Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Annette Nyvang (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Der var ingen spørgsmål.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Der var ingen meddelelser.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

 • 3
  3-i-1 Medarbejder og ledelsesmåling - tværgående temaer
  Sagsid.: 18/381

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i 2017 gennemført en 3-i-1 Medarbejder og ledelsesmåling. Denne sag orienterer om de tværgående temaer fra målingen, som HMU (Hoved-Med-Udvalget) anbefaler at administrationen fokuserer på frem mod næste undersøgelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de tværgående temaer, som anbefales af HMU, tages til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra T:

  Liste T ønsker en klar opbakning fra den samlede KB til, at trivslen øges blandt kommunens medarbejdere. Liste T ønsker at se en markant positiv udvikling i medarbejdernes tilfredshed med at arbejde i Dragør Kommune. Direktionen bedes derfor i samarbejde med medarbejderne udarbejde en handlingsplan for, hvorledes dette politiske krav kan opfyldes. Handlingsplanen forelægges ØU og KB senest ved møderne i maj 2018. Opfølgningen på direktionens tiltag følges nøje ved at øge hyppigheden af ”3-i-1”-målingerne. Liste T ønsker derfor at gennemføre målingerne minimum hvert år, så det bliver muligt at reagere og udvikle organisationen hurtigere og mere relevant for medarbejderne.

  For stemte:             4 (T)  

  Imod stemte:           9 (A+O+V+ Kenneth Gøtterup (C))

  Undlod at stemme:   2 (Jerrik Walløe (C) + Kathrine Tholstrup (C))

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At ØU’s anbefaling tages til efterretning.

  For stemte:             3 (C)

  Imod stemte:           10 (A+O+V + Peter Læssøe (T) + Ebbe Kyrø (T))

  Undlod at stemme:   2 (Asger Bastrup (T) + Ann Harnek (T))

  Faldet.

  Forslag fra AOV:

  At ØU får en status på opfølgning af trivselsundersøgelsens 4 temaer om 6-8 måneder.

  For stemte:             9 (A+O+V+ Kenneth Gøtterup (C))

  Imod stemte:                             

  Undlod at stemme:   6 (T+ Jerrik Walløe (C) + Kathrine Tholstrup (C))

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at ”3-i-1”- medarbejder og ledelsesmåling – gennemføres hvert år med henblik på at opnå en bedre opfølgning og hurtigere forandringer for medarbejdere og ledere.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen til KB jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er i efteråret 2017 gennemført en 3-i-1 Medarbejder- og ledelsesmåling i hele organisationen. Målingen omfatter arbejdspladsvurdering, trivsel og ledelse. Målingen er en del af de faste tilbagevendende HR-processer (LUS, MUS osv.).

  Denne sag giver en status på målingen med fokus på de tværgående temaer, der er udvalgt som indsatsområder frem mod næste måling i 2019. 

  Overordnet om målingen

  Målingen er gennemført efter samme koncept som i 2015, og konceptet er godkendt i Hoved-MED-udvalget (HMU) forud for begge målinger. Fastholdelse af konceptet giver mulighed for at følge udviklingen over tid, og det styrker organisationens udbytte, at der er en genkendelighed fra gang til gang.

  Overordnet set er det tilfredsstillende, at svarprocenten er øget fra 71 pct. i 2015 til 76 pct. i 2017. 

  Det væsentligste udbytte af målingen kommer fra den lokale indsats. På alle kommunens arbejdspladser har ledere og medarbejdere i fælleskab en lokal dialog omkring resultaterne af målingen samt formulering af en obligatorisk handleplan. Handleplanen kan indeholde både styrker og udfordringer, som den pågældende arbejdsplads vælger at arbejde videre med. 

  Resultaterne af 3-i-1 målingerne indgår desuden i alle lederudviklingssamtaler.

  Tværgående temaer

  Ved siden af de lokale indsatser har HMU fastlagt en række tværgående temaer, som organisationen vil arbejde med.

  Udover de fire konkrete temaer, som beskrives nedenfor, så er der et beredskab til løbende at støtte op om særlige indsatser på de enkelte arbejdspladser eller områder, hvis der opstår behov for det i arbejdet med resultatrapporterne.

