Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Kirstine Bak spørger: Hvorfor er Kommunalbestyrelsens dagsorden ikke i Dragør Nyt? Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et opmærksomhedspunkt vedr. hjemmeplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at A-skema for sygeplejeklinik indgår i kommende anlægsrevision, med henblik på eventuel fremrykning af investering til 2019.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag 2 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedr. status for hjemmeplejen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  1. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samt set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.     

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.     

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKU’s egen ramme.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2018.

  Bilag

 • 6
  1. budgetopfølgning 2019 på SUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået og der forventes overordnet at der er et opmærksomhedspunkt vedrørende en række eksterne tilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.     

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til eksterne tilbud vedrørende specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 13. maj 2019

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019

  Bilag

 • 7
  1. budgetopfølgning 2019 på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.     

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

   Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019

  Bilag

 • 8
  Frigivelse - Renovering af Hollænderhallen - Etape 3
  Sagsid.: 19/2245

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Hollænderhallen indvendigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 4.700.000 kr. til renoveringen af Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:    11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:   4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det urealistisk, at Dragør Kommune kan gennemføre et udbud, samt udføre projektet ”hen over sommeren og efteråret 2019”. Liste T ønsker derfor, at kommunen gennemfører en proces for udbuddet på baggrund af en prioritering af de anlæg, der er absolut nødvendige at gennemføre. Midlerne frigives først, når likviditetssituationen er ordentligt belyst.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, idet udvalget ønsker sagen yderligere belyst.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 blev der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 til renovering af Hollænderhallens facader samt indvendigt i idrætshallen.

  Renoveringen af Hollænderhallen er blevet delt op i 3 etaper og de første to etaper med renovering af Hollænderhallens facader er færdige.

  Etape 1 omfattede efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Etape 2 omfattede renovering af facaderne samt udskiftning af vinduer og døre på de omkringliggende lave bygninger samt biblioteksbygningen.

  I 2019 skal etape 3 af renoveringen gennemføres.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 3, omfatter etablering af vinduer fra cafeområdet og gangene ind til hallen, renovering af overflader, herunder vægge, lofter og gulve, i cafeområdet, gangene og idrætshallen samt vedligeholdelsesfrit akustikregulering på den øverste del af væggene i idrætshallen.

  Projektets 3. etape var på dialogmøde den 28. februar 2019 med alle foreningerne i Hollænderhallen. Omfanget af projektet blev præsenteret og foreningerne blev i den forbindelse opfordret til at komme med input til projektet enten via Halinspektøren eller Brugerrådet i Hollænderhallen.

  Brugerrådet har løbende været involveret og arbejder på nuværende tidspunkt med deres input til projektet.

  Administrationen udarbejder i samarbejde med Hollænderhallens Halinspektør og driftspersonale endeligt projekt og udbyder det.

  Udbuddet bliver udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører tilbydes at afgive tilbud på projektet

  Projektet forventes udført hen over sommeren og efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 4.500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til renovering af Hollænderhallen.

  Endvidere mangler der at blive frigivet 200.000 kr. som var afsat i anlægsbudgettet i 2016 til renovering af Hollænderhallen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 9
  Bedre forhold for kollektiv trafik Frigivelse
  Sagsid.: 19/2044

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2019 er afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik, som ønskes frigivet til opsætning af nedtællingsskærme ved stoppesteder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik 2019, og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  beløbet anvendes til indkøb og opsætning af nedtællingsskærme på 6 af kommunens stoppesteder

  3.

  at

  et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat en pulje til bedre forhold for kollektiv trafik på 100.000 kr. Administrationen foreslår, at beløbet frigives til opsætning af nedtællingsskærme (såkaldte countdown moduler) ved stoppesteder.

  Nedtællingsskærme giver alle borgere direkte adgang til liveopdaterede afgangstider, som er den mest nøjagtige og mest anvendelige trafikinformation, borgerne kan få. Skærmene programmeres til at vise, hvor mange minutter, der er til næste busafgang for de buslinjer, der betjener stoppestedet. En nedtællingsskærm koster opsat ca. 17.040 kr. Hvis der investeres i 6 stk., så beløber udgiften sig til ca. 102.240 kr.

  Dragør Kommune har i dag opsat nedtællingsskærme på 13 af kommunens mest benyttede stoppesteder for påstigere. Yderligere 6 nedtællingsskærme foreslås opsat på nogle af de mest benyttede stoppesteder, hvor der ikke er nedtællingsskærm i dag.

