Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. december 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  3. Budgetopfølgning 2017, BEPU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BEPU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 3-6 blev behandlet under ét.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           4 (T)            

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser budgetopfølgningen for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller årets budgetopfølgninger har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er BEPU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 4
  3. Budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger på 1.864.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives tillægsbevilling på BFKU’s område på 1.864.000 kr. i efterregulering af Eventyrhuset, jfr. KB sag nr. 12 den 30. marts 2017 og KB sag nr. 15 den 26. januar 2017. Finansiering anvises fra kassen.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling på BFKU"s område til Lokalarkivet med indtægter på -95.000 kr. og udgifter på 95.000 kr. Beløbet bevilges med henblik på, at Lokalarkivet kan modtage private legatmidler i forbindelse med et kunstprojekt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 3-6 blev behandlet under ét.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           4 (T)            

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser budgetopfølgningen for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller årets budgetopfølgninger har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er BFKU’s område gennemgået, og der forventes et samlet merforbrug på 1.864.000 kr. Merforbruget skyldes efterregulering af for lidt udbetalt tilskud til den private institution Eventyrhuset for årene 2011 til 2016.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen indstiller, at der gives et tillægsbevilling på 1.864.000 kr. til efterregulering af Eventyrhuset. Finansieringen sker via kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2017, SSU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område blevet gennemgået, og det forventes at budgettet overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 3-6 blev behandlet under ét.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           4 (T)            

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser budgetopfølgningen for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller årets budgetopfølgninger har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  For stemte:

  3 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 er Social- og Sundhedsudvalgets område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt en samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt et baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2017, ØU
  Sagsid.: 17/3674

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger som giver en nettoindtægt til kassen på 0,5 mio. kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -370.000 kr. og udgifter på 370.000 kr. på ØU’s område. Beløbet bevilges til at modtage tilskud fra økonomi- og indenrigsministeriet som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse og til at afholde merudgifter som følge af ændringen af fuldtidspolitikeres vederlæggelse (jf. KB den 15. december 2016, pkt. 15). Det modtagne restbeløb lægges i kassen (207.129 kr.)

  2. at der gives budgetneutral tillægsbevilling på ØU’s område vedrørende KMD ejendomssalg og monopolbrudsudgifter på -383.991 kr. i indtægter og 383.991 kr. i udgifter.

  3. at der gives en tillægsbevilling vedrørende ekstraordinære indtægter på 274.279 kr. fra kmd ejendomssalg. Indtægterne tilføres kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 3-6 blev behandlet under ét.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           4 (T)            

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser budgetopfølgningen for at være en helt utilstrækkelig indføring af kommunalbestyrelsen i status for kommunens økonomi. Hverken halvårsregnskabet eller årets budgetopfølgninger har fokus, status eller forklaringer på de større (eksempelvis større end 1 mio.kr.) positive og negative bevægelser, der altid er i en kommunal økonomi. Med andre ord gemmes større positive og negative bevægelser væk for borgerne og den siddende kommunalbestyrelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad 1+2+3

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er ØU’s område blevet gennemgået, og der søges i den forbindelse om tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 0,5 mio. kr.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kassen tilføres samlet set indtægter på 481.408 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 7
  Takster 2018 for vand og spildevand
  Sagsid.: 17/3798

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  For stemte:             9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven. Indtægter fremgår af side 1 og det overordnet budget fremgår af side 5 i de 2 bilag ”Statusmeddelelse - HOFOR Spildevand Dragør A/S” og ” Statusmeddelelse - HOFOR Vand Dragør A/S”.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S skal i henhold til loven fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende fastsættelsen.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2018 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af bilag ”takster 2018”.

  Takstfastsættelsen for 2018 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Den samlede takst stiger med 1 % 2018 i forhold til 2017.

  Vejbidraget er budgetteret til 349.000 kr., hvilket er uændret i forhold til 2017.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2018 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 8
  Arkitekturpolitik for Dragør Kommune - Genbehandling
  Sagsid.: 15/8

  RESUMÉ:

  På baggrund af tidligere behandlinger foreligger nu et endeligt forslag til en arkitekturpolitik til godkendelse. Forslaget har fokus på 3 temaer: kulturarven, landskabet og bydelene.

  Forslaget har i henhold til beslutning i Økonomiudvalget været i offentlig høring, og der er modtaget 1 høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslaget godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage sproglige og illustrationsmæssige tilretninger i den endelige udgave,

  2.

  at

  den videre implementering af arkitekturpolitikken drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Forslag fra C:

  C gr foreslår, henset til A gr. forslag ad 2, at sagen oversendes til endelig vedtagelse i den nye kommunalbestyrelse.

  For stemte:             6 (C+T)

  Imod stemte:           6 (A+I+O)

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte:             8 (A+I+O+V)

  Imod stemte:                             

  Undlod at stemme:   6 (C+T)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2 anbefaling fra BEPU

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At den videre implementering af arkitekturpolitikken drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode, herunder de høringssvar der er indkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med hensyn til sagens forhistorie henvises til sagsfremstillinger fra de forudgående behandlinger i BEPU den 4.10.2016 og 3.10.2017 (vedlagt som bilag).

  Ved sagens behandling i Økonomiudvalget den 12.10.2017 blev det besluttet at sende forslaget til Arkitekturpolitikken i offentlig høring før endelig godkendelse.

  Der er i høringsperioden modtaget 1 høringssvar fra Tværpolitisk Forening (vedlagt), der som udgangspunkt støtter arkitekturpolitikkens mål og beskrivelser, men efterlyser en mere konkret og forpligtende implementering. I høringssvaret oplistes forslag til sådanne konkrete initiativer.

  Udover dette høringssvar har Plan og Teknik modtaget forespørgsel om anvendeles af en arkitekturpolitik i praksis. Denne henvendelse og forvaltningens svar er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Der er ingen formelle regler om indholdet i en arkitekturpolitik, men regeringen opfordrer i sit udspil ”Arkitekturpolitik – mennesker i centrum” til, at danske kommuner følger op med politikker og initiativer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I kommuneplanlægningen indgår stikord til indholdet i en arkitekturpolitik, der er fulgt op i nærværende forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 9
  Forslag til Lokalplan 77A - tennisbaner ved Engvej
  Sagsid.: 17/3493

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til lokalplan 77A, for et sports- og fritidsområde ved Engvej, der ikke åbner mulighed for opførelse af en ny tennishal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 77A vedtages i henhold til planlovens § 24, og fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T anser flertallets behandling af Dragør Tennis for at være helt urimelig. Klubben har kæmpet i mere end 25 år for muligheden for at bygge en hal og brugt mere end 1 mio.kr. af medlemmernes penge for at projektere hallen og nu fjernes muligheden helt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at den gældende lokalplan 49, for et idrætsområde ved Engvej, skulle ændres, således at muligheden for at opføre en ny tennishal i området udgik.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017 endvidere, at godkende anlæg af 3 udendørs tennisbaner, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  Der vedhæftes forslag til lokalplan 77A, der beskriver den ajourførte opdeling af lokalplanområdet, herunder delområde 3, der er udlagt til tennisaktiviteter for Dragør Tennis.

