Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Svend Mathiasen (T)
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T)
Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T)
Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 2
  Frigivelse handikapvenlige tiltag 2017
  Sagsid.: 17/3010

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handikapvenlige tiltag 2017, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handikapvenlige tiltag 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2017 til etablering af handikapvenlige tiltag.

  Ved møde med Handikaprådet i Dragør Kommune den 7. september 2017 var der opbakning til at afsætte penge til handikapvenlige tiltag i form af følgende:

  - Handikaprådet ønsker, at belægningerne på Vestgrønningen ved adgangen til biblioteket lokalt hæves, så der er niveaufri adgang til biblioteket. Belægningen består af chaussesten og kan hæves lokalt ved indgangen, som ønsket. Udgift 20.000 kr.

  - Handikaprådet har gjort opmærksom på, at trykknapperne i elevatoren i Hollænderhallen ikke er følbare. Herved kan blinde ikke tage elevatoren uden hjælp fra andre. Endvidere er trykknapperne opsat i en højde, så rullestolsbrugere ikke kan nå dem. Udskiftning til følbare trykknapper i rette højde kan udføres for 40.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handikapvenlige tiltag 2017.

  Det resterende beløb (44.100 kr.) foreslås anvendt til at medfinansiere merforbruget ved etablering af handikapvenlige belægninger i krydset Hartkornsvej / Kirkevej. De handikapvenlige belægninger i krydset er blevet anlagt af ekstern entreprenør, idet Vej- og Gartnerafdelingen ikke har haft ressourcer til opgaven på grund af jordlægningen af luftledninger mv. Dette har gjort arbejdet med etablering af handikapvenlige belægninger noget dyrere end forventet.

  LOVE/REGLER:

  Det er i dag et lovkrav, at der er følbare trykknapper i elevatorer. Elevatoren i Hollænderhallen blev dog etableret inden, og lovkravet gælder ikke bagudvirkende.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslagene til handikapvenlige tiltag 2017 har været forelagt Dragør Kommunes Handicapråd, der støtter op om tiltagene.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2017.

 • 3
  Frigivelse omlægning af Jan Timanns Plads
  Sagsid.: 17/1696

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til omlægning af Jan Timanns Plads, der er afsat i anlægsbudget 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads i 2017 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-10-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kr. i anlægsbudget 2017 til omlægning af Jan Timanns Plads.

  Administrationen anmoder om frigivelse af beløbet sideløbende med, at der bliver indhentet tilbud på omlægningen. Dette så udførelse af omlægningen kan iværksættes og afsluttes i indeværende år.

  Omlægningen fremgår af skitse (bilag 1) og omfatter en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf, hvorved der kan etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

  På selve pladsen er det ideen at skabe to byrum omkring to nye bytræer. Det ene byrum primært til cykelparkering med stativer på række (model Badstuevælen med plads til ca. 25-30 cykler) – det andet til ophold fx med en rund bænk omkring træet. Inventarvalget kunne være i samklang med Kongevejsprojektet – bl.a. med trærist omkring træerne. Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro (overgang med mindre natursten).

  Der sikres redningsvej langs biografen i en bredde af 3 meter, så der som i dag fortsat kan køre redningskøretøjer fra Kongevejen via Jan Timanns Plads til den gamle by nord for pladsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 400.000 kr. til omlægning af Jan Timanns Plads er afsat i anlægsbudget 2017.

  Hvis udbuddet overstiger bevillingen, vil sagen blive forelagt til politisk behandling på ny.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen påtænker at sende skitseforslag for omlægning af Jan Timanns Plads i høring hos omkringboende samt Beboerforeningen for Dragør gamle by.

