Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. august 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T)
Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)

Dagsorden godkendt.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 2
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2016
  Sagsid.: 17/983

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberegning (revisionsberetning nr. 20) vedrørende regnskabet 2016 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,

  2. at årsregnskabet 2016 med de anbefalede ændringer godkendes

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. april 2017 årsregnskabet 2016 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 575, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Årsregnskabet 2016 er blevet ændret i forhold til det oversendte regnskab med mindre rettelser og korrektioner. Disse korrektioner vedrører Generelle bemærkninger, sektorbeskrivelser, noter, regnskabsoversigter, oversigt over anlægsarbejder.

  Revisionen har givet anledning til følgende generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

  a. Revisionen anbefaler, ”at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig gennemgang, samt at der sker et generelt løft af kompetencer på regnskabsområdet”.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Økonomiafdelingens regnskabsteam – som normalt er bemandet med 4 medarbejdere - har overordnet været igennem en turbulent periode med udskiftning af både overordnet leder og medarbejdere. Ved udarbejdelsen af regnskab 2016 var Økonomiafdelingens regnskabsteam bemandet med 2 nye medarbejdere, og der er foretaget dén kontrol, der har været praktisk mulig indenfor denne personalemæssige ramme. Økonomiafdelingen forventer at være fuldt bemandet ved udarbejdelsen af regnskab 2017 samt, at det generelle niveau for kontrol, tilsyn og kompetencer på regnskabsområdet vil være løftet sammenholdt med regnskab 2016.

  Samtidig med indkøringen af 2 nye medarbejdere, er der i regnskab 2016 indeholdt en opsamling på – flere års – manglende bogføring af refusionsindtægter samt manglende aflæggelse af anlægsregnskaber for tidligere år.

  b. Revisionen anbefaler, ”at der tilrettelægges et både centralt og decentralt ledelsestilsyn, der sikrer afstemning af samtlige statuskonti og som dokumenterer ledelses vurdering af kvaliteten af de udarbejdede afstemninger. Derudover, at konti, der er registreret som ej-afstemt afstemmes og sagsbehandles snarest”.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Økonomiafdelingen er i proces med at samle op på manglende afstemning af statuskonti samt tilsikre, at der fremadrettet vil ske den fornødne afstemning af statuskonti som en del af regnskabsprocessen – både centralt og decentralt. Tilrettelæggelsen af processen sker i dialog med revisionen og under hensyntagen til revisionens anbefalinger.

  c. Revisionen anbefaler:, ”at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede”.

  Jobcenter Tårnby, som er administrator af disse sagsområder, er opmærksom på forholdet, og har igangsat tiltag med henblik på at forbedre status. Revisionen konstaterer samtidig:, ”at kvalitetskontrol - udført i 3. kvartal 2016 - udviser færre fejl end tidligere konstateret vedrørende rettidige opfølgninger i sagerne, samt at Jobcenter Tårnby forventer at være ajour med opfølgninger ultimo 2016”.

  Revisionen anbefaler endvidere:, ”at der tages initiativer til sikring af, at der udfærdiges Min Plan i alle sager, samt at denne opdateres løbende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser”.

  Dragørs Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune er opmærksom på forholdet og vil fortsat følge op på, at opfølgning på sager fra Tårnby Kommune’s side og tilsikre, at der er overensstemmelse mellem bevilling og udbetaling af ydelser.

  Således har Tårnby Kommune nu udarbejdet arbejdsgang for opfølgning af samtalefrekvens, adviser mv. Fra april 2017 er sagsantallet for den enkelte sagsbehandler på både ressourceforløbs- og kontanthjælpsområdet reduceret med baggrund i samarbejde med anden aktør ISU (Institut for Serviceudvikling) og projekt ”Bedre Ressourceforløb”.

  Dette medvirker, at sagsbehandlerne i højere grad forventes at kunne honorere kravene om rettidig brug af Min Plan og oprettelse af aktiviteter forud for igangsættelse. Derudover vil der blive iværksat en dag løbende, hvor alle sager gennemgås mhp. at sikre, at der foreligger en opdateret Min plan, og at alle beskæftigelsesrettede tilbud er registreret i Opera.

  Som en del af denne proces, har Dragør Kommune derudover taget initiativ til og afholdt møde med deltagelse af de respektive direktioner og fagchefer fra både Dragør og Tårnby Kommune samt anvendte revisionsvirksomhed for begge kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på møde i Økonomiudvalget d. 24. august.

  Regnskab 2016 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), Beskæftigelsesministeriet, Børnel- og Socialministeriet, Udlændinge- og Indenrigsministeriet samt Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 3
  Halvårsregnskab 2017
  Sagsid.: 17/2759

  RESUMÉ:

  Der fremlægges et halvårsregnskab for 1. halvår 2017 samt et forventet regnskab for 2017, som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Det er sidste gang, at der aflægges halvårsregnskab i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det aflagte halvårsregnskab godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+O+V+I)    

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2017 viser hovedtallene for det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2017 viser hovedtallene for det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Regnskabsopgørelsen for 1. halvår 2017 viser et overskud på 24,6 mio. kr.

  Det forventede regnskabsresultat for hele det skattefinansierede område, dvs. udgifter til drift og anlæg samt indtægter fra skat, tilskud og udligning viser pt. et underskud på 19,6 mio. kr.

  Status på driften er, at der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På driftsvirksomhed blev der fra regnskab 2016 overført et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

  På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes dog, at der er tilført tillægsbevillinger for 40,2 mio. kr. En betydelig del af disse er overførsler fra sidste år i forbindelse med projektet om bygning af ny svømmehal. Mindreforbruget på anlæg forventes overført til 2018.

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2017 inklusiv det forventede regnskab 2017.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2017 til kommunalbestyrelsen.

  Tidsfristen for indsendelse af halvårsregnskabet er 1. september.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  • Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2017, samt
  • Forventet regnskab 2017

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  Som en del af kommuneaftalen og initiativer til afbureaukratisering i kommunerne skal der fra og med 2018 ikke aflægges halvårsregnskab. Det er derfor sidste gang, at der aflægges halvårsregnskab i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det politisk godkendte halvårsregnskab indsendes umiddelbart efter godkendelse i kommunalbestyrelsen til Social- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 4
  2. budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BEPU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er BEPU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BFKU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er BFKU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 6
  2. budgetopfølgning 2017, SSU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug på 90.000 kr., som finansieres fra kassen jf. KB’s beslutning den 22. juni 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 90.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er SSU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om tillægsbevilling ved 2. budgetopfølgning imødekommes.

  Der søges om en tillægsbevilling på 90.000 kr. indenfor servicerammen, som finansieres fra kassen jf. KB’s beslutning den 22. juni 2017.

  Den ansøgte bevillingsomplacering fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgettilpasning for Enggården i forbindelse med udbud af daghjemskørsel jf. KB’s beslutning af 22. juni 2017 pkt. 21. om at merudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetopfølgning, og at merudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21

  7

  SSU

  90.000

  I alt

  90.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU’s område er, at serviceudgifterne øges med 90.000 kr. og at kassebeholdningen reduceres tilsvarende.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 17. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning 2017, ØU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug på 26.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 26.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller budgetopfølgningen har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er ØU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om tillægsbevilling ved 2. budgetopfølgning imødekommes.

  Der søges om en tillægsbevilling på 26.000 kr. udenfor servicerammen,

  Den ansøgte bevillingsomplacering fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Civilstyrelsen har godkendt, at legatet for værdigt trængende nedlægges jf. KB’s beslutning af 26. januar 2017 pkt. 13. Legatet er opløst og dets midler er overført fra fonden til Dragør Kommune mhp. uddeling i 2017-19. Udgift for 2018 og 2019 indarbejdes i budget 2018 – 2021.

  6

  ØU

  26.000

  I alt

  26.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på ØU’s område er, at kassebeholdningen reduceres med 26.000 kr. og at servicerammen ikke påvirkes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 8
  1. behandling af budget 2018 - 2021
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov samt den reviderede tidsplan senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

  2. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             9 (A+C+O+V)                  

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   6 (I+T)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2018-2021 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2018-2021. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2018-2021 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2018

  2019

  2020

  2021

  Nettodriftsudgifter

  789,0

  809,9

  827,2

  846,0

  Skatter, tilskud og udligning

  -834,0

  -855,3

  -879,5

  -904,8

  Ordinær drift i alt

  -45,0

  -45,4

  -52,3

  -58,8

  Anlægsudgifter

  52,7

  33,8

  12,7

  11,0

  Skattefinansieret område i alt

  7,7

  -11,6

  -39,6

  -47,8

  Lån og øvrige finansforskydninger

  7,9

  8,1

  6,6

  6,7

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  15,6

  -3,5

  -33,0

  -41,1

  + = udgift

  - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 15,6 kr. i 2018 og en kasseforbedring i overslagsårene på henholdsvis 3,5 mio. kr. i 2019, 33 mio. kr. i 2020 og 41,1 mio. kr. i 2021.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen for 2018, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2018-2021 således:

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  634,3

  637,1

  -2,8

  Anlægsramme

  52,7

  42,3

  10,4

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019-2021 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2017 med følgende korrektioner:

  · Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

  · Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning

  · Beslutninger i Kommunalbestyrelsen

  · Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  · Fjernelse af midlertidige statslige puljer/tilskud

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2018-2021 er udarbejdet på følgende grundlag:

  · Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

  · Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9,0 promille i 2017 til 8,5 promille i 2018 og frem jf. budgetforliget 2014-2017

  · Nedsættelse af grundskyld jf. KB-beslutning 1. juni 2017 fra 25,02 til 24,47 promille

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2017-2020 og revideret med følgende ændringer:

  · Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2017

  · Tekniske korrektioner iht. til tidligere KB-beslutninger

  · Videreførelse af genopretningspuljer til 2021

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2018-2021. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2018 den 27. november 2016 samt den reviderede tidsplan den 26. januar 2017, hvor 1. behandlingen blev fremrykket fra september til august måned. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 19. september 2017.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 28. september 2017

  Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017.

