Skip navigationen

Referat

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) under punkt 1 og 2.

Pkt. 3 udgår som følge af beslutning fra ØU.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Indtræden i kommunalbestyrelsen og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 20/985

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til om betingelserne for at Ole H. Hansen kan indtræde i kommunalbestyrelsen, er opfyldt. Desuden skal A+O+V besætte de poster som Allan Holst tidligere har varetaget

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender, at betingelserne for at Ole H. Hansen indtræder i kommunalbestyrelsen fra og med den 1. april 2020, er opfyldt,
  2. at A+O+V besætter de poster Allan Holst tidligere har varetaget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  V fremsætter ændringsforslag: At Ole Hansen udpeges som medlem i BEPU, BFKU og ØU, men at vurdering af de øvrige poster rykkes til næste KB møde pga. den ekstraordinære situation omkring covid-19, hvor der dermed ikke har kunnet afholdes de fornødne møder.

  Godkendt. 

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst afgik ved døden fredag den 6. marts 2020.

  Det fremgår af den kommunale valglov § 104, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted. Ole H. Hansen er ifølge valgbogen den første på listen over stedfortrædere og indtræder, såfremt betingelserne er opfyldt, for Allan Holst.

  Det fremgår af styrelseslovens § 7, at når en næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Da det er valggruppe 1 (A+O+V) som har udpeget Allan Holst, er det samme gruppe som skal besætte følgende poster:

  1. Viceborgmester, Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget,

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, § 17 stk. 4-udvalg om infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, HOFOR Vand og Spildevand Holding, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Museum Amager, Grønt Råd.

  Suppleantposter:

  Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, KL-delegeret, KLs repræsentantskab, Politikredsrådet.

  Efter principperne i styrelseslovens § 15 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

  Administrationen anbefaler at kommunalbestyrelsen godkender, at betingelserne for at Ole H. Hansen indtræder i kommunalbestyrelsen fra og med den 1. april 2020, er opfyldt og at A+O+V besætter de poster Allan Holst tidligere har varetaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

 • 3
  Ny udvalgsstruktur
  Sagsid.: 20/859

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler politisk stillingtagen til om den nuværende udvalgsstruktur skal reduceres på baggrund af beslutning i kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der træffes beslutning om hvilke udvalg der eventuelt skal nedlægges,

  2. at der træffes beslutning om hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg i givet fald skal placeres i en ny struktur.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Udgår som følge af beslutning fra ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: At sagen udsættes til næste ØU.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020 blev det besluttet, at forvaltningen sideløbende forelægger sag om reducering af udvalgsstrukturen til et eller to stående udvalg.

  Hvert stående udvalg koster hvert år 323.568 kr. i vederlag til medlemmer og udvalgsformand. Udgifterne til BFKU er på 366.096 kr. da udvalget har flere medlemmer end de øvrige udvalg.

  Der ydes eftervederlag til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

  Eftervederlaget udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til en gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag. Eftervederlaget kan højst udgøre tre gange det sidst ydede månedlige vederlag.

  Beløbet skal fratrækkes en eventuel besparelse i indeværende år.

  Ændringer i udvalgsstrukturen forudsætter en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt kan behandles på de ordinære møder i kommunalbestyrelsen i april og maj 2020. Ny styrelsesvedtægt kan således træde i kraft den 1. juni 2020 og besparelsen er beregnet nedenfor med udgangspunkt i syv måneder i 2020 og fratrukket eftervederlag til udvalgsformænd.

  Udvalg

  Eventuel besparelse i 2020

  Eventuel besparelse i 2021

  BEPU

  139.752

  323.568

  SSAU

  139.752

  323.568

  SU

  139.752

  323.568

  BFKU

  164.560

  366.096

  Vederlaget for et udvalgsmedlem er årligt 21.264 kr. pr. udvalg.

  Ud over vederlaget vil der være afledte besparelser i form af sparet arbejdstid til servicering og forplejning m.v.

  Såfremt der er politisk ønske om en reduceret udvalgsstruktur anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om hvilke udvalg der skal nedlægges og hvor ansvarsområderne i de nedlagte udvalg skal placeres i en ny struktur.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

 • 4
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 5
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2019
  Sagsid.: 20/66

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til

  Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2019.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse: Strandparken og Engparken - Håndtering af Corona-situation i forhold til beboerdemokrati m.v.
  Sagsid.: 20/1074

  RESUMÉ:

  Boligselskaberne Strandparken og Engparken orienterer Dragør Kommune som tilsyn om, hvordan boligselskaberne håndterer situationen vedr. Corona og hvilke effekter håndteringen kan få for beboerdemokratiet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen fra boligselskaberne tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark som er forretningsfører for boligselskaberne Strandparken og Engparken i Dragør har fremsendt orientering til kommunen som tilsyn om, hvordan boligselskaberne ser sig nødsaget til at håndtere den helt ekstraordinære situation med Corona.

  Der orienteres om, at situationen kan få betydning for beboerdemokratiet.

