Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Per Faldborg Olesen (V), Helle Barth (V), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Månedsopfølgning for oktober 2021
  Sagsid.: 21/8174

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter oktober 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter oktober tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for oktober, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. for hele 2021. I dette mindreforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5), samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Teknik og miljø (sektor 2), Kultur og Fritid (sektor 4), Borger og Social (sektor 6), Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet og Børn med specielle behov på 1,6 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 2,3 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,3 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 9,7 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 1,1 mio. kr.
  • Et mindreforbrug på Kultur- og Fritid på 0,5 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af manglende indtægter for SFO, merudgifter til specialskoler på grund af flere elever, merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet. Desuden merforbrug på privat- og efterskoler, hvilket skyldes større søgning. For skoleområdet er der mindreforbrug for fællesudgifter og ligeledes et samlet planlagt mindreforbrug for de tre skoler. Det specialiserede børneområde forventer et samlet merforbrug.

  Kultur og Fritid forventer samlet mindreforbrug på bl.a. tilskud til ny spejderhytte samt midler afsat til besøg af kongehuset. I modsat retning trækker bl.a. manglende indtægter på Hollænderhallen samt svømmehallen For dagtilbud forventes et samlet merforbrug, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og derved flere indskrevne børn. Derudover har sygdom i Dagplejen medført at flere børn ønsker plads i vuggestuerne. Merforbruget vil blive tilført daginstitutionerne ultimo 2021, jf. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Men det medfører ekstra træk på kommunekassen. Der forventes desuden merforbrug på mellemkommunal afregning.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 9,7 mio. kr. – primært på beskæftigelsesområdet. Der forventes også mindreforbrug for det specialiserede voksenområde og Integration, mens der forventes merforbrug til førtids- og seniorpension. Mindreforbruget skal ses i forhold til at Kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, plejevederlag, den private indkøbsordning, mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser på Enggården. Desuden forventer sektoren mindreforbrug på hjælpemidler, genoptræning, Aktivitetshuset samt Enggården.

  For forvaltning er mindreforbruget opjusteret ifht. september, pga. lavere forbrug på posterne medarbejderuddannelse, elevers rådighedsløn og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Desuden er merforbruget vedrørende podning flyttet fra sektor 9 til sektor 3. For forvaltning forventes derudover fortsat merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens samlede mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Forvaltningen opgør månedsligt de forventede udgifter i 2021 i forbindelse med Corona Pandemien. Samlet forventes udgifter for 7,9 mio. kr. på grund af Corona. Foreløbigt har Dragør Kommune modtaget 2,2 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:
   

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 4
  Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. Planlovens bestemmelser.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til det samlede kommuneplan-udkast og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommuneplanforslaget tilrettes jf. nedenstående beslutninger, og udsendes i høring i 8 uger sammen med miljøscreeningen.
  2. at opsamling og kommentarer fra kommunalbestyrelsens temamøde 26. august, som er sendt til partierne, indarbejdes i kommuneplanforslaget – bilag 4.
  3. at partiernes kommentarer markeret med rødt i bilag 1, 2 og 3 vil indgå i oplæg til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen som beskrevet under hvert punkt.
  4. at partiernes kommentarer markeret med grønt i bilag 1,2 og 3 rettes eller udelades som beskrevet under hvert enkelt punkt.
  5. At partiernes kommentarer markeret med orange i bilag 1,2 og 3 oplistet herunder, kan gøres til genstand for ændringer i kommuneplanforslaget, hvis de besluttes. Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til følgende ændringsforslag:


  a. at ønsket om at søge medfinansiering til kystbeskyttelse skrives ind i afsnit om kommunalbestyrelsens mål for havnen – fra bilag 1 s.1.

  b. at rammerne ændres for det gamle værft, så det udlægges til offentlige formål bilag 1 s.1

  c. at store eksisterende ældre villaer skal kunne opdeles i boliger med horisontalt lejlighedsskel - fra bilag 2 s.1


  d.  at rammerne for Dragør Gamle By syd og nord for Kongevejen suppleres med tekst om, at områderne forbeholdes til helårsboliger med henblik på at undgå erhvervsmæssig udlejning til turister – fra bilag 3 s.30

  e. at krav til bygningshøjder på Sydvestpynten skal ændres fra maks. 8,5 meter til 1½ etage, hvilket vil medføre, at der skal være saddeltag, hvis der ønskes mere end 1 etage – fra bilag 3 s.35