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtaget ved 2. behandlingen.

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner. 

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget sendes i høring den 17. august 2017 med svarfrist den 31. august 2017 og der afholdes høringsmøde den 22. august 2017 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

 • 9
  Besparelse på ejendomsdrift 2018 og frem
  Sagsid.: 17/1737

  RESUMÉ:

  I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at der skulle gennemføres en ejendomsanalyse og at der skulle opnås en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2018. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre analysen men har anmodet om en business-case som grundlag for at belyse muligheden for at gennemføre besparelsen.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at besparelsen på ejedomsdrift 1.044.788 kr. på sektor 9 tages ud af budget 2018 og frem.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   5 (T)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-06-2017

  Ændringsforslag fra C:

  At sagen udsættes.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en ejendomsanalyse af de kommunale ejendomme mhp at afdække mulighederne for en optimering af kommunens ejendomsudgifter. Samtidigt blev det besluttet at der skulle indarbejdes en besparelse i driftsbudgettet på 1 mio. kr. årligt fra 2018. Efter prisfremskrivning er beløbet steget til 1.044.788 kr.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 25.2.2016 blev det besluttet, at der ikke skulle udarbejdes en analyse af den kommunale ejendomsportefølje pt men at forvaltningen fremlægger en business-case til effektivisering af ejendomsdriften.

  Det er forvaltningens vurdering af det ikke er muligt at pege på tiltag inden for ejendomsdrift, som kan give en besparelse på driften på 1 mio. kr. årligt uden at ændre brugen af de enkelte kommunale bygninger og dermed fx ændret daginstitutionsstruktur mv.

  Ejendomsdrift omfatter:

  -         Drift og vedligehold

  -         Modernisering (genopretningspuljer)

  -         Rengøring

  -         Indkøb af el, vand og gas

  -         Forsikringer og ejendomsskatter

  -         Pedeller og gårdmænd

  Drift, vedligehold og modernisering er udbudt og prisniveauet er stort set uændret. Rengøringen er beskåret fra budget 2017 og frem med 650.000 kr. årligt. Indkøb af el og gas sker efter udbud og driftsbudgetterne tilpasses løbende til ændret markedspriser.  Der gennemføres ESCO-projekter (energirenoveringer) som pr har betydet en reduktion på årligt ca. 2.5 mio. kr. Besparelsen indarbejdes årligt i driftsbudgetterne for de enkelte ejendomme. Forsikringer udbydes løbende og besparelser er indregnet i det eksisterende driftsbudget for forsikringer.

  Det kan oplyses, at det årlige driftsbudget til drift og vedligehold er på ca. 4 mio. kr. og genopretningspuljerne er ca. 3 mio. kr.   Det er forvaltningens vurdering, at budgetterne svarer til nedslidningen set over en 10 årig periode.

  Der er ansat 3 pedeller på skolerne og 3 gårdmænd på Vej- og gartnerafdelingen, som tager hånd om de resterende institutioner og klubber. Der arbejdes med effektivisering i form af at der lægges flere og flere håndværksmæssige opgaver over på pedellerne og gårdmændene så driftsbudgetterne udnyttes bedre. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at overflytte pedellerne fra skolerne til Vej- og Gartnerafdelingen, da deres arbejdsopgaver er stedbundne og specifikke ift de enkelte skoler og deres drift. Fx tekniske anlæg mv.

  Gartneropgaven på Enggården er ligeledes overflyttet fra Enggården til Vej og gartner

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

 • 10
  Frigivelse - Sideforskydning krydset Møllevej / Bachersmindevej
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 1.500.000 kr. til ændring af krydset Møllevej /Krudttårnsvej. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ændringen skal være i form af en sideforskydning af krydset mod syd. For gennemførelse anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ændring af krydset Møllevej / Krudttårnsvej og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at krydset Møllevej /Krudttårnsvej skal ombygges ved sideforskydning af krydset mod syd.

  Detailprojektering af ombygningen er påbegyndt, så udbudsmateriale og udbud kan iværksættes. Omfanget af sideforskydningen i forhold til nuværende kryds kan ses af vedhæftede bilag 1, hvoraf også fremgår målsætning af sideforskydningen.

  Udbuddet vil blive gennemført sideløbende med frigivelsessag, således at anlægsarbejdet kan blive gennemført i indeværende år og så vidt muligt i sammenhæng med den kommende fællessti langs sydsiden af Bachersmindevej.

  Detailprojektering og udbud af den kommende fællessti langs Bachersmindevej gennemføres sideløbende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til ombygning af krydset Møllevej / Krudttårnsvej er afsat i anlægsbudget 2017.

  Rådgivers anlægsoverslag for ombygningen beløber sig til ca. 1,0 mio. kr. på basis af skitseprojektet. På dette projektniveau er der fortsat mange usikkerheder knyttet til anlægsoverslaget, ligesom udbudspriserne ikke kan forudses. Det forventes dog, at anlægsprojektet inklusiv nyt slidlag på strækningen og sideløbende udgifter til detailprojektering samt gennemførelse af selve udbuddet af en ny fællessti langs Bachersmindevej kan afholdes indenfor det afsatte beløb på 1.500.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der annonceres på hjemmesiden og i Dragør Nyt forud for opstart af anlægsarbejdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 11
  Færdiggørelse jordlægning af luftledninger til vejbelysning
  Sagsid.: 15/671

  RESUMÉ:

  Vej- og Gartnerafdelingen er ved at nedgrave jordkabel som forberedelse til senere fjernelse af luftledninger i forbindelse med energirenovering af vejbelysningen. Udgifterne til materialer overstiger det oprindelige estimat, foruden at der er registreret yderligere 4 km luftledning med manglende jordkabel, hvorfor der er behov for supplerende anlægsmidler for at få jordlagt alle luftledninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at merforbrug til materialer til Vej- og Gartnerafdelingens nedgravning af jordkabel til vejbelysning finansieres af

  1. mindreforbrug på Stationsvejsprojektet

  Eller

  2. asfaltkontoen Genopretning af veje 2017

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  A forslår at ad. 1 godkendes.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vej- og Gartnerafdelingen er godt i gang med nedgravning af jordkabel som forberedelse til fjernelse af luftledninger i forbindelse med energirenovering af vejbelysningen (ESCO vejlys). I forhold til hidtidige oplysninger resterer alene nedgravning af jordkabel på en del af vejene i Vængekvarteret, og dette arbejde forventes færdigt inden årets udgang.

  Udgifterne til materialer ved nedgravning af jordkabel og retablering bliver dog noget større end oprindeligt estimeret. Endvidere er det netop konstateret, at der yderligere er delstrækninger på i alt ca. 4 km med luftledninger, som ikke har været indeholdt i hidtidige registreringer over, hvor der mangler nedgravning af jordkabel.

  I forbindelse med frigivelse til genopretning af veje 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015 at afsætte 400.000 kr. fra anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger (mindreforbrug på DONG-projektet) til indkøb af jordkabel og forbrug af materialer ved nedgravning af jordkablerne.

  For at kunne blive færdig med jordlægningen, er der behov for yderligere midler, idet jordkablet på en stor del af de oprindeligt 12 km (nu ca. 18 km) har været og er nødsaget til at blive nedgravet i fortovenes asfaltbort. Forventningen var oprindeligt, at gravning kunne foregå i fliseareal, hvorved der primært skulle dækkes udgifter ved udskiftning af knækkede fliser. Primært på grund af andre ledninger i jorden under flisearealer har det været nødvendigt at flytte til asfaltbort i fortovs yderside. Bortgravning af asfalt og udlægning af ny asfalt er væsentligt dyrere end ved opgravning med udskiftning af enkeltfliser. Hertil kommer at mange af asfaltborterne er i så dårlig stand, at de alligevel skal udskiftes, når først tilstødende fliser optages.

  Der udestår endnu ca. 4 km jordlægning i Vængekvarteret. Hertil kommer de yderligere 4 km delstrækninger. I alt estimeres et behov for yderligere 740.000 kr. til materialer til færdiggørelse af jordlægningen. Med de yderligere 4 km gravning forventes jordlægningen at strække sig et stykke ind i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 400.000 kr. fra anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger til udgifter til indkøb af jordkabel og materialer, som alle bliver brugt.

  Der er behov for yderligere 740.000 kr., som administrationen kan foreslå finansieret af mindreforbrug på Stationsvejsprojektet.

  Stationsvejsprojektet er afsluttet. Der udestår alene afslutning af anlægsregnskab med revisorpåtegning. Projektet kan afsluttes med et mindreforbrug på ca. 750.000 kr.

  Alternativt kan administrationen foreslå finansiering fra anlægsprojektet Genopretning veje 2017.

  Til sammenligning kan oplyses, at entreprenøren på ESCO vejlys-projektet i henhold til kontrakten skal have 585 kr. pr. løbende meter for nedgravning af jordkabel. Dette vil for 18 km jordkabel beløbe sig til 10,5 mio. Kr. I øvrigt uden at indregne tillæg for gravning og retablering i asfalt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

 • 12
  Klimatilpasning – genbehandling af frigivelse af anlægsbevilling
  Sagsid.: 16/2983

  RESUMÉ:

  Anlægsbevilling og frigivelse af midler til analyser vedr. besluttede scenarier for kystbeskyttelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 500.000 til udarbejdelse af 2 overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune og et efterfølgende projektforslag, samt at rådighedsbeløbet frigives

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende indstilling blev godkendt af By-, Erhvervs- og Planudvalget 10. januar 2017:

  1. at der udarbejdes 2 overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune med et sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket kystdige) samt et dige som ligger langs kystlinjen)

  2. at der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 500.000 til udarbejdelse af de to forslag og et efterfølgende projektforslag og at rådighedsbeløbet frigives

  Indstillingspunktet omkring økonomi blev fejlagtigt ikke videresendt til kommunalbestyrelsen. Opgaven er igangsat, og de første resultater forventes forelagt By-, Erhvervs- og Planudvalget i september 2017.