  Alle temaerne vil blive udmøntet i konkrete indsatser i perioden frem mod næste 3-i-1 måling i 2019. Det vil ske med på baggrund af en tværgående dialog med inddragelse af MED-systemet.

  1. Bedre udbytte af MUS, LUS og 3-i-1 målinger.

  Der har over de seneste år været succes med at sikre, at der bliver gennemført LUS og MUS samt bliver udarbejdet handleplaner. Fx er andelen der har gennemført en LUS steget fra 28 pct. i 2015 til 72 pct. i 2017.

  Nu rettes fokus mod at styrke det udbytte som ledere og medarbejdere får af LUS, MUS og 3-i-1 måling. Det sker for at sikre, at kommunen får det bedst mulige udbytte af de ressourcer, der bruges på at gennemføre de tværgående HR-processer.

  2. Fortsat indsats for at styrke arbejdsglæde og konflikthåndtering

  På baggrund af 3-i-1 målingen i 2015 blev der iværksat en indsats i forhold til arbejdsglæde og konflikthåndtering. Det har givet en positiv udvikling frem til målingen i 2017. Der sættes fokus på at styrke og fortsætte denne udvikling med nye initiativer.

  3. Forebygge oplevelsen af stress og ubalance mellem tid og opgaver

  En relativ stor gruppe af medarbejdere har oplevet stress, der gør dem utilpasse eller at der er ubalance mellem tid og opgaver. Det undersøges nærmere, hvad der ligger til grund for oplevelsen, og der iværksættes handlinger til at arbejde positivt med dette.

  4. Fortsat indsats for at mindske mobning og chikane

  Hver enkelt tilfælde af mobning og chikane er alvorligt og skal håndteres lokalt. Der tilbydes særlig støtte fra Staben/HR til at håndtere disse tilfælde. Derudover iværksættes der en tværgående indsats på tværs af organisationen for at nedbringe antallet af tilfælde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 4
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Ændringsforslag fra C

  C forslår at afholde ØU kl. 7.00.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  At revideret mødekalender som udsendt til ØU inden mødet godkendes med præcisering af, at ØU starter kl. 17.00.(revideret mødekalender af 08.02.18 tilføjet som bilag 2).

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Ændringsforslag fra AVO:

  Skoleudvalget mødes torsdage kl. 17.00

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at flytte fremtidige BFKU møder til kl. 17.00.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T forslår at By-, Erhvervs- og Planudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

  Ændringerne i punktform:

  · Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.

  · By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).

  · Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

  Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

  Forslag til mødeplan 2018

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00.

  Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

  Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

  Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

  Intro ny KB:

  Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

  Miniseminar:

  I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

  Kattegat kursus ny KB

  Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

  Infomøde om budget

  Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Teknik og Miljø´18:

  KL afholder Teknik og Miljø´18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Genopretning af veje 2018
  Sagsid.: 17/3679

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  anlægsbudgettet på 3.988.000 kr. reduceres med lønudgiften til anlægssjakket på 800.000 kr., jf. KB´s tidligere beslutning.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet på 3.188.000 kr. i budget 2018, til genopretning af veje.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat kr. 3.988.000 til genopretning af veje 2018.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2018.

  Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 388.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

  Anlægssjakket blev etableret i 2015 indenfor rammerne af anlægsbudgettet til genopretning af veje, idet udgiften til anlægssjakket mere end oppebæres af besparelsen ved at undlade indkøb af eksterne entreprenørydelser. Dragør Kommune får mere for pengene og får løst andre opgaver.

  Som følge af Vej- og Gartnerafdelingens arbejde med supplerende nedgravning af jordkabler i 2018 planlægger administrationen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der kun skal foregå minimal eller ingen opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kirkevej strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej, på de 4 stikveje på Hvidtjørnen samt muligvis på Halvejen. Det sidste dog afhængigt af færdiggørelse af anlægsprojekter forinden ved Hollænderhallen.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejdet, således at de resterende strækninger med ca. 4 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2018. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en fortsættelse af omprioriteringen i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabel nedgravningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2019 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget. Afhængig af vintervejret og Vej- og Gartnerafdelingens øvrige anlægsopgaver i 2018 kan nogle af ovenstående strækninger muligvis indgå i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 3.988.000 kr. til genopretning af veje 2018 er afsat i anlægsbudget 2018.

