Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Uffe Partoza Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. budgetopfølgning 2020 på SU's område
  Sagsid.: 20/1889

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj blev 1. budgetopfølgning for fagområderne fremlagt til godkendelse. Således blev budgettet på SU’s område også gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio.kr. Kommunalbestyrelsen vedtog ændringsforslaget: ”At beslutningen vedrørende kompenserende tiltag i form af besparelser samt tilførsler for SU´s område udskydes til Økonomiudvalgsmødet d. 18. juni 2020.” Denne sag lægger op til denne beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med den foreslåede konkrete løsning til kompenserende tiltag

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  AOTV fremsætter ændringsforlag: AOTV tager sagen til efterretning med den bemærkning, at skolerne allerede har hentet 2 mio. kr. i besparelser på vakante lederstillinger i 2020, og at beslutningen derfor ikke får direkte konsekvenser for eleverne. Der er i øvrigt 950.000 kr. på vej til Dragør Kommunes skoler fra finanslovens pulje til løft af folkeskolen, og skolerne bliver kompenseret for corona-udgifter med 520.000 kroner

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den oprindelige sagsfremstilling på kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj tilkendegav, at der på SU’s område ved 1. budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes ingen budgetafvigelse pt. på den del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4), der ligger under SU. Merforbruget er overordnet set placeret på skoleområdet. Merforbruget skyldes dels merudgifter til specialundervisning (4,5 mio.kr.), og dette er i mellemtiden vokset med yderligere ca. 200.000 kr., Fællesudgifter skolevæsen (0,8 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.) samt merforbrug på befordring af elever (0,1 mio.kr.) Der er forudsat kompenserende mindreforbrug på skolerne for samlet -2,0 mio.kr. og inden for området i øvrigt for -0,4 mio.kr.

  På Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. maj blev der stillet spørgsmål til mulighederne for skolernes medfinansiering af 2 mio. kr. som en del dækningen af merudgiften på specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgning efter april på SU’s område. Derfor blev forvaltningen bedt om at komme med uddybende gennemgang af budgettet på området samt årsagerne til merforbruget samt foreslå konkret placering af kompenserende tiltag før opfølgningen kunne tages til efterretning.

  Da resultatet af første budgetopfølgning blev kendt, blev det på daværende tidspunkt besluttet i direktionen, at for at fastholde måltallet for merforbruget på 22,5 mio. kr., der skulle findes kompenserende tiltag for at dække, skulle det øgede merforbrug på ca. 2 mio. kr. dækkes af skolerne. Dette blev meldt ud til skolerne ifm. forberedelsen af sagen om det reviderede budget 2020, og skolerne har bl.a. ved at holde vakante lederstillinger ubesatte forberedt sig på denne medfinansiering.

  Som konkret løsning ift. medfinansiering af merforbruget anbefales det, at det er på ledelse på skolerne, at de kompenserende -2,0 mio. kr. skal findes fordelt efter sædvanlig fordelingsnøgle på hhv. 750.000 og 500.000 for 3- og 2-sporet skoler. Da stillingerne holdes vakante i 2020, vil midlerne således være uforbrugte ift. til de tildelte budgetmidler til administration og ledelse på skolerne.

  Som bilag til denne sag er lagt hhv. sag og bilag fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. maj, (bilag 3, 4 og 5), men samtidig er der ydermere lavet en supplerende sagsfremstilling samt et mere grundigt økonomibilag, omfattende gennemgang af de centrale udgifter på skoleområdet til fx specialundervisning, der viser, at forbrugsprocenten for skoleområdet ikke nødvendigvis er retvisende måned for måned, fordi periodiseringer og betalinger falder ujævnt over et år. Derfor er det forventede resultat og regnskabet fra året før de bedste rettesnore for prognose for området.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vakante lederstillinger betyder mindre ledelse med de følgevirkninger, dette kan medføre.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 4
  Månedsopfølgning - status efter april 2020
  Sagsid.: 20/1195

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal blev Kommunalbestyrelsen orienteret om et forventet merforbrug på 22,5 mio.kr. og i forbindelse hermed samtidig forelagt sag med kompenserende besparelser med henblik på budgetoverholdelse (KB 28. maj/8). Kommunalbestyrelsens behandling af denne sag er indeholdt i vedlagte opdaterede status på forventet regnskab efter april 2020. Der er endnu ikke truffet afgørelse om placering af midler fra besparelserne til dækning af det forventede merforbrug på skoleområdet.

  I bilag 1 er status efter april 2020 opgjort og forventet regnskab er opdateret for de enkelte sektorer. Den samlede afvigelse efter april er 6,9 mio.kr, og fordelt på sektorer som vist i tabellen nedenfor.

  Januar 2020

  Februar 2020

  Marts 2020

  BOF1

  April 2020

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Sektor 2, Plan og Teknik

  0,2

  0,0

  0,0

  0,0

  Sektor 3, Skoler

  4,3

  4,3

  4,4

  6,4

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  -0,7

  -0,7

  -1,2

  -0,6

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  2,8

  2,8

  2,6

  0,0

  Sektor 6, Borger og Social

  1,9

  1,0

  4,4

  0,8

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  14,7

  14,7

  12,3

  2,8

  Sektor 9, Forvaltning

  -0,7

  0,5

  0,5

  -2,0

  (sparet løn sfa. ansættelsesstop)

  -0,5

  -0,5

  I alt

  22,3

  22,5

  22,5

  6,9

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer samt aftalte kompenserende tiltag eller opmærksomhedspunkter for de enkelte sektorområder.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab og herunder aftalte kompenserende tiltag er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

  Med månedsopfølgningen er ligeledes vedlagt en opdateret likviditetsopgørelse.

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde pr. 01. juni 2020 13,5 mio. kr.

  Prognosen for likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31.12.2020 udgør 19,2 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Dragør Skole - Nyt tag
  Sagsid.: 20/1743

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af 2.6 mio. kr. til udskiftning af taget på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2.6 mio. kr. til udskiftning af tag på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  AOTV fremsætter suppleringsforslag:

  AOTV foreslår, at følgende ting gennemføres på kort sigt – med fokus på igangsætning i indeværende år:

  Udskiftning/renovering af vinduer 2.4 mio. kr.

  Renovering af skoletoiletter 1.9 mio. kr.

  Den samlede anlægssum frigives og finansieres via kassen med udgangspunkt i de midler kommunen netop har hjemtaget i relation til indefrosne ejendomsskatter og en mulig lånefinansiering via lånebekendtgørelsen.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefaling fra BEPU med den præcisering fra AOTV, at renovering af Dragør Skole skal ske på kort sigt – og ikke – som det fremgår af sagsfremstillingen – ”over en årrække”, jf. politisk aftale mellem AOTV.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 30. april 2020, at der skulle afsættes 10 mio. kr. over en årrække til renovering af Dragør Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at 2.6 mio. kr. af de i alt 10. mio. kr. skulle afsættes i 2020.