  Det er ikke muligt indenfor eksisterende budget at afholde udgiften. De eksisterende budgetter til rådgivning er disponeret til lovpligtige planlægningsopgaver mv.

  Det kan videre oplyses, at omkostningerne til udarbejdelse af projektforslag vil indgå i den samlede projektomkostning, som i henhold til lov om kystbeskyttelse skal finansieres af de grundejere som opnår beskyttelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tillægsbevilling. Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere udarbejdelse af projektforslaget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31.august 2017

 • 13
  Forslag til vedtægtsændring for ARC
  Sagsid.: 17/2160

  RESUMÉ:

  ARC har fremsendt forslag til vedtægtsændringer for I/S Amager Ressourcecenter. Ændringerne er godkendt af bestyrelsen i ARC på møde i maj. Ændringerne giver ARC mulighed for fremover at indgå aftaler med en eller flere ejerkommuner om at løse konkrete opgaver på affaldsområdet hvis de enkelte kommuner udtrykker konkrete ønsker. Ændringen er bl.a aktualiseret af Tårnby Kommunes beslutning om at overdrage indsamlingen af affald til ARC og Dragør Kommunes overvejelser om samme.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ændring af vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter (ARC) godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Forslag fra T:

  At sagen går til behandling i ØU med henblik på belysning af de økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.  

  For stemte:             6 (I+T)                  

  Imod stemte:           9 (A+C+O+V)         

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:             9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:          6 (I+T)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T er positiv overfor, at ARC"s vedtægter ændres, så ARC har mulighed for at løse konkrete opgaver inden for affaldsområdet, såfremt en eller flere ejerkommuner ønsker det. Men vi ønsker ikke, at indgå den konkrete aftale uden at de konkrete økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune er bedre belyst.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC har med brev af 29. juni 2017 anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af vedlagte ændring af I/S Amager Ressourcecenters vedtægt. Se bilag 1.

  Ændringen er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet i maj. Ændringen er begrundet i et ønske om at sikre ARC en vedtægtsmæssig ramme, der fremover gør det muligt for selskabet at indgå samarbejdsaftaler med en eller flere af ejerkommuner om at løse konkrete opgaver for kommunerne på affaldsområdet. Behovet er opstået i forlængelse af ejerkommunernes vedtagelse af ”Aftale om genopretning af

  økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter”. I aftalen er ARCs omsætning et væsentligt opmærksomhedspunkt, da omsætningen grundet 80/20 reglen sætter rammen for, hvor meget eksternt affald og lavkvalitets biomasse ARC kan anvende til energiproduktion. (80/20-reglen betyder at mindst 80% af selskabets omsætning skal komme fra ejerkommunerne og maksimalt 20 % fra andre, fx import af affald)

  Ændringen er aktualiseret af Tårnby Kommunes beslutning om at overdrage indsamlingen af affald til ARC og Dragør Kommunes overvejelser om samme. Ændringen er nødvendig, da den nuværende formålsbestemmelse ikke rummer mulighed for at ARC må udfører indsamling af affald for ejerkommuner.

  Ændringen sikrer, at ARCs bestyrelse ved enstemmighed fremover kan indgå samarbejdsaftaler med en eller flere ejerkommuner om at udfører konkrete opgaver på affaldsområdet, fx indsamling af affald eller andre lignende tilvalgsopgaver. Det er fortsat den enkelte kommunalbestyrelse som beslutter om de ønsker at indgå en samarbejdsaftale. Kravet til enstemmighed betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer i ARC skal være til stede og stemme for indgåelse af en samarbejdsaftale med en ejerkommune. Denne bestemmelse ses af § 11, stk. 3.

  Overdragelsen af opgaven til ARC sker i konkrete samarbejdsaftaler som indgås direkte mellem bestyrelsen for ARC og kommunalbestyrelsen. Den enkelte aftale skal hvile i sig selv, således at alle omkostninger forbundet med ARCs varetagelse af opgaven betales af den eller de ejerkommuner, som har indgået den konkrete aftale. Der vil derfor blive udarbejdes selvstændige budgetter og aflagt særskilt regnskab for de enkelte samarbejdsaftaler, ligesom den enkelte opgave er beskrevet i samarbejdsaftalen.

  Det er ikke muligt at overdrage myndighedsopgaver fra en kommune til ARC men kun driftsopgaver som kommunen selv kunne forestå.

  Ankestyrelsen har med brev af 13.6.2017 forhåndsgodkendt vedtægtsændringen. Se bilag 4.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 14
  Godkendelse af Beredskabet - Plan for fortsat drift
  Sagsid.: 17/1355

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes plan for fortsat drift (tidligere benævnt beredskabsplan) beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Der er foretaget en revision af planen, så den i struktur og indhold afspejler den fælles plan for fortsat drift, som er udarbejdet i Hovedstadens Beredskab. Herved sikres overensstemmelse mellem de 8 deltagende kommuner og selve Hovedstadens Beredskab om bl.a. organisering og driftsniveauer (beredskabsniveauer). Planen forelægges hermed til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at plan for fortsat drift godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der var udsendt forkert version af bilag 1, Plan for fortsat drift 2017 til behandling i BEPU. Bilaget er udskiftet til rigtig version med ændringer på side 6 til behandling i ØU og KB.

  Oprindelig sagsfremstilling:

  Dragør kommunes plan for fortsat drift (beredskabsplan) beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Det er fx beredskabsplan ved stormflod, flystyrt i kommunen, indkvarteringsplan, fugleinfluenza mv.

  Forvaltningen har i samarbejde med Hovedstadens Beredskab udarbejdet et udkast til revision af planen, så den følger strukturen i den fælles plan for fortsat drift for Hovedstadens Beredskab (HBR). Herved sikres det, at den administrative beredskabsorganisation i Dragør Kommune kan spille sammen med de øvrige 7 deltagende kommuner i HBR og det fælles operativt udførende beredskab.

  Udkastet følger som nævnt strukturen i den fælles plan for fortsat drift i HBR, men indeholder dog visse justeringer, som skaber en mere enkel organisation - uden dog at mindske muligheden for samspil med HBRs og de øvrige kommuners beredskabsorganisation. Udkastet har tillige sigtet mod at tydeliggøre en række forhold, som f.eks. beredskabsniveauer (driftsniveauer) og sammenhængen mellem disse og aktivering af krisestyringsorganisationen, samt opgavefordelingen i krisestyringsorganisationen.

  Plan for fortsat drift erstatter Dragør Kommunes beredskabsplan for 2014. ”Plan for fortsat drift” er lovpligtig jf. beredskabslovens § 25. Planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og indsendes med dokumentation for kommunal godkendelse til Beredskabsstyrelsen. Planen skal revideres hvert 4 år – en gang i hver valgperiode.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabsloven § 25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revisionen af planen for fortsat drift har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

  Der vil naturligvis i forbindelse med en eventuel kritisk hændelse kunne være økonomiske konsekvenser afhængig af hændelsens art, omfang og varighed. Det er bl.a. planens formål at sikre, at økonomiske konsekvenser i forbindelse med en eventuel hændelse minimeres, idet dog hensyn til særligt liv og miljø går forud herfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 15
  Godkendelse af jorddeponering og anlæg af 3 nye tennisbaner
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en jorddeponering, i forbindelse med anlæg af 3 nye tennisbaner ved det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles dispensation i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1, fra den gældende Lokalplan 49, pkt. 3.2, til placering af tennisbanerne, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  2.

  at

  der meddeles tilladelse til at deponere overskudsjorden, med en placering som ansøgt, og med en udformning og beplantning, der nærmere aftales med Plan og Teknik.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Ad 1:

  For stemte:             10 (A+O+T)                               

  Imod stemte:           3 (C+I)        

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte:             10 (A+O+T)

  Imod stemte:           5 (C+I+V)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at den nugældende lokalplan fastholdes, og at Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal i tæt tilknytning til deres klubhus og udendørsbaner.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  At sagen sendes til behandling på møde i BEPU den 2. maj, så den kan behandles i sammenhæng med sag om forslag til tennishal ved hollænderhallen.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad.1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (C+I+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at sagen ved en fejl ikke er sendt til endelig afgørelse i KB. Ifølge styrelsesloven kan sager, som via §23 standsningsretten ”hæves” til KB, kun afgøres af KB. Det er dermed ikke muligt for et fagudvalg at træffe endelig beslutning. Sagen sendes derfor nu til endelig afgørelse i KB

  Dragør Tennis har fremsendt en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en jorddeponering, omfattende ca. 600m3 jord, der afgraves i forbindelse med anlæggelsen af 3 tennisbaner.

  Anlæg af tennisbanerne er muliggjort i henhold til gældende aftale af 17.3.1998, mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis (bilag 2).

  Plangrundlag

  Tennisbanerne tænkes placeret i delområde 1, hvor der i henhold til lokalplan 49, pkt. 3.2. åbnes mulighed for at opføre en tennishal på byggefelt D.