  Lokalplan 77A åbner ikke mulighed for halbyggeri i området.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 10
  Overgang til brugerfinansierede bådstativer, Dragør Havn
  Sagsid.: 17/3662

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal indføres mobile standardstativer med henblik på at optimere og fremtidssikre driften med vinteropbevaring af både på havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at havnen med virkning fra 2018 indfører anvendelse af kommunalt leasede, men brugerfinansierede mobile standardstativer til vinteropbevaring af både.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Forslag fra A:

  Administrationen indstiller, at havnen med virkning fra 2018 indfører anvendelse af kommunalt leasede, men brugerfinansierede mobile standardstativer til vinteropbevaring af både.

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)                                

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Sagen er på BEPU begæret i KB jf. styrelseslovens § 23 af Asger Larsen (I).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag om standard stativer har været behandlet på BEPU 3. februar 2015. Ved den lejlighed blev forvaltningen bedt om yderligere uddyb-ning og belysning af økonomi, bemanding og leasingaftaler.

  Indstillingen har for nyligt været præsenteret for det Rådgivende Havneråd, hvor det blev anbefalet, at nærværende indstilling blev udarbejdet med henblik på behandling i BEPU.

  I forbindelse med vinteropbevaring af både på havnen har det hidtil været praksis, at bådejerne foranstalter optagning af egen båd for anbringelse i egne stativer.

  De anvendte stativer varierer i styrke og stabilitet, og er som oftest vanskeligt håndterbare.

  Den nuværende praksis ved optagning er, at båden løftes fra vandet til en midlertidig position på den anvendte mobile kran, hvorefter den transporteres til det opstillede stativ på pladsen for vinteropbevaring.

  Et ønske om etablering af vaskeplads på Dragør Havn med henblik på miljørigtig vask og rengøring af bådenes bund og køl gør, at den nuværende praksis ikke er foreneligt med dette ønske.

  Det skyldes, at bådene i givet fald skulle holdes i position af mobilkra-nen mens afvaskningen pågår. Det er ikke realistisk pga. logistik og økonomi.

  Etablering af kran og vaskeplads indgår i anlægsbudgettet for udvikling af Dragør Havn (10 mio. kr. puljen).

  De nuværende stativer kræver i højere grad assistance fra havnens personale i forbindelse med flytning og klargøring. Ud over at være en ukoordineret og dermed ineffektiv proces, medfører det tunge løft, skub og træk i forbindelse med den delvis manuelle håndtering. Dette er uforeneligt med god praksis for arbejdsmiljø, og vil på sigt medføre påbud fra Arbejdstilsynet.

  En yderligere sikkerhedsrisiko udgøres af, at enkelte stativer er i en forfatning der gør, at uheld med væltede både ikke kan udelukkes.

  Stigende antal og størrelse af de nuværende stativer, sammenholdt med reduceret plads på havnen som følge af igangværende udvikling og byggeprojekter gør, at opbevaring af stativer i sommerperioden er udfordret, samt at havnens arealer fremstår rodede og uordentlige.

  Der er en række fordele i forhold til havnens drift, som indførsel af mobile standard stativer vil medføre:

  •        Miljørigtig håndtering ved afvaskning af sedimenter og rester fra bundmaling idet mobile stativer vil muliggøre optimal udnyttelse af vaskepladser.

  •        Håndfri håndtering af stativer i forbindelse med bådoptagning samt ved søsætning, og dermed reduceret risiko for arbejdsskader.

  •        Forbedret brugeroplevelse for havnens lejere af havnepladser, idet der vil være mindre arbejde, bedre service og koordinering ved bådoptagning og søsætning.

  •        Mulighed for vinteropbevaring med påsat mast.

  Der vil blive gennemført orienteringsmøder med relevante bådejere forud for tilmelding, hvor der forventes tilslutning fra mindst 50 bådejere. Leasing af stativer vil først ske, når der indgået mindst 50 lejeaftaler. Yderligere stativer påtænkes først at blive leaset når de er udlejet.

  Indførelsen vil ske gradvis over årerne. Brug af standard stativer vil blive obligatorisk for nye bådejere i havnen, men ellers planlægges tilmeldingen at være på frivillig basis. Dog med udfasning af visse typer af stativer ud fra sikkerhedsmæssige kriterier.

  Den årlige udgift til leasing af stativer vil blive dækket af lejeindtægt for stativerne. Leasingen foreslås at løbe over 14 år. Herved sikres en rimelig årlig leje for brugerne. Stativerne anslås at have en længere levetid end leasing perioden.

  Til håndtering af stativer anskaffes en kørevogn samt en truck. Den årlige udgift til leasing vil dels blive dækket af havnens nuværende driftsbudget, og dels af den afgift som bådejeren betaler for bådhåndtering i forbindelse med vinteropbevaring. Dette forventes samlet set at kunne holdes på det nuværende niveau grundet optimering af processen for bådhåndtering.

  Baseret på erfaringer fra andre havne forventes det, at antallet af udlejede stativer kan andrage 80-90 procent af de vinteropbevarede både. Vi forventer derfor, at mange vil overgå til ordningen, hvilket vil give mulighed for yderligere effektivisering.

  Som beskrevet under ”økonomi/personaleforhold” vil leasingaftalen ikke påvirke kommunens låneramme da der er tale om en driftsudgift.

  Administrationen anbefaler, at Havnen får tilladelse til at indgå leasingaftaler med henblik på implementering af mobile standard stativer.

  Takster for leje af stativer og for bådhåndtering vil komme til endelig godkendelse senest medio 2018.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommune har i 2005 besluttet, at det kræver Økonomiudvalgets godkendelse at indgå leasingaftaler når hovedstolen er over 25.000kr. og/ aftalen har en løbetid som overstiger 3 år og derfor fremsendes sagen til politisk godkendelse.

  Indkøb vil i øvrigt ske efter reglerne for udbud og evt. SKI-aftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ordningen er brugerfinansieret.

  I dag køber bådejerne egne stativer til kr. 10-12.000, og betaler årligt ca. kr. 1.400-1.800 for bådhåndtering (kran).

  I den nye ordning betaler de årligt kr. 550-900 for leje af stativ og ca. kr. 1.250 for bådhåndtering (kran + kørevogn/truck).

  Det kan oplyses, at havnen under alle omstændigheder skal udskifte eksisterende traktor til en truck.