  I Strandparken er alle fysiske beboermøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger aflyses i første omgang til og med 15. april 2020, da boligselskabet i videst muligt omfang ønsker at undgå far for smitte.

  Organisationsbestyrelsesmøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt byggeudvalgsmøder etc. aflyses i første omgang til og med d. 27. marts 2020.

  I forhold til de aflyste beboermøder betyder det, at organisationsbestyrelsen vil være det beboerdemokratiske organ, som vedtager de enkelte boligafdelingers budget og dermed det kommende regnskabsårs husleje.

  I forhold til valg af afdelingsbestyrelse, vil det gøre sig gældende, at valgperioden forlænges automatisk, indtil der kan afholdes afdelingsmøde med valg til afdelingsbestyrelsen. Hvis situationen bliver meget langstrakt kan det i yderste konsekvens komme på tale at forlænge valgperioden til næste ordinære beboermøde.

  Strandparken gør opmærksom på, at den valgte fremgangsmåde kan indebære brud på vedtægtsbestemte tidsfrister og forhold.

  Der er fortsat viceværtsbemanding i boligselskaberne, men muligheden for personlig kontakt er minimeret.

  Såfremt lejere i boligselskaberne får vanskelighed med at betale leje, har Boligkontoret Danmark enhed til rådighed hvor de pågældende lejere kan rette henvendelse til for nærmere råd og vejledning.

  Boligselskabet Engparken oplyser at følge samme retningslinjer som Strandparken, men da Engparkens generalforsamling først skal afholdes i maj 2020 er den ikke aflyst, så det vides ikke om situationen vil få indflydelse på beboerdemokratiet dér.

  Boligselskaberne orienterer kommunen i dens egenskab af tilsyn.

  Administrationen vurderer at den beskrevne håndtering fremstår relevant, den aktuelle og helt ekstraordinære situation taget i betragtning, og anbefaler derfor at orienteringen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 7
  BEPU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for samlet 997.026 kr. vedr. bygningsvedligeholdelse.

  2.

  at

  BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på i alt 341.309 kr. som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1

  For bygningsvedligeholdelse er der et samlet merforbrug på 997.026 kr. som skyldes akut vedligeholdelse på Rådhuset og øvrige bygninger. Set i lyset af det generelle vedligeholdelsesefterslæb på kommunens ejendomme indstilles, at BEPU godkender, at der ikke overføres merforbrug for bygningsvedligeholdelse fra 2019 til 2020, jf. bilag 1

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug, og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at mindreforbrug på BEPU’s område på i alt 341.309 kr. overføres til 2020. Overførelsen finansieres i lighed med de øvrige overførelser af den afsatte pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 8
  BFKU - Driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 387.767 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug på 306.608 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  BFKU godkender, at der ikke overføres merforbrug for Høgevænget.

  4.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 1.008.590 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at BFKU godkender, at det samlede merforbrug på Høgevænget er undtaget herfor som følge af lukningen af institutionen.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales på BFKU’s område overførsel af merforbrug på i alt 387.767 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr. jf. bilag 1.

  Derudover indstiller administrationen, at BFKU godkender overførsel af merforbrug på samlet 306.608 kr. over 2 pct. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører:

  Musikskolen:

  Mindreindtægt på 200.993 kr. kan henføres til færre indtægter end budgetteret i 2019 – og søges indhentet i 2020.

  Harevænget:

  Overførsel er fra 2018 er ikke indarbejdet fuldt ud; men søges indhentet i 2020 ved besparelser på driftsramme og løn.

  Børnehuset Halvvejen:

  Merudgift på løn søges indhentet i 2020 ved vakant stilling.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  • Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  • Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BFKU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 694.375 til kr. samt mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 9
  SSAU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 1.310.479 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSAU godkender, at der SSAU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug for Enggården og tandplejen for samlet 1.259.333 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSAU godkender, at der ikke overføres merforbrug for hjemme-pleje.

  4.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 168.534 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2+3+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at SSAU godkender, at samlede merforbrug på hjemmeplejen er undtaget herfor.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales På SSAU’s område overførsel af merforbrug på i alt 1.310.479 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 168.534 kr. jf. bilag 1

  Derudover indstiller administrationen, at SSAU godkender overførsel af merforbrug på samlet 219.552 kr. over 2 pct. samt 50 pct. af merforbruget udover 2 pct. for Enggården svarende til 1.039.781 kr. Hermed videreføres uændret princip for Enggården i forhold til overførsel af merforbrug fra 2018 til 2019. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører derudover:

  Tandplejen:

  Skyldes overvejende merudgifter til løn som søges indhentet i 2020

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/- 2 pct., jf. revideret økonomisk politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSAU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 2.569.812 til kr. samt mindreforbrug på i alt 168.534 kr.