  Anlægsbudgettet reduceres med 800.000 kr., der anvendes til finansiering af Vej- og Gartnerafdelingens drift af anlægssjakket (det sorte hold), jf. budgetforliget den 9. oktober 2014. Lønudgifterne til det sorte hold er i forbindelse med budget 2018 afsat under sektor 9 i driftsbudgettet. Budgettet omplaceres til Vej- og Gartnerafdelingen ved godkendelse af indstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 • 6
  Dragør Havn - Frigivelse til genopretning
  Sagsid.: 18/313

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af kajområdet og bassinkanter ved Dansesalen i Dragør Havn. Det drejer sig om 313.646 kr. som svarer til det afsatte beløb i budget 2016 til genopretning af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 313.646 kr. til at gennemføre renoveringen af Dansesalen i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet 2016 er der afsat 313.646 kr. til genopretning af Dragør Havn.

  Genopretningen er en løbende proces for renovering/genopretning af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2018 prioriteret renovering af kajområder og bassinkanter ved Dansesalen, beliggende i Gammel Havn.

  Renoveringen gennemføres forud for den foreslåede termin i tilstandsrapporten, som er udarbejdet af A1 Consult i 2016, da en udsættelse forudsætter løbende og bekostelig tilsyn og inspektion. Rapporten peger på at der er risiko for helt eller delvist konstruktionssvigt af broen hvilket i værste fald vil betyde at broen ikke kan benyttes før renoveringen er foretaget.

  Der er indhentet tilbud på renoveringen af Dansesalen og omkostningen er på 600.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningen på 600.000 kr. for renovering af Dansesalen dækkes delvis af havnens driftsbudget samt delvis af det beløb som er afsat i buddet 2016 til genopretning af Dragør Havn.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 7
  Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser
  Sagsid.: 18/272

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 12 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 600.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I disponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser i Dragør havn er stigende.

  I 2017 er der blevet brugt i størrelsesorden 900.000 kr. på etablering af 5 stk. nye bådepladser til større både samt 3 gæstepladser. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er ca. 1,3 mio. kr. tilbage af det afsatte beløb til nye bådepladser.

  Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af nye bådpladser i henholdsvis Gammel Havn og lystbådehavnen.

  I Gammel Havn anlægges der 12 nye bådpladser og i lystbådehavnen etableres der 20 nye pladser til gæstesejlere.

  Placering af bådpladser som er etableret i 2017 samt de nye bådpladser fremgår af kortbilag 1.

  Budget for etablering af nye bådpladser:

  Bådepladser i gammel havn:

  450.000 kr.

  Gæstepladser i ny havn:

  150.000 kr.

  I alt:

  600.000 kr.

  De nye bådpladser og gæstepladser vil kunne indbringe en samlet lejeindtægt på ca. 270.000 kr. pr. år pr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye pladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 2,5 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2018 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  I budget 2016 blev den forventet indtægt for havnen opskrevet med 1 mio. kr. pr. år. Indtægten for de nye bådpladser vil bidrage positivt hertil.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 8
  Udvikling af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter den videre udvikling af det vestlige byggefelt på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der for det nordøstlige hjørne af vestligt byggefelt (”byggefelt III”) udarbejdes en plan for, hvad der skal etableres af havnerelevante faciliteter, herunder værksteder, havnekontor og masteskur.

  2.

  at

  der for det nordvestlige hjørne af byggefeltet (”værftsgrunden”) igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, herunder f.eks. muligheden for kulturelle aktiviteter, mad-faciliteter og maritime værksteder.

  3.

  at

  der for det sydøstlige hjørne (”byggefelt II”) tages stilling til, om der a) skal igangsættes et udbud af grunden til pladskrævende havnerelateret erhverv, eller b) skal foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra T:

  1. Dragør Kommune inviterer til et borgermøde for at få ideer til fremtidig udnyttelse af hele det vestlige havneareal.

  2. Der igangsættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, havnekontor og mødested. Der fastlægges en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værftsgrunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018.

  For stemte:                                7 (C+T)        

  Imod stemte:                              8 (A O V)

  Undlod at stemme:            

  Faldet.

  Forslag fra AOV:

  - At der for det nordvestlige område (værftsgrunden) igangsættes en pro-ces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm.

  - At der for den nordøstlige del af feltet (byggefelt III) fremlægges et for-slag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.