  På Dragør Skole arbejdes der på nuværende tidpunkt på 2 projekter.

  Det ene projekt omhandler udearealerne (skolegården) som forventes at blive udført i sommerferien.

  Det andet projekt er en læringstrappe ved den grå skole herunder renovering af toiletter i bygningen, som forventes at blive udført umiddelbart efter sommerferien.

  I 2019 har der været problemer med taget på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen. Taget er mere end 100 år gammelt og fremstår nedslidt. Det er utæt, og der forekommer skimmel i bygningen som følge heraf.

  Administrationen har fået udarbejdet overslag på udskiftning af taget samt skimmelsanering af de to berørte klasselokaler.

  I henhold til overslaget, vil det stort set være muligt at udskifte taget inden for rammen på de 2.6 mio. kr. Oversalg er vedhæftet som bilag.

  Administrationen anbefaler, at taget på den ældre røde bygning udskiftes. Dermed sikres det, at der ikke sker yderligere skade på bygningen grundet det utætte tag samt at de to berørte klasselokaler igen kan anvendes. På baggrund af dialog med skolen vurderes det, at undervisningen kan gennemføres imens udskiftningen finder sted.

  Projektet udbydes i henhold til udbudsloven til 3 bydende.

  Tidsplan for projektet ser således ud, forudsat at pengene frigives i juni:

  Udarbejdelse af udbudsmateriale samt udbud - juli

  Besigtigelse med de bydende - medio august

  Udførelse fra primo september til ultimo november

  Administrationen vil efter sommerferien udarbejde forslag til hvordan de resterende 7.4 mio. kr. kan prioriteres over en årrække til renovering af Dragør Skole.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs – og planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalgt den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 6
  ARC - Lån og vedtægtsændring til biogasløsning og sorteringsanlæg
  Sagsid.: 20/1537

  RESUMÉ:

  I forlængelse af beslutninger om etablering af anlæg til forbehandling til biogas og anlæg til sortering af restaffald har I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og låneoptagelse. Vedtægtsændringen overdrager kompetencen til at etablere og udføre aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg til ARC. ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning foreslås udvidet til at omfatte udsortering af papir, pap og fødevarekartoner fra restaffald, hvilket kan ske inden for den afsatte låneramme. Godkendelsen af ARCs låneoptagelse belaster ikke kommunens låneramme og skal ske i henhold til selskabets vedtægter. ARCs plan for biogasløsning og anlæg til sortering af restaffald er del af en samlet aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem de 5 ejerkommuner i ARC.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag om ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen, godkendes,

  2. at ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald, og

  3. at ARCs optagelse af lån på op til 250 mio.kr til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald, godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Dragør siger ja med forbehold for, at det ligger inden for den politisk aftale - det vil sige at investeringen ikke gennemføres - hvis det ikke er foreneligt med regeringens beslutning.

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB, BEPU forslår at ARC inviteres til at deltager i kommende teamamøde i KB-regi.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC skal etablere et anlæg til forbehandling af bioaffald og et anlæg til sortering af restaffald. Det sker i forlængelse af plan for genanvendelse og CO2-reduktion fremsendt den 7. december 2017. se bilag 1. Planen blev

  tiltrådt af de fem ejerkommuners kommunalbestyrelser i hhv. juni 2018 og november/december 2019.Dragør Kommunalbestyrelsen godkendte de to sager hhv på mødet den 21. juni 2018 og 21. november 2019.

  På baggrund af ejerkommunernes beslutning har ARC igangsat en proces med ændring af vedtægterne. Ændringen medfører en kompetenceoverdragelse af behandlingen af bioaffald, der er indsamlet

  gennem kommunens ordning for husholdningsaffald m.v. til ARC, hvilket er vurderet at være nødvendig.

  I henhold til § 19 i ARCs vedtægt kræver vedtægtsændringer vedtagelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens samtykke.

  Ankestyrelsen, som er den kompetente myndighed, har efter ARCs anmodning meddelt forhåndsgodkendelse til den foreslåede ændring. Forslaget til vedtægtsændringen fremsendes på den baggrund til

  godkendelse i Borgerrepræsentationen med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2021. Ikrafttrædelsen forudsætter, at Ankestyrelsens endelige godkendelse foreligger.

  Bestyrelsessag om vedtægtsændring, tilhørende advokatnotat og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse vedlægges i bilag 2.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 250 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til finansiering af investeringer i

  anlæg til forbehandling af bioaffald og anlæg til sortering af restaffald.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor

  forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1.

  januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 250 mio. kr.

  166,5

  40,4

  5,6

  16,7

  20,8

  I alt

  644.842

  100,0%

  250,0

  Mens lånerammen for anlæg til forbehandling af bioaffald svarer til den økonomiske ramme på ca. 62 mio. kr., som indgik i grundlaget for den kommunale godkendelse, foreslås en justering af anlæg til sortering

  af restaffald, så det inkluderer sortering af papir, pap og fødevarekartoner. Dette er en udvidelse i forhold til den tidligere vedtagne plan for genanvendelse og CO2-reduktion, hvor sorteringsanlægget til

  restaffald alene vedrørte udsortering af plast og metal. Med mulighederne for yderligere udsortering af materialer udgør lånebehovet til sortering ca. 188 mio. kr. Forslaget svarer samlet set til det beløb på i

  alt 250 mio. kr., som blev afsat til planen i henhold til ejerkommunernes tillægsaftale pr. 13. juni 2016.se bilag 3.

  Der er i vedlagte bilag redegjort særskilt for forslaget om yderligere sortering, budgetoverslag for anlægsprojekter og overordnet tidsplan.

  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til de to formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af etableringen af forbehandlingsanlægget

  og sorteringsanlægget til restaffald vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.

  Bech-Bruuns notat vedlægges. Se bilag 2.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes kommunaldirektører og embedsmænd om projektet.

  Regeringen har den 18. maj 2020 offentliggjort et udspil om en grøn affaldssektor som en del af oplægget til forhandlinger om den kommende klimahandlingsplan i Folketinget. Regeringen har blandt andet tilkendegivet, at kommunerne skal udbyde behandlingen af de genanvendelige fraktioner. Forhandlingerne om klimahandlingsplanen er ikke afsluttet og den endelige udformning af kommende lovgivning udestår. På den baggrund tages der forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlingerne.

  Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerepræsentationens godkendelse af ARCs lånoptagelse og vedtægtsændringer foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 5,6 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Etablering af fælles biogasløsning og supplerende sorteringsanlæg er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 7
  ARC - Lån til indsamlingsfaciliteter på Parkstien
  Sagsid.: 20/1535

  RESUMÉ:

  Ejerkommunerne i ARC har i maj 2018 godkendt at ARC kan varetage indsamlingen af affald i Københavns Kommune i takt med at kontrakterne udløber. Etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf. vedtægten for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 130 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019.

  ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. ARCs hjemtagelse planlægges bl.a. at ske ved etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien i Valby.

  Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet. Det fremgår af aftalen pr. 3. oktober 2018, som vedlægges i bilag 1, at Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 130 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til etablering af indsamlingsfaciliteter

  på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog

  alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 130 mio. kr.

  86,6

  21,0

  2,9

  8,7

  10,8

  I alt

  644.842

  100,0%

  130.0

  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg

  til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns

  Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme. Bech-Bruuns notat vedlægges.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om projektet.

  Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens godkendelse af ARCs lånoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 2,9 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet er i overensstemmelse med ejeraftalen indgået mellem kommunerne i ARC.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 8
  ARC - Lån til udvidelse af Dragør Genbrugsplads
  Sagsid.: 20/1534

  RESUMÉ:

  ARC bestyrelsen har besluttet at Dragør genbrugsplads skal udvides og der skal etableres nyt mandskabshus. Projektet skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf vedtægterne for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 14 mio. kr. til udvidelse af Dragør genbrugsplads.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARC har med brev af 20. april 2020 fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptagelse til udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

  Dragør Genbrugsplads har haft den nuværende størrelse og placering på Bachersmindevej 15 siden 2005. Mandskabsrummet er flyttet med fra en tidligere placering og er mere end 20 år gammelt. OKA-

  (Olie, Kemikalie Affald) og elektronikbygningerne er begge ca. 15 år gamle.

  Alle bygninger er nedslidte og utidssvarende (begyndende tæringer, lugtgener fra kloak, dårlige omklædnings- og badeforhold for personalet mm.). Derudover er elektronikbygning og mandskabsrum for

  små ift. nuværende aktiviteter. ARC har derfor indledt et projekt med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til etablering af nye tidssvarende faciliteter.

  Pladsforholdene på Dragør Genbrugsplads er trange med mange nye fraktioner og containere siden åbningen i 2005. Antal besøgende er også steget markant siden åbningen, og af ARCs 10 genbrugspladser er Dragør Genbrugsplads i dag den 4. største i forhold til antal besøgende.

  Der var således ca. 143.000 besøgende på pladsen i 2019. ARC har derfor et ønske om at udvide pladsen for at forbedre forholdene for borgerne bl.a. ved aflæsning og håndtering af haveaffald, opretholdelse

  af et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte samt fremtidssikring af pladsen i forhold til nye fraktioner og ordninger.

  Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet

  den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

  ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 14 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til finansiering af investeringer i

  en udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

  ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog

  alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

  Kommune

  København - ARC-opland

  Frederiksberg

  Dragør

  Tårnby

  Hvidovre

  Indbyggere 1.1.2020

  429.527

  104.305

  14.494

  42.989

  53.527

  Andel

  66,6%

  16,2%

  2,2%

  6,7%

  8,3%

  Fordeling af 14 mio. kr.

  9,3

  2,3

  0,3

  0,9

  1,2

  I alt

  644.842

  100,0%

  14.0


  ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af udvidelse af Dragør

  Genbrugsplads vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.

  Bech-Bruuns notat vedlægges i bilag 1.

  ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om projektet.

  ARC anmoder om at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens om godkendelse af ARCs lånoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægt for ARC.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 0.3 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelsen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyresen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 9
  Dagrenovation - ny takst for haveforeninger med fælles container
  Sagsid.: 20/1606

  RESUMÉ:

  I forbindelse med indsamling af renovation fra haveforeninger med centralt placerede fælles container, skal der vedtages en ny volumenafhængig takst for indsamlingsløsningen. I forslaget betaler haveforeningerne fortsat uændret andel af udgifterne til administration og genanvendelsesordninger, hvorimod havebolig deler udgiften til fælles container. Størrelsen af container fastsættes til 100 l per uge per boligenhed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at taksten for fælles renovationsløsning i kolonihaver fastsættes for 2020 til;

  1) Et gebyr på 571 kr. per boligenhed for administration og genanvendelsesordninger, og

  2) Et variabelt beløb per boligenhed som dækker udgiften til en fælles container for dagrenovation, hvor hver boligenhed skal betale for 100 l dagrenovation per uge.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med hjemtagning og overdragelse af indsamling af renovation til ARC, er det afdækket, at Dragør Kommune ikke overholder arbejdsmiljøreglerne for renovationsmedarbejdere i forbindelse med indsamling af dagrenovation i haveforeningerne Maglebylund og Søndergården. Dette skyldes dels smalle adgangsveje i haveforeningerne, mangel på fast belægning og skæve vrid og løft gentagne gange ved tømning af sækkestativerne. Ligeledes oplever haveforeningerne, at kørsel med renovationsbilerne slider unødigt på de interne veje i haveforeningen, som hurtigere sætter sig.

  På den baggrund er der i dialog med haveforeningerne, Maglebylund og Søndergården, fundet en løsning, hvor beboerne afleverer dagrenovationen i centralt opstillede containere, som tømmes 1 gang om ugen i sommerhalvåret. Derudover afhentes der papir i centralt placerede beholdere, samt haveaffald 1 gang om måneden.

  Der er ikke vedtaget en takst for en fælles beholderløsning og derfor skal der vedtages en ny takst. Taksten er beregnet efter principperne vedtaget i forbindelse med budget 2020.

  Det foreslås at taksten for haveforeningen per boligenhed reguleres fra en takst på 1.078 kr. per have eksklusiv moms for en 125 l sæk med afhentning 26 gange om året til 842 kr per år for afhentning af dagrenovation 26 gange om året ved opsætning af en fælles container med et volumen på 32 m³ container for haveforeninger på ca. 320 boligenheder. Fremover vil den årlige takst for Maglebylund og Søndergården være sammensat af årlige gebyrer for følgende ordninger: administration (123 kr.), genbrugsordninger (128 kr.), genbrugsplads (319 kr.) og dagrenovation (270 kr. per 100 l ugentligt dagrenovationsvolumen).