  Mht. overførslen af merforbruget på Enggården, vil der i forbindelse med første budgetopfølgning bliver forelagt en 2 årig handleplan for indhentning af merforbruget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 10
  Skoleudvalg - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalget’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overfø-res merforbrug på 252.067 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalget’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overfø-res mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-03-2020

  Ændringsforslag fra A:

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+Helle Barth (V))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Kim Dupont (V))

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales på Skoleudvalgets’s område overførsel af merforbrug på i alt 252.067 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr. jf. bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på i alt 252.067 kr. samt mindreforbrug på i alt 1.559.563 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget, den 5. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 11
  ØU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØU’s områder.

  INDSTILLING:

  På ØUs område anbefales, at der ikke foretages overførsler af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020. Administrationen indstiller:

  · at ØU godkender, at der på ØU’s område ikke foretages overførsel af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter ændringsforslag: Ingen driftsmindreforbrug bliver overført til 2020 og merforbrug overføres som administrationen indstiller.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institu-tioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større akti-viteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderli-gere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  På ØU’s område anbefales endvidere, at der ikke foretages overførelse af nogen mindreforbrug mellem 2019 og 2020.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØU’s område er, at der ikke fo-retages overførelse af mindreforbrug på i alt 4.466.582 kr. mellem 2019 og 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020

  Bilag

 • 12
  Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020. Af restbudgettet på 14,7 mio. kr. søges om overførsel af 14,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 14,1 mio. kr. til 2020, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  V fremsætter ændringsforslag: At der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 13,1 mio.kr. til 2020, som finansieres af kassen:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  V fremsætter procedureforslag: Oversendes til budgetforhandlinger.

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører planlagte projekter som enten ikke er igangsat, afsluttet eller afregnet.

  Det korrigerede budget 2019 udgør 79,6 mio. kr. og heraf er der forbrug 65,0 mio. kr., som især kan henføres til

  · Kommunal svømmehal, 27,3 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansieret, 7,6 mio. kr.

  · Udearealer på skolerne, 6,9 mio. kr.

  · Modernisering af Hollænderhallen, 3,1 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik 2,9 mio. kr.

  · Genopretning af skoler, 2,7 mio. kr.

  Der søges om overførsel af 14,1 mio. kr. til 2020, mens de resterende 0,6 mio. kr. tilføres kassen.

  De væsentligste overførsler fra 2019 til 2020 er følgende: 

  · Projekt kystbeskyttelse, 2,8 mio. kr.

  · Digitaliseringspuljen, 1,8 mio. kr.

  · LED belysning i kommunens bygninger, 1,6 mio. kr.

  · Ny vejbelysning ESCO finansiering, 1,2 mio. kr.

  · Kommunal tandklinik, 1,0 mio. kr.

  Bilag 1 viser regnskabsresultaterne på enkelte anlægsprojekter i 2019 samt en specifikation af overførslerne til 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2020 på 14,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2019. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 13
  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2019
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages lån for 11.533.289 kr., dvs. at hele lånerammen for 2019 udnyttes,
  2. at der optages et fast forrentet lån.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Ad 1: Godkendt.

  V fremsætter ændringsforslag til ad 2: At der optages et lån med flexrente:

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens låneramme for 2019 er opgjort til 11.533.289 kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter på følgende områder:

  • Lyskilder og armaturer (ESCO)         6.385.913 kr.
  • Lån vedrørende ejendomsskatter    3.370.949 kr.
  • Havnen                           1.776.427 kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 40 mio. kr. Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet blev forelagt Kommunalbestyrelsen d. 27. februar 2020. Prognosen viser, at såfremt budget 2020 overholdes vil den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen udgøre 6,6, mio. kr. ultimo 2020 mio. kr. Såfremt merforbruget fra 2019 fortsætter med et niveau på 22. mio. kr. i 2020 vil den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre – 4,3 mio. kr., dvs. være negativ. I begge prognoser indgår den budgetterede låneoptagelse (se bilag)

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes låneoptagelse er budgetteret til 9,4 mio. kr. i 2019 til dækning af lån vedr. ejendomsskatter. Lånerammen vedr. ejendomsskatter er opgjort til 3,37 mio. kr. jf. ovenfor. Forskellen skyldes at der er indefrosset et lavere beløb på den nye ordning end budgetteret, samt at der har været en højere grad af indfrielse end en forventet. Der budgetteres ikke med låneoptagelse vedr. øvrige anlægsudgifter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020

  Bilag

 • 14
  Ansøgning om indretning af skole på Baggersmindelejren
  Sagsid.: 19/5176

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til, om det vil fremme en ansøgning om at indrette en (privat)skole på Fælledvej 132 – Baggersmindelejren, ved at udarbejde det nødvendige plangrundlag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles afslag på ansøgningen om en (landzone)tilladelse til indretning af en skole på op til 40 børn.

  2.

  at

  udvalget beslutter om der skal udarbejdes en lokalplan som muliggør indretningen af en byfunktion i form af en skole til 244 bør og 17 lærere i landzone, på Fælledvej 132.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Ad 1:

  Bortfalder, efter rådgivning fra advokat, idet det ikke er lovligt.

  Ad 2:

  Ændringsforslag fra C+V:

  At der udarbejdes en lokalplan.