  - At der sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værfts-grunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.

  -          At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   7 (C+T)

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Ændringsforslag fra A:

  AOV foreslår;

  -          At der for det nordvestlige område (værftsgrunden) igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm.

  -          At der for den nordøstlige del af feltet (byggefelt III) fremlægges et forslag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.

  -          At der sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værftsgrunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.

  -          At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at AOV vil udskyde en invitation af interessenter til at byde ind med ideer til et kommende Velkomstcenter/Kulturhus på den nuværende bådeværftsgrund. Liste T ønsker ikke at udleje til midlertidige formål, da det blot vil forhale fremtidig udvikling. Endvidere finder T det beklageligt, at havnekontor og evt. værksted ikke sammentænkes med Velkomstcentret/Kulturhuset, men ses som en løsrevet funktion.

  Liste T begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at beslutning om placering af nyt havnekontor afventer en beslutning om afdækning af mulige interessentgrupper til nyt Velkomstcenter/Kulturhus på havnen, da det muligvis kan indgå heri.

  For stemte:

  4 (O+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C

  C forslår at, ad 2 ændres således at Liste T forslag i sag nr. 12 følges:

  ”Forslag fra T: Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn

  Liste T foreslår, at der indkaldes til et møde med interessenter fra forskellige organisationer, som kan tænkes at have interesse i at være en del af et nyt Velkomstcenter/Kulturhus (arbejdstitel) på Dragør Havn. Mulige interessenter inviteres direkte, og der annonceres i Dragør Nyt. Alle kan på den måde få mulighed for at opridse deres ønsker for deltagelse i et fremtidigt multifunktionshus, så kommunalbestyrelsen har et grundlag af planlægge videre ud fra.”

  For stemte:

  5 (C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3b

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingen af Dragør Havn er beskrevet i en helhedsplan, der er udviklet som del af Kommuneplan 2009 og reguleret af lokalplan 70.

  Heri fastlægges rammerne for den fremtidige havneudvikling, og i årene 2014-2017 er der taget skridt til realisering af planen.

  Helhedsplanen tager udgangspunkt i to byggefelter, et vestligt og et østligt, som fremgår af vedlagte bilag. Der er indgået lejeaftaler for hele arealet i det østlige byggefelt, mens der for det vestlige felt pågår lejekontraktsforhandlinger om et mindre areal, der tænkes at skulle rumme Vækstmiljø Ny Skurby. Denne udgør ca. 850 kvm. i feltets sydvestlige hjørne.

  Det vestlige byggefelt kan opdeles i fire mindre arealer, heraf ét, det nordøstligste hjørne, som kan rumme havnens basale faciliteter, herunder havnekontor, masteskur og værksteder. Se overblik i bilaget.

  Her vil det være hensigtsmæssigt at skabe et overblik over, hvilke offentlige behov der er på havnen og hvor meget plads de vil optage.

  Tilbage står to områder, som kan allokeres til anden udvikling. Heraf udgøres det ene areal af det nuværende værft, som vil flytte til det vestlige byggefelt, når nye faciliteter er opført. Det tilbageværende areal ud mod parkeringspladsen kan benyttes til mere pladskrævende typer af erhverv, mens værftet og facaden ud mod kajen er henlagt til besøgsorienterede aktiviteter.

  På den gamle værftsgrund må det forventes, at et nyt udviklingsprojekt vil kræve en vis tidshorisont. Dels skal den nuværende lejer rømme området, og dels skal der tages stilling til den eksisterende bygningsmasse. Hertil kommer, at der muligvis skal tilvejebringes ekstern finansiering til området.

  For at undgå tomme bygninger og forfald, kan der derfor med fordel arbejdes med aktiviteter af et mere midlertidigt præg. Det kunne være lokale aktører inden for kultur, håndværk og gastronomi, men der kan også tænkes i midlertidige lejemål.

  Administrationen afventer en endelig opsigelse fra den nuværende lejer, men ønsker inden sommeren 2018 at præsentere et oplæg til, hvordan der hurtigst muligt skabes midlertidigt liv på matriklen. Oplægget vil tage udgangspunkt i en forudgående dialog med relevante aktører, samt i en afvejning af, hvad der fysisk er muligt.