  Det er tale om følgende lokaliteter:

  - Stoppestedet Kongevejen på Stationsvej (nr. 768)

  - Stoppestedet Jægervej på Kirkevej (nr. 766)

  - Stoppestedet Dragør Centret på Kirkevej (nr. 778)

  - Stoppestedet D B Dirchsens Alle på Ndr Dragørvej (nr. 5471)

  - Stoppestedet A.P. Møllers Allé i erhvervsområdet på A.P. Møllers Allé (nr. 46676)

  - Stoppestedet Dragør Rådhus på Kirkevej (nr. 763)

  Alternativt kan det foreslås, at puljen på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik anvendes til etablering af mere cykeloverdækning ved et af kommunens knudepunkter, hvor der parkeres mange cykler for at komme videre med bussen. En 3 fags cykeloverdækning, som en af dem ved Krudthus 2 for enden af Møllevej koster opsat knap 100.000 kr.

  Der kan fx opsættes yderligere et 3 fags overdækket modul ved Krudthus 2 eller et supplerende ved stoppestedet på Englandsvej i Store Magleby. Eller et (hvis muligt) rundt overdækket modul ved stoppested på Ndr Dragørvej, hvor der i forvejen er placeret cykelstativer på pumpestationens areal (på HOFOR areal efter aftale).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 100.000 kr. til bedre forhold for kollektiv trafik er afsat i anlægsbudget 2019.

  Opsætning af 6 nedtællingsskærme beløber sig til ca. 102.240 kr.

  Et forventet merforbrug på ca. 2.240 kr. kan foreslås dækket af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har forespurgt Movia om anbefalinger. Movia anbefaler, at der etableres nedtællingsskærme på de mest betjente stoppesteder, som ikke i forvejen har denne facilitet. Realtidsinformation om næste bus er en af de mest efterspurgte faciliteter, når Movia spørger busbrugerne om, hvad der kan forbedre busrejsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 10
  Etablering af ekstra toiletter i SFO Tulipanen
  Sagsid.: 19/2257

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen samt om at fremrykke investering til udførelse af projektet i 2019 og give en tillægsbevilling hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal etableres 5 ekstra toiletter på St. Magleby Skole SFO Tulipanen, herunder at projektet i givet fald finasieres af anlægspuljen for renovering af skoletoiletter afsat i budget 2019-2022.

  2.

  at

  investering på 600.000 kr. for renovering af skoletoiletter fremrykkes til 2019 og at rådighedsbeløbet frigives.

  3.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skoletoiletter i budget 2023.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Præcisering af ad 1. Det er budget 2019-2022.

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udgår.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udføres en omstrukturering på SFO området i 2019. I den forbindelse, er det blevet besluttet, at der skal lukkes tre SFO´er. Derudover er det besluttet, at Sølyst SFO skal ombygges til vuggestue.

  Børnene fra de tre SFO´er som lukkes, skal fordeles på de resterende SFO`er, hvoraf ca. 50 børn skal til St. Magleby Skole SFO – Tulipanen.

  På St. Magleby Skole SFO – Tulipanen har de i forvejen 100 børn og der har i en længere periode været udfordringer med antallet af toiletter til børnene.

  SFO´en får dagligt klager fra forældre samt børn over de manglende toiletfaciliteter.

  I dag har børene på SFO´en mulighed for at benytte følgende toiletter:

  • 1 toilet på gangen ved SFO´en
  • 2 toiletter ved hovedindgangen til skolen
  • 2 toiletter på 1. sal men kun i følge med en voksen

  De resterende toiletter på skolen kan børnene ikke benytte uden en voksen går med, idet personalet på SFO`en har opsynspligt med børnene.

  Det betyder, at der realt set kun er 3 toiletter til 150 børn, hvilket svarer til at der er et toilet pr. 50 børn.

  Administrationen har på baggrund af dette, kigget på muligheden for at etablere flere toiletter i SFO´en. Administrationen vurderer, at det er muligt at etablere 5 ekstra toiletter som placeres i forlængelse af toilettet på gangen i SFO`en.

  I budget 2019 er der afsat 2.1 mio. kr. til ombygningsarbejderne i forbindelse med omstruktureringen. Udgifterne til etableringen af ekstra toiletter på SFO Tulipanen kan ikke indeholdes i denne pulje.