  For stemte:

  6 (C+V)

  Imod stemte:

  9 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T:

  At der meddelelse afslag på at der udarbejdes en lokalplan.

  For stemte:

  9 (A+O+T)

  Imod stemte:

  6 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-03-2020

  Ad 1

  Bortfalder, efter rådgivning fra advokat, idet det ikke er lovligt. 

  Ad 2

  Ændringsforslag fra C+V

  At der udarbejdes en lokalplan.

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T

  At der meddelelse afslag på at der udarbejdes en lokalplan.

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ansøgningen

  Administrationen har modtaget en ansøgning om at ændre anvendelsen af 3-4 barakker på Baggersmindelejren – pavilloner (D), E, F og G – fra feriekoloni og institutionsformål, til privatskole i hverdagene og kursuscenter/feriekoloni i weekenderne og ferier.

  Ansøgerne oplyser, at bygningerne indtil forår 2019 har været anvendt i ugedagene til udflytterbørnehave til ca. 40 børn. Børnene er primært blevet transporteret til og fra stedet i bus, men forældre, som har afhentet børn på stedet samt personale, har kørt til stedet i bil.

  Ansøgernes ambition er at udvikle en ét-sporet skole fra 0.-9. klasse. I 0.-2. klasse vil der maks. være 20 elever i hver klasse, og i 3.-9. klasse vil der maks. være 24 elever i hver klasse. En fuld skole vil derfor maks. rumme 228 elever og ca. 17 ansatte. Ansøgerne ønsker dog at opstarte skolen med to indskolingsklasser, altså maks. 40 elever og 4 ansatte på to bygninger.

  Trafikbetjeningen skal ske på cykel og i bil via adgangsvejen på nabomatrikel og Fælledvej. Den primære trafikbelastning forventes at være i tidsrummet 7.40-8.00 og 13-17. Ansøgningsmaterialet viser 11 p-pladser, svarende til de eksisterende forhold.

  Landzonetilladelse

  Baggersmindelejren ligger i landzone. I landzone må der ikke ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. planlovens § 35. Anvendelsen af eksisterende tomme bygninger til skole er ikke omfattet af lovens undtagelser i §§ 36-37. Ansøgningen indebærer derfor i første omgang et ønske om en (landzone)tilladelse til at starte skolen.

  Ejendommen ligger i et område omfattet af cirkulære nr. 56 af 30.4.1997 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen, hvor der principielt ikke må meddelles tilladelse til indretning af støjfølsom anvendelse – skoleanvendelsen vurderes at være støjfølsom. Dog kan der i særlige tilfælde tillades indretning af støjfølsom anvendelse i støjkonsekvenszonen, hvis det sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A) i opholdsrum. Baggersmindelejren kan betragtes som et særligt tilfælde, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at bevare de historiske bygninger gennem en ny anvendelse. Dog er det er administrationens vurdering, at en midlertidig landzonetilladelse vil risikere at foregribe fremtidige afgørelser, herunder en forlængelse og/eller udvidelse af tilladelsen og en evt. af lokalplan.

  Ansøgerne anfører, at det ansøgte er eller kan sidestilles med en fortsættelse af anvendelsen som institution (udflytterbørnehave). I 1982 meddelte Hovedstadsrådet tilladelse til en mindre udvidelse af pavillon G, hvor anvendelsen af pavillon F og G til udflytterbørnehave omtales. Bagrunden for tilladelsen fra 1982 var en tilladelse fra 1978 til en fortsættelse af anvendelsen af Baggersmindelejren til udflytterbørnehave på fire lejr- og kursuspavilloner (D-E-F-G) til 16 børn og 2 vagter, eller 10 voksne (i hver pavillon). Tilladelsen blev ikke udnyttet for pavillonerne D-E og er derfor forældet ift. disse pavilloner, jf. planlovens § 56, stk. 2 og stk. 4. Det er den fortsatte anvendelse af pavillon F og G, med udvidelsen af 1982, som danner baggrund for hvad der kan betragtes som eksisterende lovlig anvendelse. Administrationen har rådgivet sig med en advokat som vurderer, at ansøger ikke har en umiddelbar ret til at indrette pavillonerne til skole. Allerede i startfasen vil anvendelsen af pavillonerne F og G til 40 børn overskride de tilladte 32 børn og ikke mindst medføre en væsentlig ændring af trafikken i området.

  Trafikforhold

  Ændringen af trafikken til Baggersmindelejren i hverdagene vil være markant. Umiddelbart, vil der på kort sigt skulle etableres en sikker krydsning af Fælledvej for bløde trafikanter samt udvidelse af den smalle eksisterende adgangsvej til lejren foruden iværksættelse af tiltag, der kan håndtere behovet for parkering/afsætning af børn. På længere sigt vil der skulle anlægges tilstrækkelige parkeringspladser til biler og cykler (på egen grund), udvides adgangsvejen (på fremmed mands grund) og sikres at der er tilstrækkelig belysning, anlægges svingbaner og torontoanlæg/trykreguleret signalregulering med fodgængerfelt (på offentlig vej), mv. Projektets realisering forudsætter en ekstern trafikalvurdering for at fastslå det fuldt udbyggede projekts trafikale konsekvenser.

  Lokalplan

  Baggersmindelejren er ikke lokalplanlagt, og den ansøgte skole med 228 elever og 17 ansatte vurderes at indebære en væsentlig intensivering af anvendelsen af ejendommen, som trafikalt medfører en væsentlig ændring af det bestående miljø. Derfor kan det ansøgte ikke sidestilles med den hidtidige anvendelse som udflytterbørnehave men vurderes at kræve en lokalplan. Advokaten vurderer også, at det ansøgte projekt er lokalplanpligtig.

  Baggersmindelejren er omfattet af Kommuneplanrammeområde 9.23, som udlægger området til fritids- og institutionsformål, herunder udflytterinstitution, feriekoloni, kursusformål, mv. Skole er en form for offentlig formål som ikke er i overensstemmelse med den gældende rammens mulige anvendelser, hvorfor kommunen ikke har pligt til at udarbejde en lokalplan for projektet, jf. planlovens § 13, stk. 3.

  Såfremt By-, Erhvervs- og Planudvalget ønsker at fremme anvendelsen af Baggersmindelejren til skole, bør dette ske gennem en lokalplan og –kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering (af trafikforholdene) for en fuld et-sporet skole og ikke gennem en midlertidig (landzone)tilladelse til opstartsfasen alene.

  Bemærk at Baggersmindelejren ligger i et område i Fingerplanen - Det øvrige hovedstadsområdes landområde og området uden for lufthavnen med særlige restriktioner på grund af støj - hvor der ikke må udlægges yderligere byzone. En skole er en byfunktion som hører til i byzone. Administrationen har ikke drøftet med staten risikoen for en evt. statslig veto mod en evt. landzonelokalplan til en isoleret skole i landzone, men risikoen er der, da en af de primære formål med planloven og Fingerplanen er at undgå byspredning.

  Ansøgningen har ikke været vurderet ift. byggeloven. Dette vil ske efter udvalget har taget stilling til om skoleprojektet skal fremmes.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, stk. 2 og 35, stk. 2 om lokalplanpligt i landzone.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt administrationen skal udarbejde en lokalplan, vil det ske på baggrund af en omprioritering af allerede igangsatte planer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Et evt. afslag skal meddeles til ansøger med begrundelse og klagevejledning.

  En evt. forslag til lokalplan og -kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering skal offentliggøres efter planlovens regler i § 24.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen direkte relation til Dragør Kommunes Skolepolitik, da politikken kun omfatter folkeskoler. Oprettelse af private skoler kan dog, afhængig af skolens profil, risikere at dræne folkeskolen fra såkaldte ressourcestærke elever, hvilket indirekte kan forringe folkeskolernes mulighed for at opnå den nationale målsætning om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  Hvis skoleprojektet ikke sikrer en sikker skolevej, vil ansøgningen også være i strid med kommunens målsætning om sikkert og smidig færdsel i trafikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 15
  Kvalitetsrapporter tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/4691

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2018/2019 skal godkendes, efter de har været i høring hos

  skolebestyrelserne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-03-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  En enigt udvalg ønsker at tale med skolelederne om en læsestrategi og kvalitetsrapporter m.v. på næste SU-møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporterne er et af Kommunalbestyrelsens styringsredskaber i forhold til de kommunale undervisningstilbud i Dragør Kommune. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

  Skoleudvalget besluttede den 16. januar at sende kvalitetsrapporterne i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden har været fra den 16. januar 2019 til 17. februar 2020. Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne af Dragør Skole og Nordstrandskolen. Der blev ikke modtaget noget høringssvar af skolebestyrelsen fra Store Magleby Skole. Udtalelser af skolebestyrelserne er tilføjet til sidst i vedlagte kvalitetsrapporter.

  Kvalitetsrapporten har tidligere været anvendt som en konkret resultatopfølgning på de fastsatte mål i forhold til faglige resultater og trivsel. Der er i den offentlige debat om udvikling af skoleområdet, og også her i Dragør, en stigende nysgerrighed på at anvende kvalitetsrapporten som andet og mere end dette. Det skyldes, at kvalitetsrapportens fokus på målbare resultater kan opleves som et fokus, der kun rammer en del af folkeskolens opgave, og kun målsætter en del af de aktiviteter og udviklinger, der foregår hver dag i skolerne.

  Som samlet skolevæsen er Afdelingen for Børn, Skole og Kultur og skoleledelserne derfor meget optaget af, hvordan kvalitetsrapporten kan komme til at fungere som et mere strategisk ledelses- og dialogværktøj til både det politiske og faglige arbejde med henblik på at sætte retning for udviklingen af kvaliteten af kommunens skoler. Vedlagte kvalitetsrapporter er derfor blevet til og skrevet i et samarbejde mellem skoleledelserne og Børn, Skole og Kulturafdelingen.