  Sideløbende igangsættes en dialog om ønsker til anvendelsen af feltet på længere sigt.

  På den sydøstlige del af byggefeltet, der er allokeret til pladskrævende erhverv, vil der skulle ske en afklaring af, hvilke typer af aktiviteter, der skal gøres plads til på området. Der kan herefter ske udlejning, enten via et udbud eller via en målrettet dialog med relevante lejere og huslejefastsættelse af en valuar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 9
  Region Hovedstadens budgetovervejelser om buslinje 350S
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har budgetovervejelser om besparelser på den kollektive trafik. Heriblandt forslag om nedlæggelse af nuværende linje 350S.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Udvalget besluttede at udtale:

  Dragør kommune udtaler sin skarpeste modstand mod forslag om, at linje 350S (ny 250S i 2019) afkortes på strækningen Nørrebro St. – Dragør Stationsplads. Ved denne afkortning mister Dragørs borgere, og i særlig grad pendlere, deres mulighed for blot at have en rimelig mulighed for at benytte det kollektive trafiknet til og fra Dragør, da Dragør ikke betjenes af skinnebåren trafik, som f.eks. Metro, S-tog eller letbane.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovedstaden har ved møde hos Movia i december måned oplyst, at de har et tilpasningsbehov for deres udgifter i perioden 2018-2021. Blandt andet budgetovervejelser om deres finansiering af den kollektive trafik. Regionen har oplyst, at to af fire løsninger på budgetproblemerne involverer en nedlæggelse af den nuværende linje 350S (fremtidige linje 250S), så der ikke længere er en regional buslinje til/fra Dragør Kommune.

  Såfremt Region Hovedstaden beslutter sig for en af disse to løsninger, vil det betyde, at den eneste buslinje til/fra Dragør Kommune, som er en del af det strategiske busnet, vil forsvinde.

  I forbindelse med vedtagelsen i 2017 af Movias Trafikplan 2016 er linjen ellers besluttet omlagt fra nuværende linje 350S til en linje 250S som en del af Nyt Bynet 2019 ved MetroCityringens åbning. Den nye linje 250S forløber mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd St. med samme linjeføring som nuværende linje 350S mellem Dragør Stationsplads og Amagerbro St. og med ændret linjeføring ind gennem centrum København og til Bagsværd i stedet for som nu til Herlev/Ballerup.

  Såfremt Regionen vedtager at nedlægge linjen, kan dette ske fra 2019. Linjen er fortsat den mest benyttede buslinje til/fra Dragør og nedlæggelse af linjen vil medføre behov for erstatningsbusdrift til/fra og i Dragør Kommune for at håndtere det i så fald manglende kollektive trafiktilbud, herunder også den eneste natbusforbindelse til/fra Dragør Kommune.

  Ifølge det oplyste vil Region Hovedstaden holde informationsmøder for medlemmer af Regionsrådet i forhold til budgetanalyse mv. i januar måned. Endvidere vil Regionens forretningsudvalg i januar måned træffe beslutning om den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv trafik. I februar forventes Regionen at holde politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd. I marts drøfter regionens trafikudvalg trafikbestilling for 2019 og i april måned besluttes regionens trafikbestilling for 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Buslinje 350S er finansieret af Region Hovedstaden. Linjen er den mest benyttede buslinje til/fra Dragør.

  Da Region Hovedstaden fra 2016 overtog finansieringen af linje 350S fra Dragør Kommune beløb udgifterne for linjens drift i Dragør Kommune sig til ca. 5 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Region Hovedstaden orienterede om overvejelserne ved møde hos Movia i december måned. Region Hovedstaden planlægger politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd i februar 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 10
  Miljøtilsynsplan 2018-2021 for Dragør Kommune
  Sagsid.: 17/1967

  RESUMÉ:

  Miljøtilsynsplan 2018-21 for Dragør Kommune skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Miljøtilsynsplan 2018-21 for Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra T:

  At godkendelse af Miljøtilsynsplan udsættes indtil kommunalbestyrelsen har fået en gennemgang af planen med relevante medarbejdere fra Tårnby Kommune og der er gennemført en evaluering af indsatsen i 2017.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   3 (C)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At KB afholder temamøde om miljøtilsynsplan.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke vil afvente evaluering af arbejdet på miljøtilsynsområdet i 2017 inden man beslutter at godkende miljøtilsynsplanen for 2018-2021.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB. jf styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsynet på virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

  Tilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemstillinger samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder.