  Det er administrationens vurdering, at anlæg af tennisbaner, fremfor en tennishal, formelt kræver en dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Gældende aftalegrundlag

  Det er dog samtidig vurderingen, at der foreligger en juridisk forpligtigelse for kommunen, til at efterleve den gældende aftale med Dragør Tennis (bilag 2), som åbner mulighed for anlæg af 3 tennisbaner. Kommunen er derfor forpligtiget til at meddele den nødvendige dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Jorddeponering

  I henhold til ”jordforureningsloven” kan overskudsjord fra anlægsarbejder frit flyttes på samme matrikel-areal, uden godkendelse. En flytning uden for matriklen vil kræve analyser af forureningsgraden, og afhængig heraf af denne, transport til et godkendt jorddeponi, med de omkostninger dette indebærer.

  En deponering af 600 m3 overskudsjord, i en vold på 2 sider af tennisbanerne, som ansøgt, kan som eksempel gives en bredde på ca. 5 m og en højde på ca. 1,5 m.

  Vurdering

  Den ansøgte vold omkring anlægget kan beplantes, og dermed på hensigtsmæssig vis afskærme tennisbanerne mod omgivelserne. Overskudsjorden kan hermed bidrage positivt til områdets landskabelige udformning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 16
  Placering af husbåd i Dragør havn ved Sandtangen
  Sagsid.: 17/2489

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om flytning af husbåd fra nuværende placering ved Dragør fort til Dragør havn ved Sandtrangen i den tidligere færgehavn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes politisk.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Forslag fra C+I+V: 

  At forvaltningen fremlægger sag med henblik på tilladelse af 5-7 husbåde i Dragør havn hvoraf den omtalte husbåd er en af dem.

  For stemte:             5 (C+I+V)

  Imod stemte:           10 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra C+I+V:

  At der gives dispensation og sagen genforelægges med henblik på placering.

  For stemte:             5 (C+I+V)    

  Imod stemte:           10 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At ansøgningen ikke imødekommes.

  For stemte:             10 (A+O+T)

  Imod stemte:           5 (C+I+V)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C+I+V:

  CVI beklager at et flertal ikke ønsker at tillade et mindre antal husbåde i Dragør havn efter administrationens indstilling af placering, og pba. en dialog med klubber og erhvervsdrivende på havnen.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-08-2017

  Forslag fra C og V:

  At ansøgningen imødekommes med en 3 årig dispensation grundet den exceptionelle situation og med mulighed for opsigelse fra kommunens side med 12 måneders varsel.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Godkendt.

  Allan Holst (A) begærede sagen til KB jf. styrelseslovens § 23.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget en ansøgning af 10.7.2017 om ”dispensation” med hensyn til tilladelse til at placere en husbåd ved nordsiden af Sandtangen i den tidligere færgehavn. Husbåden er i dag placeret i den privatejede fortgrav til Dragør fort, der er beskyttet fortidsminde.

  Ansøgning med tilhørende kortbilag er vedlagt.

  Ansøgningen indgik også i en tidligere sag om godkendelse af den nuværende placering ved fortet.

  Ved behandlingen i BEPU den 7. marts 2017 blev et forslag vedtaget om at rette henvendelser til relevante ministerier med henblik på at meddele dispensation fra relevant lovgivning til at husbåden kunne blive liggende ved fortet.

  Behandlingen af sagen er sket i henhold til Museumsloven, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt at de fastholder deres afslag.

  I forbindelse med den sag ansøgtes også om at få tilladelse til at placere husbåden i den tidligere færgehavn.

  Til den ansøgning meddelte havneadministrationen afslag, med henvisning til plangrundlaget i kommuneplanen, der anfører: ”Af hensyn til de primære havneformål ønsker kommunen ikke at give havneplads til fastliggende husbåde eller beboelsesskibe”.

  Denne linje har været fulgt ved flere henvendelser og ansøgninger om husbåde.

  Den gældende Lokalplan 70 for området regulerer ikke specifikt spørgsmålet om benyttelse af bassiner til husbåde. Men det er i anden sammenhæng besluttet, at muligheden for husbåde/hotelskibe i givet fald forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

  Havneadministrationen er anmodet om en udtalelse til den konkrete ansøgning. Havnefogeden udtaler følgende:

  ”Til de rent havnedriftsmæssige forhold har jeg følgende kommentarer:

  - Den foreslåede plads er ret udsat i forhold til vind og sø fra nord-nordøst, hvilket kan give problemer i vinterhalvåret.

  - Hele den sydlige del af færgehavnsbassinet er uopdyrket med hensyn til gæstepladser (indtægt), hvorfor jeg nødigt vil bringe os i en situation, hvor en husbåd ligger i vejen for fortsat udvikling af havnen.

  - Vi har fortsat et projekt med en gravet rende mellem Ny Havn og Færgehavnen. Husbåden vil sandsynligvis også ligge i vejen for dette projekt.

  - Den foreslåede plads vil kræve anlæggelse af såvel adkomstforhold som vand, el og kloakering. Formentlig en udgift på mindst 250.000 kr., som havnen ikke har nogen umiddelbar interesse i at finansiere eller købe efterfølgende.

  Fra havnens side er der således ikke nogen fidus i at have husbåden i færgehavnen, set ud fra et havnedriftsmæssigt perspektiv.”

  LOVE/REGLER:

  Spørgsmålet om husbåde i Dragør havn indgår i den gældende kommuneplan i afsnittet om ”Havnen”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det besluttes at ansøgningen skal nyde fremme, skal der udarbejdes og besluttes finansiering af den nødvendige ”byggemodning” (adgangsforhold, kloak, el mv.).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 17
  Principaftale med staten om salg af distributionsvirksomheden HMN GasNet P/S
  Sagsid.: 17/13

  RESUMÉ:

  HMN Naturgas og NGF Nature Energy har 28. juni indgået en politisk principaftale med staten, der fastlægger de overordnede rammer og præmisser for en statslig overtagelse af de to selskabers distributionsvirksomhed. Principaftalen fremlægges til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orientering om principaftalen med staten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 30. marts 2017 orienteret om referat fra repræsentantskabets møde i HMN Naturgas i februar 2017.

  HMN Naturgas I/S har fremsendt vedlagte principaftale som er indgået mellem HMN Naturgas, NGF Nature Energy og staten. Aftalen fastlægger de overordnede rammer og præmisser for en statslig overtagelse af de to selskabers distributionsvirksomhed.

  Principaftalen er betinget af, at ændringen af modregningsreglerne bliver vedtaget af Folketinget til efteråret.

  Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S skal godkende en endelig købsaftale om overdragelse af HMN GasNet P/S til staten.

  Det fremgår af aftalen, at en eventuel handel skal ske på ”markedsmæssige vilkår”. Det betyder at der nu kan indledes forhandlinger vedrørende en endelig købsaftale, hvor bl.a. den endelige pris skal fastlægges. Forhandlingerne vil tage udgangspunkt i et ”normalt” forløb for virksomhedsoverdragelser, og der vil derfor bl.a. blive udarbejdet en række finansielle og juridiske rapporter der beskriver HMN GasNet P/S.

  Forhandlingerne om købsaftalen vil ske mellem repræsentanter fra HMN Naturgas og Energinet.dk, der har fået mandat til at forhandle på vegne af staten.

  Det forventes at købsaftale kan underskrives sidst på året (signing) og at overdragelsen kan gennemføres i første kvartal 2018 (closing). repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S skal godkende den endelige købsaftale efter signing men før closing før overdragelse af selskabet til staten.

  Kommunalbestyrelsen vil fortsat blive orienteret om eventuelle yderligere møder i repræsentantskabet mv jf Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 19. januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den endelige aftale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 18
  Revideret kultur- og fritidspolitik med høringssvar
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Den reviderede kultur- og fritidspolitik har været sendt i høring. Udvalget fremlægges de indkomne høringssvar og skal tage stilling til endelig godkendelse af politikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget drøfter indkomne høringssvar til den reviderede kultur- og fritidspolitik

  2.

  at

  Udvalget godkender den reviderede kultur- og fritidspolitik.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget drøftede på mødet den 5. april 2017 anden udkast til en revideret Kultur- og fritidspolitik, og sendte det herefter til høring.

  Administrationen har modtaget otte høringssvar, og på baggrund af disse udformet et tredje udkast til kultur- og fritidspolitikken.

  Det udsendte og det tilrettede udkast samt høringssvar er vedlagt som bilag.

  Nedenfor er en opsamling på høringssvarenes indhold og administrationens kommentarer.

  1) Høringssvarene er overvejende positive.

  2) Der er en generel forståelse for at politikken er en hensigtserklæring, ikke en anvisning af konkrete handlinger, hvorfor den er relativt overordnet i sit indhold.

  3) Der er overvejende tilfredshed med afsnittet omkring ”Opfølgning og evaluering” og at der på side 3 står, at politikken skal følges op i konkrete handleplaner. Hollænderhallens brugerråd, Dragør turistråd og Museum Amager lægger vægt på dette.

  Der er dog en bekymring fra skolebestyrelserne på hhv. St. Magleby Skole og Dragør Skole om, at det vil kræve unødige ressourcer, hvis skolerne skal lave specifikke handleplaner ud fra kultur- og fritidspolitikken.

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole foreslår at ”…referencer til handleplaner på de enkelte institutioner fjernes på side 4 og side 11….” (Da dokumentet kun er på 10 sider, menes formentlig s. 3 og s. 10).

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole formulerer, at de ”…forventer, at der hermed menes, at handleplaner, der alligevel skal udarbejdes skal være i tråd med kultur- og fritidspolitikken.” Samt at de ikke forventer ”…at der skal udarbejdes nye eller yderligere handleplaner i skolerne på baggrund af kultur- og fritidspolitikken.”.

