af areal fra Københavns Lufthavn.

  I Alternativ 2 består udgifterne i etablering af enkeltrettede cykelstier i rabatarealer på Ndr Strandvej samt tilsvarende på Stationsvej. Forudsætningen for denne løsning er blandt andet, at der kan tillades opbygget blivende anlæg med asfalteret belægning inde på det fredede areal i Grushullerne, hvilket umiddelbart forekommer tvivlsomt.

  LOVE/REGLER:

  Supercykelstier er omfattet af lovgivningen i Færdselsloven og vejloven, tilhørende vejregler samt normer udviklet i Supercykelstisamarbejdet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragørruten ad Englandsvej beløber sig til anslået i alt 30,6 mio. kr. heraf 13,5 mio. kr. i anslået udgift for Dragør Kommune.

  For Dragør Østruten foreligger to alternative forslag til linjeføring. Dette både uden for Dragør Kommune men også for ruteføringen i Dragør Kommune, der dog er anslået til samme udgift uanset løsningsvalg. I Dragør Kommune foreligger dels et alternativ 1 fra Kystvejen, via A.P. Møllers Allé og Aldershvilestien til Kirkevej og dels et alternativ 2 fra Kystvejen via Ndr Strandvej og Stationsvej til Nordre Væl/Kirkevej.

  Alternativ 1 beløber sig til anslået i alt 33,0 mio. kr. heraf 7,9 mio. kr. i anslået udgift for Dragør Kommune.

  Alternativ 2 beløber sig til anslået 25,4 mio. kr. heraf 7,9 mio. kr. i anslået udgift for Dragør Kommune.

  Det har været kutyme, at supercykelstisamarbejdet har søgt om statslig medfinansiering af supercykelstiruter, når staten har åbnet op for medfinansiering via en cykelpulje, og når de enkelte kommuner på en rute er enige om at afsætte midler til ruten. Hidtil har staten typisk finansieret 50% af udgiften til de ruter, hvor der har været søgt om medfinansiering. Pt. afventes oprettelse af en sådan cykelpulje igen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af supercykelstier til/fra Dragør Kommune er i tråd med kommunens trafikpolitik. Dels at optimere den sammenhængende pendlertrafik på tværs af kommunegrænser og dels at fremme transportformer som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til bil.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2020

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2020

  -          Forvaltningen orienterede om;

  -          at TDC efter færdiggørelse af 1. etape af fiberudrulning i Dragør Kommune fortsætter yderligere fiberudrulning i store dele af Dragør Kommune. Pt har 3 entreprenører hver især anmodet om såvel gravetilladelser som behov for byggepladsfaciliteter.

  -          Der er givet tilladelse til byggepladsfaciliteter:

  -          Del af grus-parkeringen ved Sylten (til og med marts måned 2021)

  -          Del af grusbanen ved Hollænderhallen (til og med marts måned 2021)

  -          Evt. del af grusparkeringen ved Gåserepublikken. Entreprenør er henvist til drøftelse med gåseholderne og vender tilbage.

  -          Alternativt kan del af vendepladsen på Ndr Dragørvej igen tages i brug til byggeplads. Dette ønskes dog helst ikke af hensyn til naboerne, der længe har måtte tåle byggeplads der.

  -          HOFOR, vandrenoveringer 2020

  -          HOFOR skal foretage vandrenoveringer på Dragør Nord i 2020 strækkende sig ind i 2021.

  -          Deres entreprenør er blevet anvist byggepladsfaciliteter ved vandværket i Store Magleby (Ndr Kinkelgade).

  -          På nogle vejstrækninger vil der forekomme ledningsarbejde af både TDC og HOFOR efter hinanden.

  -          Status Øresunds Allé 67.

  -          BRT forsøgsordning.

  -          Madvognen på Kræmmergården på Søndre Kinkelgade 27 (afgørelsen er sendt).

  Der blev spurgt ind til diverse konkrete sager.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).