  Det kan endvidere oplyses, at i henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. påvirkes en kommunes låneramme ved indgåelse af leasingaftaler vedrørende anlægsudgifter.

  I denne sag er der tale om leasing af havneudstyr hvilket er en driftsudgift, og lånerammen bliver derfor ikke påvirket.

  Omkostningerne ved implementering af mobile standard stativer for vinteropbevaring af både forventes således at være udgiftsneutral for kommunen, og over tid at kunne give en mindre indtægt.

  På personalesiden kan implementering af standard stativer ske inden for rammerne af den nuværende bemanding på havnen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges informationsmøder for bådejere i forbindelse med til-melding til ordningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 11
  Ny bebyggelse i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 16/1437

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til ansøgning om opførelse af en ny boligbebyggelse på ejendommen Skipperstræde 16. Da bebyggelsesmulighederne er begrænset af grundens særlige form, ansøges om dispensation fra visse bestemmelser i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Der foreligger en udtalelse til ansøgningen fra Dragør Bevaringsnævn, og der er gennemført forudgående dialog om projektet og gennemført egentlig nabohøring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes, enten

  1.

  at

  der meddeles lokalplangodkendelse af det ansøgte projekt, herunder dispensation fra lokalplanens bestemmelser om tilbygninger og tagprofil, 

  Eller

  2.

  at

  der meddeles afslag til det ansøgte projekt. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Forslag fra T:

  At der meddeles afslag på det ansøgte projekt.

  For stemte:             11 (A+C+O+T)

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  For stemte:

  4 (I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter en omfattende dialog med tidligere og nuværende ejer om bebyggelsesmulighederne for grunden, hvorunder ansøger har analyseret forskellige bebyggelsesmuligheder, foreligger der nu en ansøgning af 11. august 2017 om lokalplangodkendelse af en ny bebyggelse (Bilag).

  Den tidligere bebyggelse på ejendommen, som var i en yderst ringe stand og uden større bevaringsværdi, er nedrevet. Den bestod af en hovedlænge sammenbygget med nabohuset, med en 2-etages sydfacade over 3 vinduesfag, samt en mindre tilbygning (oversigtskort og bygningstegning vedlagt som bilag).

  Grundens særlige form har betydet, at ejeren ønsker at bygge en ”vinkelbygning” bestående af en længe i øst-vestlig retning på grundens nordlige del, sammenbygget med en tilbygning i 1 plan langs grundens skrå skel mod øst.

  Længen på den nordlige del, som i lighed med tidligere er sammenbygget med huset mod øst, Fogdens Plads 8, er udformet med en 2-etages facade mod syd, som betyder et asymmetrisk bygningsprofil.

  Der er efter indgivelse af ansøgningen sket en tilretning af projektet, hvorved den lave tilbygning langs skellet mod øst udformes med fladt tag (Bilag).

  Planforudsætninger:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Godkendelse af bebyggelsens udformning forudsætter dispensation fra bestemmelse i lokalplanen om bebyggelsesmønstret i byen med fritliggende længehuse i øst-vestlig retning, samt bestemmelse om at bygningsprofil og tagudformning skal være symmetrisk med ligesidet sadeltag.

  Der er godt nok eksempler på vinkeltilbygninger og asymmetriske bygningsprofiler i byen, men de er fra før lokalplanens vedtagelse.

  Se i øvrigt afsnittet om Love/Regler.

  Dragør Bevaringsnævn og dialog:

  Sagen har været behandlet ved flere møder i Dragør Bevaringsnævn, hvorunder flere løsningsmodeller har været vurderet, se bilag om denne proces.

  Ved møde i Bevaringsnævnet den 16.8.2017 blev det besluttet ikke at kunne anbefale det ansøgte projekt, som fandtes at fravige for omfattende fra byens byplanprincip og lokalplanens bestemmelser, både for så vidt angår vinkeltilbygningen og det asymmetriske bygningsprofil.

  Bevaringsnævnet kunne i stedet anbefale den løsning som ”udrykningsgruppen” havde foreslået, eventuelt suppleret med et fritliggende anneks på den sydlige del af grunden (Bilag).

  Nabodialog og nabohøring:

  Som det fremgår af ansøgningen af 11.8.2017 har ejerne været i dialog med naboerne mod nord og syd, og har bl.a. på den baggrund ikke fundet grundlag for at gå videre med en løsning med en 2-etages facade mod nord eller et anneks mod syd.

  Ved nabohøring i henhold til planlovens regler fremkom 2 høringsvar:

  Naboen mod nord, Skippergangen 1, kan støtte det ansøgte projekt, med bemærkninger om bl.a. placering af vinduer i nordfacade og vestgavl.

  Naboen mod syd, Bymandsgade 24, kan støtte det ansøgte projekt.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Ansøger er efterfølgende fremkommet med bemærkninger såvel til Bevaringsnævnets udtalelse som til høringssvarene i notat af 19.10.2017. (bilag).

  Forvaltningens sammenfattende vurdering:

  Sagen og ansøgningen indeholder modsatrettede hensyn, der skal afvejes ved afgørelsen.

  Det ansøgte projekt er på den ene side en fravigelse fra byens bebyggelsesmønster og bygningsformer og vil som sådan kunne opleves som en svækkelse af byggeskikken, men på den anden side en løsning, der udnytter byggeretten for denne særlige grund, på en måde, der tilgodeser nabohensyn.

  En godkendelse af det ansøgte vil ikke medføre præcedens. Alle ansøgninger skal behandles individuelt og konkret.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel. Lokalplanen indeholder i pkt. 6.2 en bestemmelse om, at Dragør Kommune ved nybyggeri kan forlænge en bebyggelse bragt i overensstemmelse med områdets byplan, hvor hovedhuse principielt skal opføres som længehuse med øst-vestlig længderetning på grundens nordlige del.

  Udhuse og lignede skal i henhold til pkt. 6.3.2 friholdes fra hovedhuset i en afstand af min. 2,5 m.

  Byplanen forklares nærmere i lokalplanens redegørelse.

  Bestemmelsen er en såkaldt ”kompetence-norm”, hvorfor håndhævelse skal ske i dispensationens form.