  Administrationen har afholdt møde med biografforeningen og den tidligere ejer af biografen og drøftet skitseforslaget med dem for at høre deres vurdering af forslaget i forhold til biografens virke. Begge parter var meget positive.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2017

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017

  Bilag

 • 4
  Høringssvar 3 ligeværdige skoler
  Sagsid.: 17/2133

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til etablering af 3 ligeværdige skoler med selvstændige ledelser i Dragør kommune på baggrund af de indkommende høringssvar. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der etableres 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse på baggrund af indkomne høringssvar som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Såfremt udvalget godkender ad 1:

  2.

  at

  effektueringen af 3 ligeværdige skoler træder i kraft fra skoleåret 2018/19

  3.

  at

  der ansættes en ny skoleleder og en ny administrativ leder hurtigst muligt i 2018.

  4.

  at

  udvalget tager tidsplanen for øvrige politiske konsekvensbeslutninger i forlængelse af etablering af 3 ligeværdige skoler til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Godkendt.

  Ad 3:

  Ændringsforslag fra T:

  At de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:             4 (I+T)                                    

  Imod stemte:          10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:   1 (Sven Norup (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 3:

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   2 (I + Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 4

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  T genfremsatte forslag fra BFKU:

  Liste T foreslår, at de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 27. juni 2017, at ”der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.” Børne-, Fritids, -og Kulturudvalget sendte d. 16. august 2017 denne beslutning i høring hos de høringsberettigede parter.

  I følgende sagsfremstilling præsenteres indledningsvis de indkomne høringssvar. Dernæst gives en vurdering af en mulig tidshorisont for realiseringen af beslutningen. Beslutningen om etableringen af 3 skoler har i øvrigt konsekvenser, som beskrives efter afsnittet om høring i sagsfremstillingen.

  Høring om 3 ligeværdige skoler

  Administrationen har modtaget 7 høringssvar i alt fra:

  • Skoleledelsen i Dragør Kommune
  • FEDK – Forenede Elevrødder Dragør Kommune
  • CMU – Undervisning
  • LMU- St. Magleby skole
  • LMU- Dragør skole
  • Skolebestyrelsen St. Magleby skole
  • Skolebestyrelsen Dragør skole

  Høringssvarene indeholder følgende overordnede tilbagemeldinger:

  • Der er tilfredshed med beslutningen om etablering af 3 selvstændige skoler.
  • Der ønskes ro på skoleområdet
  • De nye ledelser hurtigt kommer på plads
  • SFO tilbuddet skal tænkes ind i processen
  • Effekturingen af 3 skoler skal have den rette tid og proces

  Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

  Tidsperspektiv for etablering af 3 ligeværdige skoler

  I forhold til et konkret tidsperspektiv for effektueringen af 3 ligeværdige skoler er der, udover høringssvarenes syn på tidsperspektivet, en række administrative og faglige opgaver, der til sammen gør, at administrationen vurderer, at beslutningen vedrørende 3 selvstændige skoler tidligst kan realiseres fra skoleåret 2018/19

  Administrationen anbefaler, at de tre selvstændige ledelse træder i kraft hurtigst muligt i 2018, da dette er med til at give ro hos skolerne og tid til at ansætte en ny skoleleder og administrativ leder. finansiering fremgår af afsnittet ’Økonomi og personaleforhold’. Det er således administrationens vurdering, at det er vigtigt, at skolens ledelse og skolernes administrative grundlag er på plads inden beslutning om 3 selvstændige skoler realiseres. Desuden er det sådan, at skoleåret 2017/18 allerede er planlagt.

  Konsekvenser af 3 ligeværdige skoler

  Hvis BFKU beslutter at etablere 3 ligeværdige skoler med hver sin selvstændige ledelse vil dette medføre andre politiske sager og administrative arbejdsopgaver.