  Administrationens kommentarer:

  Administrationen er enige i Skolebestyrelsen på Dragør Skoles læsning, og henviser til at der i afsnittet står, at det er vigtigt at ”politikken tages op og implementeres af de kommunale institutioner…”, men at det er op til de enkelte institutioners ledelser, råd og bestyrelser at vurdere hvordan, hvorfor der under systematisk opfølgning står ”eventuelle handleplaner…” og at arbejdet ”…eventuelt kan indgå på dialogmøder…”.

  Administration finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre formuleringerne om handleplaner på s. 3 og 10, da det vil svække tydeligheden omkring hvordan politikken forventes implementeret, som eks. Hollænderhallens Brugerråd sætter pris på.

  4) Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole gør opmærksom på at folkeskolerne, ligesom Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården, lægger faciliteter til fritidsaktiviteter, og ønsker dem derfor specifikt nævnt i afsnittet om ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab” med ønske om, at der også er fokus på vedligehold og kvalitetstilpasning af disse.

  Administrationens kommentar:

  Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården er kun nævnt som eksempler, men da det er korrekt at folkeskolerne også lægger faciliteter til en del fritidsaktiviteter, kan det overvejes om de også bør nævnes i de to afsnit hvor Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården er nævnt.

  Folkeskolerne er tilføjet i tredje udkast.

  5) Begge skolebestyrelser samt Biblioteksrådet og Museum Amager sætter pris på, at der er fokus på åben skole og samarbejde mellem skole og lokale aktører.

  6) Biblioteksrådet ønsker at bibliotekerne i Dragør bliver specifikt nævnt i afsnittet om ”Kultur og fritid på tværs”.

  Administrationens kommentar:

  Bibliotekerne er dækket af begreber som ”kommunens institutioner”, ”lokale kultur- og fritidsaktører” og ”kommunale aktører”.

  Brugen af de bredere termer er valgt for at lade afsnittet lægge op til et så åbent samarbejde som muligt, hvor det ikke er forudbestemt mellem hvilke konkrete aktører det mest meningsfulde samarbejde kan opstå.

  Der er heller ikke specifikt nævnt andre institutioner, udover skolevæsenet.

  7) Forenede Elevrødder Dragør Kommune er glade for, at der er fokus på unge og borgere generelt.

  8) Forenede Elevrødder Dragør kommune savner, at folkeskolerne bliver nævnt, og efterspørger større tydelighed om hvilken betydning og muligheder politikken har for dem.

  Administrationens kommentar:

  Folkeskolerne er dækket af begrebet ”skoler”, som bruges flere steder i dokumentet. For tydelighedens skyld kan begrebet ”folkeskoler” erstatte begrebet ”skoler” i teksten.

  Dette er gjort i tredje udkast.

  Med hensyn til politikkens betydning og muligheder vil det være op til alle aktørerne på området at udfolde dette. Administrationen stiller sig gerne til rådighed for at mødes med, eller facilitere en proces med Forenede Elevrødder Dragør Kommune, hvor dette kan udforskes – evt. sammen med andre aktører på området. 

  9) Bibliotekerne og Museum Amager er glade for at være specifikt nævnt.

  10) Hollænderhallens Brugerråd giver udtryk for tilfredshed med processen ift. inddragelse og balancering af forskellige input.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 19
  Orientering om ændring af folkeoplysningsloven
  Sagsid.: 17/1792

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsloven er blevet ændret, og som konsekvens skal der ændres i Dragør Kommune retningslinjer på det folkeoplysende område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om lovændringen og konsekvensrettelserne af retningslinjerne til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lovændring

  I december 2016 vedtog folketinget en lovændring af folkeoplysningsloven, som sætter øget fokus på demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

  Lovændringen tilføjer ”demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder” i lovens formålsparagraf, og indskærper i § 4 at foreninger som modarbejder eller underminerer dette i formål eller adfærd ikke kan ydes tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

  Derudover er der et styrket krav til kommunerne om tilsyn og offentliggørelse på folkeoplysningsområdet.

  Konsekvenser

  Administrationen har gennemgået lovændringen, og set på hvilke ændringer det betyder for kommunale retningslinjer og praksis på det folkeoplysende område.

  Tilføjelser til kommunale retningslinjer

  1) Den nye § 4.a tilføjes i ”Retningslinjer for godkendelse af folkeoplysende forening”

  2) Den nye § 33, stk. 4 og stk. 5 tilføjes i ”Retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde”

  3) Den nye § 35 a tilføjes i ”Retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde”

  4) Forpligtelse til at oplyse administrationen med opdaterede oplysninger om bestyrelsens sammensætning og gældende vedtægter, samt dokumentation for den demokratiske godkendelse af dette.

  Betydning i praksis

  1) Brug af den nye lovtekst ved godkendelse af nye foreninger, eksisterende foreningers nye vedtægter, og evt. klager.

  2) Dragør kommune skal offentliggøre en oversigt over foreninger og hvilke tilskud de er givet samt lokaler der er anvist, på baggrund af folkeoplysningsloven. Samt en oversigt over afslag på tilskud og lokaleanvisning til foreninger.

  3) Oversigten skal indeholde navn, adresse, og evt. cvr-nr. på foreninger, og ved afslag en begrundelse for dette med baggrund i loven. Derudover skal de regnskaber, der dokumenterer, at foreningerne har brugt tilskuddet, i overensstemmelse med loven og lokale regler, offentliggøres.

  4) Administrationen vil gøre dette på kommunens hjemmeside, og opdatere det to gange årligt, med udgangspunkt i udregning og udbetaling af hhv. aktivitets – og lokaletilskud, for det forgangne år. Med start fra 2018.

  5) Administrationen vil orientere foreningerne om at dette vil være fremadrettet praksis, således at de kan tage højde for dette inden de fremsender deres regnskaber næste gang.

  6) Skærpet tilsyn med foreningernes formål og aktiviteter.

  7) Da baggrunden for lovændringen er at sikre større gennemsigtighed ift. støtte til især religiøse og politiske foreninger, som ikke må undergrave ”demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.

  8) Administrationen har vurderet at der ikke blandt tilskudsmodtagende foreninger i Dragør er forening med formål eller aktivitet med udpræget religiøs eller politisk karakter.

  9) Derfor vil tilsynspligten varetages ud fra en risikobetinget tilgang, gennem frivillige og dialogbaserede besøg blandt foreninger, samt ved godkendelse af foreningernes vedtægter.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2017

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 20
  Indkøb af IT-enheder til skolerne
  Sagsid.: 17/2134

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der må indkøbes flere it-enheder til skoleområdet end de besluttede 210 pc’er.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet for den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017-2020 at afsætte en samlet ramme over 4 år på 1.552.000 kr. til køb af 210 pc’er til skolerne.

  De 210 pc’er finansieres gennem leasingaftale. Indeholdt i leasingaftalen er finansiering af indkøb og etablering af computerskabe, installation af image samt kommunelicens.

  Leasing af pc’erne vil foregå via gældende udbudsregler, og administrationen vurderer, at leasing af 210 pc’er vil koste mindre end det afsatte beløb på 1.522.000 kr.

  Administrationen anmoder derfor om, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet indenfor den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen 31. august 2017

 • 21
  Ekstraordinære tiltag til skolerne
  Sagsid.: 17/2142

  RESUMÉ:

  Udvalget fremlægges handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag i udsatte klasser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  At udvalget drøfter handleplan og forslag til ekstraordinære tiltag, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2017.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  A genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  Finansieringen sker for skoleåret 2017-2018.

  For stemte:             3 (A)

  Imod stemte:           11 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Faldet.

  Forslag fra C+O+T+V:

  at ØU indstilling følges, dog med præcisering af følgende.

  •        At skolelederne prioriterer hvordan ressourcerne fordeles

  •        At skolelederne kan prioritere hvilke faggrupper de ønsker ansat

  For stemte:             14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Forslag fra A:

  Finansieringen sker for skoleåret 2017-2018.

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU (Ændringsforslag fra C og O):

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BFKU (Ændringsforslag fra Liste T):

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A støtter forvaltningens forslag til ekstraordinær inklusionsindsats med en bevilling for skoleåret 2017-2018. Bevilling herudover bør indgå i budgetforhandlingerne for at sikre ressourcerne anvendes bedst muligt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ændringsforslag fra C og O:

  C og O grupperne foreslår at skolerne tildeles bevilling svarende til sagsfremstillingen, men at skolelederne fordeler ressourcerne og faglige kompetencer efter behov.  Finansiering i 2018 indgår i budgettet

  For stemte:

  5 (C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får en orientering om udmøntningen, når ressourcerne er fordelt:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A støtter forvaltningens forslag til ekstraordinær inklusionsindsats med en bevilling for skoleåret 2017-2018. Bevilling herudover bør indgå i budgetforhandlingerne for at sikre ressourcerne anvendes bedst muligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. juni 2017, at administrationen i august fremlægger en handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes på kort sigt med henblik på at imødegå de erkendte aktuelle udfordringer i udsatte klasser.

  Skolerne har udarbejdet planlægningen for det kommende skoleår og har i denne planlægning allerede været nødt til at tage højde for de udfordringer, der er rundt i klasserne.

  Opgaven omkring Inklusion handler om, at alle børn har mulighed for at deltage og bidrage til et fællesskab. Det vil nogle gange være hensigtsmæssigt, at fællesskabet betragtes på andre måder end de traditionelle klasser. Det kan f.eks. være mindre holddelinger, hvor der er flere voksne omkring en klasse eller en årgang end der som udgangspunkt er.

  Derudover er der behov for mere viden og flere værktøjer til arbejdet med inklusion. I opgaverne omkring inklusion er der behov for viden fra det specialpædagogiske felt, hvor der gennem flere år har været arbejdet med udgangspunkt i det enkelte barns behov og udfordringer. Driftsudvidelsen vil kunne give mulighed for at købe mere specialpædagogisk viden ind og sætte det i spil gennem f.eks. vejledning af skolens medarbejdere.