  Bestemmelser om symmetrisk tagprofil/bygningsprofil (ligesidigt sadeltag) fremgår af lokalplanens pkt. 7.2.1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen har været genstand for en omfattende dialog med ansøger og Dragør Bevaringsnævn. Der er gennemført nabohøring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 12
  Landzonetilladelse til et nyt landbrugsbyggeri
  Sagsid.: 17/3351

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til beliggenheden og udformningen af en ny landbrugsbebyggelse på landbrugsejendommen Fælledvej 120.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte landbrugsbebyggelse, på ejendommen matr. nr. 6c af St. Magleby, på betingelse af at boligens sove- og opholdsrum støjisoleres, så støjniveauet ikke overstiger 30 dB(A), og

  2.

  at

  der meddeles dispensation fra lokalplan 28, pkt. 3.3, i henhold til planlovens § 19.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Forslag fra A:

  At der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte landbrugsbebyggelse, på ejendommen matr. nr. 6c af St. Magleby, på betingelse af at boligens sove- og opholdsrum støjisoleres, så støjniveauet ikke overstiger 30 dB(A), og

  At der meddeles dispensation fra lokalplan 28, pkt. 3.3, i henhold til planlovens § 19.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T har stor sympati for etablering af økologi og etablering af ejendom, som i stor udstrækning er bygget af organiske/genbrugelige materialer. Det er endvidere beklageligt, at det nyetablerede Planklagenævn gennemfører en sagsbehandling, som er kritisabel.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Planklagenævnets afgørelse

  Ejeren af ejendommen Fælledvej 86, gjorde den 28. juni 2016 indsigelse mod en ny bebyggelse, der var under opførelse på landbrugsejendommen Fælledvej 120, og påklagede kommunens byggetilladelse til Planklagenævnet.

  Kommunen gjorde gældende, at det pågældende byggeri var fritaget fra tilladelseskravet, da det udgjorde et erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på en landbrugsejendom, jf. planlovens § 36 stk.1, nr. 3.

  I kendelse af 6. oktober 2017 (bilag 1), afgjorde Planklagenævnet, at landbrugsbebyggelsen (stuehus) på landbrugsejendommen Fælledvej 120, kræver landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1, men kun for så vidt angår bebyggelsens beliggenhed på jordlodden, samt bebyggelsens udformning.

  Afgørelsen indebærer, at der ikke er mulighed for, med henvisning til § 35 stk. 1, at nægte selve opførelsen af bebyggelsen.

  Ansøgning

  Administrationen har modtaget en ansøgning af 13. oktober 2017, om landzonetilladelse til bebyggelsen (bilag 2). Bebyggelsen rummer et boligareal på 160 m2 og et erhvervsareal til håndtering af landbrugsprodukter på 230 m2.

  Med hensyn til bebyggelsens beliggenhed, som angivet på ansøgningens luftfoto, gøres det i ansøgningen gældende, at den ansøgte beliggenhed på jordlodden, er betinget af områdets topografi, jordbundsforhold, samt landskabelige- og produktionsmæssige hensyn.

  Det oplyses videre i ansøgningen, at bebyggelsens udformning og materialevalg tager udgangspunkt i den lokale byggeskik i området.

  Plangrundlag

  Landbrugsejendommen, matr. nr. 6c af St. Magleby, Fælledvej 120, har et areal på ca. 7 ha, og er beliggende i enkeltområde 9.57, der i kommuneplanen er udlagt til jordbrugsformål i landzone. Området er karakteriseret som et værdifuldt landbrugsområde.

  Området er omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener, hvorefter der i henhold til § 18, kun i særlige tilfælde, må tillades støjfølsomme anvendelser.

  Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 28, for en vindmøllepark vest for Fælledvej. Lokalplanen bestemmer i pkt. 3.3, at der ikke må etableres støjfølsomme anvendelser indenfor lokalplanens område. Der skal derfor meddeles dispensation fra pkt. 3.3, til den nye bebyggelse (stuehuset).

  Naboorientering

  Der er gennemført naboorientering i henhold planlovens § 35 stk. 4, samt partshøring af klager, Fælledvej 86, og der er modtager 1 indsigelse (bilag 5).

  Det gøres i indsigelsen gældende, at den nye bebyggelse skæmmer landskabet og er i strid med landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Med hensyn til sidstnævnte kan administrationen oplyse, at anvendelsen til boligformål er sket i henhold til direktivets § 18 stk. 2, nr. 2, hvorefter der i særlige tilfælde kan tillades støjfølsom anvendelse, hvis der foretages støjisolering.

  Samlet vurdering

  Det er administrationens samlede vurdering, at bebyggelsens udformning og beliggenhed forekommer velmotiveret, med en beliggenhed, der ikke anfægter landskabelige hensyn, et hensyn der yderligere understøttes af bebyggelsens relativt beskedne omfang.

  Administrationen vurderer også, at bebyggelsens drifts- og boligarealer, udgør en nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom / friluftsgartneri. Administrationen vurderer, at forholdet mellem bebyggelsens omfang og størrelsen på det tilknyttede markarealer, som ”rimelig” / proportional, vurderet i forhold til det arbejde og de arbejdsgange, der er beskrevet i ansøgningen.

  Det skal i denne sammenhæng noteres, at ”stalddørssalg”, det vil sige begrænset salg af uforarbejdede vegetabilske produkter, kan ske uden specifik landzonetilladelse.

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte landbrugsbebyggelse, på betingelse af at boligens sove- og opholdsrum støjisoleres, i henhold til landsplandirektivets § 18 stk. 2, nr. 1. Landzonetilladelsen skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

  Det anbefales endvidere, at der meddeles en formel dispensation fra den gældende lokalplan 28, pkt. 3.3.

  LOVE/REGLER:

  Der skal meddeles landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk.1, og lokalplan 28 skal ophæves i henhold til planlovens § 33.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af naboer i henhold til planlovens § 35 stk.4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 13
  Frigivelse af anlægsbudget - Tandklinik Dragør skole
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Ved budgetforlig 2014-2017 blev der afsat anlægsbudget på 600.000 kr. projekt Tandklinik Dragør Skole, som søges frigivet til at indkøbe udstyr til den kommunale tandklinik.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 600.000 kr. til projekt Tandklinik Dragør Skole og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune har aktuelt behov for at opdatere sit udstyr, dels for at efterleve lovkrav på området blandt andet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, dels grundet at det nuværende udstyr er nedslidt. Indkøb af udstyr er medtænkt i det videre forløb med etablering af en samlet tandklinik, således at det nyindkøbte udstyr kan benyttes i den nye klinik, når denne er etableret.

  Der er ved budgetforliget 2014-2017 afsat 600.000 kr. til den kommunale tandklinik, som vil blive anvendt til indkøb af udstyr herunder digitalt røntgenudstyr og udstyr til tandlæge bor.

  Opdateringen af udstyr har afventet analysen af Tandplejens fremtidige organisering, som blev besluttet i kommunalbestyrelsen i juni 2017. Her var konklusionen at aktiviteten skulle samles på en kommunal klinik og der er afsat midler til denne samling sidst i budgetperioden 2018-2021.

  Det er dog ikke muligt at afvente sammenlægningen inden der indkøbes eks. digital røntgen, således at Dragør Kommune kan leve op til lov om digital post.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetforliget 2014-2017 afsat 600.000 kr. til den kommunale tandklinik, som søges frigivet i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

 • 14
  Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 15. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 14-16 blev behandlet under ét.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  Bemærkninger fra Ældrerådet:

  Ad. 2. til 4. er der tale om tilsynssager, hvor administrationen indstiller til udvalget, at udvalget tager såvel rapport som handleplaner til efterretning.