  f. at Engvejsarealet skal reserveres til almene boliger, og med stillingtagen til i hvor høj grad. – fra bilag 3 s.1

  g. at kommunens ønske til mulige boligområder på sigt nord for Kirkevej ved Thiemannsvænget og i Rosenlunden skal annulleres og dermed udgå af kommunens planlægning. – fra bilag 3 s.2 og 20

  h. at det tilføjes i perspektivdelen s. 10, at Dragør Kommune vil undersøge muligheden for at inddrage nye arealer til by- og boligudvikling herunder muligheden for at bygge sports og foreningsanlæg omkring Hollænderhallen og omdanne Høgevænget til boliger, hvis lufthavnens nye masterplan og nyt støjcirkulære giver mulighed for det – fra bilag 2 s.1.

  i. at højder ved boligudvikling på Sdr. Tangvej skal reguleres præcist i kommuneplanen med ændring fra 3 etager til foreslået 2 ½ etage fremfor at afvente med den præcise regulering til kommende lokalplan for et projekt - fra bilag 3 s.5

  j. at der tilføres en retningslinje om bekæmpelse af invasive arter - fra bilag 3 s.17.

  k. at udvalget tager stilling til om det skal indskrives i målsætning s. 93 og 94 om at lokalplan 25 skal opdateres for at adressere nye udfordringer og krav som er kommet til siden lokalplanen blev udarbejdet - fra bilag 3. s.24/25.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ændringsforslag fra O. Det foreslås, at ad 1-4 anbefales overfor ØU og KB og at ad 5 indarbejdes i høringsmaterialet.

  For Stemte:  4 (O+T)

  Imod stemte: 0 

  Undlod at stemme:  3 (A+C+V)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ad 1-4

  Anbefales over for KB.

  Ad 5

  Ændringsforslag:

  Spørgsmålet om byfortætning fremhæves særskilt som et tema i den offentlige høring.

  For stemte:  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Administrationens indstilling ad 1-4:

  Godkendt

  Ad 5:

  Ændringsforslag fra T:

  a. at ønsket om at søge medfinansiering til kystbeskyttelse skrives ind i afsnit om kommunalbestyrelsens mål for havnen

  b. at det præciseres, at det gamle værft ikke alene kan udlægges til erhvervs- og fritidsmæssige havneformål (eksisterende anvendelse), men også kan udlægges til offentlige formål

  c. at store eksisterende ældre villaer skal kunne opdeles i boliger med horisontalt lejlighedsskel, så længe temalokalplanen for tagterrasser tages i brug med henblik på at begrænse indbliksgener.

  d. at det også i Kommuneplanen slås fast, at Dragør Gamle By syd og nord for Kongevejen forbeholdes til helårsboliger med henblik på at undgå erhvervsmæssig udlejning til turister.

  e. at bygningshøjden for boliger på Sydvestpynten ændres fra maks. 8,5 meter til 1½ etage, hvilket vil medføre, at der skal være saddeltag, hvis der ønskes mere end 1 etage for at skabe en harmonisk karakter af boligerne i området.

  f. at maksimalt 4.500 m2 af Engvejsarealet reserveres til boliger, og at det indskrives som et mål i kommuneplanen, at der er tale om et alment seniorbofællesskab på området.

  g. at arealet nord for Kirkevej ved Thimannsvænget samt Rosenlund ikke fastholdes om perspektivarealer, men at områderne vedbliver at være dyrket land og sommerhusområde, og vi mener derfor, at de to områder skal udgå af kommunens planlægning.

  h. at det undersøges, om nye arealer til byzonen kan inddrages for at give mulighed for at bygge sports- og foreningsanlæg omkring Hollænderhallen og samt for at omdanne Høgevænget til boliger, hvis lufthavnens nye masterplan og nyt støjcirkulære giver mulighed for det.

  i. at højder ved boligudvikling på Sdr. Tangvej reguleres præcist i kommuneplanen med ændring fra 3 etager til foreslået 2 ½ etage fremfor at afvente med den præcise regulering til kommende lokalplan for et projekt.

  k. at det indskrives i Kommunalplanen som en målsætning s. 93 og 94, at lokalplan 25 skal opdateres for at adressere nye udfordringer og krav som er kommet til siden lokalplanen blev udarbejdet

  For stemte:  4 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  0

  Faldet.

