Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Punkt 1 tilføjet: Spørgetid 1
Punkt 1-2 flyttet til punkt 2-3
Punkt 7-8 flyttet til punkt 4-5
Punkt 3-6 flyttet til punkt 6-9
Punkt 16 tilføjet: Spørgetid 2
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Jørgen Honorè (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O)
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Der var ingen spørgsmål.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Der var ingen meddelelser.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

 • 3
  Månedsopfølgning for september 2021, BOF 3
  Sagsid.: 21/3777

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter september 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at månedsopfølgningen efter september tages til efterretning,
  1. at følgende bevillingsændringer godkendes: Budgetneutral budgetomplacering, fra sektor 3 til sektor 5 og 9 i forbindelse med hjemtagelsen af delaftalen omkring PPR fra det forpligtende samarbejde.]

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for september, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Kultur og Fritid (sektor 4), Dagtilbud (sektor 5), samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Borger og Social (sektor 6), Forvaltning (sektor 9) og sektor 2 er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet og Børn med specielle behov på 1,2 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 1,6 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,9 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 9,7 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 0,4 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af manglende indtægter for SFO, merudgifter til specialskoler på grund af flere elever, merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet. Desuden merforbrug på privat- og efterskoler, hvilket skyldes større søgning. For skoleområdet er der mindreforbrug for fællesudgifter og ligeledes et samlet planlagt mindreforbrug for de tre skoler. Det specialiserede børneområde forventer et samlet merforbrug.

  Kultur og Fritids merforbrug skyldes manglende indtægter på Hollænderhallen, svømmehallen, Klub Dragør og musikskolen mens mindreforbrug på andre kulturelle opgaver trækker i modsat retning.

  For dagtilbud forventes et samlet merforbrug, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og derved flere indskrevne børn. Derudover har sygdom i Dagplejen medført at flere børn ønsker plads i vuggestuerne. Merforbruget vil blive tilført daginstitutionerne ultimo 2021, jf. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Men det medfører ekstra træk på kommunekassen.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 9,7 mio. kr. – primært på beskæftigelsesområdet. Der er fortsat større fremgang i beskæftigelsen end hidtil antaget. Derfor stiger det forventede mindreforbrug betydeligt. Der forventes også mindreforbrug for specialiserede voksenområde og Integration, mens der forventes merforbrug til førtids- og seniorpension. Mindreforbruget skal ses i forhold til at Kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, plejevederlag, den private indkøbsordning, mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser på Enggården. Desuden forventer sektoren mindreforbrug på hjælpemidler, genoptræning, Aktivitetshuset samt Enggården.

  For forvaltning forventes merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. Der forventes desuden merforbrug på podning af elever i folkeskolen. I forvaltningens samlede mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Forvaltningen opgør månedsligt de forventede udgifter i 2021 i forbindelse med Corona Pandemien. Samlet forventes udgifter for 7,9 mio. kr. på grund af Corona. Foreløbigt har Dragør Kommune modtaget 2,2 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

  Bevillingsændringer

  Per 1. september 2021 er delaftale 2 i det forpligtende samarbejde hjemtaget (PPR). Hele betalingen af det forpligtende samarbejde har ligget på sektor 3. En del af de hjemtagne opgaver hører dog rettelig til på sektor 5 og sektor 9. Derfor indstilles at der i 2021 flyttes 307 t. kr. til sektor 5 og 221 t. kr. til sektor 9, fra sektor 3. 

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. november 2021

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021

  Bilag

 • 4
  Budgetudmøntning, Budget 2022-2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Priser på frit-valg samt takster på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indstilles frigivelse af rådighedsbeløb til genopretningspuljer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de beregnede fritvalgs-priser på ældreområdet tages til efterretning,
    
  2. at de beregnede takster vedr. dagtilbud og klubber tages til efterretning,
    
  3. at de beregnede takster vedr. SFO og fritidsklub tages til efterretning,
  1. at de ændrede takster vedrørende Havnen tages til efterretning
    
  2. at beregnede takster for renovationsområdet tages til efterretning
  1. at der gives en anlægsbevilling i 2022 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 10,54 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2022, samt 1,075 mio.kr. fra øvrige puljer.
  1. at der flyttes 0,1 mio. kr. fra anlæg til drift i 2022 og 2023, og derved nulstilles forskønnelsespuljen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1-5

  Til efterretning.

  Ad 6

  Godkendt.

  Ad 7

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2021 Budget 2022 – 2025. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.

  I forbindelse med indarbejdelse af budgetaftalen er administrationen blevet opmærksom på at ”forskønnelsespuljen” var en midlertidig pulje i 2020. Der var således ikke afsat driftsbudget i 2022 og 2023. Administrationen har i udgangspunktet fulgt beslutningen fra budgetaftalen og oprettet en pulje til forskønnelse på anlægsbudgettet. Puljen er finansieret fra en central konto på sektor 3 (skoler). Det betyder, at der på driften er et budget på -100 t. kr., som forventeligt ikke kan realiseres. Forvaltningen foreslår derfor at budgetflyttet fra drift til anlæg tilbageføres. Alternativt skal der findes besparelser indenfor sektor 3 (samlede budgetter til skoler). Bevillingsskemaet for forskønnelsespuljen er vedlagt i bilag 3. 

  På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2022 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber samt fritvalgs-priser på ældreområdet.