  Politiske sager:

  • Skoledistrikter: der skal etableres 3 skoledistrikter, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • SFO: der skal laves en fordeling af SFO matriklerne i forhold til skoledistrikterne, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • Styrelsesvedtægt: der skal foretages administrative konsekvensrettelser, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Andre arbejdsopgaver:

  • Planlægning af kommende skoleindskrivning.
  • Nyvalg til skolebestyrelse: der skal foretages nyvalg til de to nye skolebestyrelser i løbet af foråret 2018, så de kan træde i kraft fra det nye skoleår.
  • Skolekoder: der er behov for at etablere skolekoder til hver skole, således at vi kan afholde de nationale test og afgangseksamer  for hver skole. Dette kan tidligst ske fra skoleåret 2018/19
  • IT systemer: Dragør Skoles hjemmeside og SkoleIntra skal opdeles til to skoler.
  • Planlægning af kørsel med skolebus

  Skolernes økonomi:

  • I forhold til skolernes budgetter kan dette ikke splittes op i løbet af året, derfor anbefaler administrationen at skolernes budget allerede fra 1. januar 2018 bliver opdelt til 3 skoler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som led i beslutningen om 3 ligeværdige skoler med deres selvstændige ledelser er der økonomiske konsekvenser forbundet med dette. Der vil være en merudgift til ansættelse af en skoleleder og en administrativ leder.

  Der skal afsættes 1,2 mio. kr. til ansættelse af en skoleleder yderligere og en administrativ leder med henblik på etablering af tre ligeværdige skoler. Finansiering heraf forventes vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelse 2018-21.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 5
  Tidsplan for analyse af 9. spor
  Sagsid.: 17/2997

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en tidsplan for analysen af et 9. spor på skolerne i Dragør Kommune, herunder en bevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  administrationen indhenter tilbud på rådgivning til fase 1-4 beskrevet i sagsfremstilling,

  2.

  at

  der bevilges en tillægsbevilling 700.000 kr. fra kassebeholdningen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Ad 1:

  For stemte:             14 (A+C+I+O+T+V)

  Imod stemte:          

  Undlod at stemme:   1 (Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At der indhentes tilbud på rådgivning til processen, inden der gives bevilling.

  For stemte:             4 (I+T)        

  Imod stemte:           5 (A+O)

  Undlod at stemme:   6 (C+V+ Sven Norup (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 2:

  For stemte:             7 (A+C+O)

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   7 (T+V+ Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1+2.

  Administrationens indstilling anbefales overfor ØU/KB inklusiv Liste T´s bemærkninger, som følger

  - volumenstudiet også forholder sig til idrætsfaciliteter samt parkering/afsætning af børn samt

  - anlægsøkonomien skitseres på et niveau, der svarer til det, Arkitema leverede omkring udbygning af Dragør Skole Nord og Store Magleby Skole

  - tidsplanen udbygges med høringsfaser jvr. punkt 3, så der sikres høring efter fase 1,2 og 3 og en inddragende proces.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 27. juni 2017, at der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Analysen skal vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd  

  I nedstående beskrives analysens faser. Vedlagt som bilag er en tidsplan.

  Analysens faser

  1. Et indledende volumenstudie

  Der gennemføres en screening og et volumenstudie af mulighederne for udbygning på hver enkelt skolematrikel. Denne første undersøgelse medtager forhold som: rummelighed ude og inde, plangrundlag, klassekvotienter, faglokaler og SFO, overordnet anlægs- og driftsøkonomi, samt forholde sig til de læringsmæssige og pædagogiske muligheder i lokalerne.

  Med henblik på at sikre at der tages højde for de pædagogiske og læringsmæssige udfoldelsesmuligheder på skolerne bør der også i dette arbejde fokuseres på dette. Dette gøres ved at inddrage relevante parter.

  Analysen skal danne grundlag for et politisk valg af skolematrikel, som der skal arbejdes videre med

  2. Indpasning af 9. spor på valgt matrikel

  Der gennemføres en proces i samarbejde mellem skole, rådgiver og forvaltning med henblik på at afklare, hvordan det 9. spor bedst kan indpasses på den valgte skole. Muligheder, begrænsninger og ønsker afstemmes i processen, og munder ud i forslag til de forudsætninger, som skal være indeholdt i skolens udbygning – forudsætninger, som skal indgå i et byggeprogram. På baggrund af dette beregnes første overslag for anlæg og drift af det 9. spor.