  Det forslås derfor, at eventuelle ekstra midler til ekstraordinære tiltag på skolerne primært anvendes til tre områder:

  • Mulighed for holddeling, flere hænder omkring børnene
  • Specialpædagogisk viden i form af mulighed for at ansætte medarbejdere med disse kompetencer
  • Værktøjer og vejledning til medarbejderne

  I vedhæftede bilag er givet et overslag på, ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes umiddelbart. Der er udarbejdet en beregning på at der ansættes 1 pædagog med specialpædagogisk viden i hver afdeling af indskoling og mellemtrin på hver af de tre matrikler.

  Det vil således blive i alt 6 pædagoger x 35.000, kr. = 210.000,- kr. pr. måned i f.eks. månederne fra september – december (4 mdr.) = 840.000,- kr.

  Det anbefales, at bevillingen gives som en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen. Herudover kan det oplyses, at helårsvirkningen vil være 2.520.000 kr.

  Såfremt der træffes beslutning om bevillingen på 840.000 kr. anbefales det, at der gives en tillægsbevilling i 2017.

  En evt. bevilling vil være en driftsudgift inden for servicerammen.

  Det kan i den forbindelse oplyses, at der til budgetlægningen 2018-21 ligger et D-skema vedr. styrkelse af inklusionsindsatsen på 1.6 mio.kr. i 2018 og 1,7 mio.kr. fra 2019 og fremefter.  Dette med udgangspunkt i

  at en del af betalingsaftalen med Tårnby Kommune om køb af eksterne skoletilbud(specialklasseelever) er opsagt og udgiften dermed er reduceret med 1,7 mio.kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 22
  Godkendelse af Rammeaftale 2018 og Hovedstadsregionens fælles mål
  Sagsid.: 17/1968

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2018 samt fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at følgende godkendes:

  1.

  at

  Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale,

  2.

  at

  Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2017

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (0) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Den årlige Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi del), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2018.

  KKR Hovedstaden indstiller, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i Rammeaftale 2018 samt de fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, således at rammeaftalen 2018 kan fastsættes senest 15. oktober 2017. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne-, unge- og voksenområdet.

  I nedenstående beskrives væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategi 2018

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  Generelt oplever kommunerne, herunder Dragør Kommune, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå yderligere tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

  Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.  Der er udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

  • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper. 
  • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og alders-relaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

  Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

  Styringsaftale 2018

  Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:
   

  · Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.

  · Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

  Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

  · Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.

  · Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.

  · Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

  Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

  Fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017.

  Der arbejdes hen mod tre mål:

  • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
  • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
  • Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

  Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi de er centrale i forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

  Når de fælles mål senere fremlægges til politisk behandling vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 23
  Midlertidig boligplacering af flygtninge - Tilbud vedr. geodome
  Sagsid.: 17/1880

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget tilbud om opstilling af en Geodome til midlertidig boligplacering af flygtninge i en periode på 3 år.

  Der skal besluttes, hvorvidt der, ud over de allerede besluttede pavilloner, skal arbejdes med opstilling af Geodome. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke arbejdes med opstilling af Geodome.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 26. januar 2017:

  ”1. Forvaltningen stopper videre forhandlinger med henblik på at leje parcelhuse til flygtninge.

  2. Forvaltningen fremlægger hurtigst muligt sag til beslutning i ØU vedr. leje af pavilloner til boligplacering på mulige steder i kommunen.

  3. Forvaltningen bedes henvende sig på ny til ministeren vedrørende mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone.

  4. Forvaltningen bedes henvende sig til udlejer af pavillonerne for at, om muligt "konvertere" fællespavillonen til to boligpavilloner. Alternativt indrettes to boliger i pavillonerne. Spørgsmålet om fællespavillonerne afklares når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet.

  5. Forvaltningen pålægges at undersøge alternative løsninger med private firmaer der har specialiseret sig i midlertidige boliger af flygtninge/fælleslokaler for en prisbillig løsning. Dette fremlægges for ØU snarest muligt.”

  Denne sag omhandler beslutningspunkt 5. Administrationen har modtaget tilbud om alternativ løsning fra privat firma. Firmaet ønsker at opstille en Geodome til midlertidig boligplacering af flygtninge. Geodomen vil kunne opstilles på et nyt areal ved halvejen i en periode på 3 år. 

  Geodomen kan rumme 14 personer. Udgiften for leje pr. måned i 72 måneder er 62.600,- kr. eller 40.200,- for leje pr. måned i 120 måneder.

  Udover lejen vil der være omkostninger forbundet med byggemodning

  (fremføring af el, vand, kloak m.v.). Estimat på anlægsudgifterne udgør 4.9 mio. kr. Estimat på udgifter er vedlagt som bilag. 

  Der er herudover følgende uafklarede spørgsmål forbundet med opstillingen af Geodome:

  • Ventilationsforhold
  • Flugtvejsforhold
  • Redningsforhold
  • Varmeforhold
  • Klimaforhold
  • Lydforhold
  • Brandsmitte
  • Støjforhold (lufthaven)

  Geodomen er en udstillingsmodel. Derfor vil der være fremvisning for kunder og forretningsforbindelser i løbet af opstillingsperioden.

  Administrationens vurdering

  Administrationen anbefaler, at der ikke skal ske opstilling af Geodome ved Halvejen.

  Administrationens anbefaling er dels begrundet i, at Udlændingestyrelsens kvoteudmelding for 2017, er nedjusteret til 16 personer. Dels i en økonomisk betragtning i forhold til de ekstra anlægsomkostninger til byggemodning. 

  Geodomen er ikke i drift som boliger i andre kommuner i Danmark. På baggrund af ovenstående uafklarede forhold vedr. f.eks. ventilation, flugtveje, støjforhold m.m. er administrationen i tvivl om hvorvidt, og i givet fald hvor hurtigt, Geodomen kan opnå en ibrugtagningstilladelse (en bygningsattest).

  Administrationen vurderer, at den samlede løsning med pavilloner økonomisk og arealmæssigt er dén løsning, som lader sig gennemføre hurtigst henset til, at der er meddelt dispensation til de allerede etablerede 25 boligpavilloner, og at der kan arbejdes videre på den byggemodning, som allerede er udført.

  Derudover er der allerede indgået aftale med eksisterende leverandør af boligpavillonerne om etablering af en 1. sal. 

  Aftalen er fleksibel og pavillonerne kan leveres i mindre portioner efter behov. En førstesalsløsning kan dække hele behovet for 2017. 

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Estimat på anlægsudgifter ved etablering af Geodome udgør 4.9 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen 31. august 2017.

  Bilag

 • 24
  Godkendelse af årsregnskab 2016/2016 - Strandparken
  Sagsid.: 17/2750

  RESUMÉ:

  Årsregnskab 2015/2016 for Boligselskabet Strandparken fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at årsregnskab 2015/2016 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  1. at det godkendes at Dragør Kommune på styringsdialogmødet har følgende dagsorden til drøftelse med boligselskabet:

  a) Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi generelt.

  b) Opfølgning på tilstrækkelige henlæggelser og drifts- og vedligeholdelsesplanerne samt lejeniveauet.

  c) Drøftelse af projektet i afd. 5; herunder aftale om det videre samarbejde om projektet.

  d) Bomme ved Vierdiget

  e) Fritagelse for anvisning til afd. 4.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsregnskab 15/16 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

  Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

  Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på 694.055 kr.

  Overskuddet skyldes især at der er besparelser på forretningsførelsen men også at der er budgetteret for meget på grundbidrag pr. lejemåsenhed.

  Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 11.749.065 kr., hvoraf de 9.026.429 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 12.966.352 kr., og den samlede disponible egenkapital er 10.213.516 kr.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 14.393 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond 12.720 kr. samt den disponible arbejdskapital 1.673 kr.

  For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

  Afd. 1: har realiseret et overskud på 704.000 kr. og har en resultatkonto på 249.000 kr.

  Afd. 2: har realiseret et overskud på 300.000 kr. og har en resultatkonto på 463.000 kr.

  Afd. 3: har realiseret et overskud på 50.000 kr. og har en resultatkonto på 136.000 kr.

  Afd. 4: Har realiseret et overskud på 620.000 kr. og har en resultatkonto på 1.305.000 kr.

  Afd. 5: har realiseret et overskud på 1.019.000 og har en resultatkonto på 875.000 kr.

  Afd. 6: har realiseret et overskud på 88.000 kr. og har en resultatkonto på 196.000 kr.

  Afd. 7: har realiseret et underskud på 4.000 kr. og har en resultatkonto på 77.000 kr.

  Afd. 8: har realiseret et overskud på 42.000 kr. og har en resultatkonto på 82.000 kr.

  Afd. 9: har realiseret et overskud på 163.000 kr., og har en resultatkonto på 250.000 kr.

  Afd. 10: har realiseret et overskud på 333.000 kr. og har en resultatkonto på 524.000 kr.

  Generelt er det administrationens vurdering, at der fortsat er tale om en positiv udvikling, i det der dog fortsat skal holdes øje med henlæggelsernes tilstrækkelighed og huslejeniveauet som angives at ligge over gennemsnittet for regionen. Herunder skal der også være fokus på, at der tab ved fraflytning minimeres, idet årets tab har været relativt højt, med 320.000 kr.

  Dette er et emne som Dragør Kommune vil drøfte med boligselskabet på styringsdialogmødet jf. pkt a og b i forslag til dagsorden.

  Mødet er aftalt til afholdelse den 22. september 2017.

  Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet 15/16 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  På styringsdialogmødet har Strandparken ønsket at drøfte bomme ved Vierdiget og mulighed for fritagelse af anvisning i afd. 4.

  Boligselskabet vil uddybe disse emner nærmere ved styringsdialogmødet.