  Tilsynsplanen skal offentliggøres. Planen har været i 4 ugers høring frem til den 4. december 2107 og der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

  Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1519 af 07/12/2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til Miljøtilsynsplan år 2018 - 2021 for Dragør Kommune har jf. ovenfor været i 4 ugers høring frem til den 4. december 2017.

  Planen skal offentliggøres når den er godkendt

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 11
  Vedtægter for ældrerådet 2018-2021
  Sagsid.: 17/4189

  RESUMÉ:

  Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Ældrerådet har udarbejdet et udkast til vedtægter for 2018-2021 med udgangspunkt i de tidligere gældende vedtægter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedtægter for Ældrerådet 2017-2021 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra A:

  At Ældrerådets navn rettes i Ældrerådets vedtægter, fra ”Dragør Kommunes Ældreråd” til ”Ældrerådet i Dragør”.

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør Kommune er valgt oktober 2017 ved brevstemmevalg. Rådet består af fem medlemmer derudover er der valgt én stedfortræder. Ældrerådet har på det konstituerende møde den 3. november 2017 valgt formand og næstformand.

  Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Med udgangspunkt i vedtægterne for 2014-2017 har ældrerådet udarbejdet det vedlagte udkast til vedtægter 2018-2021 til politisk behandling.

  Ældrerådet er selvstyrende, hvorfor rådet selv fastsætter sin forretningsorden og tilrettelægger i videst muligt omfang selv arbejdet indenfor lovens rammer og de fastsatte vedtægter.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§30-33

  Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 12
  Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen i Museum Amager
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott til Museum Amagers bestyrelse overfor Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Museum Amagers vedtægternes § 10,stk.1 skal Kommunalbestyrelsen udpege i alt 2 medlemmer til Museum Amagers bestyrelse som besidder relevant professionel kompetence for museumsdrift.

  Museum Amager indstiller Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott, som de to ressourcepersoner, som skal sidde i Museum Amagers bestyrelse. Administrationen bakker op om dette.

  Indstillingen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra AOV - Analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole
  Sagsid.: 18/344

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra C:

  C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra T:

  At skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

  At der indhentes tilbud på rådgivning til processen, inden der gives bevilling.

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:   3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det grotesk, at AOV uden reel indsigt i beslutningsgrundlaget frigiver yderligere 250.000 kr. til undersøgelse af moderniseringsbehov på Dragør Skole "som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø" – når der allerede er bevilget 700.000 kr. til at gennemføre en analyse af et nyt 9. spor, hvor også Dragør Skole undersøges på "rummelighed ude og inde, plangrundlag, klassekvotienter, faglokaler og SFO, overordnet anlægs- og driftsøkonomi", samt "læringsmæssige og pædagogiske muligheder i lokalerne".

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  T genfremsatte forslaget fra SU:

  Liste T foreslår, at skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  C genfremsatte forslaget fra SU:

  C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

  For stemte:

  3 C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Anbefaling fra SU (3 forslag):

  AOV foreslår,

  Forslag 1 - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  Forslag 2 - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  Forslag 3 - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler. Socialdemokraterne der selv har bevilget kr. 700.000 burde være bekendt med dette.”

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Liste T foreslår, at skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (AOV)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

  For stemte:

  3 C+T)

  Imod stemte:

  3 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Kim Dupont (V))

  Faldet

  AOV foreslår,

  - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i en mail den 21. januar 2018 bedt om at få følgende sag på dagsorden:

  ”AOV foreslår,

  - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

  - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

  - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

 • 14
  Forslag fra AOV - Analyse af mulighederne for ejendomsoptimering
  Sagsid.: 18/375

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Forslag fra C:

  At sagen udsættes så forvaltningen over for ØU kan redegøre for, hvilke ejendomsudfordringer vi har og dermed kan sikre at analysebehovet nærmere defineres.

  For stemte:                                7 (C+T)        

  Imod stemte:                              8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:            

  Faldet.

  Forslag fra AOV:

  At administrationen gennemfører en analyse af mulighederne for ejendoms-optimering med ekstern bistand, således at analysen kan indgå i de politiske forhandlinger om budget 2019-2022.