  Administrationen har modtaget et groft overslag på etablering af de ekstra toiletter og vurderer, at projektet kan udføres for inden for en ramme på 600.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019-22 afsat 3.000.000 kr. til renovering af skoletoiletter.

  Projektet kan finansieres inden for den samlede anlægsramme for 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 11
  Fremtidig organisering af biblioteket samt lokalarkiv
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvilken af de opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket,

  2.

  at

  Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen den foreslåede videre proces frem med endelig beslutning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad.1.

  Udvalget indstiller, at KB vedtager en model, der medfører, at lokalarkivaren bliver organiseret under museet, hvilket organiseres via en driftskontrakt, men med tæt kontakt til de frivillige. De frivillige får råderetten over visse lokaler på 1. salen på det Gl. Rådhus samt i stueetagen undtaget ”det store lokale”, der generelt stilles til rådighed for arrangementer og foreninger, herunder også lokalarkivet. Den reelle fordeling aftales med de frivillige til næste indstilling.

  Ad. 2.

  Udvalget tiltrådte indstillingen vedr. proces som indstillet af administrationen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Sagen taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV melder, at vi er sindede, at stemme for, at lokalarkivar fremover placeres på Museum Amager.

  En del af Det Gamle Rådhus stilles til rådighed for de frivilliges fortsatte arbejde, mens den øvrige del stilles til rådighed for andre aktiviteter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Vi anbefaler at repræsentanter for de frivillige og lokalarkivaren inviteres til dialog på maj mødet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 30.01.19 blev det besluttet, at nedenstående spørgsmål skulle belyses yderligere i forhold til den fremtidige placering af Dragør kommunes arkivalier, samt organisering af biblioteket.

  Denne sag belyser de stillede spørgsmål med henblik på, der kan træffes beslutning om hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket.

  De tidligere sager omhandlende biblioteket, lokalarkiv og Dragør Kommunes arkivalier, der blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 16. januar 2019 er vedhæftet denne sag som bilag.

  Ændringsforslag 1

  Det ønskes belyst, hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  Svar:

  Ja lokalarkivaren, de frivillige og biblioteket kan dele lokaler på Vestgrønningen. Der vil dog ikke være mulighed for samtidig at opbevare arkivalierne på Vestgrønningen, og det vil forudsætte en væsentlig reduktion af bibliotekets materialer og aktiviteter, der således i vidt omfang vil foregå med udgangspunkt i biblioteket i Hollænderhallen. Desuden vil der være behov for ombygning af Vestgrønningen for at rumme både, bibliotek, lokalarkivar og de frivillige.

  Når der kommer ny funktion i huset skal der tages hensyn til handicaplovgivningen, og da huset på Vestgrønningen er fredet kan handicaplovgivningen vanskeligt imødekommes og vil, hvis det kan lade sig gøre, være uforholdsmæssigt dyrt. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne mulighed.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Svar:

  Ja lokalarkivet med plads til frivillige og lokalarkivar kan rumme aktiviteter. Det forudsætter at store dele af arkivalierne placeres andre steder.

  Dette kunne eksempelvis være i rådhusets kælder, private udbydere eller andre kommuner. Der vil være udgifter forbundet med både flytning og opbevaring.

  Hvis det gamle rådhus skal rumme andre funktioner eller aktiviteter vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er 1. sal som anvendes til andre aktiviteter. Afhængigt af hvilke andre aktiviteter som huset skal rumme kan der muligvis også findes en mere fleksibel løsning, hvor de forskellige rum anvendes til flere formål. Hvis andre aktiviteter ikke indebærer en lejeindtægt vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det vedtagende budget.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Svar:

  Administrationen har rettet henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Et tættere samarbejde med Museum Amager om arbejdet med de historiske arkivalier vil kræve en driftsaftale, der kan rumme drift af lokalarkivet og arbejdsgiveransvar for lokalarkivaren samt koordinering af de frivillige. En sådan driftsaftale vil være lovlig, men driftsaftalen skal først forhandles og det er ikke givet at der kan opnås enighed mellem Museum Amager og Dragør Kommune.

  Museum Amagers bestyrelse har behandlet henvendelsen, og har tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde med Dragør Kommune i form af en driftsaftale.

  Museum Amagers bestyrelse tilkendegiver dog samtidigt at museet ikke kan rumme fysik plads til hverken arkivalierne eller de frivillige. Der skal således findes anden placering til såvel arkivalier som frivillige. Dette kan være forbundet med udgifter.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Afventer.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Dette er effektueret.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  Afventer.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  Se ovenstående belysning til ændringsforslag 2.