  Administrationen ønsker på styringsdialogmødet at foretage en nærmere drøftelse af det konkrete projekt om opretning af den eksisterende boligmasse for Strandparken afd. 5, Rødtjørnen, der behandles i en anden sag på denne dagsorden.

  Der vil være behov for at drøfte det videre projekt og samarbejdet om dette på mødet.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017 at administrationen skulle indlede drøftelser med Strandparken om opførelse af nye almene boliger på Rødtjørnsarealet.

  Denne dialog blev indledt ved et møde med Strandparken den 16. juni 2017, og i september 2017 vil der blive fremlagt sag til særskilt behandling om emnet som derfor ikke indgår i styringsdialogmødet.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for Økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 25
  Engparken og Strandparken afd 5 - anbefaling af ansøgning om støtte til renovering m.v.
  Sagsid.: 17/2600

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal give sin anbefaling af, at Boligkontoret Danmark på vegne af Engparken og Strandparken afd. 5 indgiver ansøgning til Landsbyggefonden om renoveringsstøtte, huslejestøtte og indretning af tilgængelighedsboliger samt ansøger Landsbyggefonden og kommunen om bidrag til en kapitaltilførselsordning.

  Ansøgningerne vedrører en genopretning af Strandparken afd. 5 ”Rødtjørnen” i form af udbedring af byggeskader og for Engparkens vedkommende ligeledes en genopretning af byggeskader í murværk/altaner samt udskiftning af nedslidte bygningsdele.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Kommunalbestyrelsen giver sin anbefaling af, at Boligkontoret Danmark kan indgive ansøgning til Landsbyggefonden for Engparken og Strandparken afd. 5.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har i juli måned 2017 anmodet om, at Dragør Kommune tager stilling til, om kommunen – som tilsynsførende kommune – kan give sin anbefaling af, at der fremsendes en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte samt etablering af kapitaltilførsel til en renovering af det almene boligselskab Engparken samt Strandparken afd. 5.

  Begge ansøgninger vedrører en renovering/opretning samt fremtidssikring af boligerne i Engparken og af Strandparken afd. 5.

  I denne sag skal kommunen alene tage stilling til, om kommunen – ud fra sit kendskab til lokalområdet - kan bakke op om, at der indgives ansøgning om støtte til de arbejder m.v. som beskrives i de to foreløbige helhedsplaner på baggrund af de årsager som ligeledes beskrives i helhedsplanerne.

  Kommunens anbefaling er en forudsætning for, at boligselskaberne kan indgive ansøgningerne til Landsbyggefondens behandling.

  Fristen for indgivelse af ansøgning er den 8. september 2017.

  Strandparken afd. 5 – ”Rødtjørnen”.

  For denne afdeling gør det sig gældende, at der gennem årene har været klager over et dårligt indeklima i form af fugt og skimmel ligesom der har været gentagne lækager på vand- og varmerører der er tæret igennem på grund af opstigende fugt fra terrænet.

  I 2015- og 2016 er der gemmeført en række byggetekniske undersøgelser af afdelingen til belysning af bygningernes tilstand.

  Undersøgelserne har vist at der er kuldebroer og fugt og at bl.a. badeværelserne ikke er udført optimalt uanset at de byggekrav som var gældende på opførelsestidspunktet er opfyldt.

  Boligselskabet har følgende målsætning for projektet:

  • At genoprette de konstaterede byggeskader i terrændæk og murværk.
  • At indrette 24 tilgængelighedsboliger (i de eksisterende etplansboliger)
  • At forny og forbedre nedslidte bygningsdele.
  • At energioptimere afdelingen.
  • At sikre et godt indeklima i boligerne.

  Indretningen af 24 tilgængelighedsboliger indgår også i den foreløbige helhedsplan og er udtryk for et ønske om at fremtidssikre boligerne således at beboerne kan forblive boende i længst mulig tid.

  Administrationen vurderer, at det vil være yderst relevant at indgive en ansøgning om genopretning som beskrevet, ikke mindst for at sikre et sundt indeklima for beboerne.

  Administrationen vurderer også, at det vil være mest hensigtsmæssigt med én samlet indsats til afhjælpning af problemerne, idet en afhjælpning ”ad hoc” når der konstateres problemer i de enkelte boliger både er for dyr og næppe heller tilstrækkelig på sigt.

  Med hensyn til ønsket om etablering af tilgængelighedsboliger så vurderer administrationen også dette som et positivt tiltag. Boligerne vil ikke blive handicapboliger som sådan, men de vil blive indrettet så der er adgang uden trapper og således at man – også som evt. bevægelseshæmmet – vil kunne bevæge sig rundt i boligen.

  Administrationen anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen giver sin anbefaling af, at der kan indgives ansøgning til - og ydes støtte fra Landsbyggefondens side.

  Engparken:

  For Engparken gør det sig gældende, at de byggetekniske gennemgange der er iværksat med henblik på udarbejdelse af helhedsplanen har vist, at bygningsmassen er i en dårlig stand.

  Der var usikkerheder omkring bæreevnen på altaner og gavle og det skønnes at en genopretning er nødvendig på nuværende tidspunkt, hvis bygningernes levetid skal sikres ud over en kort tidshorisont.

  Der er også konstateret at en fuldstændig tagudskiftning er nødvendig idet tagenes restlevetid vurderes at være kort.

  Der vurderes også at være behov for udskiftning af installationer, idet de fleste er oprindelige fra Engparkens opførelse.

  Der skal også foretages klimaforbedringer, idet der er konstateret kuldebroer som kan danne baggrund for skimmelvækst.

  Engparken har følgende målsætning for projektet:

  • At genoprette de konstaterede byggeskader i altaner og murværk.
  • At indrette 70 tilgængelighedsboliger.
  • At forny og forbedre nedslidte bygningsdele.
  • At energioptimere boligerne.
  • At sikre et godt indeklima.

  De foreslåede dispositioner forekommer yderst relevante, idet én samlet indsats vil sikre boligerne og også fremtidssikre disse i form af bl.a. etablering af tilgængelighedsboliger.

  Administrationen anbefaler - ud fra de forhold som angives i den foreløbige helhedsplan og de begrundelser som angives heri – at Kommunalbestyrelsen giver sin anbefaling af, at der kan indgives ansøgning og ydes støtte fra Landsbyggefondens side.

  Det videre forløb:

  Såfremt kommunalbestyrelsen giver sin anbefaling, vil Boligkontoret Danmark indgive ansøgningerne til Landsbyggefonden.

  Landsbyggefonden vil herefter udtale sig om/tage stilling til projektet, som evt. skal tilrettes efterfølgende i overensstemmelse med tilkendegivelserne fra Landsbyggefondens side.

  Der vil ligeledes finde en besigtigelse sted fra Landsbyggefondens side, hvor også kommunen vil deltage.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om renoveringsstøtte og særlig driftsstøtte/kapitaltilførsel i almenboliglovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne sag har ikke i sig selv omgående konsekvenser for kommunens økonomi, da der alene skal tages stilling til, om kommunen kan anbefale at der indgives ansøgning.

  Da processen er som skitseret i sagsfremstillingen, kendes de præcise tal for projektet ikke på nuværende tidspunkt.

  Tallene vil være kendt i forbindelse med at der sker indgivelse af Skema A – forventeligt 2018/2019.

  For kommunens vedkommende vil der kunne blive tale om at der skal stilles garanti for lån, optaget til formålet – men en sådan garantistillelse vil i henhold til gældende regler, ikke påvirke kommunens låneramme.

  I forhold til den del af ansøgningerne som vedrører særlig driftsstøtte og dermed kapitaltilførsel til Engparken og Strandparken afd. 5, så vil Dragør Kommune skulle deltage ved at tilføre 1/5 til kapitaldepotet.

  For Engparken anslås, at der skal etableres et samlet kapitaldepot på ca. 5 mill. kr. og for Strandparken afd. 5 anslås at der skal etableres et samlet kapitaldepot på ca. 2 mill. kr.

  Det vil betyde, at kommunen skal deltage i depotet med ca. 1,5 mill. kr. i alt omkring år 2022.

  De tal som på nuværende tidspunkt er lagt ind i de foreløbige helhedsplaner og anlægsbudgetter viser, at projektet for Engparken tilsigtes gennemført med en maksimal huslejestigning på 150 kr. pr. m2 pr. år.

  Den gennemsnitlige leje er i dag 939 kr. pr. m2 pr. år og den tilsigtes at blive maksimalt 1100 kr. pr. m2 pr. år.

  For Strandparken afd. 5 gør det sig gældende at den gennemsnitlige leje i dag er 1125 kr. pr. m2 pr. år.

  Projektet tilstræbes gennemført med en maksimal huslejestigning på 35 kr. pr. m2 pr. år således at den gennemsnitlige leje ikke overstiger 1160 pr. m2 pr. år.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 26
  Beslutning om ændring af beskatningen for statsskoven Kongelunden i Dragør
  Sagsid.: 17/991

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning om ændring af beskatningen af statsskoven Kongelunden i Dragør Kommune efter gennemført høring af Naturstyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes at ændre beskatningen af statsskoven Kongelunden i Dragør Kommune, således at statsskoven fremadrettet pålægges offentlig dækningsafgift jf. ejedomsbeskatningslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. og 27. april 2017 meddelte administrationen Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at administrationen ville indlede proces med henblik på at ændre opkrævningen af skat for statsskoven Kongelunden i Dragør Kommune, således at opkrævningen fremadrettet sker i overensstemmelse med reglerne.

  Baggrunden var, at Dragør Kommune aktuelt beskatter Kongelunden som værende erhvervsmæssigt drevet – det vil sige at der opkræves ejendomsskat som for produktionsjord.