  Administrationen har opdaget en fejl i den tekniske budgetlægning på dagtilbudsområdet, der medfører en manko på 500 t. kr. i budgetterne. Administrationen har tilpasset alle daginstitutionernes budgetter så de er retvisende i forhold til de forventede børnetal. Mankoen er placeret på børnetalsreguleringspuljen centralt på sektor 5. Administrationen foreslår at det håndteres i løbet af 2022.

  For renovationsområdet er taksterne genberegnede ifht. ny renovationsordning.

  De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1. Som bilag 2 vedlægges til orientering en specificering af beregningen af udvalgte takster. Nye takster eller takster som er ændret som følge af politiske beslutninger er farve-markeret. For Havnen er udvalgte takster hævet således at de forventes at medføre merindtægter svarende til de ved budgetforliget vedtagne 0,425 mio. kr. Havnetaksterne er hævet således at stigningen er størst for gæstesejlere (10,16 pct.) og mindst for faste brugere af havnen (6,4 pct.). Yderligere indtægter i Havnen vil medføre at en del af stigningen i taksterne kan undgås. Havnetaksterne er i overensstemmelse med en sag om takster, som kommer til udvalgsbehandling i december.

  Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2022 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 11,615 mio.kr. Heraf er 10,54 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør nedenstående tabel), og 1,075 mio. kr. til diverse puljer.

  Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.


  I mio. kr.

  (2022-prisniveau)

  2022

  Genopretningspuljer

  Genopretning af bygninger pulje

  4,220

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,195

  Genopretning af veje pulje

  3,0

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,5

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  0,625

  Genopretning, Enggården

  1,0

  I alt

  10,540

  Øvrige:

  Digitalisering

  0,512

  Kommnadørbolig

  0,372

  Forskønnelsespulje

  0,100

  Tandpleje

  0,091

  I alt

  1,075

  Puljer i alt:

  11,615

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021

  Bilag

 • 5
  Hovedstadens Bredskab - Ændring af vedtægt
  Sagsid.: 21/1824

  RESUMÉ:

  Godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv.

  Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på myndigheds- og forebyggelsesområdet som følge af en ændring af byggeloven, der giver mulighed for kompetenceoverdragelse af visse sager fra ejerkommunernes byggemyndigheder til Hovedstadens Beredskab. Der er tale om kompetenceoverdragelse af sager vedrørende påbud og forbud i forbindelse med brandsyn samt overdragelse af sager om forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af eksisterende bygninger, der ikke er omfattet af brandsyn. Der er tale om opgaver, som beredskaberne varetog før etableringen af Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til ændring af vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på sit møde den 21. april 2021. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændringer af Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet som en konsekvens af ændringen af vedtægterne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, som blandt andet giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til §60 fællesskaber.

  Lovændringen har også betydning for den tidligere af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse (14. november 2018) og kommunalbestyrelserne i ejerkommunernes (foråret 2019) godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud (forslag til nyt pkt. 5.2), som ikke blev godkendt af Ankestyrelsen. 

  Det nye forslag til et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne fremgår af bilag 1, der indeholder de gældende vedtægter sammenholdt med ændringerne. I det nye forslag til nyt pkt. 5.2 fremgår kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af bygninger med videre, der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført. 

  Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og 5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

  Hovedstadens Beredskab har, for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer, sammen med forslaget til ændring af Service Level Agreement (jf. nedenfor), forelægges Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Denne modtog Hovedstadens Beredskab den 20. april 2021.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 forslaget til et nyt pkt. 5.2 og de heraf følgende konsekvensrettelser. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

  En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse den gældende Service Level Agreement (SLA) mellem Hovedstadens Beredskab og Ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn jf. bilag 2.

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 også forslaget til ændring af SLA. Det følger af gældende SLA, at større ændringer skal forelægges og godkendes i bestyrelsen og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Det anbefales på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslaget til ændring af SLA.

  Indstillingerne er også drøftet og anbefalet af Samarbejdsorganet (samarbejdsforum mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet) på et møde den 20. januar 2021.

  Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne sammen med den reviderede SLA og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ingen konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 6
  Nyt affaldsregulativ
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Som led i den nye affaldsordning er der blevet udarbejdet et nyt affaldsregulativ, der er tilpasset de nye affaldstyper og efterlever den gældende affaldsbekendtgørelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det delegeres til forvaltningen at supplere standard regulativet med regler for bygge- og anlægsaffald.
  2. at forslaget til det nye affaldsregulativ for private husholdninger samt offentlige institutioner og enheder sættes til høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. juni 2021 at indføre nye affaldsordninger for de private husstande og kommunale institutioner og enheder i Dragør Kommune, som opfølgning på regeringens aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. De nye affaldsordninger kræver en ændring af det nuværende regulativ for husholdningsaffald, før de kan træde i kraft. Regulativet er opbygget ud fra et standard regulativ fra Miljøstyrelsen og er tilpasset lokale forhold som f.eks. adgangsforhold. Det vedlagte regulativ er et standard regulativ, der er tilpasset efter lokale forhold i Dragør Kommune.

  Udkast til regulativ mangler pt. beskrivelse af reglerne for bygge- og anlægsaffald. Disse er under udarbejdelse af Tårnby Kommune og skal indgå i udkastet til regulativ, inden det sendes i høring.

  Det foreslås derfor, at det delegeres til administrationen at opdatere regulativet med reglerne for bygge- og anlægsaffald. Hermed sikrer vi, at vi kan nå at få et færdigt regulativ endelig godkendt, inden ordningerne træder i kraft i løbet af 2022.