  Med den foreslåede takst for fælles affald vedtages der altså en volumenafhængig dagrenovationstakst for fælles affaldsordninger i haveforeninger. Ved overgang til en fælles dagrenovationsordning vil der være krav om, at hver boligenhed mindst skal have et tømningsvolumen på 100 l per boligenhed per uge. Dette er begrundet i et krav om, at der ikke må opstå uhygiejniske forhold i sommersæsonen ved ophobet affald uden for containeren. Såfremt minimumskravet medfører en "overkapacitet" på containeren grundet beholdervolumen er højere end det samlede krav for alle boligenhederne (ved eksempelvis en fælles løsning for 70 haveforeninger, vil der skulle opsættes en 8 m³ container, da der ikke findes 7 m³), vil haveforeningen solidarisk skulle dele dagrenovationsgebyret i 70 dele og betaler derfor 310 kr. per boligenhed for 114 l/uge per boligenhed, mens en haveforening på 80 boligenheder hver især vil skulle betale 1/80-del af gebyret på 21.695 kr. per år (270 kr. per boligenhed for 100 l dagrenovationsvolumen om ugen).

  Med vedtagelse af den nye takst for fælles beholderløsninger fastholdes gebyret for administrationen og genanvendelsesordningerne på 571 kr. per boligenhed, mens dagrenovationsomkostningerne sænkes fra et fast beløb på 509 kr. per have til et variabelt beløb på 270 kr. per boligenhed per 100 l disponibelt dagrenovationsvolumen om ugen.

  LOVE/REGLER:

  BEK nr 1753 af 27/12/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til afhentning, opsætning og tømning af beholdere afholdes inden for renovationsområdet som er et ”hvil-i-sig-selv” område, hvor udgifter og indtægter skal modsvare hinanden over tid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Haveforeningerne er blevet orienteret om den nye ordning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 10
  Enggården - udførelse af brandtekniske forhold
  Sagsid.: 18/3876

  RESUMÉ:

  Der er krav om, at brandsikkerheden på plejehjemmet Enggården skal forbedres. By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet i januar besluttet, at igangsætte første høring blandt beboerne på Enggården mv. om de tiltag som skal og kan udføres. Skal-opgaverne omhandler pålæg om forbedring af de brandtekniske forhold. Kan-opgaverne omhandler renovering og modernisering af dele af den ældre del af Enggården.

  Trafik- og Boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skal være løse inden årets udgang. Derfor skal der træffes beslutning om, at skal-opgaverne udføres hurtigst muligt uden høring jf almindboliglovens § 41. Kan-opgaverne udskydes til de ordinære afdelingsmøder, som afholdes senere på året. Herudover skal der træffes beslutning om, at bemyndige direktionen til at optage lån til finansiering af tiltagene samt til at indgå aftaler med KAB om bygherrerådgivning og gennemførsel af de nødvendige tiltag.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller:

  1) at kommunalbestyrelsen pålægger følgende tiltag om brandsikkerhed udført hurtigst muligt i medfør af almenboliglovens § 41:

  a. Etablering af supplerende brandtrappe og –udgang i den nye del af Enggården

  b. Etablering af brandadskillelse mellem fællesrum og gangarealer i den nye del af Enggården

  c. Ombygning af brandtrappe, brandadskillelse og sektionering i daghjemmet

  d. Etablering af ABA-anlæg i daghjemmet

  2) at de øvrige forslag til modernisering og renovering udskydes og indgår i høring i forbindelse med de ordinære afdelingsmøder mv på Enggården:

  a. Frivillig etablering af sprinklingsanlæg på Enggården

  b. Renovering af tag på daghjemmet

  c. Udskiftning af vinduer i daghjemmet

  d. Renovering af det resterende tag på Enggården

  e. LED-belysning

  3) at administrationen bemyndiges til at optage lån på op til 6.5 mio Kr. til finansieringen af opgaven, og at lånet tinglyses på den faste ejendom Enggården.

  4) at der indhentes tilbud hos KAB, som varetager administrationen af Enggården, på at varetage udførslen af de pålagte tiltag i samarbejde med forvaltningen.

  5) at direktionen bemyndiges til at godkende lån, bygherrerådgiveraftale mv med henblik på at få tiltagene gennemført hurtigst muligt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  By- og boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skal være gennemført inden årets udgang 2020. (bilag 1)

  By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet i januar 2020 besluttet, at sagen om brandforhold, samt yderligere forslag til tiltag på Enggården skal sendes i høring blandt brugerne samt de forskellige råd på området, før Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med:

  Processen ser pt således ud:

  1) politisk stillingtagen til omfang af brandforhold og renovering

  2) udarbejdelse af budget og høringsmateriale jf almenboliglovgivningen

  3) høring og beslutning blandt brugerne

  4) endelig politisk beslutning om udbedring og renovering

  5) lånoptag, udbud og gennemførsel

  Det er en omfattende proces, fordi der er tale om almenboliger.

  Med ministerens udmelding må det konstateres, at det kan være vanskeligt at gennemfører projekterne inden for tidsrammen, som er frem til 31.12.2020.

  Det er muligt at anvende almindboliglovens § 41 til at gennemføre påkrav som skal gennemføres uden at gennemføre høringer af boligafdelingerne mv., da der netop er tale om påkrav. Opgaver om renovering, modernisering eller andre forbedringer skal derimod gennemføres via høringer mv.

  Landsbyggefonden har bekræftet dette.

  Derfor forslås det, at skal-opgaverne igangsættes hurtigst muligt og at de øvrige tiltag om renovering og forbedring udskydes til de ordinære afdelingsmøder mv afholdes.

  Det forslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at optage og godkende lån på op til 6.5 mio. Kr. til finansiering af tiltagene samt til at indhente og indgå aftale med KAB om gennemførsel af tiltagene således at udførslen søges gennemført hurtigst muligt.

  Det kan i øvrigt oplyses, at byggeriet er godkendt, og der er meddelt ibrugtagningstilladelse til plejehjemmet. I den forbindelse er der bl.a. taget stilling til brandforholdene, og de er på daværende tidspunkt fundet at være i orden i forhold til BR10, og for daghjemmet i forhold til datidens BR75. Set med nutidige øjne burde der have været etableret supplerende flugtvejstrappe og –udgang samt brandadskillelse mellem fællesrum og flugtgang, som det fremgår at rapport udarbejdet af Rambøll, november 2019.

  Det kan videre oplyses, at der er iværksat skærpet brandinstruks i 2019 for yderligere at minimerer risikoen for brand og, som umiddelbar opfølgning på ministerens tidligere henvendelse i form af:

  Permanent afbrydelse af ovn/komfur og tilslutning må kun ske når der er personale tilstede -Rygning må kun foregå på beboerens eget værelse og med lukket dør -Opstilling af supplerende brandtæpper/ brandslukkere ved boliger til rygere -Forbud mod brug af åbent ild -Rundering hos rygere

  Enggården efterlever instruksen.

  Det kan oplyses, at høringen ikke er gennemført før Corona-nedlukningen.

  LOVE/REGLER:

  Byggeloven samt regler i almenboliglovgivningen.