  Kvalitetsrapporterne følger op på de nationale og skolepolitiske mål, og skal samtidig danne grundlag for en videre lokal dialog om kvalitetsudviklingen af den enkelte skole.

  Alle tal i rapporterne kommer fra Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet og er obligatoriske i en kvalitetsrapport.

  Kvalitetsrapporten for 2019 består som i de forrige år af 4 publikationer:

  • En hovedrapport vedrørende elever i Dragør Kommune samlet
  • En lokal kvalitetsrapport for Dragør Skole
  • En lokal kvalitetsrapport for Store Magleby Skole
  • En lokal kvalitetsrapport for Nordstrandskolen

  Til kvalitetsrapporterne for hver af skolerne vedlægges yderligere et fortroligt bilag med opfølgning på de nationale tests for den enkelte skole.

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporterne af Kommunalbestyrelsen er den 31. marts.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbage fra høring i skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 16
  Kvalitetstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning 2020
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86, som en del af det forpligtende samarbejde. Delaftalerne i det forpligtende samarbejde er senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2019.

  Det fremgår af samlenotatet om ændringer i delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af det forpligtende samarbejde 2019, at Dragør Kommune følger det af Tårnby fastsatte serviceniveau med mindre Dragør har angivet andet i de konkrete delaftaler. Af delaftale 8 fremgår, at Dragør følger serviceniveauet i Tårnby på genoptræningsområdet.

  Udvalget forelægges Tårnby Kommunes kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning for 2020 til godkendelse. Kvalitetsstandarden blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalg i Tårnby Kommune den 16. december 2019 (bilag 1).

  Der er foretaget mindre ændringer siden udvalget sidst fik forelagt kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 på udvalgsmødet den 4. februar 2019. Ændringerne fremgår af bilag 2 og 3.

  Det er administrationens vurdering, at der er sket en præcisering af den faglige baggrund for træningen med henvisning til vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, samt at målgruppen og kvalitetsmålene fortsat er tilstrækkeligt beskrevet.

  Høring og inddragelse

  Der har ikke hidtil været en klar og strømlignet proces i samarbejdet med Tårnby i forhold til inddragelse og høring af relevante instanser i Dragør Kommune i den årlige revision af kvalitetsstandarden på området, og derfor er Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd ikke blevet hørt i revisionen af 2020 standarden.

  Administrationen vil i samarbejde med Tårnby Kommune arbejde på at tilrettelægge en proces, hvor Dragør Kommunes hørings- og inddragelsesproces indtænkes i den samlede revision af kvalitetsstandarderne for hhv. genoptræning og hjælpemidler fra 2021.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 86.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 17
  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygeplejen i Dragør Kommunes hjemmepleje
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. november 2019 gennemført tilsyn hos Hjemmesygeplejen. Sagen indeholder resultaterne fra tilsynsrapporten samt Hjemmesygeplejens handleplan udarbejdet som opfølgning på tilsynsrapportens konklusion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4, ’Høringssvar fra Ældrerådet’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 2. marts 2020.

  Som Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om i mail af 18. november 2019 fra Dragør Kommunes kommunaldirektør, har Styrelsen for Patientsikkerhed den 14. november 2019 gennemført et varslet planlagt tilsyn med Dragør Kommunes hjemmesygepleje.

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er et planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprøve.

  Tilsynets samlede vurdering efter tilsynsbesøget den 14. november 2019 i Dragør Kommunes hjemmepleje er, at hjemmeplejen indplaceres i kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

  Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på en drøftelse og gennemgang af sundhedsfaglige instrukser, gennemgang af medicinhåndtering og medicinopbevaring for fire patienter, journalgennemgang på seks patienter, interviews af ledere og personale med henblik på at vurdere de sundhedsfaglige forhold på behandlingsstedet.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var problemer med medicinhåndteringen, at der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet en række krav til Dragør Kommune herunder givet et påbud den 3. februar 2020.

  Kravene relaterer sig til en række målepunkter inden for journalhåndtering og medicinføring, og kan ses af tilsynsrapporten s.4-5. Tilsynsrapporten fremgår af bilag.

  Påbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsyn givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1 til Hjemmeplejen, Sundhedscenter Wiedergården om:

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks herfor fra dags dato,
  1. at sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for nyvisiterede patienter fra dags dato,
  1. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for alle patienter, der aktuelt er i behandling inden den 17. februar 2020, og
  1. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Påbuddet ophæves, når Styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

  Handleplan

  Efter tilsynsbesøget i november 2019 nedsatte ledelsen i Dragør Kommunes hjemmepleje et team af en sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter med henblik på sikring af korrekt journalføring og på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  I forhold til medicininstruksen er den udarbejdet og alle medarbejdere både kender og anvender den.

  Der er derudover indledt et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed som del af fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Alle nyhenviste borgere til sygeplejen starter op korrekt.

  På baggrund af den endelige rapport og især afgørelsen om påbuddet af 3. februar 2020, fremlægges hermed handleplan til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 18
  Afrapportering fra arbejdsgruppen om en turismestrategi
  Sagsid.: 20/971

  RESUMÉ:

  Der er nedsat en turismestrategigruppe, hvor Dragør Kommune har været med som observatør. Vedlagte bilag 1 og 2 er gruppens afrapportering på arbejdet med strategiske tiltag på turismeområdet. Afrapporteringen blev fremlagt på et velbesøgt borgermøde den 17. februar 2020 i Borgerforeningen.

  Gruppens arbejde forelægges med denne sag til kommunalbestyrelsen og kan bruges som oplæg til videre arbejde med en kommunal turismestrategi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at afrapporteringen tages til efterretning,
  1. at kommunalbestyrelsen beder administrationen udarbejde en sag til BEPU med forslag til at arbejde med en turismestrategi og organisering af en mere fokuseret turismeindsats.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Borgmesteren fremsætter ændringsforslag: At vi tager punkt 1. til efterretning og siger ja til punkt 2 med det supplement, at vi når samfundet er åbnet op igen, afholder et temamøde om status på turismen under COVID-19 og hvordan vi som kommune kan hjælpe turismen med de forudsætninger der pt. er.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I kommissoriet for arbejdsgruppen hed det, at ”Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til en turismestrategi i Dragør. Dette skal foreligge senest med udgangen af januar 2020. Herefter sendes det til kommunalbestyrelsen i Dragør, der kan anvende det som grundlag for Dragør Kommunes turismestrategi”.

  Ydermere blev det besluttet på BEPU-møde den 13. august 2019, at ”Udvalget ønsker temamøde i KB med deltagelse og oplæg fra Wonderful Copenhagen, med efterfølgende politisk behandling i udvalget”.

  Afrapporteringen fra den bredt sammensatte turismestrategigruppe tager udgangspunkt i en turistpersonas, en gennemgang af otte forskellige typer af turister, og giver en vurdering af deres betydning og potentiale for byen. Dette gør vurderingen af de forskellige typer turisters betydning på godt og ondt for Dragør til et godt strategisk pejlemærke ift. hvilken type af turismestrøm, der skal arbejdes for.

  I lyset af både bevaringen af den særegne kultur og natur i Dragør samt evt. kommende mulighed for at udnytte andre områder af kommunen til både aktivitets- og naturoplevelser, er det en fordel at udvikle en aktiv strategi for turismeområdet i Dragør kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 19
  Status på UNESCO-arbejdet
  Sagsid.: 16/44

  RESUMÉ:

  Siden Dragør kommune fik den gamle by og havn optaget på tentativlisten til UNESCOs verdensarv i juni 2018, har den lokale UNESCO-komité i samarbejde med Kulturstyrelsen arbejdet på at gøre Dragør klar til endeligt at ansøge om optagelse på den internationale verdensarvsliste. Ansøgningsmaterialet, der søges gjort klar til at blive indsendt i januar 2021, består af en nomineringsansøgning og en forvaltningsplan I denne sag præsenteres kommunalbestyrelsen for et resumé af de forhold, som forvaltningsplanen bør indeholde for at kunne honorere UNESCOs forventninger til, hvorledes der skal tages vare på arven.

  I kort form præsenteres 25 tiltag, som Dragør Kommune kan forholde sig til foreløbig mht. at planlægge og handle forvaltnings- og bevaringsmæssigt. Den samlede ansøgning vil blive fremlagt til endelig beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atkommunalbestyrelsen beder UNESCO-sekretariatet om at færdiggøre ansøgningen ud fra det foreliggende grundlag til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj 2020.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nomineringsansøgningen skal bestå af to dele; Den første del (bilag 1) præsenterer selve verdensarven, og der gøres grundigt rede for, hvorledes de enkelte elementer er bevaringsværdige og unikke. Herudfra vurderer UNESCO det bevaringsværdige. Den andel del redegør for, hvordan verdensarven tænkes forvaltet. En medfølgende mere detaljeret forvaltningsplan skal uddybe denne sidste del af ansøgningen. I ansøgningsperioden vil Dragør få besøg af en UNESCO-valuar, der besigtiger byen for at verificere forhold og udtryk.

  Både nomineringsansøgningen og forvaltningsplanen er den danske stats ansvar. Men mens fx verdensarven ”Jellingemonumenterne” i hovedsagen er et statsligt ansvarsområde, så er forvaltningsplanen for Dragør gamle by og havn i høj grad en plan for, hvorledes Dragør Kommune vil bevare og passe på verdensarven, da den udelukkende er privat- og kommunalt ejet. Udgangspunktet er, at det eksisterende plangrundlag for den gamle by er rigtig godt og dækkende. Der er områder, hvor der måske på sigt skal tilføjes eller ændres noget, men i det store og hele er plangrundlaget sikkert. Derudover er der andre forhold og sågar trusler imod den gamle by og havn, der skal planlægges handlinger angående for at kunne håndtere. Fx gælder det kystsikringen. Og det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke er nødvendigt, at handlingerne er udført; for UNESCO er det vigtige, at der ift. trusler er taget stilling, at der er lagt en plan, ikke at planen nødvendigvis er udført. 