  Det vil være muligt, men ikke hensigtsmæssigt, at frigive stueetagen til andre formål, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er handicapadgang på Stationsvej og i særdeleshed ikke til 1. sal. Det vil være en udfordring for de frivillige og borgerne. Desuden kræver arbejdet med de lokale arkivalier, at de skal transporteres fra kælder til 1. sal. Administrationen kan således ikke anbefale denne mulighed.

  Administrationen foreslår, at den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er:

  1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med.
  2. Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.
  3. Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.
  4. Høring
  5. Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bygningen på Stationsvej 5 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, som fastlægger brugen til offentlige formål. Hvis bygningen skal rumme andre aktiviteter end offentlige formål kræver det en ændring af byplansvedtægten nr. 5.

  Nye funktioner i bygningen på Stationsvej vil endvidere kræve ombygning, for at gøre den handicapvenlig, hvilket vil medføre ekstra omkostninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019-2022 blev følgende aftalt:

  ”Effektiviseringen pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år”.

  Derudover er det i aftalen besluttet at

  ”Dragør kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år”.

  Endelig er det i aftalen besluttet at

  ”Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 i 2019 og efterfølgende år”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om etablering af privat institution i Dragør Menighedsbørnehave
  Sagsid.: 19/2261

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Ændringsforslag fra C og Liste T:

  C og Liste genfremsætter ændringsforslag fra ØU: C og T foreslår, at menighedsbørnehaven fortsætter som selvejende tilbud med samme vilkår som tidligere

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  C og T foreslår, at menighedsbørnehaven fortsætter som selvejende tilbud med samme vilkår som tidligere

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave. Driftsoverenskomsten ophører pr. 1. august 2019.

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  I ansøgningen dokumenterer Dragør Menighedsbørnehave, hvordan institutionen vil efterleve de krav, der fremgår af Dragør Kommunes kravspecifikation til private leverandører af dagtilbud.

  Administrationen har behandlet ansøgningen og vurderer, at den lever op til kravene.

  Vedlagt som bilag er ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave samt institutionens vedtægter, værdigrundlag, retningslinjer for venteliste/optagelse, bestyrelse samt pædagogiske læreplan.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud (vedlagt som bilag).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af midlertidig ordning om fritvalgsbevis under kommunens indkøbsordning
  Sagsid.: 19/2194

  RESUMÉ:

  Én af kommunens to fritvalgsleverandører til indkøbsordningen har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges derfor til godkendelse forslag om midlertidig ordning, hvor de berørte borgere kan tilbydes et fritvalgsbevis, indtil kommunen har valgt én eller flere nye leverandører til indkøbsordningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der indføres en midlertidig ordning med mulighed for at tilbyde fritvalgsbevis til de borgere, der i dag har valgt den private leverandør, der har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgere i Dragør Kommune, der er visiteret til indkøb, kan i dag under indkøbsordningen frit vælge mellem kommunens to fritvalgsleverandører på området - Egebjerg Købmandsgård og Møller Jensen A/S (Meny). 10 borgere har i dag Egebjerg Købmandsgård, som deres valgte leverandør, mens 35 borgere har Meny.

  Meny har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  Administrationen er derfor gået i gang med at finde mindst én ny fritvalgsleverandør under indkøbsordningen.

  Kommunen skal, som minimum, have to leverandører på området for at sikre det frie valg – eller tilbyde borgerne et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til, at den pågældende borger selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om efter servicelovens § 83. Et fritvalgsbevis har dermed karakter af en købsret til den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens § 83.

  Det daværende Social-, Børn- og Kulturudvalg har på møde den 19. februar 2013 besluttet, at leverandører af indkøbsordningen kan findes efter den såkaldte godkendelsesmodel. Dette blev besluttet med henblik på at sikre ensartethed i kommunes valg af fritvalgsleverandører.

  Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen offentliggør og annoncerer de prisbetingelser og kvalitetskrav, som kommunen har opstillet på området. Under godkendelsesmodellen er der dermed ikke en direkte konkurrence på prisen. De private leverandører, der byder ind på opgaven skal levere til de timepriser, som kommunen har beregnet ud fra kommunens egne langsigtede omkostninger ved at levere varer ud til borgerne. Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. Administrationen vil i forbindelse med annonceringen se på prisniveauet. Derudover har administrationen en generel opmærksomhed på de muligheder, der er på området med bestilling over nettet af varer og derigennem har administrationen fokus på, at ældre borgere understøttes til at benytte sig af denne mulighed. 

  Administrationen forventer først omkring september 2019 at have godkendt og indgået kontrakt med én eller flere nye fritvalgsleverandører under indkøbsordningen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der indføres en midlertidig ordning for de borgere, der i dag har Meny, som deres valgte leverandør. Den midlertidige ordning vil løbe frem til en eller flere nye fritvalgsleverandører er fundet. Ordningen vil omfatte, at de berørte borgere pr. 1. juli 2019 tilbydes enten at vælge Egebjerg Købmandsgård som leverandør eller modtage et fritvalgsbevis til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed til levering af varer.

  Kommunen kan i særlige tilfælde fratage borgeren retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis det vurderes, at borgeren ikke kan administrere ordningen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. I 2018 havde kommunen et forbrug på området på omkring 200.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 14
  Anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under 'En værdig ældrepleje' og 'Bedre bemanding i ældreplejen'
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under de statslige puljer "En værdig ældrepleje" og "Bedre bemanding i ældreplejen’.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’En værdig ældrepleje’.

  2.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.192.000 kr. i 2019 til puljen ’En værdig ældrepleje’. Dragør Kommune har derudover 1.041.737 kr. af ubrugte 2018-midler fra puljen, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019. 

  I 2019 har Dragør Kommune også fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.536.000 kr. til puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’. Her har kommunen 1.311.884 kr. af ubrugte 2018-midler, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet anmodning om overførsel af ubrugte 2018-midler, herunder en redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2019 (bilag).

  Udvalget har på møde den 3. december 2018 godkendt anvendelse af 2019-tilskud for de to puljer. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 for de to puljer.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen. Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 150.000 kr. til dette af de ubrugte 2018-puljemidler.  

  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Med henblik på at understøtte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen foreslår administrationen, at der afsættes 300.000 kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere i hjemmeplejen og på kommunens plejecenter. Fokus vil blandt andet være på kompetenceudvikling inden for demens, at skrive den gode besøgsplan og sårbehandling.

  • Mad og ernæring

  Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan fremtidssikre, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag.

  • Andet

  Under ’Andet’ foreslår administrationen, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan sætte fokus på at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag gennem anskaffelse af en bus.

  Derudover foreslår administrationen, at der ansøges om at afsætte 141.737 kr. af de ubrugte 2018-midler til projektledelse af de tiltag, der i regi af en værdig ældrepleje finder sted i 2019, særligt i forhold til ’Mad og ernæring’ og ’Andet’ i forhold til at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag.

  Endelig foreslår administrationen, at der afsættes 50.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til udarbejdelse af kommunens nye ældrepolitik, som værdighedspolitikken fremadrettet vil blive en aktiv del af.

  Bedre bemanding i ældreplejen

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes til: 

  • Bedre bemanding i hjemmeplejen

  At afsætte 576.884 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen.

  • Bedre bemanding på plejehjem

  At afsætte 725.000 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere på Omsorgscentret Enggården.

  • Administration mv. bedre bemanding

  At 10.000 kr. af de ubrugte 2018-midler under ’Administration’ overføres til 2019 og afsættes, som planlagt, til revision af puljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har henholdsvis 1.041.737 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’En værdig ældrepleje’ og 1.311.884 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Værdighedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 15
  Salg af Hovedgaden 29
  Sagsid.: 19/2124

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Hovedgaden 29 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Hovedgaden 29 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Procedureforslag fra C og Liste T:

  C og T foreslår at sagen med de forskellige forslag sendes i haste høring i St. Magleby bevaringsfond.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  At der foretages en ejendomsmæglervurdering af forventet salgspris, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om salg. Vurderingen bedes indeholde forventet salgspris til henholdsvis bolig og henholdsvis anden benyttelse inden for gældende lokalplan.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Liste T:

  Genfremsætter forslag fra ØU: Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Liste T:

  Administrationens indstilling ad 1: At det besluttes at udbyde ejendommen Hovedgaden 29 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Grunden sælges med størst muligt provenu * til privat boligbebyggelse med små boliger (gerne seniorbofællesskab / kollegiebyggeri) og en bebyggelsesprocent på min. 60 %.

  Højde og materialer mv. som krævet af den bevarende lokalplan for Store Magleby Landsby. Forvaltningen sikrer eventuel ændring i lokalplanen som lokalplantillæg.

  *, dog således, at Dragør Kommune frit kan vælge mellem de indkomne tilbud.

  Når der foreligger et konkret projektforslag fremsendes dette til høring i St. Magleby Bevaringsfond.

  For stemte:    8 (A+O+V)

  Imod stemte: 7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:    8 (A+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme: 3 (C)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Grunden sælges med størst muligt provenu til privat boligbebyggelse med små boliger (gerne seniorbofællesskab / kollegiebyggeri) og en bebyggelsesprocent på min. 60 %.

  Højde og materialer mv. som krævet af den bevarende lokalplan for Store Magleby Landsby. Forvaltningen sikrer eventuel ændring i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Hovedgadens SFO.

  Ejendommen er omfattet af den bevarende Lokalplan 42 for St. Magleby landsby, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen har en række detaljerede bestemmelser om såvel anvendelsen som bebyggelsens omfang og udformning.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 6.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger områdets anvendelse og bebyggelse til såvel boligformål, fælles anlæg som fx mindre butikker og institutioner, samt erhvervstyper, der kan indpasses uden gener for omgivelser mv.

  Ejendommens anvendelsesmuligheder er således brede, men ved salg til boligformål må der ikke ske ny, selvstændig ejendomsdannelse.

  Det betyder at den ca. 1600 m2 store grund ikke vil kunne udstykkes og der må alene være en bolig.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 16
  Salg af Høgevænget 5-7
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om salget af Høgevænget 5-7 skal iværksættes og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Høgevænget 5-7 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Ændringsforslag fra C:

  At der optages drøftelser med ministeriet om mulighed for dispensation til anvendelse af grunden til ejerboliger, før end der tages stilling til salg.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Liste T:

  Genfremsætter forslag fra ØU: Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Liste T:

  Administrationens indstilling ad 1: At det besluttes at udbyde ejendommen Høgevænget 5-7 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Salg af eksisterende bygning eller grund til institutionsformål i to etager med mulighed for helt eller delvist at udnytte 1. sal til liberalt erhverv, f.eks. lægehus. Forvaltningen sikrer eventuelle ændring ift. højde og anvendelse i lokalplanen som lokalplantillæg.

  *, dog således, at Dragør Kommune frit kan vælge mellem de indkomne tilbud.

  For stemte:    8 (A+O+V)

  Imod stemte: 7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:    8 (A+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme: 3 (C)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:

  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Salg af eksisterende bygning eller grund til institutionsformål i to etager med mulighed for helt eller delvist at udnytte 1. sal til liberalt erhverv, f.eks. lægehus. Forvaltningen sikrer eventuelle ændring ift. højde og anvendelse i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af børneinstitutionen Høgevænget.

  Høgevænget er omfattet af lokalplan 30 ” området i Sydstrandens Vængekvarter beliggende vest for Mågevænget”.

  Lokalplanens anvendelse er fastlagt til ”boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner)”.

  Dertil kommer, at lokalplanen specifikt anfører, at ændret anvendelse til boligformål eller andre støjfølsomme formål ikke må finde sted for den pågældende ejendom matr. nr. 2 n.

  Institutionen er imidlertid også omfattet af landsplandirektiv om støjgener fra lufthavnen i Kastrup.

  Det betyder at ejendommen alene kan sælges som institution (børneinstitution eller skole), men den kan ikke sælges til boligformål, da der i henhold til cirkulære om støjgener fra lufthavnen ikke må etableres flere boliger.

  Grunden er ca. 6300 m2 og lokalplanen har en bebyggelsesprocent på 25, svarende til en byggeret på ca. 1575 m2 Det vil således være muligt at bygge til, idet den samlede bygningsmasse i dag udgør 913 m2.

  En udnyttelse af tilbygningsmuligheden til institutionsformål vil udløse krav om støjisolering og såfremt anvendelsen ændres /intensiveres i forhold til den hidtidige brug må det forventes at der skal udføres miljøvurdering.

  Afhængigt af ny bebyggelses omfang og fremtræden i forhold til lokalområdet kan lokalplanlægning være hensigtsmæssig/nødvendig (planlovens bestemmelser om lokalplanpligt og lokalplanret).

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 17
  Salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/2156

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Jægervej 30 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer.
  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen belyser de planmæssige muligheder.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V:
  Ejendomsmægleren skal blandt andre muligheder undersøge: Grunden sælges med størst muligt provenu til privat boligbebyggelse med små boliger, gerne seniorbofællesskab og med en bebyggelsesprocent på min. 60 %.
  Tilladt højde i 2 hhv. 2,5 etages boligbyggeri. Forvaltningen sikrer eventuel ændring i lokalplanen som lokalplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Jægervejens SFO.

  Ejendommen er ikke omfattet af hverken lokalplan eller byplanvedtægt.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 4.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger, at anvendelsen fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner), og at bebyggelse til boligformål primært skal være åben, lav boligbebyggelse”.

  Grunden er 1716 m2 stor, og vil således kunne udstykkes før et udbud med henblik på salg af 2 parceller. Dette vil blive belyst senere når udbudsvilkårene skal godkendes.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 18
  Det forpligtigende samarbejde, bestilling 2020 - BEPU
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2020 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  • Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder
  • Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner
  • Naturgenopretning og naturprojekter
  • Tilsyn
  • Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 var på BEPU’s møde i april.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2020.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt 1.633.891 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 19
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SSAU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet og for genoptræning jf. delaftalerne 1A og 1B, børne- og voksensocialområdet jf. delaftalerne 4 og 5 samt delaftale 6 på beskæftigelses- og integrationsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1A.

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen af genoptræning – delaftale 1B.

  4.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestilling på det specialiserede børne- og voksenområdet – delaftale 4 og 5.

  5.

  at

  der foretages ændringer på bestilling på beskæftigelsesområdet – delaftale 6 – i forhold til ressourceforløb og flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1-5

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 1A: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02. Der har gennem årene været variationer på flere af de registrerede hovedområder, men samlet set ligger afvigelsen på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 1A vedrørende hjælpemidler.

  Delaftale 1B: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af genoptræning efter Sundhedslovens § 140, siden bestilling og budget blev tilpasset med virkning fra 2017.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

  I 2018 modtog 76 borgere fra Dragør Kommune genoptræning efter Servicelovens § 86. Dragør Kommune vil i 2020 afdække muligheder for yderligere hjemtagning af den del af træningsindsatsen efter § 86. stk. 1 og 2 som blev igangsat i 2017 og som relaterer sig til hverdagsrehabilitering efter § 83a.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlige ændringer i omfanget af indsatsen

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Administrationen foreslår derfor at der ændres i forhold til ressourceforløb hvor erfaringerne fra projekt ”Flere skal med” videreføres med fortsatte gode resultater, samt at der ændres i flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1A: Hjælpemidler er på i alt 3.800.436 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 1B: Genoptræning er på i alt 1.621.442 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Voksenområdet er på i alt 2.126.354 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Wiedergården er på i alt 1.925.370 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Beskæftigelsesområdet er på i alt 11.388.906 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Integrationsområdet er på i alt 1.029.655 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 20
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - BFKU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2. Yderligere betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen på børnehandicapområdet.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 21
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Ad. 1

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 13-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedforræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 13. maj 2019

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 22
  Udvidelse af antal forældrenævnsrepræsentanter til institutionssamrådet
  Sagsid.: 19/2190

  RESUMÉ:

  Forældrenævnet for 0-6 års området ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Forældrenævnets forslag om, at institutionernes bestyrelser på 0-6 års området kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådets møder.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-05-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefalet over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra Forældrenævnet for 0-6 års området i Dragør Kommune.

  Af henvendelsen fremgår det, at Forældrenævnet ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet, frem for én repræsentant pr. institutionstype, som det nuværende reglement foreskriver.

  På de seneste møder i Institutionssamrådet omhandlende henholdsvis ressourcetildelingsmodellen og rokaden på dagtilbudsområdet har bestyrelserne haft mulighed for at deltage med én repræsentant pr. institutionstype. Administrationen vurderer, at det har bidraget til en nuanceret dialog mellem politikere, ledere og forældre.  

  Administrationen bakker derfor op om Forældrenævnets forslag for at styrke dialogen i Institutionssamrådet. 

  Forældrenævnets henvendelse er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 23
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-05-2019

  Kirstine Bak spørger til sager om salg af ejendomme: Hvorfor forholder man sig ikke til arkitekturpolitikken og hvad er planen for implementering af denne? Borgmesteren svarer.