  Almenboligloven § 41: i henhold til denne regel kan Kommunalbestyrelsen som tilsyn påbyde visse nødvendige byggearbejder som skal gennemføres. Administrationen vurderer at bestemmelsen bør anvendes, da der er tale om brandsikkerhed og ministeriet i øvrigt har indskærpet at tiltagene skal udbedres hurtigst muligt og senest 31.12.2020.

  I forhold til låneoptagelse gælder reglen i Driftsbekendtgørelsen § 119, stk. 1 nr. 4 at Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og den samtidige pantebrevsudstedelse.

  Den beregnede huslejeforhøjelse skal ikke godkendes, da den ikke overtiger 5% af den årlige leje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er indledningsvis vurderet at tiltagene vil beløbe sig til i størrelsesorden 6.5 mio. kr. Endeligt beløb og dermed lån kendes, når opgaverne har været i udbud.

  Tiltagene skal finansieres af boligselskabet ved lånoptag og lånene skal betales af beboerne og kommunen over huslejen.

  På nuværende tidspunkt må der forventes en huslejestigning på ca. – 3,5% som følge af de påkrævede tiltag.

  Konsekvens for husleje pr. boligtype pr. måned:

  60 m2

  Nuværende husleje:           5.575

  67 m2

  5.735

  66,5 m2

  6.541

  62 m2

  6.551

  Tiltag:                                        171                    

  195

  218

  195

  Ændring %                                 3.1

  3.4

  3.3

  3.0

  Dragør Kommune betaler leje af servicearealer og kommunens udgift vil stige med 66.000 kr. pr. år. Stigningen vil indgå i forslag til teknisk budget.

  Beregningerne er udført af KAB i forbindelse med sagsfremstillingen på BEPU-mødet den 14. januar 2020

  Generelt er det muligt for den enkelte beboer på Enggården at søge om boligstøtte. Boligstøtte er hjælp til huslejen. Det er Udbetaling Danmark, som er myndighed på området, og som, på baggrund af en vurdering af bl.a. borgerens indkomst og formue, vurderer, om pågældende er berettiget hertil. De almindelige regler om boligstøttens maksimum gælder ikke for plejeboliger. Kommunens medfinansieringsandel af boligstøtten er 25 pct. Eventuel stigning i kommunens udgifter til boligsikring er ikke beregnet, idet den er afhængig af den enkelte brugers økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I henhold til alminboliglovens § 41 skal der ikke gennemføres høring i denne sag. Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderådet har hjulpet aktivt med at få sagen fremmet, således at tiltagene kan gennemføres hurtigst muligt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020

  Bilag

 • 11
  Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren
  Sagsid.: 20/1189

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131 og 132.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for Movia flexhandicap efter lov om trafikselskaber § 11.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for post til døren efter Postlovens § 9.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne beskriver derfor det nuværende serviceniveau, der er på de pågældende områder. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

  Administration har ved udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

  Behandling under omsorgstandplejen i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Tandplejetilbuddet baseres derfor på et realistisk, individuelt behandlingsbehov og omfatter ikke særlige behandlinger. Borgerne vil typisk modtage 1-2 årlige tandeftersyn og behandlinger.

  Borgere, der kan blive tilmeldt omsorgstandplejen i kommunen, kan frit vælge mellem HjemmeTandplejen eller en anden privat praktiserende tandlæge.

  Administrationen foreslår, at kommunen fastholder en årlig egenbetaling som hidtil på 540 kr., der udgør den maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje, jævnfør Sundheds- og Ældreministeriet. Egenbetalingens maksimale beløb pristalsreguleres hvert år.

  Kvalitetsstandard for flexhandicap

  Det er en kommunal forpligtelse at tilbyde flexhandicap. Borgere, der tildeles flexhandicap i kommunen, har i henhold til lovgivningen, ret til minimum 104 enkeltture årligt. Et årligt medlemsabonnement koster 300 kr., som borgeren selv betaler. Administrationen foreslår, at borgerne selv skal betale for ekstra ture over de 104 enkeltture og en række øvrige tillæg, som fx forsædeplads, direkte kørsel mv.

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 bad udvalget, administrationen om at foretage en benchmark med andre kommuner for at nuværende serviceniveau kunne vurderes. Dragør Kommune har i dag det serviceniveau, som lovgivningen foreskriver, at kommunerne som minimum skal have på området med minimum 104 enkeltture årligt. Pr. 30. april 2020 var 41 borgere i Dragør Kommune visiteret til flexhandicap. 

  Kvalitetsstandard for post til døren  

  Det er gratis for borgere i kommunen at blive tilmeldt post til døren.

  Hvis borgeren ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af kommunen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som administration foreslår, at borgeren selv betaler for.

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 131 og 132.

  Lov om trafikselskaber § 11.

  Postlovens § 9.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 12
  Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag
  Sagsid.: 20/1190

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom efter Lov om social service § 118.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper efter Lov om social service § 94.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende efter Lov om social service §§ 119, 120 og 121. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom, selvvalgt hjælper og plejevederlag ved pasning af døende efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne stemmer overens med kommunens nuværende praksis på de pågældende områder og følger de lovgivningsmæssige regler på områderne. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgere.

  I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, som fx et familiemedlem eller en nær ven, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet, dagpengemodtager eller selvstændig. Den pårørende bliver ansat af kommunen til at varetage alle pleje- og omsorgsopgaver samt praktiske opgaver for den plejekrævende i op til 6 måneder – med mulighed for forlængelse på 3 måneder ved særlige forhold. Pleje- og pasningsopgaverne skal svare til et fuldtidsarbejde.

  Lønnen for en pasningsordning udgør et af Socialministeriets fastsatte beløb med årlige reguleringer.

  Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

  Borgere, der har fået bevilliget hjælp efter lov om social service § 83, har efterfølgende mulighed for selv at vælge en hjælper.

  Den selvvalgte hjælper skal kunne varetage personlig pleje og praktiske opgaver efter § 83 og skal leve op til de krav, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard hertil. Hvis hjælperen skal varetage personlig pleje, kræver kommunen som udgangspunkt, at hjælperen har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

  Hjælperen aflønnes med udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale. Ansættelsesgraden kan ikke overstige 37 timer om ugen.

  Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, fx et familiemedlem eller nær ven, der er døende, kan få plejeorlov. Den pårørende ansættes af kommunen og vil få udbetalt plejevederlag efter gældende regler.

  Kommunen vil varetage hjemmehjælp og hjemmesygepleje som hidtil eller som supplement til ordningen. Det sker ud fra en individuel vurdering og regler for disse områder.

  Pårørende kan maksimalt få udbetalt plejevederlag, der svarer til halvanden gange sygedagpengesatsen ved egen sygdom.