  Dette må – på baggrund af praksis fra andre kommuner – lægges til grund at være forkert, i det Kongelunden ikke drives erhvervsmæssigt, således at Kongelunden i stedet skal pålignes offentlig dækningsafgift i lighed med f.eks. Jægersborg Dyrehave i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Dragør Kommune har gennemført en høring af Naturstyrelsen der alene anfører, ikke at være enig med Dragør Kommune i at den del af statsskoven Kongelunden som er beliggende i Dragør Kommune ikke drives erhvervsmæssigt.

  Naturstyrelsen fremlægger ikke nærmere dokumentation for sine synspunkter, og det afgivne høringssvar er i det væsentlige identisk med de høringssvar som Naturstyrelsen har afgivet over for de øvrige kommuner der har gennemført en tilsvarende proces med ændring af beskatningsgrundlaget.

  Efter det oplyste har Naturstyrelsen i ingen af de øvrige sager taget skridt til at anlægge retssag mod kommunerne, men har betalt offentlig dækningsafgift.

  Administrationen vurderer at statsskoven Kongelunden ikke drives erhvervsmæssigt og vurderingen baseres på Naturstyrelsens egen plejeplan for området som bl.a. anfører:

  Kongelunden er efter regionplanen i sin helhed udpeget som et friluftsområde, og den oprindelige del - d.v.s. den del, som ikke er omfattet af de senere års skovrejsning - er tillige et biologisk, men ikke sårbart naturområde. Samlet betyder dette at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv.

  Kongelunden er også i helhed udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og sådanne eksisterende aktiviteter skal tilstræbes afviklet.

  Betydningen for driften af Kongelunden må siges at være begrænset i forhold til den nuværende.”

  På den baggrund anbefaler administrationen at det besluttes at påligne statsskoven Kongelunden i Dragør offentlig dækningsafgift jf. ejendomsbeskatningsloven § 23.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomme tilhørende staten er som udgangspunkt undtaget fra grundskyld i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 7.

  Statens ejendomme opkræves i stedet offentlig dækningsafgift i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 23.

  En undtagelse herfra er de statsejendomme – herunder skove – som anvendes erhvervsmæssigt.

  Disse ejendomme kan ikke undtages fra grundskyld men skal i stedet betale almindelig ejendomsskat.

  Anvendes ejendommene ikke erhvervsmæssigt skal der i stedet opkræves offentlig dækningsafgift.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betaler Kongelunden ejendomsskat primært som produktionsjord med et beløb på ca. 70.000 Kr.

  Såfremt det viser sig at Kongelunden rettelig skal pålægges offentlig dækningsafgift forventes en skattebetaling på ca. 500.000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af Naturstyrelsen.

  Høringsbrev og høringssvar er vedlagt denne sag som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 27
  Videotransmission fra kommunalbestyrelsen samt abonnement på dagsordener og nyheder
  Sagsid.: 17/2578

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler dels muligheden for at iværksætte live videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder, dels muligheden for at abonnere på nyheder og dagsordener på kommunens hjemmeside.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes, om der på kommunens hjemmeside skal oprettes mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordener og referater,

  2. at det besluttes, om der skal etableres videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder, hvilket indebærer en tillægsbevilling på 100.000 kr. til engangsudgifter ved etablering, samt at der til driften gives en tillægsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Ad 1:

  For stemte:             10 (A+C+T)

  Imod stemte:           2 (O)

  Undlod at stemme:   3 (I+V)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte:             12 (A+C+T+V)

  Imod stemte:           3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Forslag fra A:

  At der samtidig fastsættes regler for ledelse af KB møder, herunder blandt andet antal indlæg, for at modvirke en unødig forlængelse af KB møderne

  For stemte:             13 (A+C+I+T+V)

  Imod stemte:           2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-08-2017

  Ad 1 at der kan abonneres på nyheder mv.

  For stemte:

  4 (C+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+O+V)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2 at der etableres videotransmission.

  For stemte:

  4 (C+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (A+O+V))

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2017 sag om mulighed for at abonnere på nyheder, dagsordener og referater på kommunens hjemmeside. Det blev besluttet, at sagen genforelægges med henblik på livestreaming.

  Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. april 2016 sag om etablering af videotransmission i kommunalbestyrelsens mødesal. Det blev ikke besluttet at indføre videotransmission.

  I denne sag fremlægges indholdet af de to tidligere sager igen i en samlet sag.

  Mulighed for at abonnere på dagsordener, referater og nyheder

  Efter dialog med leverandøren af hjemmesiden vurderes det, at der for 34-40.000 kr. kan udvikles en funktionalitet, hvor man kan vælge at abonnere på:

  1. Alle kommunens nyheder.

  2. Dagsordener og referater fra udvalg (ved afkrydsning af ønskede udvalg)

  Der kan suppleres med en funktionalitet, hvor man kan vælge at modtage nyheder opdelt på områder (altså en underopdeling af alle kommunens nyheder). Det vurderes ikke, at kommunens nyhedsproduktion har tilstrækkelig stor til volumen til, at det er relevant at investere i en funktionalitet, der underopdeler kommunens nyheder. Det ville koster ca. 4-7.000 kr. ekstra.

  Videotransmission fra KB møder

  Administrationen har fået prisoverslag fra kommune-tv, som leverer videotransmission fra en 30 andre kommuner og regioner. Løsningen giver mulighed for at se møderne direkte på pc, mobil eller iPad. Desuden gemmes møderne i et videoarkiv, hvor man nemt kan springe mellem sagerne i dagsordenen ved at vælge dem.

  Løsningen koster ca. 100.000 kr. i etableringsudgifter såfremt der vælges løsning med ét kamera monteret i loftet i midten af mødesalen. Udgiften er ca. 40.000 kr. højere ved en løsning med flere kameraer monteret på væggene.

  Den årlige driftsudgift er 90.000 kr.  Leverandøren står for den fulde løsning før, under og efter møderne, og der vil ikke være behov for nævneværdige medarbejderressourcer i administrationen til drift af løsningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgift til abonnementsløsning på internettet:

  · Etableringsudgift: 34-40.000 kr. (+ evt. 7.000 kr.)

  Der er ikke budgetteret med udgiften, som dog håndteres inden for stabens budget.

  Udgift til videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder:

  · Etableringsudgift: 100.000 kr.

  · Årlig driftsudgift: 90.000 kr.

  Hvis det besluttes, at etablere videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder, så indebærer det en tillægsbevilling på 100.000 kr. til engangsudgifter ved etablering, samt at der til driften gives en tillægsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

   Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

 • 28
  Udpegning af ny udlejerrepræsentant og suppleant til huslejenævnet
  Sagsid.: 17/1388

  RESUMÉ:

  Der skal udpeges en udlejerrepræsentant til huslejenævnet og en suppleant for denne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger udlejerrepræsentant og suppleant for denne blandt de to relevante kandidater.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Forslag fra A:

  At Niels Garder udpeges til udlejerrepræsentant og HP Svendsen som suppleant

  For stemte:             3 (A)

  Imod stemte:           10 (C+I+O+T)

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  At HP Svendsen udpeges til udlejerrepræsentant og Niels Garder som suppleant.

  Godkendt.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På KB den 1. juni 2017 blev det besluttet at annoncere efter en udlejerrepræsentant og en suppleant for udlejerrepræsentanten til huslejenævnet.

  Der er indkommet tre kandidater, hvoraf to opfylder kriterierne.

  Niels Garder har meldt sig som kandidat. Niels Garder er ejendomsmægler i bl.a. Dragør og arbejder med syns- og skønsforretninger, vurdering af boliger og lejerrådgivning m.m.

  Niels Garder er selv privat udlejer af både bolig og erhvervslejemål.

  HP Svendsen har meldt sig som kandidat. HP Svendsen er bygningskonstruktør og er privat udlejer af en række ejendomme.

  HP Svendsen er medlem af Udlejerforeningen Danmark, er syns- og skønsmand ved Sjællandske retter og ved Byggeriets Ankenævn.

  Begge kandidater opfylder betingelserne for en udpegning, hvorfor det overlades til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvem der skal udpeges som repræsentant og hvem der skal udpeges som suppleant.

  Den 3. kandidat opfylder ikke betingelserne for en udpegning, da han ikke slev er udlejer.

  LOVE/REGLER:

  For at opnå udpegning til huslejenævnet skal vedkommende være en ejer, der tillige er udlejer, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 29
  Anmodning om fritagelse fra hvervet som medlem af Dragør skolebestyrelse
  Sagsid.: 15/1210

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen anmodes at fritage Lene Clausen fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-08-2017

  Kommunalbestyrelsen godkendte anmodningen om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T), Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lene Clausen, der er medlem af skolebestyrelsen på Dragør Skole har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  ”I henhold til FSK BEK28 kap 3 §9 ansøger jeg hermed KB om at udtræde af Skolebestyrelsen ved Dragør skole med udgangen af indeværende skoleår.

  Grundet arbejdsbyrde og forhold af arbejdsmæssig karakter i mit civile erhverv, ser jeg mig ikke længere i stand til at deltage i det frivillige arbejde ved skolebestyrelsen og har ikke mulighed for længere at prioritere den fornødne tid til arbejdet, som dette hverv kræver og fortjener.

  Med baggrund i dette ser jeg det mest formålstjenstligt, at KB i hht BEK28 kap 3 § 9 skriftligt godkender denne ansøgning pr. mail.”

  I Bekendtgørelsen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra kommunalbestyrelsen.

  I henhold til Bekendtgøreles nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10 indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden, når en forældrerepræsentant træder ud af skolebestyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ikke en stedfortræder, og Dragør Skole afholder derfor suppleringsvalg hurtigst muligt.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

 • 30
  Eventuelt
  Sagsid.: