Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. april 2021 kl. 19:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Borgmesteren meddeler om:

  Automatisk genåbning i forhold til COVID-19.

  Svar fra ministeriet om hjemtagelse af dele af det forpligtende samarbejde.

  Kvik-test i Aktivitetshuset.

 • 3
  Regnskab 2020
  Sagsid.: 21/1330

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2020 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2020 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2020 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-04-2021

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 31. oktober 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2020 – 2023 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik for 2020-2023 har følgende overordnede økonomiske mål:
   

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:
   

  a) Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
  b) Driftsoverskud på 60 mio.kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.

  c) Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio.kr.

  d) Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år

  e) Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages

  stilling til nyt måltal

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.
   

  Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2020

  mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  672,6

  674,4

  685,1

  671,9

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  49,2

  21,8

  30,1

  7,2

  Driftsoverskud på 60 mio.kr.

  Skal dække anlæg, afdrag på lån og renter

  -

  -35,4

  -22,6

  -35,5

  Kassebeholdning

  40. mio. kr.

  40,0

  -

  -

  46,0

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2020 er 0,7 mio. kr. lavere end det udmeldte ramme fra KL (korrigeret budget), jf. tabellen ovenfor.

  I forhold til de samlede driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) viser resultatet et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 35,5 mio. kr., og dermed svarende til det oprindelige budget på 35,4 mio.kr.
   

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2020 på 7,2 mio. kr. Det er 14,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2019, der vedrører projekter der ikke var afsluttet.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen, var ved udgangen af 2019 på 46,0 mio. kr. hvilket er en stigning på 16,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng et større tilskud fra staten ved årets midtvejsregulering, årets resultat af den ordinære drift samt optagelse af lån i 2020.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets samlede resultat er sammensat af summen af:

  Kommunens indtægter

  Driftsudgifter

  Finansielle poster

  Anlægsudgifter

  Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område. På det skattefinansierede område var udgifterne -28,1 mio. kr. mindre end indtægterne, idet der var et overskud på 35,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 7,2 mio. kr. på anlægssiden. Hertil kommer, at der på det bruger finansierede område (renovation) er en nettoudgift på 0,6 mio. kr. Kommunens overskud er 18,9 mio. kr. større end oprindelig budgetteret. Overskuddet skyldes primært færre afholdte udgifter til anlæg og salg af to ejendomme.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2020 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget 19. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen 22. april 2021.

  Bilag

 • 4
  Månedsopfølgning efter februar 2021
  Sagsid.: 21/1000

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter februar 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at månedsopfølgningen efter februar tages til efterretning,
  2. at det forventede merforbrug på overførsler under sektor 6 enten;
   1. så længe det samlede merforbrug på driften holder sig under 10 mio. kr. dækkes af Coronalån optaget i 2020
   2. Alternativt dækkes af budgetreduktioner/besparelsestiltag fordelt over alle kommunens områder

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2a

  For stemte                    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte                 

  Undlod at stemme         1 (C) 

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU ad 1:

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 2a:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 3 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for februar, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 7,7 mio. kr. for hele 2021. Det forventede merforbrug er indenfor Borger og Social (sektor 6), og de væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på Beskæftigelsesområdet på 3,8 mio. kr. (overførselsydelser)
  • et merforbrug på seniorpension og førtidspensioner på samlet 8,5 mio. kr.
  • et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, primært forventede mindreudgifter til køb af botilbud til voksne

  Merforbruget på Beskæftigelsesområdet, Seniorpensioner og Førtidspensioner er resultat af stigende aktivitetstal. Udgiften til førtidspension har desuden været påvirket af ændrede refusionssatser og en stigende pensionsalder. Disse forhold har ikke i tilstrækkelig grad været medregnet i budgetgrundlaget, men vil fremadrettet blive fuldt indregnet.

  Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,0 mio. kr. Således forventes resultatet på den ordinære drift (driftsbalancen) at være et overskud på 41,0 mio. kr.

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 4,9 mio. kr., som følge af opkrævning af indefrosne feriemidler for medarbejdere der er stoppet i Dragør kommune.

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 12,4 mio. kr., som er 17,6 mio. kr. mere end den budgetterede kasseopbygning på 5,2 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 31,0 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunernes gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 88,9 mio. kr. ved årets udgang.

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug i 2020, relateret til Corona med frist i marts måned, mens der er frist for de forventede Coronarelaterede udgifter for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen skal anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel yderligere kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,13 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,73 mio. kr. mere end den kompensation Dragør Kommune indtil videre har fået.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter februar måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 5,1 mio. kr. for hele 2021, hvoraf 4,9 mio.kr. er for anlægsområdet. Opfølgningen vil blive udbygget ved de kommende månedsopfølgninger. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona. Evt. kompensation vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL om næste års budget (juni 2021).

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter februar 2021 –forventet regnskab og budget

  1.000 kr. løbende priser

  Forventet regnskab
  2021

  Budget 2021

  Forventet
  mer (+) /mindreforbrug (-)

   

   

   

   

  Indtægter

   

   

   

  Skatter

  -982.742

  -982.742

  Tilskud og udligning

  63.666

  58.666

  5.000

  Indtægter i alt

  -919.076

  -924.076

  5.000

   

   

   

   

  Samlede driftsudgifter

   

   

   

  Indenfor servicerammen

  679.235

  685.449

  -6.214

  Sektor 2 Teknik og miljø

  33.564

  33.564

  Sektor 3 Folkeskolen

  166.087

  166.087

  Sektor 4 Kultur og fritid

  44.055

  44.055

  Sektor 5 Dagtilbud

  69.333

  69.333

  Sektor 6 Borger og social

  95.995

  102.209

  -6.214

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  159.925

  159.925

  Sektor 9 Forvaltning

  110.275

  110.275

  Udenfor servicerammen

  198.884

  185.016

  13.868

  Sektor 1 Renovation

  14

  14

  Sektor 2 Teknik og miljø

  110

  110

  Sektor 3 Folkeskolen

  127

  127

  Sektor 6 Borger og social

  137.900

  124.032

  13.868

  Sektor 7 Sundhed og omsorg

  59.098

  59.098

  Sektor 9 Forvaltning

  1.635

  1.635

  Nettodriftsudgifter i alt

  878.118

  870.464

  7.654

  Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)

  -40.958

  -53.612

  12.654

   

   

   

  Anlægsudgifter

  30.978

  30.936

  42

  Renter, netto

  661

  661

  Lån*

  -6.900

  -6.900

  Afdrag på lån

  16.800

  16.800

  Finansforskydninger

  11.800

  6.900

  4.900

  Samlet resultat (Kassebevægelse)

  12.381

  -5.215

  17.596

  *Lån vedr. udgifter i 2021, optages forventeligt først i 2022. I 2021 optages samlet lån på 2,3 mio. kr. jf. KB-sag 25. marts.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 5
  Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 61
  Sagsid.: 19/2832

  RESUMÉ:

  Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 61 har været i offentlig høring og står nu over for endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at:

  1. Tillæg 1 til Lokalplan 61 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte notat.
  2. Der indgås en aftale med Lidl om betaling af etablering af venstresvingsbane på Kirkevej og vejbump på D B Dirchsens Allé.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra BEPU ad 1:

  For stemte                    4 (A+O+V)

  Imod stemte                 3 (C+T)

  Undlod at stemme           

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte                    6 (A+O+T+V)

  Imod stemte                 

  Undlod at stemme        1 (C) 

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker, at ind-/udkørsel sker udelukkende fra D.B. Dirchsens Alle.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-04-2021

  BEPU godkender forvaltningens indstilling ad 1-2 med følgende supplement:

  1) Der ønskes en fremrykning af hajtænder ved udkørslen fra Rosenengen,

  2) Ind- og udkørsel til parkeringspladsen gøres bredere,

  3) Terrænforskelle ml P-plads og Rosenengen udjævnes,

  4) Bump på DB. Dirchsens Allé, og fremrykning af 40 km hastighedszone

  For stemte:   3 (A+O+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme: 

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra Annette Nyvang (T):

  Liste T ønsker, at ind-/udkørsel sker udelukkende fra D.B. Dirchsens Alle.

  Kenneth Gøtterup (C) og Anne Funk (O) deltog ikke i mødet.

  Ebbe Kyrø (T) deltog ikke i afstemningen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU ad 1:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 2:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker, at ind-/udkørsel sker udelukkende fra D.B. Dirchsens Alle.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020 (dagsordenens punkt 4) at sende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 61 (se bilag 3) i mindst otte ugers offentlig høring. Tillægget muliggør en udvidelse af stueetagen på Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og regulerer trafikafviklingen til butikken, herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

  Høringsperioden for lokalplanforslaget sluttede den 9. februar 2021 og lokalplanen står nu overfor endelig vedtagelse.

  Ved høringsperiodens udløb, var der indkommet syv høringssvar (se bilag 4). Alle indkomne bemærkninger er gennemgået og kommenteret af administrationen og ses samlet i vedlagte bilag 1 ”Høringsnotat”.

  Administrationen finder, at der på baggrund af de indkomne bemærkninger, bør foretages enkelte ændringer i lokalplanen samt i kortbilag. De forslåede ændringer omhandler blandt andet regulering af lysgener til omgivelserne, udseende af ventilationsanlæg og anvendelse af parkeringspladser.

  Alle forslag til ændringer fremgår af førnævnte bilag ”Høringsnotat”, men er for overblikkets skyld samlet i bilag 2 ”Oversigt over foreslåede ændringer i Tillæg 1 til Lokalplan 61”.

  Der er derudover kommet høringsbemærkninger, der angår trafikale forhold uden for det område, som lokalplanen regulerer. Flere bemærker, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra Rosenengen til D B Dirchsens Allé er dårlige. Administrationen vurderer i den forbindelse, at et vejbump etableret på D B Dirchsens Allé umiddelbart nord for Rosenengen, vil være den bedste løsning til at dæmpe hastigheden og forbedre forholdene for udkørsel her.

  Desuden gør en borger indsigelse mod, at en øget trafik vil forværre et farligt venstresving på Kirkevej, når man drejer op ad D B Dirchsens Allé. Vejloven giver kommunen hjemmel til at indgå en aftale med Lidl om, at de varetager udgiften for at etablere vejbump og venstresvingsbane. Lidl er indforståede med, at bekoste vejbump og venstresvingsbane og der er derfor indgået en aftale mellem Dragør Kommune og Lidl om dette, et underskrevet udkast til aftalen er vedlagt som bilag 5. Et vilkår i aftalen er, at Tillæg 1 til Lokalplan 61 vedtages. Det anbefales af administrationen at Dragør Kommune indgår aftalen med Lidl.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 15. december 2020 til den 9. februar 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. april 2021 (ekstraordinært møde).

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 6
  Plast vejbump på private fællesveje
  Sagsid.: 20/3332

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2009, at plast vejbump ikke kan godkendes til permanent brug på offentlige veje og private fællesveje i Dragør Kommune, men alene kan anvendes som midlertidig løsning ved fx byggeri. Grundejerforeningen Stenbakken har ved mail af 31. januar 2021 anmodet om en genovervejelse af denne beslutning for så vidt angår private fællesveje, hvor ansvaret for såvel belægningers levetid og snerydning er grundejernes eget ansvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at afslå plast vejbump permanent på private fællesveje fastholdes

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. Foreslår, at der åbnes mulighed for plastbump på private veje og ønsker at sagen genforelægges med forslag til konkret udmøntning af regelsæt.

  For stemte   1 (C)

  Imod stemte  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme  

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår, at der åbnes mulighed for plastbump på private veje og ønsker at sagen genforelægges med forslag til konkret udmøntning af regelsæt.

  For stemte   1 (C)

  Imod stemte  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte   6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  1 (C)

  Undlod at stemme  

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår, at der åbnes mulighed for plastbump på private veje og ønsker at sagen genforelægges med forslag til konkret udmøntning af regelsæt.

  For stemte   3 (C)

  Imod stemte  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte  3 (C)

  Undlod at stemme  

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen Stenbakken ansøgte i september måned 2020 om etablering af plast vejbump på den private fællesvej Stenbakken (vedlagt som bilag 1). Administrationen afslog dette med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2009 om, at plast vejbump ikke kan godkendes til permanent brug på offentlige veje og private fællesveje i Dragør Kommune, men alene kan anvendes som midlertidig løsning ved fx byggeri, hvor hastigheden ønskes dæmpet, imens byggeriet pågår. Baggrunden for beslutningen var dels den slags foranstaltningers midlertidige karakter og dels, fordi fartdæmperne skal fastgøres ved boring af huller i eksisterende vejbelægning. Det medfører vandnedsivning og dermed øget nedbrydning af belægningerne, der i øvrigt heller ikke altid har en tykkelse og opbygning, der er egnet til fastgørelse. Endvidere er fartdæmperne til gene ved snerydning, hvor der er risiko for materielle skader. Administrationen har i stedet for henvist til asfalt vejbump eller vejindsnævringer, der også fremgår af Vejdirektoratets håndbog om fartdæmpere og også er typegodkendte fartdæmpere.

  Grundejerforeningen Stenbakken har ved mail af 31. januar 2021 anmodet Dragør kommune om at genoverveje beslutningen. Dette med henvisning til dels, at børns liv er vigtigere end en risiko for, at grundejerforeningen selv skal reparere sin egen vej efter frost, og at såvel vejbelægning som vejbump og tilhørende økonomi er grundejerforeningens eget ansvar.

  Administrationen har undersøgt praksis i Tårnby Kommune og Københavns Kommune. I begge kommuner gives tilladelse til plast vejbump på private fællesvej som permanente fartdæmpere. Begge kommuner anbefaler dog asfaltbump til brug også på private fællesveje som bedste løsning. Tårnby Kommune advarer om store gener for blandt andet cyklister og knallerter ved brug af plastbump.

  Forholdet med blandt andet gener for cyklisterne er helt i tråd med Dragør Kommunes egne erfaringer i forbindelse med det 3 årige forsøg med plastbump på den offentlige vej Strandjægervej, da dette forsøg blev evalueret med en høring af beboerne på vejen. Plastbumpene medførte gener for cyklister og handicapscootere, og for parkeringskapaciteten for biler, hvis hensynet til cyklisters passage uden om plastbump skal imødekommes. Hertil kommer fortsat generne i forbindelse med snerydning samt den nedsatte bæreevne for vejbelægningen.

  Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at ændre den tidligere trufne beslutning for de private fællesveje, skal administrationen foreslå, at ansøgere gøres bekendt med generne ved plastbump samt en fortsat anbefaling om at anvende asfaltbump.

  Administrationen forudser et øget antal sager med ansøgning om vejbump på private fællesveje, hvis den trufne beslutning ændres.

  LOVE/REGLER:

  Vejbump på private fællesveje er omfattet af privatvejslovens bestemmelser. Udformning af vejbump er i medfør af loven omfattet af vejregler for byernes trafikarealer, der er udformet af vejbranchens parter med Vejdirektoratet for bordenden. Der findes både typegodkendte asfaltbump og plastbump.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har afgivet bemærkninger til den fremsendte ansøgning til grundejerforeningen. Såfremt den tidligere trufne politiske beslutning ændres, vil Grundejerforeningen Stenbakken fremsende ny tilrettet ansøgning til administrationen med tanke på administrationens og politiets godkendelse forud for en endelig godkendelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021

  Økonomiudvalget den 14. april 2021

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021

  Bilag

 • 7
  Økoskabet, ansøgning om opstilling af konstruktioner på kommunale arealer
  Sagsid.: 21/253

  RESUMÉ:

  Der er modtaget en ansøgning om opstilling af konstruktioner med indbyggede skabe - kaldet Økoskabe - på blandt andet kommunale arealer. Dette med tanke på mulighed for salg af fødevarer, der kan bringes til og afhentes fra de opstillede konstruktioner, en slags fremskudte salgs- og leveringscentraler. Det skal besluttes, om der skal meddeles tilladelse til opstillingerne og i så fald under hvilke betingelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om opstilling af økoskabe på kommunale vejarealer og kommunale grundarealer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår, at ansøger inviteres til dialogmøde med BEPU.

  For stemte:   3 (T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme: 2 (A+C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Ændringsforslag fra OTV:

  OTV foreslår, at der gives mulighed for at placere et Økoskab på havnen i en kortere periode (Færgevej mellem 13 og 15 eller mellem 7 og 9), såfremt det er muligt i henhold til gældende regler. Ordningen evalueres efter et år.

  Da der er tale om udlejning af arealer på havnen oversendes sagen til Økonomiudvalget med henblik på vilkårsfastsættelse.

  For stemte   5 (O+T+V)

  Imod stemte  2 (A+C)

  Undlod at stemme  0 ()

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. finder ikke at sagen skal fremmes. En tilladelse vil kræve, at kommunalbestyrelsen drøfter det principielle i, at lade private erhvervsdrivende have permanente bygninger på offentlige arealer. En sådan drøftelse har ikke fundet sted.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  4 (O+T+V)

  Imod stemte  3 (A+C)

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. finder ikke at sagen skal fremmes. En tilladelse vil kræve, at kommunalbestyrelsen drøfter det principielle i, at lade private erhvervsdrivende have permanente bygninger på offentlige arealer. En sådan drøftelse har ikke fundet sted.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Beslutning fra ØU:

  For stemte  9 (O+T+V)

  Imod stemte  6 (A+C)

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 9. marts 2021 at invitere ansøger om Økoskabe til dialogmøde med udvalget forud for fornyet drøftelse af sagen.

  Der er modtaget ansøgning om opstilling af 6 stk. såkaldte økoskabe på arealer i Dragør Kommune (bilag 1). Et økoskab er en konstruktion, der indeholder en række kølede opbevaringsskabe, hvori det er tanken, at producenter af fødevarer kan aflevere deres fødevarer, og hvorfra forbrugerne efterfølgende kan afhente fødevarerne. Økoskabet er skabt af ejerne af det økologiske gartneri Seerupgaard i Dragør Kommune. Økoskabet har fokus på, at varerne skal være så bæredygtige og økologiske som muligt. Ideen er, at hvis man anvender økoskabene, så vil de enkelte leverandører kunne spare leveringsomkostninger.

  Økoskabet ønsker at indgå et testforløb om opstilling af økoskabe i samarbejde med Dragør Kommune for en testperiode på 2 år fra 1. april 2021 til den 30. marts 2023. De oplyser 6 lokaliteter, som de kunne forestille sig anvendt og oplyser, at det for dem er vigtigt at opnå et minimum af opsatte økoskabe over for leverandører af varer til skabene. Blandt de interesserede leverandører er foruden Seerupgaard selv Aarstiderne, SimpleFeast, Fresh.Land, Muld Lolland-Faster m.fl.

  Den 5. november 2019 behandlede By-, Erhvervs- og Planudvalget en ansøgning fra Nordic Infrastructure om opstilling af Nærbokse på lokaliteter i Dragør Kommune, hvorved pakker kunne bringes til/fra nærboksene i stedet for til den enkelte borger. Efter drøftelse af ansøgningen valgte udvalget da at give afslag, henset til hensynet til det lokale erhvervsliv, idet lokale butikker har noget indtjening på håndtering af pakker.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Grundejerforeningen Søvang efterfølgende blev kontaktet af Nærboks og indgik aftale med dem om opstilling af en Nærboks på grundejerforeningens areal i Søvang. Denne aftale er siden stoppet igen, idet især naboerne til den opstillede nærboks var meget generet af trafik og især uhensigtsmæssige parkeringer, når trafikanter skulle afhente pakker i nærboksen. 

  Administrationen vurderer, at henvendelsen fra Økoskabet grundlæggende er sammenlignelig med ovennævnte fra Nærboks. Et aspekt vil derfor være, om der skal gives tilladelse til gratis eller næsten gratis at kunne levere/afhente varer fra kommunale arealer i konkurrence med det lokale butiksliv, der betaler dækningsafgift etc. for deres butikker i fx bymidten.

  Under alle omstændigheder kan det ikke anbefales at tillade opstilling af Økoskabe på vejareal grundet en præcedens betragtning i forhold til andres tilsvarende ønske om opstilling af skabe / bokse eller andre former for fremskudt salg fra kommunalt vejareal.

  Administrationen skal foreslå, at Økoskabet forsøger at finde egnede private grundarealer, som hos Seerupgaard selv, hvor der er plads til parkering på deres grundareal i forbindelse med afhentning eller levering af varer, så leverandører og brugere kan parkere forsvarligt, uden at være til gene for trafikken i øvrigt. Dette fordi trafiksikkerhed og –afvikling er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til kunders og leverandørers parkering i forbindelse med afhentning og levering.

  Om de konkrete forslag til lokaliteter kan oplyses følgende (lokaliteter vist på bilag 2):

  De to lokaliteter i Søvang er begge beliggende på Grundejerforeningen Søvangs arealer og fordrer Søvangs interesse og tilladelse. Lokaliteten benævnt Kastanievej 175 vil af trafiksikkerhedsmæssige årsager være problematisk, idet parkering i svinget på Fælledvej kan forudses at blive en konsekvens af et Økoskab placeret ved stien mellem Fælledvej og Kastanievej.

  Lokaliteten ved Krudttårnsvej 33 placeret ved siden af HOFORs transformerstation er beliggende på et HOFOR grundareal og fordrer aftale med HOFOR. Der kan i øvrigt forudses problemer med brugen af nabobebyggelsens private parkeringsplads.

  Lokaliteten Rødtjørnen 16 ved transformator er beliggende på Strandparkens areal og fordrer aftale med Strandparken. Der er gode parkeringsfaciliteter på Strandparkens parkeringsplads.

  Lokaliteten på Kapselstræde ved hjørnet ud mod Færgevej ved flaskeindsamlingen (Stejleparkeringen) er beliggende på kommunalt vejareal, og kan af den årsag ikke anbefales som opstillingssted trods tilstedeværelse af parkeringsplads. Placering af økoskab på grønningen foran kan umiddelbart heller ikke tillades som følge af fredningsbestemmelserne for området.

  Lokaliteten kaldet E C Hammervej (på torvet) er Nordre Væl. Det er et kommunalt grundareal, hvor der i forvejen er stadesalg. På enkelte ugedage er der allerede fuldt optaget på Nordre Væl, så en permanent placering af et økoskab her i to år er ikke en mulighed, og permanent opstilling eller efterladen af stade har heller ikke været tanken med staderne på Nordre Væl.

  LOVE/REGLER:

  Vejloven og privatvejsloven regulerer brugen af vejareal også til anden råden over vejareal, som opstilling af en konstruktion som et Økoskab vil være. Planloven og byggeloven regulerer opstilling af konstruktioner på private arealer.

  Hvis økoskabe tillades opsat på vejareal, vil de være omfattet af vejlovens bestemmelser. Herunder at tilladelse til opsætning af økoskabe på vejareal vil medføre, at andre producenter eller pakkefirmaer tilsvarende kan påberåbe sig tilsvarende mulighed på vejareal ud fra en præcedensbetragtning. Dette kan ikke anbefales.

  Hvis økoskabe bliver opsat på privat areal ejet af Dragør Kommune eller anden grundejer, så vil der være tale om en privat aftale for det private grundareal, hvor der er andre muligheder for at give tilsvarende tilsagn eller afvisning. Det er dog under iagttagelse af byggelovgivning og planlovgivning som fx gældende lokalplan for det enkelte område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indeholdt økonomi i Økoskabets ønske om opsætning af økoskabe.

  For eventuel opsætning af økoskabe på kommunale grundarealer kan Dragør Kommune overveje vilkår om opkrævning af leje i forbindelse med tilladelse til opsætning. Størrelse af en sådan leje for kommunalt areal kan foreslås fastsat, hvis fx sagen skal behandles igen efter en høring.

  Opsætning af økoskabe kan medføre øget behov for renholdelse i nærområdet og eventuelt opsætning af supplerende affaldsbeholdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt udvalget overvejer at meddele tilladelse til økoskabe, skal det anbefales forinden at foretage høringer blandt berørte naboer omkring de enkelte lokaliteter, hvor økoskabe ønskes opsat.

  I den udstrækning økoskabe tænkes opstillet på private arealer, som ikke ejes af Dragør Kommune, skal dette kommunikeres og aftales med den enkelte grundejer samt forinden forelægges for Plan og Teknik for sikring af overholdelse af planlovgivningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. marts 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 8
  Boligudvikling på del af Engvej - indkaldelse af ideer og forslag
  Sagsid.: 21/1381

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til høringsmateriale, før der tages stilling til eventuel boligudvikling på en del af arealet på Engvej. Høringen har til formål at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning. Høringen gennemføres i 8 uger i henhold til planloven § 23C.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til høringsmateriale godkendes og at høringen igangsættes digitalt og med annoncering i Dragør Nyt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Procesforslag fra AOTV:

  AOTV ønsker at sende sagen tilbage til fornyet behandling i kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i en ny og opdateret tidsplan, der imødekommer partiernes ønske til skærpelse af høringsmaterialet.

  Kommentarer fra partierne fremsendes til forvaltningen indenfor 14 dage fra d.d.

  For stemte   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte  3 (C)

  Undlod at stemme  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  "C gr. beklager at AOVT ikke vil oplyse over for den samlede kommunalbestyrelse, hvilke ændringer de vil lave i høringsmaterialet og ikke gennemfører en reel åben proces, hvor såvel borgere som alle partier i kommunalbestyrelsen har indsigt i."

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 4. februar 2021, at der skal indkaldes ideer og forslag til den videre planlægning for etablering af enten 24, 36 eller 48 boliger på en del af arealet ved Engvej. Udvikling af boldfælden til et aktivitetsareal indgår også i overvejelserne. Baneanlæg til Dragør Tennisklub og arealet til bl.a. spejder og dagplejen forbliver uændret på arealet. Der planlægges for et boligareal på enten 3.000, 4.500 eller 6.000 m2.

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at høringen skal foretages på baggrund af et vejledende forslag til, hvordan boligarealet kan disponeres (bebyggelsesplan) samt hvordan aktivitetsparken ligeledes kan disponeres.

  Der er udarbejdet forslag, som viser en disponering af boligarealet på hhv 3.000, 4.500 og 6.000 m2 med hhv 24, 36 og 48 boliger, med 1,5 P-plads til hver boligenhed. Forslag til disponering af boligarealet og det resterende areal til aktivitetspark er vedlagt i bilag 1.

  Der gøres opmærksom på, at høringsmaterislet mht bebyggelsesplan er vejledende, idet grunden eventuelt skal udbydes før der udarbejdes et konkret projekt og efterfølgende udarbejdes en projektlokalplan, som også skal i offentlig høring før projektet kan realiseres.

  I henhold til tidsplanen forventes høringen gennemført i perioden uge 18-25. Resultatet af høringen og efterfølgende eventuel trafikanalyse og principper for udbud forventes behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 23. september 2021.

  Tidsplanen, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021, er gengivet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Høringen – indkaldelse af ideer og forslag gennemføres i henhold til planlovens § 23c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er meddelt en bevilling på 450.000 kr. til byplananalyse, arkitekt og trafikanalyse.

  Gennemførsel af høringen har ikke økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der indkaldes ideer og forslag til den videre planlægning gennemføres i henhold til reglerne i planloven § 23c. Der vil ligeledes blive gennemført en høring, hvis det besluttes at udarbejde et forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan for boligudvikling.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 9
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse
  Sagsid.: 20/3498

  RESUMÉ:

  Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune har været i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringsbreve. I høringsnotatet jf. bilag 2 er der oplistet forslag til justering af planforslaget.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forslaget til indsatsplan (bilag 1) med de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden. Forslaget er opdateret med nyere data og præcisering af ansvar for enkeltaktiviteter.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes med de bemærkninger, som er forslået i høringsnotat.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Ændringsforslag fra borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen:

  KB foreslår, at Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse godkendes med de af administrationen fremsendte præciseringer.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. marts 2021 at sende sagen tilbage til fornyet udvalgsbehandling, idet der ønskes en opdatering af data, som stammer fra 2013 samt en tydeliggørelse af, hvem der har ansvaret for opfølgning af de enkelte punkter i planen.

  Der er på den baggrund foretaget ændringer i planen, hvor data fra 2013 er ajourført med seneste data, og det er oplyst i planen, at det ikke er muligt at pålægge andre parter krav om opfølgning. Der er ikke hjemmel til at pålægge andre parter end Dragør Kommune pligter i medfør af indsatsplanen. Ændringer fremgår af bilag 3.

  Indsatsen som Dragør Kommune skal varetage er delegeret til Tårnby Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde, hvor Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaverne for Dragør Kommune.

  Høringsbilaget er rette teknisk til, så der er tydelig sammenhæng mellem bemærkning og svar, se bilag 4.

  Sagen genfremsendes hermed til endelig godkendelse.

  Sagsfremstilling fra tidligere sag

  • Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at sende forslag til Indsatsplan for grudvandsbeskyttelse i Dragør Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er modtaget 14 høringssvar. Disse er behandlet i vedlagte høringsnotat og udkastet til indsatsplan er tilpasset som forslået i høringsnotatet.

  Indsatsplanen omfatter det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO). De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplandet til nærliggende afværgeanlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

  Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofspecifikke indsatstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

  1. Salt grundvand
  2. Klorerede stoffer
  3. Pesticider
  4. Øvrige miljøfremmede stoffer
  5. Nye stoffer

  De stofspecifikke indsatstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

  • Overvågningsprogram
  • Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”
  • Boringer og brønde
  • Generel indsats efter jordforureningsloven
  • Målrettede tilsyn med virksomheder
  • Afledning af spildevand
  • Opdatering af BNBO på Miljøportalen
  • Indberetning af dat til respektive databaser

  Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

  • LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand
  • BNBO
  • Miljøgodkendelser
  • Sløjfning af boringer
  • Byudvikling
  • Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)
  • Slam

  Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder er der i indsatsplanen fastsat yderligere særlige retningslinjer.

  En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen. Blandt indsatser er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af HOFOR og Region Hovedstaden med Dragør Kommune som formand, hvor planen er, at der skal laves en monitering af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere moniteringen hvert 2. år.

  De indkomne 14 høringssvar under den offentlige høring af planforslaget grupperer sig inden for 5 hovedemner, jf. det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er ikke gengivet i deres fulde ordlyd i høringsnotatet. Derfor er alle høringssvar også vedlagt som bilag (Bilag 3).

  Enkelte høringssvar vedrører de specifikt planlagte indsatser i indsatsplanen, som er opsummeret i indsatsplanens Tabel 1, men mange høringssvar knytter sig til de generelle retningslinjer beskrevet i indsatsplanen, og som er baseret eksisterende lovgivning.