  I notatet fra UNESCO-sekretariatet (bilag 2) er der listet fire temaer med en del indstillinger under hvert tema, 25 i alt, der skal foreligge stillingtagen til eller handlingsplaner for, og som er skelettet i forvaltningsplanen og den del af nomineringsansøgningen, der vedrører forvaltningen af verdensarven. Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om de anbefalinger sekretariatet indstiller, og som der på kommunalbestyrelsesmødet i maj vil være beslutningsindstillinger omkring. Det forventes, at indstillingspunkterne vil kunne grupperes og håndteres, således at ingen af indstillingerne er urealistiske at kunne forholde sig til praktisk på mødet i maj.

  De fire temaer i forvaltningsplanens trusselhåndtering er:

  1. fortsætte bevaringsindsatsen
  2. håndtering af turismen
  3. klimaudfordringer og truslen fra havet
  4. håndtering af udfordringer med trafik og parkering

  Ad 1:

  Udgangspunktet er som nævnt, at den eksisterende regulering er tilstrækkelig til at håndtere et øget pres for ombygninger og istandsættelser inden for nomineringsområdet. Men herudover er der behov for at arbejde på en styrkelse af håndhævelsen af lokalplaner og bygningsadministrationen, ikke mindst med indsats fra beboerne, ligesom der er behov for at arbejde på at styrke information og formidling om bevaring. På længere sigt må det overvejes at gennemføre nødvendige justeringer af de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter, hvor bestemmelserne evt. ikke er tidssvarende. Det vil ikke være alle indstillingerne fra sekretariatet, der kan realiseres umiddelbart. Og der kan være indstillinger, der ikke vil kunne findes flertal for, men som måske heller ikke er afgørende for ansøgningens succes. Der er således en del sammenfald mellem indstillingerne og det eksisterende planarbejde.

  Ad 2:

  Der er en øget turisme, og Dragør turistråds afrapportering giver et godt overblik over de udfordringer, der gør sig gældende på turistområdet. For at sikre at den øgede turisme bliver bæredygtig, er der behov for styring, så den kommer både beboere, erhvervene og turisterne selv til gavn – og samtidig sikrer det levende og autentiske kulturmiljø.

  Nye tiltag hænger delvis sammen med de nævnte tiltag i forbindelse med planlægningen, som tager sigte på at fastholde den karakteristiske byplan, arkitektur og byggeskik, der er Dragørs særlige oplevelsesvær-dier som seværdighed. Der er en del sammenfald mellem indstillingerne til forvaltningsplanen og de anbefalinger, der er givet i sammenhæng med turistrådets afrapportering. 

  Ad 3:

  Der er igangsat undersøgelser og projektering med udbud for at finde frem til den mest hensigtsmæssige beskyttelse af Dragør Kommunes kyststrækninger. Med Dragør gamle by og havn som international kulturarv er det afgørende, at både placering og udformning sker under hensyn til det historiske miljø og ikke bliver en hindring for brugen og oplevelsen af byen og havnen som en sammenhængende helhed. Dette fremgår også allerede af kystsikringsprojektet, og som sådan er der i den øjeblikkelige planlægning allerede inkorporeret meget af håndteringen vedr. trusselsbilledet fra havet og klimaet.

  Ad 4:

  Trafikken i Dragør er allerede en udfordring, og den bliver ikke mindre med en evt. UNESCO-udnævnelse og en derpå forventet stigende turisme. Parkeringsforbud i den gamle by kombineret med øget turisme skaber øgede parkeringsproblemer, og det er et mål at afbøde disse. Både i almindelige turismestrategiske og bevaringsmæssige overvejelser bør der under alle omstændigheder tænkes over tiltag til regulering. Igen er det vigtigt at pointere, at forholdene ikke nødvendigvis skal være løst, når ansøgningen indsendes, men det skal kunne påvises, at der er taget stilling til, hvorledes Dragør kommune vil forholde sig til udfordringen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 20
  Strandparken afd. 1 - ansøgning om låneomlægning
  Sagsid.: 20/782

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til at omlægge et lån på 8.517.000 Kr. til et lån på 7.803.000 til en lavere ydelse.

  Kommunen skal som tilsyn godkende pantebrevsudstedelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes at der udstedes pantebrev for nyt lån i forbindelse med at Strandparken afd. 1 omlægger et eksisterende lån som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge et eksisterende lån på 8.517.000 til et nyt lån på 7.803.000 med en lavere ydelse.

  I henhold til reglerne i almenboliglovgivningen skal Kommunalbestyrelsen som tilsyn godkende pantebrevsudstedelse i fast ejendom som tilhører en almen boligorganisation.

  Da dispositionen er til fordel for boligselskabet anbefaler administrationen, at pantebrevsudstedelsen godkendes.

  Der er tidligere meddelt godkendelse i lignende sager for såvel øvrige afdelinger i Strandparken som Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 1. april 2020.

  Bilag

 • 21
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

  Der var ingen spørgsmål.