  Ændringsforslag (fra BEPU):

  Spørgsmålet om byfortætning fremhæves særskilt som et tema i den offentlige høring.

  Godkendt.

  Protokollerede mindretalsudtalelser fra:

  Liste C:

  Det Konservative Folkeparti skal henlede opmærksomheden på følgende områder, som vi særskilt skal anmode om borgernes opmærksomhed og høring af.

  Bebyggelse på Engvej

  Den tidligere opvisningsbane på Engvej foreslås i høringsmaterialet udlagt til boligbygger. Det Konservative Folkeparti ønsker arealet bevaret som et fritliggende grønt område.

  Generel byfortætning

  I høringsmateriet er indskrevet en generel byfortætning for byggegrunde ned til 550 m2 mod de nuværende 700 m2, samtidig med at byggeprocenten hæves til 30%. Det Konservative Folkeparti noterer sig, at grundejerforeningen Søvang allerede har gjort indsigelser mod dette, og har påpeget de konsekvenser det vil have for det samlede indtryk af kvarteret, samt gener for borgerne, hvis en sådan byfortætning finder sted. Det Konservative Folkeparti ønsker at henlede såvel borgerne som øvrige grundejerforeningers opmærksomhed på dette, og opfordrer til at indgive høringssvar, der kan indgå i den endelige politiske vurdering og beslutning.

  Liste T:

  a. Liste T mener, at ønsket om at søge medfinansiering til kystbeskyttelse bør skrives ind i afsnit om kommunalbestyrelsens mål for havnen

  b. Liste T finder det rigtigt at præcisere, at det gamle værft ikke alene kan udlægges til erhvervs- og fritidsmæssige havneformål (eksisterende anvendelse), men også kan udlægges til offentlige formål

  c. Liste T ser med velvilje på, at store eksisterende ældre villaer skal kunne opdeles i boliger med horisontalt lejlighedsskel, så længe temalokalplanen for tagterrasser tages i brug med henblik på at begrænse indbliksgener.

  d. Liste T mener, det er vigtigt, at det også i Kommuneplanen slås fast, at Dragør Gamle By syd og nord for Kongevejen forbeholdes til helårsboliger med henblik på at undgå erhvervsmæssig udlejning til turister.

  e. Liste T ønsker, at bygningshøjden for boliger på Sydvestpynten ændres fra maks. 8,5 meter til 1½ etage, hvilket vil medføre, at der skal være saddeltag, hvis der ønskes mere end 1 etage for at skabe en harmonisk karakter af boligerne i området.

  f. Liste T ønsker, at makimalt 4.500 m2 af Engvejsarealet reserveres til boliger, og at det indskrives som et mål i kommuneplanen, at der er tale om et alment seniorbofællesskab.

  g. Liste T ønsker ikke at fastholde arealet nord for Kirkevej ved Thimannsvænget samt Rosenlund som perspektivarealer, men fastholde områderne som dyrket land og sommerhusområde, og vi mener derfor, at de to områder skal udgå af kommunens planlægning.

  h. Liste T ønsker kun at undersøge muligheden for at inddrage nye arealer til byzonen for at give mulighed for at bygge sports- og foreningsanlæg omkring Hollænderhallen og samt for at omdanne Høgevænget til boliger, hvis lufthavnens nye masterplan og nyt støjcirkulære giver mulighed for det.

  i. Liste T ønsker, at højder ved boligudvikling på Sdr. Tangvej skal reguleres præcist i kommuneplanen med ændring fra 3 etager til foreslået 2 ½ etage fremfor at afvente med den præcise regulering til kommende lokalplan for et projekt.

  j. Liste T ønsker, at der tilføjes retningslinje om bekæmpelse af invasive arter.

  k. Liste T ønsker, at det indskrives i Kommunalplanen som en målsætning s. 93 og 94, at lokalplan 25 skal opdateres for at adressere nye udfordringer og krav som er kommet til siden lokalplanen blev udarbejdet

  Derudover ønsker liste T ikke en byfortætning på 550 m2 for enfamiliesboliger i kommunen, ligesom vi heller ikke ønsker byggegrunde på 450 m2 for dobbelthuse, idet det vil ændre kommunen, især Søvang, markant.