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service §§ 94, 118 og 119-121.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 13
  Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner 2020
  Sagsid.: 20/1229

  RESUMÉ:

  Ved finanslov 2020 blev der afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Dragør Kommune har fået tildelt midler fra puljen i 2020 og udvalget skal beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles til dagsinstitutionerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  at Dragør Kommune er blevet tildelt 1.259.000,00 kr. fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.

  2.

  at

  at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.259.000 kr. og udgifter på 1.259.000 til daginstitutionsområdet

  3.

  at

  tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2020 på 1.259.000 kr. fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen som beskrevet i sagen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslov 2020 er der afsat i alt 6,1 mia. kr. frem til 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

  Den 17. februar 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020, hvor der er afsat 500 mio. kr. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem.

  Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutionerne samt puljeinstitutioner.

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

  Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

  Dragør Kommune er blevet tildelt 1.259.000,00 kr. fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.

  Administrationen foreslår, at tilskuddet fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen. Fordelingen vil således være:

  Institution

  Beløb

  Nordstrandens Vuggestue

  158.563 kr.

  Køjevænget

  343.989 kr.

  Harevænget

  226.910 kr.

  Børnehuset Sølyst

  129.405 kr.

  Halvvejen samlet

  248.214 kr.

  Sansehuset

  114.663 kr.

  I alt

  1.221.743 kr.

  Således er der en rest på 37.257 kr. som skal anvendes til revision.

  Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutionerne og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 14
  Mål- og indholdsbeskrivelse for Klub Dragør
  Sagsid.: 19/1035

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en revideret udgave af mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelse over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra SU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-06-2020

  Anbefales overfor KB.

  Udvalget havde følgende kommentar til protokollen:

  Udvalget ønsker, at beskrivelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og evalueres næste år.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-05-2020

  Udskudt til næste møde i juni.

  SAGSFREMSTILLING:

  Klub Dragørs mål- og indholdsbeskrivelser er blevet opdateret og har til formål at give en fælles retning, samt skabe en ramme for arbejdet, i kommunens klubtilbud. Formålet med at have en mål- og indholdsbeskrivelse er desuden, at det giver borgerne et indblik i det pædagogiske og faglige arbejde Klub Dragør gør for kommunens børn og unge.

  På møde den 7. februar 2019 blev Skoleudvalget præsenteret for det første udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør. Udvalget blev den 13. maj 2019 præsenteret for andet udkast, hvortil udvalget havde tre rettelser eller tilføjelser.

  Udvalgets rettelser eller tilføjelser af mødet d. 13. maj er i samarbejde mellem leder af Klub Dragør og forvaltningen imødekommet sammen med yderligere tilføjelse om, hvordan Klub Dragør arbejder med FN’s verdensmål. Der er tilføjet et mindre afsnit om sundhed, kost og ernæring. Antallet af pædagogiske ledere er rettet fra 3 til 2. Afsnittet som tidligere omhandlede praktiksamarbejde gennem EGU-uddannelse er blevet opdateret og mere tidssvarende, så det fremgår at Klub Dragør kan være praktikplads for unge under uddannelse generelt samt folkeskoleelever i erhvervspraktik.

  Vedlagt er mål- og indholdsbeskrivelser for Klub Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitik.

  Kultur- og Fritidspolitikken.

  Inklusionspolitikken.

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 15
  Forslag vedrørende Kulturhus Dragør
  Sagsid.: 20/1933

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Sagen var efterfølgende en del af en større sag på BEPU den 6. november 2018 vedr. opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen. Politisk blev det i dette politiske forløb besluttet, at sagen indholdsmæssigt behandles i BFKU, hvorimod sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  På BFKU den 16. januar 2019 blev det besluttet at de videre drøftelser om værftsgrunden afventer RealDanias eventuelle medvirken. Sagen blev oversendt til kommunalbestyrelsen til mødet den 30. januar 2019, der konfirmerede beslutningen fra BFKU. Biografforeningen har nu lavet et udkast, der blev fremsendt medio maj til Dragør kommune, som de ønske kommunalbestyrelsens stillingtagen til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  At Kommunalbestyrelsen drøfter sagen.

  Og enten:

  1. at den videre behandling af Biografforeningens forslag vurderes i fagudvalgene på baggrund af en økonomisk opstilling, som foreningen skal udarbejde, med henblik på at kulturhuset ikke kan anlægges eller driftes med kommunale midler.

  Eller:

  1. at der ikke skal arbejdes videre med planen i kommunalt regi.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Procedureforslag fremsættes: Sendes til udvalgsbehandling uden indstilling:

  For stemte:

  13 (A+C+O+T+Kim Dupont (V))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (Eik Dahl Bidstrup (V) + Helle Barth (V))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. november 2018 blev en sag om opfølgning og udvikling af det vestlige byggefelt på havnen behandlet. I sagens 2. indstilling fremgik det, at der for det nordvestlige felts vedkommende skulle tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  Indstillingen tog udgangspunkt i følgende fremstilling af sagens Ad 2 om værftsgrunden: På den nordvestlige del af feltet (værftsgrunden) har processen afventet den tidligere lejers byggeplaner. Kontrakten på grunden er i Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 forlænget til og med november 2019. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Biografforeningen har med udgangspunkt i denne beslutning haft en dialog med Lokale- og Anlægsfonden. BEPU besluttede i forhold til ovennævnte indstilling, at oversende behandlingen af dette punkt til Børne-, Fritids og Kulturudvalget, med det forbehold at alt, der vedrører sagens planmæssige forhold, stadig behandles i BEPU.

  Dragør Biografforening har arbejdet videre ud fra ovenstående møders udstukne processuelle retningslinjer og har nu et konkret forslag, som foreningen beder Kommunalbestyrelsen forholde sig til. Foreningen ønsker følgende:

  - Arbejdsgruppen har behov for kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at kommunen er indstillet på efter nærmere aftalte vilkår, at stille værftsgrunden til rådighed på lignende vilkår som andre foreninger i Dragør Kommune.

  - Arbejdsgruppen har brug for kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af deres positive holdning til et Kulturhus Dragør, så arbejdsgruppen kan påbegynde ansøgning om procesmidler hos diverse fonde. Med procesmidler fra fonde får arbejdsgruppen mulighed for at få udfærdiget mere specifikke tegninger, økonomisk overblik, tidshorisont mv.

  - Arbejdsgruppen har behov for at der etableres mulighed for at vi kan gå i dialog med forvaltningen med henblik på fx afdækning af forurening og ejerstruktur mv.

  Der er mange perspektiver forbundet med ansøgningen/skitsen, og flere politiske udvalg vil være involverede, såfremt der er et politisk ønske om at gå videre med sagen.

  - Der vil være indholdsmæssige overvejelser vedrørende et egentligt kulturhus samtidig med, at der arbejdes på at lave et foreningshus på Stationsvej, og at der på sigt måske også kunne være et perspektiv i at lave et kultur- og foreningscentrum på området omkring Hollænderhallen.