  Ad. 1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, ’at forholdene hos Den Kommunale Hjemmepleje kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Tilsynet bemærker positivt, at der siden sidste tilsyn er arbejdet målrettet og konstruktivt på at følge op på tilsynets anbefalinger fra 2016, og at udviklende processer er igangsat i forhold til kvalitetsarbejdet.
  • Det bemærkes, at der specielt er iværksat kvalitetsforbedringer på dokumentationsområdet og i forhold til at sikre en mere kontinuerlig og kvalificeret pleje. Nye metoder i forhold til læring og forståelse for dokumentationsarbejdet er foranstaltet. Ligeledes er der igangsat løbende kvalitetskontroller, udarbejdelse af relevante instrukser og en målrettet ansvarsfordeling i forhold til udførelsen af de komplekse borgerforløb.
  • Der observeres generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og den leverede hjælp.
  • Tilsynet observerer ingen risici, der ikke bliver taget hånd om i den daglige omsorg for borgerne.
  • Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til behovet. Borgerne udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af hjælpen og plejen samt medarbejderne. Det påpeges af flere borgere, at der ønskes mere kontinuitet i leveringen.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation hos de udvalgte borgere fortsat har mangler på flere parametre, og at der fortsat er behov for en målrettet indsats for at kunne sikre, at dokumentationen lever op til retningslinjer og krav på området.
  • Plejeplanerne giver fortsat ikke et samlet handlevejledende overblik over indsatserne i hjemmet ved de forskellige besøg og signalerer ikke, hvilke særlige aftaler / behov borgeren har. Desuden indeholder plejeplanerne ikke konsekvent oplysninger om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og der ses meget få beskrivelser i borgernes plejeplaner i forhold til, hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i plejen.
  • Helbredsoplysningerne er generelt udarbejdet, men bærer præg af mindre mangler. Der er generelt oprettet relevante fokusområder i journalerne, som beskriver problematikker og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der ses dog udfordringer i forhold til at få samtlige fokusområder evalueret.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at få implementeret indsatser, der skal sikre udarbejdelse og kvalitet i plejeplanerne.
  2. Tilsynet anbefaler, at borgernes behov for praktisk støtte og mindre komplekse plejesituationer også beskrives i plejeplaner. Det er tilsynets vurdering, at det er relevant at beskrive de særlige opmærksomheder/omstændigheder, der er i forhold til levering af disse ydelser, for at kunne tilbyde borgerne en kontinuerlig og målrettet indsats.
  3. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes systematiske arbejdsgange, herunder at fokusområder løbende bliver evalueret og afsluttet i takt med, at de ikke anvendes mere. Desuden, at der i højere grad arbejdes med at få skabt sammenhæng og overensstemmelse mellem dokumenterne i journalen, således at disse tilsammen giver et helhedsbillede af borgerens situation.
  4. Tilsynet anbefaler, at der i alle tilfælde sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser.
  5. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet med at træne medarbejdernes kompetencer i forhold til basale plejeopgaver. Ligeså udvikle medarbejdernes viden i motivationsarbejdet med borgeren, så den rehabiliterende tilgang styrkes yderligere.
  6. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at skabe yderligere kontinuitet i leveringen af hjælpen til borgerne.
  7. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en målrettet indsats/redskab, således at der er øget opmærksomhed på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  Handleplan for opfølgning

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens ho-vedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 15
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg (privat leverandør)
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 5. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Dragør Pleje Omsorg, privat leverandør af hjemmehjælp. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Dragør Pleje Omsorgs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 14-16 blev behandlet under ét.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad1+2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  Bemærkninger fra Ældrerådet:

  Ad. 2. til 4. er der tale om tilsynssager, hvor administrationen indstiller til udvalget, at udvalget tager såvel rapport som handleplaner til efterretning.

  Ad. 1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 5. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Dragør Pleje Omsorg, privat hjemmehjælpsleverandør, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmehjælp samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, ’at forholdene hos Dragør Pleje Omsorg kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilstrækkelig med enkelte mangler, der vurderes at kunne afhjælpes ved en mindre indsats.
  • Borgerne får pleje, omsorg og praktisk hjælp, der er i overensstemmelse med ønsker, vaner og behov.
  • Borgerne er tilfredse med kvaliteten af personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Der observeres sammenhæng mellem den hjælp, som borgerne modtager, og borgernes behov for hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at medarbejderne er kompetente og har stor indsigt i borgernes behov for pleje og praktisk hjælp. Det er samtidig tilsynets oplevelse, at medarbejderne har viden om borgernes helhedssituation og helbredstilstand.
  • Rengøringsstandarden hos borgerne vurderes at være tilfredsstillende og i overensstemmelse med borgernes levevis.
  • Medarbejderne har relevante overvejelser i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Det er tilsynets oplevelse, at medarbejderne har opmærksomhed på anvendelse af den rehabiliterende tilgang i pleje og praktisk hjælp, herunder borgernes individuelle ressourcer og medinddragelse af disse i hverdagens praksis.
  • Kommunikation og omgangsform mellem borgere og medarbejderne opleves af borgerne som respektfuld, humoristisk og anerkendende.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med kvaliteten af dokumentationen i forhold til at sikre, at plejeplaner fremstår med individuelle og handlingsvejledende beskrivelser af borgernes hjælpebehov. Ligeså at der arbejdes med henvisninger til relevante fokusområder.
  2. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad rettes fokus på den rehabiliterende tilgang i dokumentationen. De handlevejledende beskrivelser kan med fordel indledes med beskrivelser af, hvad borger selv kan, efterfulgt af en beskrivelse af den hjælp, borger herefter har behov for at modtage fra medarbejderne.
  3. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der skal sikre, at plejeplanerne i højere grad indeholder beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  Handleplan for opfølgning

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens ho-vedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 16
  Kommunalt tilsyn med Enggården
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 7. september 2017 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn på omsorgscentret Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Sagerne 14-16 blev behandlet under ét.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad1+2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  Bemærkninger fra Ældrerådet:

  Ad. 2. til 4. er der tale om tilsynssager, hvor administrationen indstiller til udvalget, at udvalget tager såvel rapport som handleplaner til efterretning.

  Ad. 1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 7. september 2017 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn på omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2015, 2016 og 2017.

  Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2017

  Tilsynets overordnede konklusion:

  BDO vurderer, at forholdene på Omsorgscenter Enggården kan karakteriseres som: Gode og tilfredsstillende.’