  At analysen finansieres med en tillægsbevilling på 285.000 kr. fra kassen

  For stemte:                                8 (A+O+V)                      

  Imod stemte:                              7 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det relevant at gennemgå kommunens ejendomsportefølje, men ikke på grundlag af et 2 år gammelt tilbud, som den nye kommunalbestyrelse ikke har fået gennemgået. Da resultatet af analysen først skal indgå i budgetforhandlingerne, så er det muligt at gennemføre en relevant proces for kommunalbestyrelsen.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at sagen udsættes så forvaltningen over for ØU kan redegøre for, hvilke ejendomsudfordringer vi har og dermed kan sikre at analysebehovet nærmere defineres.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen bearbejder sagen og indhenter nye tilbud for gennemførelse af ejendomsoptimering.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslaget fra AOV

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  2 (C+Ebbe Kyrø (T))

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jfr. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 24. januar 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag fra AOV.

  · At administrationen gennemfører en analyse af mulighederne for ejendomsoptimering med ekstern bistand, således at analysen kan indgå i de politiske forhandlinger om budget 2019-2022.

  · At analysen finansieres med en tillægsbevilling på 285.000 kr. fra kassen.

  Motivation:

  I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det vedtaget at gennemføre en analyse af mulighederne for ejendomsoptimering, og der blev indhentet to eksterne tilbud på analysen – jf. lukkede bilag til ØU 11/2 2016. AOV ønsker at genstarte analysen med henblik på at undersøge mulighederne for at effektivisere kommunens anvendelse af bygninger og ejendomsdrift. Alle kommunens ejendomme indgår i analysen, men det vil være en politisk vurdering i budgetforhandlingerne hvilke af konsulenternes forslag, som der skal arbejdes videre med. Analysen finansieres som en tillægsbevilling fra kassen, fordi analysen forventes at kunne bidrage til en effektivisering på bygningsdrift i årene fremover således at midler til bygningsdrift omsættes til anden anvendelse inden for servicedriftsrammen. Effektiviseringskrav drøftes i budgetforhandlingerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

 • 15
  Meddelelse - Orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  Som en del af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning skal ejerkommunerne tage stilling til en af ARC udarbejdet plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Inden planen fremlægges, ses imidlertid behov for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor der indtil videre gives en status for processen. Stillingtagen til ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes derfor fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Til efterretning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

  Til efterretning.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejer­kommunerne i ARC (bilag 1).

  Kommunalbestyrelsen blev den 22. juni 2017 orienteret om status på det element i den politiske aftale, der vedrører strukturel tilpasning. Der blev i sagen redegjort for analysens resultater, som viste, at der ved en sammenlægning af ARC og CTR kunne opnås en bedre samlet økonomi end ved alternative modeller. Status var, at der afventedes en tilbagemelding fra Gentofte og Gladsaxe Kommuner, hvilket er uændret.

  Et andet element i aftalen vedrører en plan for genanvendelse og CO2-reduktion, som ARC skal udarbejde og fremlægge for ejerkommunerne senest den 1. marts 2018. Planen er en forudsætning for, at ARC kan vedblive med at importere affald til forbrænding efter januar 2020.

  I aftalen er det beskrevet, at Københavns Kommunes affald til Vestforbrænding søges overført til ARC fra 2026. Københavns Kommune har i den anledning været i dialog med Vestforbrænding, der betragter en overførsel som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Henvendelsen herom er modtaget efter, at ARC har fremsendt materiale til kommunerne vedrørende plan for genanvendelse og CO2-reduktion.

  På den baggrund ses der behov for at opdatere de økonomiske forudsætninger vedrørende ARC med henblik på, at der foreligger et retvisende grundlag for selskabets økonomi, inden der kan træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Det forventes, at der kan fremlægges en opdateret langtidsprognose vedrørende selskabets økonomi sammen med planen for genanvendelse og CO2-reduktion senest 1. maj 2018.

  Forvaltningens vurdering

  Det er Forvaltningen vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at behandling af ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion afventer opdatering af ARCs langtidsprognose, og at behandlingen derfor udskydes til maj, således at beslutning kan ske på et retvisende grundlag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget det 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-02-2018

  Der var ingen spørgsmål.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).