  Da der i Dragør Kommune er mange gartnerier og andre jordbrugere, har et særligt fokusområde i mange af høringssvarene været de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsplanens retningslinjer omfatter således, at kommunerne skal foretage en lovpligtig risikovurdering af BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i perioden 2020-2023. Idet risikovurderingen af BNBO på nuværende tidspunkt endnu ikke er igangsat er der en usikkerhed blandt erhvervet om resultatet af risikovurderingen af BNBO og de konsekvenser den vil kunne have for lodsejere indenfor BNBO. Der skal dog altid gives fuld kompensation, hvor der er behov for indgåelse af frivillige aftaler eller såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

  I forbindelse med en senere politisk stillingtagen til den videre proces omkring de kommende risikovurdering af BNBO og vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag inden for et konkret BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticid, vil der skulle besluttes, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det konkrete BNBO er indstillet på, at påbyde pesticidfri drift efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, såfremt der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. En beslutning om påbudsvillighed vil tilgodese forhold omkring beskatning af erstatninger.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018

  Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitering, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om moniteringen er dækkende.

  For oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand”, og som er en del af den indsats, som skal gennemføres, har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også til en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt, og indgår dermed endnu ikke i den økonomiske ramme.

  Økonomisk kompensation ved eventuel fremtidige indgåelse af frivillige aftaler på baggrund af resultatet af en risikovurdering af BNBO, jf. indsatsplanens retningslinje herom, skal dækkes af Dragør Kommune, men kommunen kan beslutte, at kompensationen skal lægges over på forsyningsselskabet, da selskabet drager nytte af beskyttelsen. Kompensationen kan herved finansiers over vandtaksterne. Denne konstruktion vil være den normale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget har været i offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 10
  Afrapportering på det forpligtende samarbejde - delaftale 1. og 8.
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter for hver delaftale, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

    

  Udvalget forlægges her den årlige afrapportering på de to delaftaler, som berører sundheds-og omsorgsområdet nemlig delaftale 1. om hjælpemidler og delaftale 8. om genoptræning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Det præciseres at administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2020 delaftale 1. og 8. tages til efterretning.  

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul

  Januar-februar: Det fremgår af delaftalerne 1. og 8. af november 2019, at Tårnby Kommune hvert år i januar udarbejder en årsrapport med aktivitets- og økonomidata, samt en tekstdel der beskriver aktivitet og målopfyldelse i det forgange år og fremtidsudsigterne for området.

  April-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalget forlægges her den årlige afrapportering på de to delaftaler, som berører sundheds-og omsorgsområdet nemlig delaftale 1. om hjælpemidler og delaftale 8. om genoptræning. 

  Årsrapport på delaftale 1. Hjælpemidler

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende hjælpemidler, herunder boligændringer, forbrugsgoder, biler m.m. efter Lov om Social Service. Herudover ydes specialiseret rådgivning. Konkret er der tale om:

  • Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter § 10, stk. 4, i lov om social service.
  • Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§ 112-114 i lov om social service.
  • Sager om boligindretning efter § 116 i lov om social service.

  Af afrapporteringen på området fremgår det, at der i 2020 er leveret 0,48 normering mindre end bestilt (se bilag 1). Under dette tal ligger en væsentlig højere levering på forbrugsgoder end bestilt, en væsentlig lavere levering på syns- og kommunikationshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler end bestilt. På de andre områder matcher bestilling og levering.

  Dette billede med en væsentlig lavere levering på syns- og kommunikationshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler var også gældende i årsrapporten for 2019. Derfor blev bestillingen for 2021 justeret tilsvarende, sådan at antallet blev sat ned. Det vil dog først slå igennem i årsrapporten for 2021.

  I 2020 har Tårnby kommune haft 1.130 afgjorte sager på ansøgning om hjælpemidler fra Dragør borgere og 2.401 fra Tårnby borgere. Det er et lille fald i forhold til 2019, hvor Dragør havde 1.283 afgjorte sager og Tårnby havde 2.558 afgjorte sager.

  Årsagen til, at Tårnby Kommune kun har cirka dobbelt så mange afgjorte sager i opgørelsen som Dragør til trods for, at Tårnby har cirka tre gange så mange indbyggere kan tilskrives følgende faktorer:

  • Dragør har en højere gennemsnitsalder (ca. 3 år) og forholdsmæssigt flere ældre, hvilket kan have indflydelse på, i hvilke udstrækning der er brug for hjælpemidler. Tårnby Kommune har kun ca. dobbelt så mange borgere i aldersgruppen 75+.
  • Udlevering af hjælpemidler fra Sundhedshuset er inkluderet i opgørelsen af afgjorte sager for Dragør Kommune men ikke i opgørelsen for Tårnby Kommune.

  I 2020 er delmålet om, at 95% af de indkomne ansøgninger fra Dragør borgere bliver færdigbehandlet inden for de offentliggjorte sagsbehandlingstider opfyldt. Det var det også i 2019. 

  Det er forventninger, at Dragør Kommune vil hjemtage hele hjælpemiddelområdet under delaftale 1. inden udgangen af 2021. Derfor er der ikke indarbejdet forventninger til bestillinger i 2022 i årsrapporten.

   

  Årsrapport på delaftale 8. Genoptræning

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der tale om:

  • Myndighedsbehandling samt genoptræning efter §86 i lov om social service.
  • Genoptræning efter sundhedslovens §140 og §84 om frit valg.

  Af årsrapporten fremgår det, at Tårnby Kommune i 2020 har modtaget 548 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140 (se bilag 2.). Dette er et fald på 9,7 % i forhold til 2019. Faldet skyldes antageligt COVID-19 pandemien, som har betydet en reduktion i antallet af planlagte operationer og dermed også af behovet for genoptræningsplaner.

  Den gennemsnitlige ventetid på disse forløb har i 2020 været på 5,87 dage. Dette er en forbedring af den gennemsnitlige ventetid ift. 2019, hvor den lå på 8,01 dage. I tre ud af årets tolv måneder (januar, marts og juli) i 2020 har ventetiden dog ligget over de lovpligtige 7 dage.  

  Lovgivningen om frit valg på genoptræningsområdet blev primo 2020 udvidet fra kun at gælde genoptræningsplaner på basalt niveau til også at gælde genoptræningsplaner på avanceret niveau. I 2020 har 43 borgere fra Dragør Kommune har ret til frit valg – heraf har 16 borgere taget mod tilbuddet og modtaget genoptræning hos en privat aktør. Bemærk dog, at ordningen pga. COVID-19 har været suspenderet i perioden april til og med juli 2020.

  Herudover fremgår det af årsrapporten, at der er bevilget 78 genoptræningsforløb jf. Serviceloven § 86.

  Forventningen til de kommende år er, at de aflyste operationer i 2020, vil give en pukkel af operationer og dermed genoptræningsplaner i 2021 og 2022. Herudover er det forventningen, at Dragør Kommune vil hjemtage genoptræning efter § 86 i Serviceloven.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 11
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger - tilbage fra høring
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen har udarbejdet forslag til at sammentænke flere af disse begivenheder. Sagen har været i høring og udvalget skal nu beslutte hvordan priser fremadrettet skal uddeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Handicapprisen fortsat uddeles på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december og modtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  2. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved ét fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse, og modtageren af Sports- og Kulturprisen modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  3. at Frivillig Fredag ikke længere afholdes af kommunen
  4. a: at administrationens foreslået budgetfordeling godkendes

  b: at udvalget drøfter om de afsatte 17.500 kr. skal anvendes til at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende.

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter forslaget til fremadrettede prisuddelinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Ad 1-4a anbefales over for ØU/KB.

  Der forelægges særskilt sag om indkøb af statuetter til brug for uddeling af Handicapprisen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Ad 1-4a anbefales over for ØU/KB.

  Der forelægges særskilt sag om indkøb af statuetter til brug for uddeling af Handicapprisen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra SSAU og BFKU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december at sende forslaget i offentlig høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet – se vedlagte bilag.

  Kort resume af administrationens forslag (er vedlagt sagen i sin fulde længe)

  Administrationen foreslår:

  Handicapprisen uddeles fortsat en gang årligt den 3. december på FN’s Internationale Handicapdag. Prismodtageren har tidligere modtaget en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”. Tidligere har udgifter forbundet med Handicapprisen været dækket af Handicaprådets midler. Administrationen havde foreslået, at gavechecken blev nedsat til 3.000 kr. På baggrund af Handicaprådets høringssvar har administrationen sat beløbet op til 5.000 kr.

  Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen har administrationen foreslået uddeles til et samlet event – eventuelt ved Kongelundsfortet i Bevægelse, hvor foreninger og borgere er samlet.

  Folkeoplysningsudvalget er ikke enige i, hvorvidt dette er en god ide. Den ene side ser muligheder i at sammenlægge prisuddelingerne, hvor den anden side frygter at udvande værdien af de enkelte priser.

  Frivillig Fredag har administrationen foreslået ikke længere bliver afholdt af kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er samlet afsat 45.000 kr. til afholdelse af diverse priser + 25.000 kr. i sponsorcheck fra Danske Bank til initiativprisen, dvs. et samlet budget på 70.000 kr. 

  Forslag til budget

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.000

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  A: Forplejning + diverse
  (til uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabspriser og Initiativprisen)

  ELLER

  B: Nye priser

  17.500

  I alt

  70.000

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 6. april 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af udvidelse af handicaprådet
  Sagsid.: 21/77

  RESUMÉ:

  Handicaprådet har på deres møde den 22. februar 2021 ønsket en udvidelse af handicaprådet, således at DH fremover har en repræsentant for de unge handicappede i Dragør Kommune. På kommende møde i handicaprådet den 13. april 2021 fremlægges ny forretningsorden i rådet til godkendelse. I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at kommunernes handicapråd skal sammensættes med samme antal medlemmer af handicaporganisationerne og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen. Den bestemmelse har ikke været fulgt i den eksisterende forretningsorden, og denne sag vedrører derfor efterlevelse heraf.    