  - I forhold til turisme og tankerne om et modtagelsescenter, hvis Dragør gamle by skulle blive udnævnt af UNESCO til verdensarv, vil der være et behov for at tænke tingene sammen,

  - Samtidig med at en biograf med to sale kan være moderne og tidssvarende og et godt kulturtilbud til byens borgere

  - Og endelig vil der være planmæssige overvejelser forbundet med udviklingen af havnen, perspektivet omkring indkig

  - Og sidst, men ikke mindst, forhold omkring økonomi og konsekvenser for kommunen i henhold til ejerforhold, drift og vedligeholdelse.

  Med ovenstående in mente er der behov for yderligere belysning og drøftelser med politisk ledelse, hvorfor det foreslås, at hvis Dragør kommune skal involveres i arbejdet med etableringen af et kulturhus, så skal der indledningsvist laves en økonomisk vurdering af kommunens udgifter til hhv. anlæg og drift, før fagudvalgene får til opgave at arbejde med den videre proces jf. foreningens spørgsmål og de i bilagene fremlagte beskrivelser og skitser til etablering af Dragør kulturhus.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplaner

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 16
  Sommeraktiviteter - information og frigivelse af midler
  Sagsid.: 20/2021

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager 0,6 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til sommeraktiviteter i juni- august 2020. Midlerne er øremærket til særlige formål målrettet børn og unge i alderen 6 – 17 år. I sagen orienteres om puljen til sommeraktiviteter, og det skal besluttes at indtægter fra puljen bliver optaget på BFKUs budgetområde i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune er blevet tildelt 0,6 mio. kr. fra puljen til sommeraktiviteter,

  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -0,6 mio. kr. og udgifter på 0,6 mio. kr. til skoleområdet,

  3. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at administrationen har omsat puljen til sommeraktiviteter inden for den beskrevne ramme.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne- og Undervisningsministeriet uddeler en pulje til ekstra sommeraktiviteter målrettet børn og unge i alderen 6-17 år, som kommunerne kan anvende i juni – august 2020. Se: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/grundskole/pulje-til-sommeraktiviteter-for-boern-og-unge-i-2020-som-foelge-af-covid-19

  Dragør kommune modtager 0,6 mio. kr. Et enigt Folketing vedtog dette den 9. juni, hvilket har givet kort tid til at arrangere aktiviteter i. Administrationen gik med det samme i gang med at arrangere aktiviteter ved at indkalde foreninger og interessenter både via hjemmesiden og direkte kontakt gennem forvaltningens kontaktoplysninger til et infomøde den 17. juni. Ansøgningerne er allerede begyndt at komme, og der er ansøgningsfrist den 24. juni.

  Formål med puljen

  Aktiviteterne skal understøtte:

  · at elever indhenter faglige huller, som er opstået under nedlukningen

  · børn og unges deltagelse i fællesskaber, som støtter børnenes interesser og tilbyder nye aktiviteter

  · begge ovenstående formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte

  Målgruppe

  Børn og unge i alderen 6 – 17 år er målgruppen for aktiviteterne. Der er mulighed for udvidelse af målgruppen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til aktiviteter og behov.

  Puljens anvendelse i Dragør Kommune

  Administrationen anbefaler midlerne anvendt gennem skoler, frivillige foreninger, gadeplansmedarbejdere, kommunale klubber, boligsociale medarbejdere samt civilsamfundet, som er i kontakt med målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v., BEK nr 5 af 07/01/2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midlerne kan anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter, herunder løn til personale, leje af faciliteter m.v.

  Kommunen skal aflægge revisorpåtegnet regnskab og erklære, at midlerne er anvendt som forudsat ifølge reglerne i Børne- og Undervisningsministeriets puljebekendtgørelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Aktiviteterne skal foregå i juni til august, og være afsluttet senest 14 dage efter sommerferiens afslutning den 9. august 2020

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 17
  Tilsagn om midler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
  Sagsid.: 20/452

  RESUMÉ:

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget tilskud på i alt 388.772,- kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (borgere med alkoholmisbrug og samtidig psykiatrisk problematik) Bevillingen strækker sig over 2020 og 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tilskuddet hjemtages til formålet.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 204.255,- kr. i 2020 og for 184.517 i 2021.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i samarbejde med Blå Kors indsendt ansøgning til puljen: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

  Sundheds- og Ældreministeriet har 15. maj 2020 meddelt, at der er bevilget et tilskud på i alt 388.772,- kr. til anvendelse inden udgangen af 2021. Puljen er fordelt med 204.255,- kr. i 2020 og 184.517,- kr. i 2021. Der er i bevillingen taget højde for, at bevillingen formentlig ikke kan udnyttes til fulde i 2020 og der er derfor på forhånd bevilget, at uforbrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

  Udbetalingen af midler i 2021 forudsætter bevillings optagelse på finansloven for 2021. 

  Målgruppen er borgere med både et alkoholmisbrug og en psykiatrisk problematik, hvor behandling af dobbeltbelastningen forudsætter døgnophold under Blå Kors. Døgnopholdsprisen i Blå Kors regi udgør i 2020 2.363,- kr. / døgn. Det bevilgede beløb svarer således til 90 døgns ophold. 90 døgns ophold svarer til to forløb.

  For at kunne effektuere indsatsen for de bevilgede midler hurtigst muligt, bør midlerne frigives.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 107.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen – da midler tilføres og forventes forbrugt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020.

  Bilag

 • 18
  § 17 stk. 4-udvalg om "Rekruttering og fastholdelse"
  Sagsid.: 20/1906

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-

  udvalg om ”Rekruttering og fastholdelse”, udpegning af medlemmer og

  udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,
  1. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
  1. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
  1. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at

  indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om

  rekruttering og fastholdelse.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Udvalget har til formål at understøtte og bidrage til Dragør Kommunes strategi for fastholdelse og rekruttering fra 2019, samt det politiske ønske om at Dragør Kommune skal være en god arbejdsplads.

  Udvalget skal som udgangspunkt have fokus på sundheds- og omsorgsområdet, men udvalgets anbefalinger skal komme hele kommunen til gode.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte

  kommissorium godkendes og at kommunalbestyrelsen udpeger

  medlemmer til udvalget.

  I den politiske aftale er det også aftalt, at udvalget selv vælger

  formanden. Der ydes ikke vederlag til formanden eller øvrige deltagere.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til

  mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på de 10.000 kr. betales over kommunalbestyrelsens budget,

  hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en

  budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en

  regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 19
  § 17 stk. 4-udvalg om "Strukturel genopretning"
  Sagsid.: 20/1901

  RESUMÉ:

  Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-udvalg om ”Strukturel genopretning”, udpegning af medlemmer og udgifter til mødeforplejning m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommissoriet for udvalget godkendes,
  1. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
  1. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
  1. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om strukturel genopretning.

  Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at

  de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen

  og kan arbejde bredt med et tema.

  Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

  Udvalget vedrørende strukturel genopretning har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

  Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurdere udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte kommissorium godkendes og at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget.

  I den politiske aftale er det også aftalt, at udvalget selv vælger formanden. Der ydes ikke vederlag til formanden eller øvrige deltagere.

  Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften på de 10.000 kr. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 20
  Orientering om evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 20/1583

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalget aflevere sine anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati i juni 2019. I august 2019 godkendte ØU og KB at afprøve/teste demokratiudvalgets anbefalinger på en række projekter. Denne sag er en evaluering af de projekter, og derved af demokratiudvalgets anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at evalueringen af demokratiudvalgets anbefalinger tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Demokratiudvalget afsluttede sit arbejde i juni 2019, og i august vedtog Økonomiudvalget (den 22.august 2019) og Kommunalbestyrelsen (den 29.august 2019), at hvert udvalg skulle udvælge minimum 1 projekt, som fra oktober 2019 til marts 2020 skulle afprøve/teste demokratiudvalgets anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati.

  I budgetaftalen i efteråret 2019 blev der desuden afsat en pulje på 60.000kr. i 2020 til de politisk besluttede projekter. Midlerne blev fordelt efter ansøgning fra projektlederne.

  Dette notat er en samlet evaluering af de opsamlinger fra projekterne, som er blevet drøftet på udvalgene i løbet af foråret 2020. På grund af nedlukningen af store dele af det offentlige Danmark som følge af COVID-19 i foråret 2020, er flere af projektaktiviteterne dog blevet aflyst eller udskudt.

  Projekterne:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  · Projekt: Byfortætning og den nære boligkvalitet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  · Projekt: Handicappolitikken.

  Skoleudvalget:

  · Projekt: Pilotprojekt om skolernes indeklima.

  · Projekt: Nye samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af Aula på skolerne.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  · Projekt: Forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet.

  · Projekt: Sparringsgruppe for forældre til børn og unge i udsatte positioner.

  Økonomiudvalget:

  · Strukturprojektet.

  Evaluering af resultaterne:

  Projekt: Byfortætning og den nære boligkvalitet (BEPU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, ’kommunikation’, samt ’sæt rammen’ ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført to fysiske borgermøder, hvoraf det første har været med fokus på at dele inspiration og viden og blive nysgerrige på værdier og muligheder, og det andet møde med fokus på at gå tættere på og blive mere konkrete på resultaterne fra det første møde samt få input til den videre planlægning. På begge møder var der bred deltagelse. Vurderingen fra administrationen er, at inddragelsen har været en succes og at man har fået gode input med tilbage til det videre arbejde.

  Projekt: Handicappolitik (SSAU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført to fysiske dialogmøder mellem politikere og borgere, med henblik på at borgerne kunne give bidrag til handicappolitikken. På handicaptopmødet blev udkastet til den nye politik desuden fremlagt og drøftet.

  Projekt: Pilotprojekt om skolernes indeklima (SU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, samt ’sæt rammen’ ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført en række fysiske workshops med små stationer, hvor børnene fik demonstreret hvordan lyd, lys og luft påvirker et rum. Vurderingen fra administrationen er, at inddragelsen har været en succes, ved at man har fået nye perspektiver på indretning af skolerne fra børnene.

  Projekt: Nye samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af Aula på skolerne (SU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende ’kultur’ for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført tre fysiske workshops (en på hver skole), med det formål at inddrage forældrene i Aula løsningen. Ingen forældre mødte op til workshoppene, og administrationen har derfor brugt erfaringen til at afsøge alternative muligheder for inddragelse af forældrene vedrørende Aula.

  Projekt: Forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet (BFKU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende ’kultur’ for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført en digital borgerinddragelse, hvor de har været i dialog med forældre om deres ønsker og forventninger til Aula. Vurderingen fra administrationen er, at projektet har været en succes.

  Projekt: Sparringsgruppe for forældre til børn og unge i udsatte positioner (BFKU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, samt ’sæt rammen’ ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført en aktivitet, hvor forældrene selv har udarbejdet dagsordenen for møderne. Vurderingen fra administrationen er, at projektet har været en succes for både forældre, som oplever mere inddragelse, og for administrationen, som er blevet rigere på forældrenes idéer. Det bemærkes dog også, at det kræver mod af administrationen at inddrage forældrene så åbent, men at man forventer at arbejde videre med det.

  Projekt: Strukturprojektet (ØU).

  Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, ’kommunikation’, samt ’sæt rammen’ ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet nåede konkret at gennemføre ét borgermøde, før de øvrige aktiviteter grundet COVID-19 måtte aflyse de sidste to planlagte borgermøder. Planen for projektet var at gennemføre tre borgermøder med et akkumuleret antal deltagere (borgere, medarbejdere og politikere), hvor deltagerne via en kombination af digitale input og drøftelser skulle komme med idéer og opmærksomhedspunkter til det gode liv og værdier i Dragør Kommune, og herigennem forslag til strukturelle budgetreduktioner til budgetproces 2021-2023. Vurderingen fra administrationen på baggrund af mulige erfaringer er, at inddragelsen og projektidéen var god, men at der også skal være en opmærksomhed på ikke-digitale borgere.

  Samlet evaluering:

  Samlet er det demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur, som er blevet testet og afprøvet mest. Det er indtrykket, at projekterne primært har anvendt områdernes egne idéer, frem for demokratiudvalgets anbefalinger, hvilket i forhold til demokratiudvalgets arbejde ikke var forventningen og heraf en mulig businesscase (i forhold til vurdering af effekt af demokratiudvalgets arbejde). Dog vurderes idéerne generelt at have været en succes i og med, at metoder til og fokus på borgerinddragelse og lokaldemokrati øges. Mere metodisk anbefales det, at projekter til borgerinddragelse anvender en bredere værktøjskasse, således at flere aktiviteter og metoder understøtter det gode arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Demokratiudvalgets anbefalinger fra 2019 (vedlagt).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18.juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25.juni 2020.

  Bilag

 • 21
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 20/1938

  RESUMÉ:

  Efter styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen bemyndige et antal embedsmænd til at skrive under på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at direktør Mads Leth-Petersen bemyndiges fra den 26. juni 2020 til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Det er kutyme i Dragør Kommune, at direktionens medlemmer, økonomichef og chefjurist er bemyndiget til at underskrive de nævnte dokumenter, og det anbefales derfor, at direktør Mads Leth-Petersen også bemyndiges efter styrelseslovens § 32.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 22
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-06-2020

  Der var ingen spørgsmål.