  Forslag til forudsætninger i et kommende byggeprogram samt overslag for økonomi fremlægges til politisk stillingtagen

  3. Byggeprogram

  Der udarbejdes byggeprogram med tidsplan og revideret anlægs- og driftsoverslag. Programmet danner baggrund for udarbejdelse af udbudsmateriale. Byggeprogram udarbejdes af rådgiver i samarbejde med skole og forvaltning.

  4. Udbud

  5. Anlæg

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 700.000 kr.

  at gennemføre fase 1-4, hvortil der anmodes om en tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 6
  Regler for valg til skolebestyrelse - høringssvar
  Sagsid.: 16/3028

  RESUMÉ:

  Udvalget behandler de nye regler for valg til skolebestyrelse efter høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ”Regler for valg til skolebestyrelse” vedtages.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 16. august 2017 at sende ”Regler for valg til skolebestyrelse” i høring hos skolebestyrelserne.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra begge skolebestyrelser, som godkender de nye regler, forudsat at der foretages nogle korrekturrettelser.

  Administrationen har foretaget disse, samt tilføjet et kort afsnit omkring afholdelse af valgmøder.

  Høringssvarene er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 7
  Udpegning til Taxinævn Hovedstaden
  Sagsid.: 17/3172

  RESUMÉ:

  Der skal udpeges en ny repræsentant for Jens Jørgen Nygaard til Taxinævn Hovedstaden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, som repræsentant til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede under dette punkt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

  Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave, at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

  Af vedtægterne til Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer hvoraf otte medlemmer udpeges af 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden i fællesskab. Udpegningen koordineres via KKR Hovedstaden.

  Der skal udpeges en ny repræsentant for Jens Jørgen Nygaard og KKR Hovedstaden har på møde den 1. september 2017 indstillet borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, som repræsentant til Taxinævnet.

  KKR Hovedstaden har i brev af 25. september 2017 anmodet de enkelte kommunalbestyrelser om at behandle udpegningen af et nyt medlem til Taxinævnet senest den 3. november 2017.

  Taxinævn Hovedstaden er et § 60-selskab efter den kommunale styrelseslov og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen.

  På den baggrund skal administrationen indstille, at kommunalbestyrelsen godkender borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, som repræsentant til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra V - Bycykler i Dragør
  Sagsid.: 17/3360

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Forslag fra V:

  At sagen sendes til behandling i udvalget.

  For stemte:             8 (O+T+V)

  Imod stemte:           4 (A+I)

  Undlod at stemme:   3 (C+ Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 10. oktober 2017, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Venstre foreslår, at Dragør kommune indgår et samarbejde med en udbyder af lejecykler for eksempel Bycyklen eller andre udbydere, om opstilling af en række cykelstationer i Dragør kommune. Forvaltningen bedes fremlægge et forslag til samarbejde inkl. Økonomi til behandling i BEPU.

  Der ønskes afklaret hvorvidt disse kan reklamefinansieres eller brugerfinansieres, så Dragør alene stiller områder til rådighed.

  Der foreslås placering af stationer på: Dragør Havn, Søvang, A.P. Møllers Alle samt evt. Hollænderhallen og Sydstranden.

  Motivation:

  Venstre ser muligheden for at lave et samarbejde med en strategisk spiller på delecykel området som et vigtigt supplement til de aktive tiltag der er eller kommer til vores kommune. Herunder Kongelundsfortet udvikling, turismetiltag på havnen, Cykelfærgen mv. Måske en station ved Kongelundsfortet på sigt ville gøre at dette skønne sted ville blive brugt endnu mere?

  - vi tror på deleøkonomi. Det fungerer med biler allerede i Dragør. Hvorfor ikke cykler?

  - Vi mener at Dragør skal markere sig som en cykeldestination for turister. Amager rundt på cykel, cykelture i naturpark Amager mv.

  - Bycyklen er i gang med at lave flere stationer bla. ved lufthavnens terminal 3. Måske andre udbydere vil gøre det samme i nær fremtid. Derved kan vi markedsføre Dragør som turistdestination for transitturister, krydstogtsturister mv.

  - Alle disse faktorer betyder afledte indtægter til vores turistvirksomheder, samt muligheden for at nye kommer til. Vi mener at Dragørs erhverv på sigt vil blive større især på turismeerhvervet.

  - Vi vil gerne give flere mulighed for at cykle på arbejde og uddannelse. Dette vil også være et supplement til den anden offentlige trafik.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017

  Bilag

 • 9
  Forslag fra T - Digitaliseringsgevinster
  Sagsid.: 17/3130

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Forslag fra ACOV:

  Sagen oversendes til ny kommunalbestyrelse i 2018 med henblik på en generel drøftelse og implementering af digitaliseringsstrategien.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)    

  Imod stemte:           3 (T)

  Undlod at stemme:   1 (Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  `

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T undrer sig over, at ACOV ikke ønsker at gennemføre en status og evaluering for indførelse af digitalisering i denne periode.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  Forslag fra ACOV:

  Sagen oversendes til ny kommunalbestyrelse i 2018 med henblik på en generel drøftelse og implementering af digitaliseringsstrategien.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 25. september 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker, at forvaltningen fremlægger en status for indførelse af digitalisering gennem de seneste 4 år. Hvilke projekter er gennemført og hvad har gevinsten været?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

 • 10
  Forslag fra T - Administrative omkostninger
  Sagsid.: 17/3129

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Forslag fra ACOV:

  At sagen afvises, da det ikke er angivet, hvad der menes med administrative omkostninger, og der derfor ikke kan tages stilling til undersøgelsens omfang.

  For stemte:             10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           4 (I+T)

  Undlod at stemme:   1 (Sven Norup (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T undrer sig over, at ACOV ikke ønsker at belyse, hvordan de administrative omkostninger har udviklet sig i denne periode. Dette skal ses i lyset af, at mange undersøgelser viser, at der netop her ligger store potentielle gevinster.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-10-2017

  ACOV foreslår, at sagen afvises da det ikke er angivet hvad der menes med administrative omkostninger og der derfor ikke kan tages stilling til undersøgelsens omfang.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 25. september 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker en belysning af, hvorledes de administrative (både centrale og decentrale) omkostninger har udviklet sig i de seneste 4 år.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

 • 11
  Udpegning af nye valgstyrere og tilforordnede vælgere
  Sagsid.: 16/1471

  RESUMÉ:

  Efter ønske fra flere af partiernes spidskandidater skal der udpeges nye valgstyrere og tilforordnede vælgere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1. at Allan Holst (A), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O) og Peter Læssøe (T) udpeges som tilforordnede vælgere.

  2. at Nicolaj Riber, Dorthe Brinck, Bente Hesselberg, Axel Bendtsen udpeges som valgstyrere.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-10-2017

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

  Sven Norup (Løsgænger) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 blev det besluttet, at kommunalbestyrelsens medlemmer deltager på valgdagen den 21. november 2017 som valgstyrere.

  Flere af partiernes spidskandidater har efterfølgende fremsat ønske om, at der udpeges nye valgstyrere og tilforordnede vælgere af hensyn til kandidaternes mulighed for, at forlade afstemningsstederne når afstemningen er overstået om aftenen.

  Det er i valgloven fastsat, at samtlige valgstyrere skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen.

  Da der ikke stilles samme krav til de tilforordnede vælgere, foreslås det, at de pågældende spidskandidater udpeges som tilforordnede vælgere og at kommunalbestyrelsen vælger fire nye valgstyrere.

  For Allan Holst (A) udpeges som ny valgstyrer: Nicolaj Riber

  For Kenneth Gøtterup (C) udpeges som ny valgstyrer: Dorthe Brinck

  For Morten Dreyer (O) udpeges som ny valgstyrer: Bente Hesselberg

  For Peter Læssøe (T) udpeges som ny valgstyrer: Axel Bendtsen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.