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger og godkender to ekstra medlemmer og to stedfortrædere til handicaprådet. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  SSAU indstiller, at der udpeges 2 repræsentanter fra administrationen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår følgende om handicapråd:

  § 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

  Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

  Der er aktuelt 5 medlemmer af handicaprådet: 3 fra DH og 2 fra kommunalbestyrelsen. Handicaprådet godkendte på deres møde den 22. februar at imødekomme DH’s ønske om en ekstra repræsentant fra DH i handicaprådet (for de unge handicappede i Dragør Kommune). Derved kommer der til at mangle 2 medlemmer udpeget af kommunalstyrelsen. Det er ikke et krav at alle de politisk udpegede medlemmer skal sidde i kommunalbestyrelsen, men min. 1 af medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

  Udkast til ny forretningsorden for handicaprådet fremlægges til godkendelse på handicaprådsmødet den 13. april 2021. Godkendelse af den nye forretningsorden sker med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af to ekstra politisk udpegede medlemmer den 22. april 2021. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  I henhold til Dragør Kommunes delegationsplan side 61 skal Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget indstille politisk udpegede medlemmer af handicaprådet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I Dragør Kommunes handicappolitik fra 2020 fremgår det af temaet om ’Et aktivt handicapliv’, at der skal arbejdes for at unge over 18 år skal have gode muligheder for at deltage i lokalsamfundet og i fritidstilbud i Dragør Kommune. En udvidelse af handicaprådet med en repræsentant fra de unge handicappede i Dragør Kommune vil bidrage til at imødekomme dette delmål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

 • 13
  Ældrerådets årsberetning 2020
  Sagsid.: 21/716

  RESUMÉ:

  I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Årsberetningen forelægges Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til § 2, stk. 8 i vedtægterne for Ældrerådet i Dragør, har Ældrerådet udarbejdet en årsberetning for 2020.

  Årsberetningen beskriver:

  -         Rådets organisatoriske forhold

  Rådet har siden december 2018 bestået af fire medlemmer frem for de normale fem. Dette har rådet fået dispensation til fra det daværende Sundheds- og Ældreministerium i marts 2019.

  -         Rådets primære opgaver

  En kort beskrivelse af rådets formål og opgave.

  -         Rådets inddragelse

  Rådet giver udtryk for deres ønske om, at de politiske udvalgsmedlemmer modtager rådets høringssvar samtidig med, at de modtager det øvrige materiale og indstillinger fra administrationen til politisk behandling. Rådet fremsatte et tilsvarende ønske med deres årsberetning 2019 og sagen har været politiske behandlet i 2020, hvor Kommunalbestyrelsen på deres møde 30. april 2020 besluttede ikke at imødekomme rådets ønske.

  -         Rådets aktiviteter

  I 2020 har Ældrerådet holdt 7 ordinære rådsmøder, 2 dialogmøder med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, afgivet 24 høringssvar og kommentarer og deltaget i 3 møder i Bruger-og Pårørenderådet på Omsorgscenter Enggården. Herudover har rådet deltaget på et borgermøde om besparelser og været tilgængelige for borgerne i Dragør via tilstedeværelse i Aktivitetshuset i det omfang corona-restriktionerne har tilladt det.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag 1.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil den blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 14
  Revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune
  Sagsid.: 21/996

  RESUMÉ:

  Revisionsberetningen (den løbende revision) for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune qua det forpligtigende samarbejde er afsluttet. Den bliver i tråd med Dragør Kommunes revisionsberetning forelagt udvalget den 08.marts 2021 fremlagt politisk, da det sociale område har stor bevågenhed. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen om revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra SSAU og BFKU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I revisionsberetningen skriver BDO:

  ”Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres at Tårnby Jobcenter.

  Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020, jævnfør vedlagte notat fra Tårnby Kommune.

  Den nye jobcenterchef fra Tårnby Kommune har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds-, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Job-centerchef i Tårnby Kommune, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Dragør Kommune har, jævnfør vedlagte notat, været i tæt dialog med Tårnby Kommune om ekstra mødedage i 2020.

  Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revision for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

  Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

  Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi skønner, at bemærkning på disse områder er afsluttet.

  Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på rettidige opfølgninger i 2020. Bemærkningen anses således som værende afsluttet.”

  Voksensocialområdet:

  Administrationen kvitterer for, at der i Tårnby Kommune er rettet op på en lang række sager, der tidligere har ført til kritiske revisionsbemærkninger.

  Hertil kan administrationen orientere udvalget om, at den seneste status i jobcenterindblik viser, at Tårnby/Dragør Kommune i 2020 lever op til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusmål, hvormed jobentret ikke aktuelt vurderes at være i risiko for skærpet tilsyn.

  Til revisionsberetningen har administrationen i Dragør Kommune tilkendegivet overfor Tårnby Kommune, at der i henhold til revisionsbemærkningerne ønskes en særlig opmærksomhed fremadrettet på ledighedsydelser (CV, Min Plan og samtaler), samt at resultatet af ledelsestilsyn gennemført i Tårnby Kommune for jobcentret fremsendes til Dragør Kommune til orientering.

  Børnesocialområdet:

  Ingen bemærkninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 08. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 15
  Forlænget åbningstid i Hollænderhallen og svømmehallen
  Sagsid.: 21/1059

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling om og i hvilket omfang indendørs-sæsonen i Hollænderhallen og svømmehallen skal forlænges. Hvis udvalget beslutter en forlængelse, skal der på næste BFKU-møde forelægges en sag der tager stilling til finansieringen af forlængelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter om indendørs-sæsonen i Hollænderhallen og svømmehallen skal forlænges.
  2. at udvalget, i fald det besluttes at forlænge ref. ad 1, beslutter hvor længe dette skal vare.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB, at udvalget ønsker åbningstiden forlænget den sidste uge af skoleåret, så der holdes åbent for alle i begge haller som sædvanligt. I den første uge af skolernes sommerferie holdes der åbent i svømmehallen fra 10-16 (42 timer ugl. eller mindre) for offentligheden.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Anbefaling fra BFKU:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra AOTV:

  AOTV foreslår, at den forlængede åbningstid finansieres inden for egen ramme inkl. bygningsdrift

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På grund af covid-19 pandemien har idrætsområdet været hårdt ramt af nedlukning. Hollænderhallen og svømmehallen har været nedlukket siden 9. december for foreninger og borgere og er det fortsat. På den baggrund har administrationen modtaget henvendelse fra Dragør Svømmeklub, Dragør Badminton og Fægteklubben Aramis om at forlænge sæsonen. Derudover har flere foreninger givet udtryk for samme ønske til idrætsområdets brugerråd.

  Hollænderhallen holder sommerlukket 2 uger før skolernes sommerferie og åbner igen samtidig med skolerne. Sommerlukningen anvendes til at personalet afholder ferie, at der laves reparationer og vedligehold mm.

  Personalet i Hollænderhallen er årsnormstyrede, og deres arbejdstid er fordelt i hovedsæsonen. Det betyder således, at der reelt ikke er nogle af de faste medarbejder til at forlænge sæsonen, og der ville i det tilfælde i stedet skulle anvendes vikarer. For svømmehallen kræver det dog en omlægning af de faste medarbejderes vagter, da der skal være faste medarbejdere til at styre teknikken, kloring mm.

  Forlænget sæson i idrætshallen

  En gennemsnitlig timepris for hvad de vil koste at leje hallen/svømmehallen for en forening i en time: denne pris er 275 kr.

  Hvis idrætshallen i hollænderhallen skal forlænges for foreningerne kræver det, at der er en halmedarbejder i hele åbningstiden. Åbningstiden er 91 timer på en uge.

  Dvs., at forlænge idrætshallens åbningstid i en uge koster 25.025 kr. (275 kr * 91 timer)

  Forlænget sæson i svømmehallen for foreninger

  En gennemsnitlig timepris for hvad det vil koste at leje hallen/svømmehallen for en forening i en time: denne pris er 275 kr.

  Hvis svømmehallen skal forlænges for foreninger, kræves det, at der er en livredder i hele åbningstiden. Åbningstiden er 50,5 timer om ugen.

  Dvs., at forlænge svømmehallens åbningstid i en uge koster 13.888 kr. (275 kr. * 50,5 timer)

  Det vil dog også kræve at der afsættes timer/ressourcer til rengøring, som en livredder ikke vil have tid til. Under normale omstændigheder klares rengøring i den offentlige åbningstid, hvor der er flere personaler til stede. Der skal således afsættes 37,5 timer til rengøring * 275 kr., svarende til 10.313 kr. om ugen.

  Samlet vil det koste 24.200 kr. om ugen af forlænge åbningstiden i svømmehallen for foreninger.

  Forlænget sæson i svømmehallen for offentligheden

  I svømmehallen skal der være flere livreddere på arbejde på samme tid i den offentlige åbningstid. Den gennemsnitlige timepris ved offentlig åbning er derfor 1.671 kr.

  Hvis svømmehallen skal forlænges for offentligheden, og den offentlig åbningstid er på 47 timer om ugen, vil det koste 78.537 kr. om ugen (1.671 kr. * 47 timer).

  Administrationens bemærkninger

  Hollænderhallen og Svømmehallen holder sommerlukket fra den 18. juni. Grundet planlagt vedligehold og reparation, vil indendørs-sæsonen højst kunne forlænges frem til den 2. juli. Dvs. en forlængelse på 2 uger.

  Dragør Badminton har tidligere fået tilbudt, at de kan benytte Kongelundshallen i sommer-nedlukningsperioden. Her kan der gives adgang til uden tilstedeværende halpersonale. Der vil dog ikke være mulighed for badning og rengøring, og der er ligeledes kun 5 badmintonbaner. Dette vil Dragør Badminton får tilbudt igen i år.

  Hvis udvalget beslutter, at der skal holdes længere åbent i Hollænderhallen og Svømmehallen, vil administrationen til mødet i BFKU onsdag den 5. maj i forbindelse med sag om genåbning af kultur- og fritidsområdet efter Corona-nedlukninger komme med forslag til finansiering. Øgede udgifter er en uundgåelig konsekvens af at holde længere åbent. For overblikkets skyld kan man i bilaget til sagen se en oversigt over de forskellige omkostninger, der er forbundet med forlænget åbningstid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 202

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 16
  Skolepolitik tilbage fra høring
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Udkast til den kommende skolepolitik i Dragør kommune har været i høring. På mødet skal Skoleudvalget drøfte de input, der er kommet og godkende den kommende skolepolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender skolepolitikken og anbefaler den over for kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra SU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 18. januar 2021, at sende et udkast til Dragør Kommunes kommende skolepolitik i høring på kommunens hjemmeside, i skolebestyrelserne, i LMU, i CMU og i FEDK.