  Ændringer af regulativerne skal ifølge bekendtgørelsen sendes i offentlig høring i 4 uger. Efter høringen fremlægges sagen på ny til endelig beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet sendes i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 7
  Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter
  Sagsid.: 20/4237

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 19. maj 2021, at sende administrationens udkast til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring.  Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende på et møde den 13. oktober behandlet høringssvarene og godkendt et endeligt forslag, hvorfor der er foretaget ændringer i de endelige banefordelingsregler, som her forelægges til politisk behandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler fordelingsreglerne over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 19. maj 2021, at sende administrationens udkast til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende på et møde den 13. oktober behandlet høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil og godkendt det endelige udkast, med enkelte tilføjelser.

  De nuværende banefordelingskriterier blev vedtaget i 2003 og har en matematisk beregning for, hvor mange timer de enkelte foreninger kan få tildelt af bane- og haltider. Den matematiske beregning tager udgangspunkt i foreningernes medlemstal – men i beregningen skelnes der ikke mellem, om foreningernes aktiviteter primært er indendørs eller udendørs.

  I de nye fordelingsregler lægges der vægt på, at der i praksis ikke har foregået en tildeling, som tager hensyn til den matematiske beregning. I de nye fordelingsregler har man derfor valgt, at beskrive processen for hvordan foreningerne kan ansøge om banetider. Således efterlever de nye regler hvordan man i praksis har prioriteret fordelingen af banetider, og de nye fordelingsregler vil derfor ikke have den store betydning for fordelingen af tid fremadrettet. 

  På baggrund af høringssvarene er der foretaget ændringer i de endelige fordelingsregler. Den endelige version er vedhæftet som bilag. Her har vi markeret de ændringer, der på baggrund af høringssvarene er foretaget. Der er ligeledes vedhæftet en endelig version uden markeringer.

  Administrationen foreslår, at reglerne er gældende fra 2022 og at fordelingsreglerne evalueres efter et år. Vedlagt sagen er ligeledes de nuværende banefordelingskriterier.

  Nedstående fremhæver de rettelser og tilføjelser, der blev foretaget på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. oktober:

  At tennis tilføjes som indendørssport. 

  At der tilføjes at fordelingsreglerne revideres en gang i hver periode.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, - Fritids og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af takster på dagtilbud 2022
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2021 i kr.

  Takst 2022 i kr.

  Dagpleje

  2.920,-

  3.072,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.219,-

  3.457,-

  Vuggestue  - 30 timer

  1.953,-

  2.117,-

  Vuggestue  - 10 timer

  651,-

  706,-

  Børnehave – fuld tid

  1.467,-

  1.572,-

  Børnehave – 30 timer

  888,-

  962,-

  Børnehave - 10 timer

  296,-

  321,-

  Frokostordning

  1.010,-

  958,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel som træder i kraft pr. 01.01.2022. Såfremt der er et mer -eller mindre forbrug på frokostordning (regnskab 2021) vil dette påvirke taksten for 2022 og derfor vil der evt. komme en regulering efter regnskabets godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2022-2025 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2022 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 18 november 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 9
  Godkendelse af takster SU 2022
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2021. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2021 i kr.

  Takst 2022 i kr.

  SFO

  1.529,-

  1.557,-

  Fritidsklub

  481,-

  489,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2021 er fremskrevet til 2022-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a. Dagtilbudsloven § 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af taksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2022 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 18. november 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 4. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 10
  Principbeslutning om etablering af et §60-fællesskab
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt kontrakten på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2022. Kommunalbestyrelsen bemyndigede i juni 2021 derfor administrationen til at afdække mulighed for et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot. Administrationen udarbejdede tillige en budgetanalyse, i forbindelse med budgetforslaget for 2022, som konkluderede, at det ikke er rentabelt at oprette et eget hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Administrationen har efterfølgende foretaget en videre granskning af mulighederne for etablering af hjælpemiddeldepot. Af hensyn til de berørte borgere er det afgørende, at der etableres en løsning inden kontraktens udløb. I oktober 2021 gav administrationen udvalget en orientering om status. Samlet set vurderer administrationen, at etableringen af et §60-fællesskab er den mest hensigtsmæssige løsning henset til tidsplanen, forsyningssikkerheden og økonomien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget bemyndiger administrationen til at afgive forhåndstilsagn om at deltage i §60-fællesskabet og

  at sagen forelægges på ny primo 2022 hvor der tages endelig politisk stilling til §60-fællesskabet, hvor økonomi, vedtægter, udtrædelsesmuligheder samt en plan for en evaluering af §60-fællesskabet fremlægges.
   

  1. at administrationen parallelt med videreudviklingen af §60-fællesskabet kan afsøge alternative løsninger til erstatning for det nuværende hjælpemiddeldepot såfremt det ikke viser sig muligt at etablere et §60-fællesskab.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Zealand Care opsagde i marts 2021 kontrakten med Dragør Kommune om at drive kommunens hjælpemiddeldepot. Zealand Care opsagde kontrakten med begrundelse i, at den hollandske ejer forlader det danske marked.

  Servicelovens §112 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler for personer, som har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er tekniske og lovmæssige krav til opbevaringen af genbrugshjælpemidler, til hygiejneforanstaltninger samt til indretningen af personalets arbejdsforhold på et depot. Indkøb af det påkrævede maskinel til et hjælpemiddeldepot er i budgetanalysen estimeret til at koste 1,3 millioner kroner hvilket omfatter indkøb af maskiner, udstyr samt en specialbygget varevogn.

  Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 at administrationen afdækker mulighed for etablering af et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot. Administrationen udarbejdede tillige en budgetanalyse, i forbindelse med budgetforslaget for 2022, som konkluderede, at det ikke er rentabelt at oprette et eget hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.

  Af hensyn til de berørte borgere er det centralt at sikre den fortsatte forsyningssikkerhed pr. 1. januar 2022. Ligeledes er det væsentligt at sikre den mest fordelagtige økonomiske løsning.

  Administrationen har i forbindelse med ovenstående, samlet set undersøgt en række muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot:
   

  • Et strategisk samarbejde med en anden kommune.
  • Etableringen af et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.
  • Oprettelse af et fælleskommunalt §60-fællesskab som kan overtage Zealand Cares driftsaktiviteter pr. 1. april 2022, hvor Zealand Care nedlægges.

  Strategisk samarbejde

  Muligheden for at lave et strategisk samarbejde med henholdsvis Tårnby Kommune samt en anden hovedstadskommune er undersøgt i budgetanalysen. En fordel ved at indgå et strategisk samarbejde med en anden kommune vil være, at hjælpemidlerne placeres tættere på borgerne, hvorfor køretiden ved akutkørsler vil blive reduceret. Imidlertid har det på nuværende tidspunkt ikke vist sig muligt at indgå et strategisk samarbejde med nogle af kommunerne, da der blandt andet er pladsudfordringer på begge kommuners hjælpemiddeldepoter. En anden udfordring ved at indgå i et strategisk samarbejde på nuværende tidspunkt er, at det skal være i drift 1. januar 2022, hvor kontrakten med Zealand Care udløber.

  Etablering af hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune

  Der er undersøgt flere scenarier for at etablere et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune vil medføre kortere responstider ved akutkørsel samt skabe synergi mellem de forskellige enheder på hjælpemiddelområdet. At opføre et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune vurderes dog at tage 3-4 år, idet der skal vedtages en placering samt anvises anlægsmidler. Der skal også vedtages en ny lokalplan, være borgerinddragelse samt gennemføres bygningstekniske undersøgelser inden selve byggeriet kan igangsættes. Herudover har Kommunalbestyrelsen i budget 2022-2025 ikke afsat midler til etableringen af et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.

  Oprettelse af et fælleskommunalt §60-fællesskab

  Der pågår en dialog med en række kommuner om at etablere et §60-fællesskab, som skal drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for de kommuner, som er berørte af, at Zealand Care afvikler sin virksomhed. §60-fælleskabet forventes at kunne drive et hjælpemiddeldepot fra sin opstart, idet fællesskabet forventes at overtage Zealand Cares aktiviteter og aktiver pr. 1. april 2022. Zealand Care har tilkendegivet at ville fortsætte driften frem til 31. marts 2022 for de kommuner som indgår i §60-fællesskabet. Advokatfirmaet Horten bistår de berørte kommuner med juridisk afdækning og rådgivning i forbindelse med etableringen af §60-fællesskabet.

  Administrationen vurderer, at deltagelse i et §60-fællesskab er den mest hensigtsmæssige løsning. Løsningen sikrer bedst muligt forsyningssikkerheden, hvilket er centralt af hensyn til de berørte borgere. Hertil kommer, at løsningen økonomisk forventes at være mest rentabel jf. budgetanalysen. Det bemærkes, at Hortens tidsplan for etableringen af §60-fællesskabet er ambitiøs samt at den endelige økonomi i selskabet og fordelingsnøglen mellem kommunerne endnu ikke er fastlagt.

  Administrationen vil fremlægge vedtægter, den økonomiske fordelingsnøgle samt andre relevante dokumenter vedrørende etableringen af §60-fællesskabet i forbindelse med den endelige politiske stillingtagen primo 2022.

  Uanset den endelige løsning vil selve visitationen til hjælpemidler fortsat blive varetaget af Dragør Kommune. Derfor vil der uanset løsningen fortsat være fokus på omkostningseffektivitet, præcis lagerstyring samt god service overfor borgerne.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.
  Kommunestyrelsesloven.
  Lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune vil blive medejer af det nye §60-fællesskab, som vil drive hjælpemiddeldepotet og indkøbe genbrugshjælpemidler til udlån på kommunens vegne. Et §60-fællesskab er et fælleskommunalt selskab, der løser en eller flere opgaver på vegne af sine ejerkommuner.

  Dragør Kommune vil som ejerkommune få én plads i §60-fællesskabets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen vil skulle udpege bestyrelsesmedlemmet samt en suppleant herfor. Denne udpegelse forventes at skulle ske i forbindelse med den endelige beslutningstagning primo 2022.

  Dragør Kommune vil sammen med de andre ejerkommuner hæfte solidarisk og proportionelt for eventuelle tab, som måtte opstå i fællesskabet. Dragør Kommune vil også have ret til en proportionel andel af et eventuelt overskud i fællesskabet.

  Dragør Kommune betaler i dag 1,7 millioner kroner til Zealand Care for selve driften af et hjælpemiddeldepot. Udgiften dækker bl.a. en proportionel del af personaleudgifter og huslejeudgifter Den årlige udgift til det nye §60-fællesskab er ikke fastlagt endnu.

  Det har været undersøgt om der kunne findes lokale placeringer til et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Det har imidlertid ikke været muligt at finde egnede lokaliteter i Dragør Kommune, som kan omdannes til et hjælpemiddeldepot inden 1. januar 2022, grundet kravene til depotets kapacitet, faciliteter og indretning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.
  Økonomiudvalget den 11. november 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 11
  Bevilling af tilskud til borgerrådgiver
  Sagsid.: 21/247

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til bevilling af tilskud til borgerrådgiver.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at samarbejdsaftalen underskrives og sendes til Bolig- og Planstyrelsen for at opnå det bevilligede tilskud,
  1. at der gives bevilling til at afholde udgifter til borgerrådgiver på 710.000 kr. årligt i 2022-2024. Udgifterne finansieres ved tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen,
  1. at allerede afsatte budget i 2022 på 150.000 kr. til borgerrådgiver frigøres til pulje til kommunalbestyrelsens disposition.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Ad 1-3

  For stemte:  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1-3

  For stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  3 (C)

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at søge tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets pulje til borgerrådgivning.

  Bolig- og Planstyrelsen har den 26. oktober 2021 bevilget et tilskud på 2.130.000 kr. til Dragør Kommune til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til den 31. december 2024.

  Tilskuddet svarer til udgiften til en borgerrådgiver på fuld tid i tre år.

  Tilsagnet om tilskud er givet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1114 af 2. juni 2021 og Vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til borgerrådgivning, juli 2021.

  Tilsagnet om tilskud gælder for den samlede fireårige projektperiode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024.

  Bolig- og Planstyrelsen giver endeligt tilsagn og udbetaler første rate af tilskuddet, når kommunen har indsendt samarbejdsaftale i underskrevet stand.

  I forbindelse med modtagelse af tilskud fra puljen til borgerrådgivning er der en række vilkår som løbende skal opfyldes og dokumenteres.

  I forbindelse med ansøgningen har kommunalbestyrelsen tilkendegivet en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden.

  Administrationen har anmodet om udsættelse af fristen til at indsende samarbejdsaftalen til den 19. november 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om delvis fritagelse for grundskyld - ungdomsboliger
  Sagsid.: 21/4847

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om enten delvis fritagelse for at betale grundskyld for 10 ungdomsboliger på Køjevænget, eller - såfremt der ikke sker delvis fritagelse - om Dragør Kommune vil yde tilskud til ungdomsboligerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at det besluttes om der skal meddeles delvis fritagelse for betaling af grundskyld for de 10 ungdomsboliger på Køjevænget, og
    
  2. at der gives afslag på at yde et tilskud, svarende til grundskyldsbetalingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Ad 1 (der meddeles delvis fritagelse)

  For stemte:  4 (A+C+V)

  Imod stemte: 1 (O) 

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1-2

  For stemte:  13 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius har på vegne De Vanføres Boligselskab ansøgt om delvis fritagelse for betaling af grundskyld for den del af ejendommen Køjevænget 93 – 167c der benyttes til ungdomsboliger.

  Der er 10 ungdomsboliger i ejendommen og deres samlede areal udgør ca. 457 m2.

  Ejedomsbeskatningsloven § 8, stk. 1c giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fritage ungdomsboligerne for at betale grundskyld.

  Formålet skulle være at nedbringe boligselskabets udgifter og dermed nedsætte lejen i ungdomsboligerne, hvilket kan imødegå udlejningsvanskeligheder.

  De 10 2-rums ungdomsboliger koster 3.736 – 4.564 Kr. i leje pr. måned alt efter størrelse.

  I perioden 1. januar 2018 – oktober 2021 har der været 16 fraflytninger.

  I dag er alle boliger udlejet, og der er således ikke tale om deciderede udlejningsvanskeligheder.

  Administrationen har beregnet, at en delvis grundskyldsfritagelse vil beløbe sig til ca. 7000 Kr. årligt, og der vil således ikke på månedsbasis være tale om nogen betydelig lejenedsættelse for den enkelte ungdomsbolig.

  Såfremt ansøgningen om delvis grundskyldsfritagelse ikke imødekommes, ansøger advokatfirmaet om at Kommunalbestyrelsen i stedet yder et tilskud i medfør af almenboligloven§ 101. Tilskuddet skulle svare til den grundskyld der i så fald betales, og derfor ligeledes udgøre et beløb på ca. 7000 Kr. årligt.

  Hensynet bag reglen er den samme som beskrevet vedrørende ejendomsbeskatningsloven; nemlig at nedsætte lejen og imødegå eventuelle udlejningsvanskeligheder.

  Både bestemmelsen i ejendomsbeskatningsloven § 8, stk. 1c og almenboligloven § 101 er såkaldte ”kan” bestemmelser.

  Det indebærer at Kommunalbestyrelsen kan vælge at give afslag til begge ansøgninger, eller at imødekomme den ene ansøgning.

  Såfremt det besluttes at imødekomme en af ansøgningerne, anbefaler administrationen at det i givet fald bliver en delvis fritagelse for betaling af grundskyld. Begrundelsen for anbefalingen er, at den er lettere at håndtere administrativt, da den alene forudsætter at der rettes i ét system. Ydelsen af et årligt tilskud vil derimod indebære at administrationen årligt skal administrere af afsende tilskuddet.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven § 8, stk. 1c og almenboligloven §101.

  Der er redegjort for indholdet af reglerne i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen har beregnet at en delvis fritagelse vedrører et årligt beløb på ca. 7000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 13
  Anbefaling fra §17.4 udvalget for klima og kystsikring
  Sagsid.: 20/1942

  RESUMÉ:

  I denne sag fremlægges oplæg til anbefalinger fra §17.4 udvalget for klima og kystsikring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anbefalingerne og erfaringsopsamling sidst i sagsfremstillingen drøftes og tages til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Til efterretning.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for klima og kystsikring med afsæt i et kommissorie (bilag 1).

  Baggrunden for at nedsætte et udvalg for klima og kystsikring er, at risikoen for oversvømmelser stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af 10 områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandsstigninger og stormflod. Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune besluttet at igangsætte et storstilet arbejde med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side strategiske udviklingsplan for ”Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

  Af kommissoriet fremgår det, at §17.4 udvalget for klima og kystsikring har til formål at:

  1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive Kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.

  2. Udvalget vil have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til kystbeskyttelsesprojektet.

  3. Udvalget skal samtidig undersøge, hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem kystbeskyttelse og udvikling af havnen, f.eks. udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative muligheder for borgerne.

  Udvalget refererer til By, Erhvervs- og Planudvalget og har deltagelse af en repræsentant for hvert parti. Udvalgets medlemmer er Helle Barth, Ebbe Kyrø, Morten Dreyer, Lisbeth Dam Larsen og Martin Wood Pedersen. Udvalget valgte Ebbe Kyrø som formand. Udvalget er undervejs blevet betjent administrativt af direktør Mads Leth-Petersen, centerchef for Plan, Teknik og Erhverv Jesper Horn Larsen, konstitueret planchef Hanna Rehling og udviklingskonsulent Line Ditlev Larsen.

  Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde inddeles i to faser. Fase 1 skulle starte i september 2020 og løbe frem til 31. december 2020. Fase 2 skulle løbe fra 1. marts 2021 og frem til 30. juni 2021. Udvalgets arbejde skulle afsluttes med en afrapportering til By, Erhvervs- og Planudvalget i august 2021. Afrapporteringen skulle tage form af anbefalinger til By, Erhvervs- og Planudvalget på baggrund af § 17, stk. 4-udvalgets arbejde i perioden.

  Fase 2 blev forlænget for at afvente konklusioner fra udviklingsplanen vedrørende økonomi. Afrapporteringen til By, Erhvervs- og Planudvalget er derfor udskudt fra august til november 2021.

  I de første fase er der arbejdet med følgende emner:

  Den eksisterende kystbeskyttelse og havneudviklingsprojektet:  Det første møde blev afholdt en. 21. september 2020. Udvalget blev på mødet vist rundt på havnen i Dragør, hvor de fik et indblik i, hvor eksisterende kystbeskyttelse er, og hvad der yderligere er behov for. Havnefogeden Lars Olsen viste udvalget rundt på havnen med fokus på potentialerne for et kommende havneudviklingsprojektet, som har til formål at skabe flere bådpladser gennem bl.a. oprensning af lystbådehavnen, spunsning af Østmolen og gennemgravning af Sandtangen og etablering af én indsejling til havnen. Udbyttet heraf var en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, Kommunen står overfor.


  Grundlag for finansieringsmodeller: D. 20. oktober var formålet at få belyst, hvilke muligheder der er for at lave en finansieringsmodel i Dragør Kommune i forhold til kystbeskyttelsesloven, samt kommunalfuldmagten. Til dette formål var Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef kystzoneforvaltning, samt advokat og partner i Horten Poul Hvilsted inviteret til at give deres perspektiver på dette. Hans Erik gav et indblik i kystbeskyttelsesloven og belyste, hvilke muligheder der er inden for loven for at finansiere kystbeskyttelsesprojektet i Dragør kommune. I oplægget blev der bl.a. beskrevet, hvornår man har bidragspligt samt hvilke aspekter man bør forholde sig til, når kommunen er bidragsyder. Overordnet set er der brede muligheder i kystbeskyttelsesloven. Der er meget, som kan lade sig gøre. Det er væsentligt at kunne identificere grundejerne klart, da de oftest har bidragspligten. Udbyttet heraf var en afklaring om muligheder og begrænsninger i forhold til finansiering.

  Præsentation og drøftelse af de tre rådgiverholds bud på en fremtidig kystbeskyttelse af havnen. Den 10. november 2020 mødtes udvalget på havnen og fik præsenteret en plancheudstilling med tre rådgiverholds bud på kystbeskyttelse af havnen. Formålet med mødet var at drøfte, hvordan den unikke sammenhæng mellem by og havn bedst kan sikres og gerne styrkes i relation til kystbeskyttelsesprojektet. Udbyttet var nogle fælles billeder af de udfordringer og muligheder, vi står overfor ved at fastholde en historisk sammenhæng mellem byen og havnen.

  I anden fase er der arbejdet med følgende emner:

  Læring fra andre kommuner: Den 20. april 2021 foretog udvalget en studietur til Roskilde med oplæg af udvalgsformand Karim Friis Arfaoui. Studieturen var digital grundet corona.

  Udvalget hørte blandt andet, at det havde været en lang proces blandet andet på grund af usikkerhed ved redegørelsen for erstatningsnatur, og at kystbeskyttelsen blev organiseret forskelligt på 3 forskellige adskilte delstrækninger. Byrådet vedtog relativt hurtigt efter stormen Bodil politiske principper. De vedtog, at kommunen optager lån og garanterer for de lokale løsninger i Roskilde Kommune samtidig med, at der arbejdedes videre med regional løsning, 50% af udgifterne til kystbeskyttelsen blev finansieret af kommunen, som dog også har et større anlægsbudget end Dragør.