  Konklusionen er positiv som følge af nedenstående observationer og vurderinger:

  • Tilsynet vurderer, at Omsorgscenter Enggården har fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet i 2016, og at der er sket en positiv udvikling.
  • Det er tilsynets vurdering, at beboerne på Omsorgscenter Enggården generelt oplever en tryg hverdag.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med plejen, og at denne er tilstrækkelig, ligesom medarbejderne kan redegøre fagligt for en rehabiliterende og individuel pleje.
  • Generelt er beboerne tilfredse med den praktiske hjælp og støtte, og det er tilsynets vurdering, at både fællesarealer og boliger fremstår rene. Tilsynet vurderer, at der er en rehabiliterende tilgang i den praktiske hjælp.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med madens kvalitet. Måltiderne afvikles med varierende kvalitet, både under det enkelte måltid og fra afdeling til afdeling.
  • Beboernes pleje er generelt veldokumenteret. Døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet i forhold til hjælpen til personlig pleje, dog ses enkelte fejl og mangler.
  • Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet med kerneopgaven, og at medarbejderne kender områdecentrets værdigrundlag.
  • På omsorgscentret anvendes og afprøves velfærdsteknologiske hjælpemidler, og det er tilsynets vurdering, at der er fokus på, hvordan hjælpemidlerne kan forbedre beboernes hverdag og understøtte medarbejdernes opgaveudførsel og arbejdsmiljø.
  • Tilsynet vurderer, at der er træningsmuligheder for beboerne på omsorgscentret.
  • Tilsynet vurderer, at beboerne tiltales på en respektfuld og venlig måde. Tilsynet vurderer, at der er fokus på omgangstone og sprogbrug blandt medarbejderne.
  • Det er tilsynet vurdering, at der er relevante aktiviteter på Omsorgscenter Enggården. Det er dog samtidig svært at få et overblik over, hvilket tilbud der er den enkelte dag for beboere, der fx ikke deltager i daghjemmets aktiviteter.
  • Tilsynet vurderer, at der arbejdes med organisationsændringer, der skal styrke omsorgscentrets arbejde, og at der er fokus på at sikre den rette bemanding og de rette kompetencer på omsorgscentret
  • Det er tilsynets vurdering, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde på omsorgscentret, såvel internt som eksternt.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  • Der er ikke hos alle medarbejdere forståelse for, hvilke elementer der indgår i det gode måltid, ligesom der på nogle afdelinger mangler en klar rollefordeling og rolleforståelse hos medarbejderne. Der ses begrænset rehabiliterende tilgang under måltiderne.
  • Der ses to tilfælde, hvor hjælpemidler ikke er tilstrækkeligt rengjort.
  • Tilsynet observerer ét tilfælde, hvor der anvendes en mindre værdig tiltaleform over for en beboer. Yderligere observeres et tilfælde, hvor en medarbejder ikke helt udviser respektfuld adfærd ved indgang i beboers bolig.
  • Beboerne giver udtryk for, at de ikke er bekendte med klippekortsordningen.

  Tilsynets anbefalinger:

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret fortsætter det målrettede fokus på at sikre kvaliteten i dokumentationen, hvad angår døgnrytmeplaner, helhedsbeskrivelser og fokusområder. Herunder at der som led i udvikling af kvaliteten i døgnrytmeplaner rettes særligt fokus på beskrivelse af hjælpen til praktisk støtte samt fokus på beskrivelse af, hvilke opgaver beboeren selv magter efterfulgt af en beskrivelse af, hvad beboeren skal have støtte til.
  2. Tilsynet anbefaler, at det italesættes, at medarbejdere ved indgang i beboernes bolig altid skal banke på og tilkendegive deres ærinde, herunder anbefaler tilsynet endvidere, at det italesættes, hvordan beboerne tiltales værdigt i forhold til en konkret observation under tilsynet.
  3. Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, der sikrer, at tilbud om aktiviteter tydeliggøres for den enkelte beboer, herunder at beboernes kendskab til tilbud om klippekortsordning sikres.
  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser, der sikrer kvaliteten i afviklingen af måltiderne.

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter og anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 17
  Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med Hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 17/3170

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere benævnt Embedslægetilsyn) har den 20. juni 2017 gennemført tilsyn hos Hjemmesygeplejen. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Hjemmesygeplejens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Ad 1:

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)       

  Imod stemte:           1 (Jens Passarge (T))

  Undlod at stemme:   3 (Svend Mathiasen (T), Ebbe Kyrø (T) og Annette Nyvang (T))

  Godkendt.

  Ad 2:

  Godkendt.

  Forslag fra C:

  C gr foreslår i tillæg til ad 2 at kommunalbestyrelsen får løbende status på implementeringen af handleplanen

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad1+2

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-12-2017

  Bemærkninger fra Ældrerådet:

  Ad. 5. er en tilsynssag, hvor Styrelsen rejser alvorlig kritik af Hjemmesygeplejen og der er udstedt påbud. Det er stærkt bekymrende, at sagen ikke umiddelbart efter tilsynets gennemførelse er forelagt SSU.

  Ad. 1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) og Jens Passarge (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2017

  Punktet blev ikke behandlet i SSU den 30.11.2017, da mødet blev udsat indtil videre.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere benævnt Embedslægetilsyn) gennemførte den 20. juni 2017 et varslet planlagt tilsyn med Dragør Kommunale Hjemmesygepleje, som var udvalgt ved tilfældig stikprøve. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

  Tilsynets overordnede konklusion:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Hjemmesygeplejen indplaceres i kategorien ”Problemer af betydning for patientsikkerheden.”
  • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det er nødvendigt at give Dragør Kommunale Hjemmesygepleje et påbud.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på følgende:

  • At en væsentlig del af målepunkterne ikke var opfyldt. Der blev fundet fejl og mangler i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering, der udgjorde en risiko for patientsikkerheden.
  • Der fandtes uopfyldte målepunkter indenfor områderne journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder.
  • Mangelfuld journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.
  • Fravær af væsentlige helbredsoplysninger betyder, at det er vanskeligt at kunne få et hurtigt overblik over patienternes aktuelle helbredssituation, behov for pleje og behandling, samt iværksat pleje og behandling. Det er ligeledes vanskeligt at kunne sikre tilstrækkelig kontinuitet i pleje og behandling, samt at kunne håndtere en eventuel akut opstået situation hurtigt og relevant.
  • At fejl og mangler i forbindelse med medicinhåndtering rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden. Styrelsen fandt det usædvanligt, at der var opbevaret medicin i større mængder uden patient ordinationslabel.

  Styrelsens krav til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje:

  • at der udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser ved indflytningen, og den revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand (målepunkt 4)
  • at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme (målepunkt 4)
  • at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5)
  • at lægens tilkendegivelser efter lægekontakt er dokumenteret, og at der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge (målepunkt 5)
  • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation, ligesom patientens og eventuelt de pårørende/værges tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen (målepunkt 6)
  • at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig og systematisk og føres i én journal (målepunkt 7)
  • at ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for medicinhåndtering, og at personalet følger denne (målepunkt 8)
  • at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin (målepunkt 14)
  • at præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 15)
  • at medicinlisten føres systematisk og entydigt (målepunkt 18)
  • at aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin (målepunkt 26)
  • at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 36)

  Styrelsen påtænker at planlægge et reaktivt tilsyn 3 måneder efter endelig rapport er fremsendt.

  Påbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsyn givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1, til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, om:

  1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.

  2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Påbuddet ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

  Handleplan

  Dragør Kommune har iværksat en foreløbig handleplan umiddelbart efter besøget, på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra styrelsen. På baggrund af den endelige rapport, fremlægges nu handleplan til politisk godkendelse.

  Opfølgningen på påbuddene har højeste prioritet i tilrettelæggelsen af handlinger og de løbende prioriteringer i forhold til daglig drift. Der er nedsat en arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere der skal sikre fremdrift og opfølgning på processen.

  Der følges op på resultater og evalueres hvert kvartal i 2018 og indtil påbuddet er ophævet. Derefter to gange i løbet af det efterfølgende år, for at sikre opfølgningen.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2017.

  Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. december 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 18
  Vedtægter for Ungdomsskolens bestyrelse - høringssvar
  Sagsid.: 17/3215

  RESUMÉ:

  Vedtægterne for Ungdomsskolens bestyrelse har været i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse og udvalget skal tage stilling til om vedtægterne skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedtægterne for Ungdomsskolens bestyrelse godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Der blev stemt om de 5 Liste T forslag fra BFKU (som var en del af anbefalingen fra ØU) enkeltvis.

  Liste T forslag 1:

  Godkendt.

  Liste T forslag 2:

  Godkendt.

  Liste T forslag 3:

  For stemte:             11 (A+I+T+V+ Morten Dreyer (O))                   

  Imod stemte:           1 (Jerrik Walløe (C))

  Undlod at stemme:   2 (Kenneth Gøtterup (C) + Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Liste T forslag 4:

  For stemte:             12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Godkendt.

  Liste T forslag 5:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Anbefaling fra BFKU

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-11-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. Hvilket formål og hvilke aktiviteter, Ungdomsskolen har beskrives. Herunder hvordan Ungdomsskolen indgår i den åbne skole.

  Anbefales over for ØU/KB.

  2 At det eksplicit beskrives, at man sigter efter et medlem både fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside i bestyrelsen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  3 At bestyrelsen består af 2 og ikke 1 repræsentant for kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  4 At der udpeges en forældrerepræsentant fra en af skolebestyrelserne.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+O+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  5 At valghandlingen specificeres nøjere.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 4. oktober at sende udkastet til nye vedtægter for Ungdomsskolens bestyrelse i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse.

  Administrationen har følgende bemærkninger til Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar:

  Høringssvar:

  Bestyrelsen ønsker specificeret, at der sigtes efter et medlem fra arbejdsgiverside og et medlem fra arbejdstagerside.

  Administrationens bemærkninger:

  Det kan være vanskeligt at udpege medlemmer fra arbejdsmarkedsparter, hvorfor administrationen foreslår ikke at lave en specificering.

  Høringssvar:

  Bestyrelsen ønsker tilføjet, at ”eleverne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner”.

  Administrationens bemærkninger:

  Administrationen er enig i denne tilføjelse.

  Høringssvar:

  Bestyrelsen foreslår, at der udpeges et medlem fra Ungdomsrådet.

  Administrationens bemærkninger:

  Administrationen vil gerne påpege, at sammensætningen af medlemmer består af 2 elevrepræsentanter, som er elevrepræsentanterne fra Ungdomsskolen og kan således vælges fra Ungdomsrådet, da dette er et hold på Ungdomsskolen. Erfaringsmæssigt er det ikke nemt at få de unge mennesker valgt til disse poster, hvorfor administrationen foreslår fortsat kun at have 2 elevrepræsentanter.

  Vedlagt er hele Ungdomsskolens bestyrelses høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 19
  Ansøgning om permanent tilladelse til servering langs kajen og til anlæg af terrasse
  Sagsid.: 17/3490

  RESUMÉ:

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøger om permanent, tidsubegrænset tilladelse til at foretage udeservering langs havnekajen og søger også om tilladelse til at anlægge en træterrasse foran caféen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives afslag på at meddele permanent tilladelse (i form af en dispensation) til at foretage udeservering langs havnekajen.

  2.

  at

  ansøger får en sidste tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober 2018 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  3.

  at

  der gives afslag på opførelse af en træterrasse foran caféen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Forslag fra T:

  At der gives afslag på at meddele permanent tilladelse (i form af en dispensation) til at foretage udeservering langs havnekajen.

  For stemte:             12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Godkendt.

  Forslag fra C:

  At der gives midlertidig tilladelse til udeservering. Sagen genoptages med henblik på drøftelse af permanent tilladelse såfremt det østlige byggefelt ikke realiseres inden for den fastsatte tidsplan i kontrakten. Øvrige erhvervsdrivende tilbydes samme muligheder

  For stemte:             5 (C+I+V)

  Imod stemte:           9 (A+O+T)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At ansøger får tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober i 2018 og 2019 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Arealet udlejes dog med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

  Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  For stemte:             5 (A+O)                 

  Imod stemte:           5 (I+T)

  Undlod at stemme:   4 (C+ V)

  Faldet

  Forslag fra T:

  At ansøger får en sidste tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober 2018 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  For stemte:             11 (A+O+T+V)

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Godkendt.


  Forslag fra T:

  At der gives afslag på opførelse af en træterrasse foran caféen.

  For stemte:             12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C

  At der gives midlertidig tilladelse til udeservering.  Sagen genoptages mhp drøftelse af permanent tilladelse såfremt det østlige byggefelt ikke realiseres inden for den fastsatte tidsplan i kontrakten. Øvrige erhvervsdrivende tilbydes samme muligheder

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

   2 (C)

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Sagen er på BEPU begæret i KB jf. styrelseslovens § 23 af Asger Larsen (I).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  At ansøger får tilladelse til at foretage udeservering i perioden 1. april til 1. oktober i 2018 og 2019 på den hidtidigt anvendte placering og vilkår. Arealet udlejes dog med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

  Det tilkendegives samtidigt, at der for efterfølgende år ikke kan forventes meddelt tilladelse til udeservering langs kajkanten, men at der kan søges om tilladelse til udeservering på en anden placering som er forenelig med lokalplanen, havnedriften og realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2016 at tillade, at en del af forretningen Dragør Sejlsport kunne indrettes til café og det blev i samme sag besluttet, at ”der tillades udeservering på et areal der ligger tættest på forretningen efter forvaltningens anvisning.

  Caféen er nu indrettet i butikslejemålet, og der er meddelt endelig ibrugtagningstilladelse.