  Skolepolitikken er udarbejdet henover skoleåret 20/21, hvor der har været en omfattende inddragelsesproces. Derudover har Det Rådgivende Skoleorgan også haft mulighed for at kommentere på et udkast til skolepolitikken. På baggrund af deres bemærkninger blev det endelige udkast til en ny skolepolitik i Dragør Kommune sendt i høring.

  Der er i alt kommet 10 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet denne sag som bilag i deres fulde længde i nedenstående opsummeres høringssvarene, hvor administrationen vil følge op på hvilke ændringer der på baggrund af høringssvarene tilføjes til den endelige skolepolitik.

  Høringssvar

  St. Magleby Skole

  LMU

  LMU på St. Magleby Skole indleder deres høringssvar med at anerkende, at det er lykkes at formulere en skolepolitik, som de kan se sig selv i. De oplever en sammenhæng mellem det input, som de har givet og den skrevne skolepolitik.

  De bemærker, at den nye skolepolitik er rummelig og kan opfattes som en egentlig modpol til den hidtidige skolepolitik. Det er de som udgangspunkt positive over, men de gør også opmærksomme på, at det kan skabe en faldgrube i forhold til, at det kan være svært at vide, hvad der er det rigtige at gøre som skole og medarbejder.

  LMU oplever, at den kommende skolepolitik opstiller en rækker positive ambitioner, men gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at der er ressourcer til de gode initiativer f.eks. i forhold til sporet vedr. rum.

  De mener, at det er positivt, at skolepolitikken forholder sig til byen og Dragør.

  LMU udtrykker en bekymring vedr. Strategisporet Ingen Alene. De beskriver, at det er problematisk, at man ikke nævner forældrene. Forældrene er, ifølge LMU, væsentlige aktører i forhold til hvorvidt fællesskaberne i skolen og SFO opleves som meningsfulde. På samme måde problematiser de, at SFO ikke er nævnt i dette strategispor. SFO er, ifølge LMU, på mange måder bindeleddet mellem skole og hjem, hvorfor de fremhæver, at også SFO bør nævnes.

  Endelig gør LMU opmærksom på, at skolepolitikken ikke nævner fremtidens sigtepunkter, f.eks. kunne digitalisering og teknologiforståelse med fordel nævnes ifølge LMU. De savner ligeledes, at FN´s verdens mål nævnes.  

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen giver i deres høringsvar udtryk for, at de kan nikke genkendende til mange af de elementer, der nu indgår i det endelige udkast til skolepolitikken. De roser, at den kommende skolepolitik er kortfattet og lettilgængelig, men alligevel favner bredt og har store ambitioner. De udtrykker, at de glæder sig til arbejdet med at implementere og gøre skolepolitikken levende.

  Skolebestyrelsen har et ønske om ændring til udkastet. Dette omhandler formuleringen fra skolepolitikkens vision der lyder som følgende:”I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole”.  Denne sætning opfattes som uopnåelig og de forslår den derfor ændret til ”I Dragør Kommune tilstræbes det, at alle elever er glade for at gå i skole”

  Dragør Skole

  LMU

  LMU fra Dragør skole giver i deres høringssvar udtryk for, at de kan genkende deres input, fra dialogspillet, i udkastet til den kommende skolepolitik. De står således tilbage med en positiv oplevelse af at være blevet inddraget, og at deres input er afspejlet i den nye skolepolitik.

  De fremhæver, at det er positivt, at måltallene er taget ud af den nye skolepolitik. De beskriver, at skolepolitikken på den måde lægger op til at være et dialogværktøj.

  De fremhæver også, at det fremadrettet er et ønske, at der afsættes de fornødne midler til at vedligeholde skolen, således at læringsmiljøerne fremstår moderne og inspirerende.

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen på Dragør skole indleder deres høringsvar med at tilkendegive, at de er positive over udkastet til den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at de sætter pris på at være blevet inddraget i processen. De oplever, at deres input er afspejlet i politikken. De oplever, at den nye skolepolitik er åben og giver mulighed for lokal udfoldelse på de enkelte skoler.

  Skolebestyrelsen finder det også positivt, at den nye skolepolitik lægger op til dialog frem for at være måltalstyret.

  Skolebestyrelsen har enkelte forslag til justeringer eller tilføjelser til skolepolitikken.

  I forhold til strategisporet Ingen alene ser de gerne, at der suppleres med nogle fokuspunkter vedr. køn, seksualitet og mangfoldighed. 

  I forhold til strategisporet ”Lyst til læring” påpeger skolebestyrelsen, at der er for stort fokus på tværfaglig læring, der giver et indtryk af at skolepolitikken fokus er tættere på metoderne for læring frem for, hvad eleverne får ud af undervisningen fagligt og socialt.

  Strategisporet ”Rødder” opleves af skolebestyrelsen som en uheldig overskrift, da denne opleves ekskluderende. De foreslår, at strategisporet omdøbes til ”lokal forankring”

  Nordstrandsskolen

  LMU

  LMU fra Nordstrandskolen indleder deres høringssvar med, at rose udformningen af den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at processen har været grundig og har taget højde for de mange forskellige aktører, der arbejder med børnene til dagligt.

  De fremhæver, at det er positivt, at skolepolitikken sætter fokus på trivsel, da dette giver skolen mulighed for at præge skolens læringsaktiviteter på en mere alsidig måde. De er ligeledes glade for, at den nye skolepolitik giver den enkelte skole plads til selv at udfylde rammerne.

  De har et ønske om, at strategisporet ”Rødder” omdøbes til ”Lokal forankring”. Dette bunder i en oplevelse af, at rødder som ord forbinder sig til slægt og familie frem for til Folkeskolen. De mener, at en ændring af dette vil medføre, at alle kan føle sig velkommen på folkeskolerne i Dragør Kommune.

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen indleder deres høringssvar med at rose arbejdet og udformningen af den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at det er positivt, at skolepolitikken er kort og præcist formuleret, og at den giver den enkelte skole mulighed for udfylde rammerne på deres egen måde. Der er opbakning til de valgte strategispor, og de er begejstrede over, at trivsel vægtes højt.

  Skolebestyrelsen gør i forbindelse med strategisporet Rum til Læring opmærksom på, at de har oplevet, at kommunen hidtil over en årrække har nedprioriteret investeringer i bygningsmassen, hvorfor de oplever et vedligeholdelsesefterslæb. De gør opmærksom på, at såfremt at fysiske rammer skal være en central del af politikken forpligter det også politikkerne til at afsætte betydelige midler til opgradering og investeringer af de fysiske rammer på skolerne.

  De forslår, at strategisporet ”Rødder” omdøbes til ”Lokal forankring”. Dette bunder i en oplevelse af, at rødder som ord forbinder sig til slægt og familie frem for til Folkeskolen. De mener, at en ændring af dette vil medføre, at alle kan føle sig velkommen på folkeskolerne i Dragør Kommune.

  Afslutningsvist foreslås det at fjerne # fra den endelige politik.

  FEDK

  Kommunes Fælles elevråd har givet kortfattet høringssvar.

  I FEDK giver de udtryk for, at de kan genkende deres input til den nye skolepolitik. De giver udtryk for, at de synes, politikken ser fin ud.

  Elevrådet Nordstrandskolen

  Elevrådet på Nordstrandskolen har også indgivet et høringsvar, hvor de giver udtryk for, at de oplever, at ambitionerne lyder gode, og at det rammer det, de som elevråd har beskrevet godt. De bemærker, at politikken er beskrevet lidt for romantisk i forhold til virkeligheden, f.eks. i forhold til lokalerne. De giver udtryk for, at de kan lide tankerne, men de sætter spørgsmålstegn ved, om det også ser sådan ud i virkeligheden. 

  Dragør Bibliotekerne

  Bibliotekerne i Dragør og Biblioteksrådet giver i deres høringssvar udtryk for, at de glæder sig til at kunne være en aktiv partner ind i skolepolitikkens forskellige strategispor.

  I forhold til strategisporet ”Ingen alene” opfordrer de til, at FN´s verdensmål bliver en del af skolepolitikken, da kommunen har valgt at arbejde med netop med dem.

  Til strategisporet Rødder gøres der opmærksom på, at formuleringen ”Eleverne på vores skoler kender deres rødder og udgangspunkt i verden” kan opleves som ekskluderende, hvorfor den forslås omformuleret.  Dernæst forslår de i samme strategispor, at omformulere sætningen vedrørende samarbejde med det lokale kultur og foreningsliv. Deres forslag lyder som følgende: ”Vi understøtter, at vores skoler indgår i samarbejder med lokale foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner”.

  Til strategisporet ”Rum til læring” gør de opmærksomme på, at bibliotekerne og de øvrige kulturinstitutioner tilbyder alternative læringsrum, ligesom de mener, at hele byen i princippet er et læringsrum for skolerne. De forslår derfor en konkret omformulering, der lyder som følgende: ”Eleverne vil opleve, at alle kommunens faciliteter er læringsrum. Det gælder såvel inde som ude til læring, herunder biblioteker, sportsområder, naturen ved vandet, på land og i skoven.

  Administrationens bemærkninger

  Administrationen har gennemgået alle de indkommende høringssvar. På baggrund af disse er der foretaget ændringer i den endelige skolepolitik. Den endelige version af skolepolitikken er vedhæftet som bilag til denne sag. Her har vi markeret de ændringer, der på baggrund af høringssvarene er foretaget. Der er ligeledes vedhæftet en endelig version uden disse.

  I nedenstående forholder administrationen til de foreslåede ændringer i de høringssvar, der er modtaget.

  LMU St. Magleby skole

  I høringsvaret fra LMU På St. Magleby skole udtrykkes der en bekymring for, at hverken SFO eller forældre og deres betydning for fælleskabsdannelse nævnes i skolepolitikken. Administrationen er enige i, at både SFO og forældre er meget vigtige aktører i arbejdet med at danne fællesskab samt i forhold samarbejdet mellem skole og hjem. Både SFO og forældre er nævnt i skolepolitikken af samme grund. Administrationen har lavet en mindre tilføjelse medhenblik på at tydeliggøre vigtigheden af dette arbejde.