  Fra konkurrencens idéer til en udviklingsplan på havnen
  Den 26. maj 2021 gennemgik udviklingschef ved COWI, Jeppe Sikker Jensen, muligheder for kystbeskyttelsesanlæg med tilhørende økonomi til beskyttelse af havnen på kort og lang sigt. Præsentationen indeholdt en status for udvikling af konkurrencens vinderforslag med afsæt i bedømmelseskomiteens anbefalinger. Udbyttet var blandt andet, at udvalget fandt ud af, at der i højere grad skulle søges en koordinering af projekt for havneudvikling og kystbeskyttelsen. Herefter blev formuleret et ændringsforslag til kommunalbestyrelsen om at belyse synergier mellem de to projekter, som blev stemt igennem inden sommerferien.

  Lokalt tilpasset finansieringsprincip af kystbeskyttelsesprojekt: Den 17. september 2021 præsenterede udviklingschef ved COWI, Jeppe Sikker Jensen, afsnit om økonomi fra udkast til udviklingsplan. Det fremgik af oplægget, at anlægsoverslag er skitseret på et overordnet niveau, som svarer til løsningernes overordnede niveau uden evt. indtjening på jord, evt. indhentning af tilskud (stat/fonde), og uden at løsningsforlagene er økonomisk optimeret.
  Udbyttet var, at udvalget fik præsenteret lidt flere muligheder end de indledende beregninger fra Niras’ rapport (2017) og fra Hortens notat om bidragsmodeller for Dragør Kommune (18. maj 2018). Udkast til udviklingsplanen præsenterer modeller, som giver mulighed for at differentiere udgifterne til den enkelte ejendom, f.eks. baseret på ejendomsværdien og værdien af sikring (-de mest udsatte kan betale mest) som beskrevet i Hortens notat. Men der er også skitseret en mulighed for at få alle kommunens grundejere til at afdrage på en mindre del af sikringen.

  Udvalget blev også oplyst om konsekvenserne af Dragør Nordstrands forslag med et lavere sikringsniveau. Dette vil blandt andet betyde en ringere sikkerhed mod stormflod, manglende mulighed for afledning af regnvand til den påtænkte lagune i kote 0 og manglende mulighed for at forhindre grundvandsstigninger under boligområdet.

  Anbefalinger og erfaringsopsamling til drøftelse og vedtagelse:

  • Anbefaling om at sikringsniveau besluttet i juni 2018 fastholdes – også set i lyset af seneste IPCC rapport. Anbefalingen er, at Dragør Kommune sikres til minimum en 100 års stormflod med havvandsstand i 2050 klima, og at der samtidigt igangsættes en langsigtet strategi til år 2100, med henblik på eventuelt at udbygge kystbeskyttelsen yderligere og tilpasse kommunen til de øgede grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer.
  • Anbefaling om at forvaltningen bemyndiges til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring.
   Det fremgik af 17.4 udvalgets møder, at der er en høj grad af sammenhæng og kompleksitet mellem havneudviklingsprojektet og projekt for kystbeskyttelse. Derfor anbefalede udvalget, at der redegøres for synergier mellem havneudviklingsprojektet og kystbeskyttelsesprojektet.
   (Denne anbefaling førte til en beslutning i kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021 om, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring. Tillægsforslaget sigter på, at de to parallelle udviklingsforløb er koordinerede.)
  • Anbefaling om finansieringsmodeller er drøftet, men ikke besluttet. Udviklingsplanen angiver flere muligheder, og principperne kan drøftes med grundejerne i næste fase.
  • Drøftelserne omkring havnen i 17.4 udvalget har medført, at flere scenarier for løsninger omkring havnen er undersøgt og fremlagt i udviklingsplanen og appendiks.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 14
  Anbefalinger §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur
  Sagsid.: 21/6521

  RESUMÉ:

  §17, stk.4 udvalget for Infrastruktur har igennem 2021 arbejdet med forskellige temaer. Herunder om byrummene, den kørende trafik og byens infrastruktur samt parkering. Udvalgets emner og møderække er mundet ud i nogle anbefalinger til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter Infrastrukturudvalgets anbefalinger, herunder:

  1. om BEPU - såfremt det principielt politisk besluttes at indføre betalingsparkering i Dragør Kommune - vil igangsætte en undersøgelse, som kan vise, hvilke operationelle rammer, der vil være mest hensigtsmæssige.
  2. om BEPU vil tage stilling til, hvorvidt der allerede i første omgang skal indføres ”beboerlicens” for beboerne i Dragør gamle By efter gældende regler således, at beboerne vil kunne parkere ubegrænset på Vestgrønningen de steder, hvor der ikke i dag er tidsbegrænsning samt på Strandlinien og på Stejleparkeringen, idet der disse steder indføres en kort tidsbegrænsning for alle øvrige parkerende. Beboerlicensen vil dermed kunne give beboerne ret til at holde ubegrænset, imens alle øvrige begrænses til at holde på disse pladser enten højst ½ time, 1 time eller 2 timer.
  3. om BEPU vil tage stilling til, hvorvidt der samtidig med indførelsen af beboerlicens også skal indgås aftale om parkeringskontrol med fx Aalborg Kommunes selskab Parkeringskontrol Nord.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-11-2021

  Udvalget drøftede 17.4 udvalgets anbefalinger og foreslår, at den nye Kommunalbestyrelse tager endelig stilling til spørgsmålet om betalingsparkering.