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøgte både i 2016 og 2017 om tilladelse til at foretage udeservering på yderligere et areal som er beliggende langs havnekajen.

  Tilladelserne blev givet som enkeltstående dispensationer fra Lokalplan 70, idet lokalplanen klart foreskriver at det område på havnen skal friholdes for enhver form for bebyggelse og anlæg, idet der skal sikres manøvreplads for forsyningstrafik, bådoptagning-og isætning.

  Endvidere er det også en væsentlig bestemmelse i lokalplanen at der sikres en visuel åbenhed ved færdsel langs kajen med udsigt til havnebassiner og Øresund.

  Dragør Sejlsport/Café Havslapning ansøger nu om at få en permanent dispensation til at måtte foretage udeservering på arealet fra 1. april 2018 til 1. oktober 2018 samt de efterfølgende år jf. bilag 1.

  Administrationen anbefaler at der gives afslag på at give en permanent, tidsubegrænset dispensation til at måtte foretage udeservering på arealet.

  Begrundelsen er, at en sådan dispensation i væsentlig grad vil antaste lokalplanens bestemmelser og være i strid med realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  Det er de bestemmelser og principper i lokalplanen som bl.a. har været bærende for, at 2 lejere på havnen udflyttes til det østlige byggefelt og at det ene lejemål skal rives ned.

  Administrationen vurderer dog, at helhedsplanen næppe vil være realiseret i 2018 i den forstand, at det lejemål som skal nedrives næppe er revet ned i den periode i 2018 der søges om udeservering for.

  Derfor anbefaler administrationen, at der kan gives èn sidste dispensation til udeservering langs havnekajen – på den lokalitet og de vilkår jf. bilag 2 og 3 – hvor udeserveringen har fundet sted i 2016 og 2017.

  Administrationen anbefaler samtidig, at det tilkendegives over for ansøger at ansøgning om yderligere tilladelser til udeservering på samme lokalitet ikke kan forventes imødekommet.

  Til gengæld vil der kunne ansøges om tilladelse til udeservering på en anden lokalitet som er forenelig med lokalplanens bestemmelser og helhedsplanen for Dragør Havn.

  Som anført tidligere i denne sagsfremstilling fik ansøger i december 2016 lov til at foretage udeservering på et areal tættest på forretningen efter forvaltningens ansvisninger. Denne tilladelse er permanent.

  Forvaltningen har anvist et areal som fremgår af bilag 4 og har administrativt givet afslag på, at der må etableres en træterrasse.

  Forvaltningens begrundelse er, at området skal friholdes for enhver form for faste anlæg jf. lokalplanens bestemmelser og at afvandingsforholdene skal sikres. Desuden skal der sikres manøvreplads og fri passage i forbindelse med havnedriften; dette vil en træterrasse forhindre.

  Administrationen har desuden lagt vægt på, at en tilladelse til etablering af en træterrasse vil kunne have en uønsket præcedensvirkning for kommende sager af lignende karakter.

  Administrationen anbefaler derfor at der gives afslag på ansøgningen om etablering af en træterrasse.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplan 70 som bl.a. omfatter de arealer der indgår i denne sag.

  Kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling.

  Dispensation til udeservering i 2018 kan gives i medfør af planloven § 19.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Havneadministrationen er hørt i forhold til sagen, og er ikke positivt indstillet over for en permanent, tidsubegrænset dispensation til udeservering på arealet.

  Havneadministrationen vil efter omstændighederne kunne godkende at der gives én yderligere tilladelse for 2018 under forudsætning af, at det sker på de hidtil gældende vilkår som skal respekteres af lejer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 28. november 2017.

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2107.

  Bilag

 • 20
  Engparken - godkendelse af låneomlægning og pantebrevsudstedelse
  Sagsid.: 17/3753

  RESUMÉ:

  Engparken ønsker at omlægge et ældre lån til et nyt med en lavere ydelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende låneomlægningen og tinglysningen af det nye pantebrev.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker låneomlægning og tinglysning af nyt pantebrev som ansøgt i forbindelse med omlægningen af lån i Engparken.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Engparken ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af et nyt pantebrev i forbindelse med omlægningen af et ældre lån.

  Ansøgningen for afd. 2 vedrører omlægningen af et lån på 787.000 Kr. til et lån på 762.000 Kr. med samme restløbetid på 23 år og 1 måned og til en lavere ydelse.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at låneomlægningen og tinglysningen af det nye pantebrev godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægninger i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017

  Bilag

 • 21
  Strandparken afd. 2 og 9 - godkendelse af låneomlægning og pantebrevsudstedelse
  Sagsid.: 17/3752

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 2 og 9 ønsker hver især at omlægge et ældre lån til et nyt med en lavere ydelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende låneomlægningen og tinglysningen af de ny pantebreve.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker låneomlægning og tinglysning af nye pantebrev som ansøgt i forbindelse med omlægningen af lån i Strandparken afd. 2 og 9

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 2 og 9 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af et nyt pantebrev i forbindelse med omlægningen af et ældre lån i hver afdeling.

  Ansøgningen for afd. 2 vedrører omlægningen af et lån på 590.000 Kr. til et lån på 449.000 Kr. med samme restløbetid på 11 år og 6 måneder og til en lavere ydelse.

  Ansøgningen for afd. 9 vedrører omlægningen af et lån på 733.000 Kr. til et lån på 556.000 Kr. med samme restløbetid på 12 år og 6 måneder og til en lavere ydelse.

  De lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingerne, anbefaler administrationen at låneomlægningen og tinglysningen af de nye pantebreve godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægninger i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 7. december 2017

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - diæter til valgstyrere og tilforordnede ved valg
  Sagsid.: 17/3868

  RESUMÉ:

  I sagen orienteres om niveauet for diæter til tilforordnede og valgstyrere ved afvikling af valg i Dragør Kommune. Fremadrettet justeres praksis, så beslutning om diætniveauet bliver en del af den politiske behandling forud for valgene.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-12-2017

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 07-12-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved afholdelse af valg i Dragør Kommune udpeges der valgstyrere og tilforordnede, som modtager diæter.

  Niveauet for diæten i Dragør Kommune følger det regelsæt, der er fastlagt i lovgivningen og som reguleres årligt ved udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er dog, inden for visse rammer, mulighed for, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan fastsætte en højere eller en lavere diæt til tilforordnede og valgstyrere.

  Praksis i Dragør Kommune har indtil videre været at følge ministeriets takster.

  Vederlagets størrelse vil dog fremover blive en aktiv politisk beslutning i forud for afvikling af valg. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 7. december 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

 • 23
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Kristine Bak spurgte om, hvorfor dette møde i kommunalbestyrelsen ikke var annonceret i Dragør Nyt.

  Borgmesteren svarede.