  Arbejdet med SFO er yderligere uddybet i Kommunens SFO – mål og indholdsplaner. Derudover er forældresamarbejdet udfoldet yderligere i formålsparagraffen for folkeskolen.

  LMU bemærker også, at fremtidens sigtepunkter ikke fremgår af politikken, f.eks. digitalisering, teknologiforståelse eller FN´s Verdens mål. Administrationen er enig i at disse komponenter udgør en væsentlig del af skolens aktiviteter. I skolepolitikken har det været ambitionen at beskrive de underliggende metoder til fremme af netop ovenstående sigtepunkter i folkeskolen uden at anvende konkrete begreber.

  Skolebestyrelsen St. Magleby skole

  Skolebestyrelsen har forslået, at teksten i visionen ændres, da den kan forekomme som uopnåelig. Administrationen er opmærksom på, at det er svært at realisere en vision fuldstændigt, alligevel fastholdes den oprindelige formulering, da visioner gerne må sigte udover, hvad der måske kan være realiserbart.

  Skolebestyrelsen Dragør skole

  Skolebestyrelsen har ønsket, at der i visionen bliver skærpet i formuleringen således at visionen afspejler en mangfoldig skole med udsyn. De savner ord som dannelse. Administrationen har til i den endelige skolepolitik ændret teksten i afsnittet vedr. visionen til følgende. ”Det er eleverne, fordi de møder et elevvenligt skolevæsen, som giver dem lyst til læring og understøtter en kultur og dannelse, hvor der er plads og rum til alle.

  Skolebestyrelsen anbefaler endvidere, at der til strategisporet ingen alene tilføjes nogle fokuspunkter vedr., køn, seksualitet og mangfoldighed. Administrationen har indføjet en sætning om dette, men opfordrer skolebestyrelsen til selv at arbejde med disse i skolebestyrelsens principarbejde.

  Skolebestyrelsen bemærker, at der i strategisporet lyst til læring er fokus på metoderne for læring frem for, hvad eleverne får ud af undervisningen. Administrationen giver ret i, at der bliver fokuseret på metoderne for læringen. Det er håbet, at de afledte effekter af disse er netop, at eleverne besidder de grundlæggende færdigheder og dannelse når de forlader skolerne i Dragør.

  Skolebestyrelsen har ønsket, at strategisporet Rødder bliver omdøbt til Lokalforankring. Dette imødekommes.

  Dragør Bibliotekerne

  Har til strategisporet vedr. ingen alene forslået, at arbejdet med FN´s verdensmål tilføjes.

  Administrationen er enige i at FN s verdens mål er en del af skolernes aktiviteter, men det er ikke ønsket at skrive specifikke aktiviteter ind i skolepolitikken.

  Til strategisporet vedr. Rødder (nu Lokal forankring) forslår biblioteket en konkret omformulering af en sætning, som i mødekommes. Den lyder nu som følgende ”Vi understøtter, at vores skoler indgår i samarbejder med lokale foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner.

  Til strategisporet vedr. rum til læring har de ligeledes forslået en ændring i formuleringen. Administrationen har ikke valgt det konkrete forslag men har imødekommet noget af den ønskede ændring ved at lave følgende ændring: ”Eleverne vil opleve, at læringsrum ikke kun er klasseværelser, men at alle fysiske og kulturelle rammer, der er til rådighed, inddrages i undervisningen – både ude og inde.  

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen forslår, at Strategisporet Rødder bliver omdøbt til Lokal forankring. Dette imødekommes.

  Skolebestyrelsen har ønsket at man tilføjer det maritime nærmiljø bør indskrives mere specifik i skolepolitikken. I formuleringen af skolepolitikken har det ikke været ønsket at blive meget stedsspecifik, da det kan virke bindende.

  Skolebestyrelsen forslår, at alle # tages ud. Dette imødekommes.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at strategisporet Rødder omdøbes til Lokal forankring. Dette imødekommes.

  Alle der har skrevet et høringssvar vil modtage et brev tilbage, hvor administrationen vil takke og forholde sig til de opstillede forslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 17
  Vandsikkerhedsguide på skole og institutionsområde
  Sagsid.: 16/3371

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en Vandsikkerhedsguide for skole- og institutionsområdet i Dragør Kommune. Vandsikkerhedsguiden skal anskueliggøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger skoler og institutioner bør overholde, når de laver vandaktiviteter med børn eller elever.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at skoleudvalget anbefaler vandsikkerhedsguiden til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Anbefaling fra SU:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør er havet vores nabo, og vi ønsker, at vores børn i skoler og institutioner skal have de bedste muligheder for at have tilgang og glæde ved vandet i læringsøjemed.

  Sikkerhedsansvaret ligger i praksis hos lederen på skolerne, i dagtilbuddet eller lederen af det pågældende tilbud. Derudover er der et særligt ansvar for de lærere og pædagoger, som udfører vandaktiviteterne med børnene, hvorfor de må besidde de rette kvalifikationer med henblik på at kunne bestride dette ansvar. Undervisningsministeriet har fastslået, at det altid er skolernes ansvar at sikre elevernes sikkerhed i skoletiden og der er skærpet opsynspligt ved vandaktiviteter.

  Den vedhæftede vandsikkerhedsguide er udarbejdet med henblik på at gøre det så nemt som overhovedet muligt for kommunens skoler og institutioner at overskue, hvad der er tilladt, og hvilke krav de i givet fald skal leve op til i forbindelse med vandaktiviteter. Dette fordi vi ønsker, at flest muligt kan gøre brug af de fantastiske vandaktivitetsmuligheder vi har i Dragør. Derfor vil guiden også være konkretiseret til specifikke steder i kommunen. Det vil stadigvæk være muligt for den enkelte leder at tillade vandaktiviteter væk fra badeanstalten og mormorstrandens område velvidende, at det er lederens ansvar at sikkerheden overholdes.

  Denne guide er en revision af den guide, som blev udarbejdet tilbage i 2017. Denne gang er revisionen udarbejdet henover efteråret, vinteren og foråret 20/21 i en arbejdsgruppe bestående af den lokale bademester, ungdomsskolelederen, en skoleleder, en repræsentant for dagtilbudsområdet og kommunes jurist.

  Vandsikkerhedsguiden vil blive sendt ud til alle institutioner elektronisk og den vil blive lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  De alment gældende regler om skolers og institutioners opsynspligt i forhold til børn/elever. Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

   Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den. 8. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. april 2021.

  Bilag

 • 18
  UNESCO-ansøgning efter borgerinddragelsesproces
  Sagsid.: 21/1337

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget traf den 10. december 2020 en beslutning om igangsættelse af en proces for afklaring af arbejdet med at blive UNESCO-verdensarvssted jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. november 2020 med henblik på at få en sag om afgørelse klar til mødet i kommunalbestyrelsen den 22. april 2021. Beslutningen om en øget borgerinddragelse blev yderligere konfirmeret ved en sag i Økonomiudvalget den 21. januar 2021 og kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Den endelige afrapportering af borgerinddragelsen følger af denne sag, i det der nu har været en mulighed for at give sin mening til kende via internettet, hvor meningstilkendegivelserne på baggrund af den invitation til inddragelse, der er vedlagt i bilag 1a, er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag 1b. Derudover er alle besvarelser vedlagt som bilag 1c i en excelfil.

  Der er også på baggrund af de tilkendegivelser, der blev givet på møderne i hhv. kommunalbestyrelsen den 4. februar og Økonomiudvalget den 21. januar 2021, udarbejdet en ny, samlet forvaltningsplan (bilag 2b), (med det udgiftsminimerede afsnit, Forvaltningsplan B, inkorporeret, der blev forelagt Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 21. januar og den 4. februar 2021), som sammen med selve nomineringsdelen af ansøgningen (bilag 2a) og et annexbilag (bilag 2c) er vedlagt som det samlede ansøgningsmateriale. Da selve ansøgningsmaterialet er på ca. 350 sider er det også trykt og omdelt som bilag pga. det store omfang.

  I fald indstilling 1) om færdiggørelse tiltrædes, vil ansøgningsmaterialet indsendes til Kulturministeriet mhp. ansøgning om at blive optaget som verdensarvssted. Hvis indstilling 2) om ikke at færdiggøre ansøgningen tiltrædes, vil en konsekvens også være, at Dragør kommune søger kulturministeriet om at blive taget af tentativlisten.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen vedtager, at ansøgningsmaterialet skal færdiggøres og indsendes til KM,

  eller

  1. at Dragør kommune ikke færdiggør ansøgningen og tager initiativ til at komme af tentativlisten i KM,

  eller

  1. at Dragør kommune ikke færdiggør ansøgningen i 2021, men forbliver på tentativlisten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-04-2021

  Forslag fra C:

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte  1 (C)

  Imod stemte  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Forslag fra borgmesteren:

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling:

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Ad 1:

  Faldet.

  Ad 2:

  For stemte  3 (C)

  Imod stemte  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 3:

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme: 

  Godkendt.

  Tillægsforslag:

  AOTV foreslår, at Dragør Kommune arbejder med at adressere bekymringerne, der er fremkommet i høringen – nemlig at udarbejde en turismestrategi og en handlingsplan i forhold til parkering og infrastruktur. Når dette er afklaret tager kommunalbestyrelsen endelig stilling til spørgsmålet om UNESCO.

  For stemte:   12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 3 (C)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020, at der skulle afsættes mere tid til at vurdere Dragør Kommunes UNESCO-status. Kommunalbestyrelsen ønskede at blive yderligere afklaret ift. mulige synergier og konsekvenser. Pga. Covid-19 situation har det ikke været muligt at gennemføre en åben, bred borgerinvolvering om muligheden for og konsekvenserne af at blive UNESCO-site, og derfor kunne borgernes holdninger til dette kun blive synliggjort via en inddragelsesproces over internettet, der i februar og marts er afviklet.

  Borgerinddragelsen

  Inddragelsesprocessen med indhold, spørgeramme (se bilag 1a) og zonekort (bilag 3), korte udtalelser i et feedbacknotat fra andre verdensarvssteder i Danmark (bilag 4) samt det reviderede afsnit af forvaltningsplanens afsnit om mål og indsatser (Forvaltningsplan B, bilag 5) blev forelagt Økonomiudvalget den 21. januar 2021 og kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021 og tiltrådt begge steder. Efter forelæggelsen for kommunalbestyrelsen blev bufferzonen ændret som det ses i bilag 3 ift. det oprindelige forslag, der kan ses som bilag til de benævnte sager.