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Igennem 2021 har §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur, (Lisbeth Dam Larsen, Helle Barth, Ebbe Kyrø, Martin Wood Pedersen og Morten Dreyer) arbejdet med forskellige temaer. Senest på møde den 13. september, hvor udvalget og en række borgere mødtes på Nordre Væl kl. 16 og blev guidet gennem byen ned til Det gl. Pakhus af Solvejg Reigstad, arkitekt MAA fra Gehl Architects, der undervejs gengav sine indtryk og efterfølgende lavede 30-45 minutters oplæg om byrummene og de indtryk, de havde givet – og hvilke effekter det efter hendes mening har på adfærden og opfattelsen af byen og trafikken.

  Udvalgets arbejde denne dag var koncentreret omkring byrummene og især omkring den kørende trafik, og hvorledes byens umiddelbare infrastruktur indvirker herpå og påvirkes heraf. Parkering har været et emne på flere møder, og der er generelt enighed om, at biler og parkering har en helt naturlig indvirkning på bymiljø og infrastruktur. Men der er ikke enighed blandt de politiske partier om, hvorledes evt. udfordringer med parkering og kørende trafik skal håndteres, fx om der skal lukkes gader, ensrettes eller indføres betalingsparkering – endsige på hvilken måde i givent fald. Udvalget har haft flere gæster om netop dette emne på tre forskellige møder i forår og sommer, så der er en stor viden hos udvalgets medlemmer om løsningsscenarier. På baggrund af dette arbejde og de deraf følgende politiske drøftelser af emnet, er nedenstående tre anbefalinger til BEPU resultatet:

  -          Det er udvalgets fælles indstilling, at hvis det bliver principielt politisk besluttet, at der skal indføres betalingsparkering i Dragør, opfordres BEPU til at igangsætte en undersøgelse, som kan vise, hvilke operationelle rammer, der vil være mest hensigtsmæssige.

  -          Endvidere anbefaler et flertal i udvalget BEPU at tage stilling til, hvorvidt der allerede i første omgang skal indføres ”beboerlicens” for beboerne i Dragør gamle By efter gældende regler således, at beboerne vil kunne parkere ubegrænset på Vestgrønningen de steder, hvor der ikke i dag er tidsbegrænsning samt på Strandlinjen og på Stejleparkeringen, idet der disse steder indføres en kort tidsbegrænsning for alle øvrige parkerende. Beboerlicensen vil dermed kunne give beboerne ret til at holde ubegrænset, mens alle øvrige begrænses til at holde på disse pladser enten højst ½ time, 1 time eller 2 timer.

  -          Endvidere opfordres BEPU til at tage stilling til, hvorvidt der samtidig med indførelsen af beboerlicens også skal indgås aftale om parkeringskontrol med fx Aalborg Kommunes selskab Parkeringskontrol Nord.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021.

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 15
  Rekruttering af fagdirektør
  Sagsid.: 21/8542

  RESUMÉ:

  Der skal i denne sag tages stilling til rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af en ny direktør efter stillingen som direktør for Plan- og Teknik og Sundhed, Pleje og Rehabilitering er blevet ledig. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma,
    
  2. at ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Asger Villemoes Nielsen, kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, to centerchefer samt en medarbejderrepræsentant valgt af HMU,
    
  3. at stillingsopslag og jobprofil forelægges Økonomiudvalget til skriftlig godkendelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-11-2021

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:
  Rekruttering

  Stillingen som fagdirektør for Plan & Teknik og Sundhed Pleje og Rehabilitering er blevet ledig. Stillingen slås op med fokus på rekruttering af en profil indenfor Plan og Teknik og ældreområdet. Den endelige fordeling af fagområder mellem fagdirektører og kommunaldirektør, herunder indplacering af voksensocialområdet, besluttes, når direktøren er ansat.  

  Administrationen har bedt tre rekrutteringsfirmaer om at afgive tilbud. Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder search, interviews af

  ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering,

  modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

  I bestræbelserne på at kunne ansætte ny direktør med tiltrædelse senest den 1. marts 2022, anmoder administrationen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at indgå aftale med det firma, som ud fra prisen, giver det bedste tilbud.

  Efter indgåelse af aftale vil administrationen aftale endelig tidsplan med valgte rekrutteringsfirma. Efterfølgende orienteres Økonomiudvalget og der bookes tider til samtaler. For at sikre ansættelse senest den 1. marts 2022, vil ansættelsessamtalerne blive afholdt i januar 2022. Derudover vil der blive afholdt interview i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil i anden halvdel af november.

  Det foreslås, at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, direktør Asger Villemoes Nielsen, kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, centercheferne for henholdsvis Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Plan og Teknik samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

  Konstituering

  I perioden frem til 1. februar 2022 foretages en mindre justering af den nuværende opgavefordeling mellem Asger Villemoes Nielsen og Mads Leth-Petersen, så Asger har ledelsesansvaret for Center for Børn, Skole og Kultur, Center for Pleje, Omsorg og Rehabilitering, Digitalisering samt voksen Socialområdet og Mads vil have ledelsesansvar for Center for Plan, Teknik og Erhverv, Økonomiafdelingen samt Center for Politik og Service og Social, undtagen Voksen-Socialområdet, der fortsat varetages af Asger. 

  Tentativ tidsplan

  Opslag i december 2021

  Samtaler i januar 2022.

  Start 1. marts 2022. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-11-2021

  Der var ingen spørgsmål.

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).