  Resultatet vises i den som bilag 1b vedlagte Backscatter-rapport, der er etableret på baggrund af 544 indtastede meningstilkendegivelser. Der er 14.545 borgere i Dragør, hvoraf de 11.412 er voksne, (17 år og opefter). 544 indlæg giver en andel på 4,76 % af den voksne befolkning i kommunen, som har svaret. Altså en besvarelsesprocent af den voksne befolkning på ca. 5 %, hvilket ift. populationen er en ok besvarelsesprocent. Borgerinddragelsen er ikke en normal brugerundersøgelse, hvor man kan svare ja eller nej e.lgn., men det er kortlægning af meninger og holdninger, og som sådan er deltagelsen motiveret af det engagement, der holdnings- og følelsesmæssigt er til stede hos borgerne af enten den ene eller den anden grund. Studier viser, at negative følelser vækker vores opmærksomhed og motiverer flere til at give deres meninger til kende end positive følelser. Det, der larmer, og i særdeleshed de temaer der pirker til menneskers vrede, angst eller indignation, er meget smitsomt på nettet og kan tage uforholdsmæssigt megen opmærksomhed.[1] Men omvendt kan det i en sag, hvor det er en meget polariseret tilkendegivelse (for/imod), der bedes om, også resultere i at tilkendegivelse af negativ karakter avler en modreaktion baseret på de samme følelser med modsat fortegn. Spørgsmålet om nominering vækker således uden tvivl følelser og resulterer i markante tilkendegivelser, som det kan ses i bilag 1c.

  Borgerinddragelsesprocessen har været tilrettelagt som en bottom-up tilgang, hvilket vil sige, at der ikke har været givet en foruddefineret liste over tematikker, man kan udtale sig om, men at listen over tematikker er udarbejdet ud fra hvilke emner, der faktisk fylder blandt borgere og foreninger.

  Tematikkerne vedrørende en UNESCO-udpegning, der er bekymrende eller direkte negative handler i stor grad om plads, trafik, infrastruktur og oplevelsen af byen, og tematikker vedr. udpegningen som positiv peger på den ære og stolthed, det giver, økonomiske fordele samt at det vil styrke bevaringen og promoveringen af kultur, historie og Dragørs identitet som et unikt sted.

  De tematikker, der decideret omtales mest, er turisme og parkering. Og langt den overvejende del af omtalen vedr. turisme er negativ. Det er således meget tydeligt, at næsten alle meningstilkendegivelser af negativ karakter indeholder betragtninger om turisme og besøgende i byen samt ikke mindst deres adfærd. Dette understreges af mange eksempler fra det øjeblikkelige billede af de mange besøgende på Amarminoen, og hvorledes disse besøgendes adfærd forstyrrer.

  Den største positive tilkendegivelse over for en udnævnelse til UNESCO verdensarvssted koncentreres omkring stoltheden og identiteten, æren ved at blive udnævnt samt evt. de økonomiske fordele af den ene eller anden art, der kan komme som følgevirkning.

  De enkelte tematikker er foldet ud i afrapporteringen af borgerinddragelsen, bilag 1b. I afrapporteringen er der isat kort ift. besvarelserne, i det besvarelserne grupperes efter, om de er hjemhørende i nomineringsområdet, bufferzonen (eller det nærmeste område omkring nomineringsområdet) samt resten af kommunen. I det kort er det muligt at se både kvantitet og overvejende tendenser i holdningstilkendegivelsen fordelt på de tre zoner.

  Forvaltningsplan

  Samtidig med at der er gennemført en borgerundersøgelse i en internetbaseret inddragelsesproces, er der fortsat arbejdet på at forbedre den forvaltningsplan, der i en foreløbig version, (Forvaltningsplan A), blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020. For bl.a. at imødekomme nogle af de ønsker, der gennem den politiske debat er fremkommet, herunder ikke mindst en minimering af omkostninger ved en evt. udnævnelse, er der blevet arbejdet videre med forvaltningsplanen, eksemplificeret ved sagsfremstillingen samt et uddrag på ca. 14 sider af den samlede forvaltningsplan på ca. 80 sider på møderne i januar og februar, (Forvaltningsplan B). Denne plan B er nu indarbejdet i den samlede Forvaltningsplan, der er vedlagt som bilag 2b.

  De skitserede mål, effekter af bevaringsindsats og tiltag inden for de fire primære områder, der omtales neden for, er stadig de samme. Den forvaltningsplan, der er vedlagt denne sag som bilag, er den nye, samlede Forvaltningsplan i et nyt format, der redegør for udfordringer og fremtidige problemstillinger inden for fire primære områder: bevaringsindsats, turisme, kystsikring og infrastruktur.

  I de tidligere udgaver af forvaltningsplaner er der i større eller mindre grad taget udgangspunkt i, hvad der vil være det optimale. I de gennemgående forandringer senere gennemskrivninger har medført, er mål og temaer nu mere ment som korte oprids af typen af det vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til bymiljøets enkelte elementer. Således er det ikke en liste over, hvad kommunen skal gøre, men mere at der er et behov, som under alle omstændigheder skal fokuseres på. Fx kan turisme, trafik og parkering selvfølgelig forringe oplevelsen af bymiljøet og navnlig være generende for beboerne i en levende by, men det, UNESCO har fokus på, er først og fremmest beskyttelsen og autenticiteten af den fysiske struktur. Og så må kommunen sådan set selv om, hvad det fokus måtte medføre.

  Den nye udgave har således ikke væsentlige ændringer i de afsnit om mål og indsats, der som en Forvaltningsplan B blev forelagt kommunalbestyrelsen den 4. februar, der er blot blevet konsekvensrettet, og afsnittet er placeret ind i den samlede forvaltningsplan, der er vedlagt som bilag 2b.

  Denne nye samlede Forvaltningsplan under et er gennemarbejdet, og ovenstående er naturligt indarbejdet. Men den er samtidig en plan, der er minimeret ift. udgifter sammenlignet med versionen fra december 2020, idet der som sådan kun lægges op til at fastholde nuværende indsatsniveau og benytte sig af de samarbejder, der eksisterer allerede med hensyn til at kunne håndtere en sitemanager funktion, nemlig samarbejde med Museum Amager om et modtagecenter, det almindelige forvaltningsarbejde, Dragør Bevaringsnævn og Verdensarvsråd m.fl.

  Således påtænkes der kun udgifter, jf. sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 4. februar 2020, ift. at dække de driftsopgaver ind, der vil skulle prioriteres med en site-managerfunktion samt et øget hensyn i den øvrige kommunale planlægning og sagsbehandling, fx inden for byggesagsbehandling og –dispensationer. Det vil sige, at det nuværende forvaltningsniveau kan fastholdes svarende til at behandling af konsekvensvurderinger i bufferzonen, hvor ansøgninger om ændringer, udvidelser m.v. skal vurderes i forhold til udpegningsgrundlaget svarende til et øget ressourcetræk på et halvt årsværk (ca. 300.000 kr.). Derudover skal der fortsat afsættes 100.000 kr. til at varetage dele af en site- managerfunktion i det fælles samarbejde jf. ovenfor.

  Der er igangværende politiske og administrative processer, der indirekte berører områderne i Forvaltningsplanen: Revision af Kommuneplanen, en kommende turismestrategi på baggrund af Turistrådets afrapportering på kommunalbestyrelsesmødet den 1. april 2020, kystsikringsprojektet der er inde i en spændende fase, samt infrastruktur der også er rammesat i et §17, stk. 4-udvalg. Som nævnt oven for, er det navnlig inden for turismeområdet, at der skal fokuseres en indsats over de næste par år. Dette skal organiseres og prioriteres under alle omstændigheder, for det har Amarminoen allerede vist. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at godkende ansøgningsmaterialet, skal der i løbet af sommeren 2021 prioriteret organiseres en indsats for dels at etablere en aggressiv turismestrategi og dels prioriteres løsninger, der kan underbygge destinationsruter og pakkeløsninger, hvilket i øjeblikket også er fokus i §17, stk. 4 udvalget for infrastruktur.

  Den fortsatte proces

  Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder indstilling 1, vil arbejdet med at færdiggøre ansøgningen blive indledt. Der mangler stadig en gennemgang og konsekvensretning samt en endelig oversættelse. Når dette er sket, vil der blive afholdt møde med Kulturministeriet ift. ansøgningen. Såfremt dette resulterer i en positiv tilkendegivelse, vil ansøgningen blive oversat til engelsk og afleveret til ministeriet i starten af 2022. Såfremt ministeriet har forbehold, vil der i resten af 2021 blive arbejdet på at udbedre disse forbehold. Det er jo ministeriet, der i sidste ende beslutter, om de vil sende ansøgningen til UNESCO på Danmarks vegne.

  Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder indstilling 2, stopper arbejdet med at færdiggøre ansøgningen i den kommunale kontekst. Som indstillingen fremstår, vil en naturlig konsekvens heraf være, at administrationen tager initiativ til at mødes med Kulturministeriet, Slots- og kulturstyrelsen, ift. at afdække forholdet omkring tentativlisten for evt. at blive taget af listen.

  Derudover er det vigtigt at fastholde, at alle temaer i forvaltningsplanens indeks allerede arbejdes med i forskellige sammenhænge. Der er kystsikringsprojekt og §17, stk. 4-udvalg der allerede arbejder med flere af temaerne. Og der er igangsat et arbejde med at lave en plan for håndtering af turismen, udover at der fortsat arbejdes med kommune- og lokalplaner.

  [1] Vincent F. Hendricks, Professor, dr.phil., ph.d. samt leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, se fx https://www.raeson.dk/2020/vincent-f-hendricks-hvad-metoo-fortaeller-os-om-medierne/ eller

  https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Medierne-der-skaber-mest-Facebook-foragt?fb_comment_id=4803647056374152_4804002673005257

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  400.000 kr. til øget sagshåndtering, site-managerfunktion mv. fra tidligst 2023 ifm. bevaring, lokalplaner mm.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 19
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-04-2021

  Der var ingen spørgsmål.