  Liste V:

  At der gives mulighed for opførelse af et kulturhus på den gamle værftsgrund, en shopping arkade i den østlige del af den store parkeringsplads samt opførelse af byggeri (ikke boliger) på det område, hvor der i dag er parkering af turistbusser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i minimum 8 uger jf. Planlovens bestemmelser. Der blev afholdt temamøde om kommuneplanforslaget d. 26. august 2021, og opsamling og kommentarer har været rundsendt til kommunalbestyresen efterfølgende. Kommentarerne herfra foreslås indarbejdet i planforslaget (bilag 4).

  Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til kommuneplanudkastet og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

  Partiernes kommentarer
  Der er indkommet kommentarer fra de 3 partier Liste T, Socialdemokratiet og Venstre.

  Socialdemokratiet har i sit høringssvar primært fokus på temaet Byerne. Venstre har primært fokuseret sit høringssvar på de afsnit der vedrører havn, kystbeskyttelse og erhverv. Liste T har fremsendt ændringsforslag under de fleste plantemaer i den samlede plan.
   

  Partiernes kommentarer er behandlet og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at samle kommentarerne i en opdateret version af kommuneplanforslaget før de enkelte forslag fra partierne er besluttet enkeltvis af kommunalbestyrelsen.

  Forvaltningen har besvaret partiernes forslag enkeltvis og opdelt svarene i kategori rød, orange og grøn (bilag 1,2 og 3).

  Rød kategori: Dækker forslag, hvis planmæssige konsekvenser vurderes som vidtrækkende, og ofte med konsekvenser for andre sektor/anlægsområder eller med behov for større baggrundsanalyser. Derfor foreslår forvaltningen, at disse spørgsmål/emner tages op af den ny kommunalbestyrelse, når kommunalbestyrelsen skal vedtage emner til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen.

  Grøn kategori: Dækker både mindre forslag, som umiddelbart kan rettes som præciseringer og korrekturfejl. Grøn kategori dækker også forslag, som det anbefales ikke at indarbejde, idet de vurderes bedst håndteret andet sted uden for den overordnede kommuneplan fx i den detaljerede lokalplanlægning, i regulativer fx regulativ for udeservering eller planer for andre sektorområder.

  Orange kategori: Dækker forslag, som har politisk karakter, og som kan indgå i kommuneplanen, og hvor administrationen anbefaler, at disse besluttes enkeltvis gennem afstemning, og at forvaltningen opdaterer den samlede plan på baggrund af beslutningerne.

  Kommuneplanens formål

  Kommuneplanen kan bedst beskrives som en overordnet plan, der sætter overordnede mål og rammer for arealanvendelsen i den samlede kommune. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan på den ene side og den detaljerede lokalplanlægning på den anden side.

  Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor oftest, på grund af den mere detaljerede planlægning, være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, etageantal, grundstørrelser etc. Kommuneplanen tildeler ikke grundejerne en ret til at udnytte deres ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er først i lokalplanerne, at der tildeles en ret.

  Kommuneplanen udgør en helhedsorienteret tilgang til planlægning, og mange sektorplaner og politikker, der i øvrigt udarbejdes i kommunen, skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ligeledes være i overensstemmelse med planer fra det statslige niveau, og overholde de krav til en kommuneplan, der fremgår af planloven.

  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i den revision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

  Dragør Kommunes proces frem mod Kommuneplan 2021

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

  I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

  Forslag til Kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

  • Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
  • Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
  • Ændringer og tilføjelser til Kommuneplanen som følge af krav i overordnet planlægning eller nye krav i planloven.
  • Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.


  Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet og ny planlægning for badehotellet som vi kræve kommuneplantillæg. Herunder har staten parallelt med revision af kommuneplan 2021 igangsat et nyt landsplandirektiv, som skal muliggøre en lokal planlægning for 17 ha erhvervsudvikling mellem de eksisterende erhvervsarealer ved A.P. Møllers Allé og lufthavnen.

  Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 godkendes med henblik på høring i minimum 8 uger. Kommunalbestyrelsens endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 forventes at skulle ske inden sommer 2022.

  Indberetning af bevaringsværdige bygninger

  Slots- og Kulturstyrelsen har rettet henvendelse til landets kommuner om indberetning af kulturhistoriske bevaringsværdier og kulturmiljøer i september 2021. Her gør styrelsen opmærksom på, at det skal fremgå af kommuneplanen, hvilke bygninger der er bevaringsværdige. Der er derfor udarbejdet en adresseliste over de bevaringsværdige bygninger, som findes i Dragør Kommune, og listen sættes ind i kommuneplanen et passende sted. Der er ikke udpeget nye bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplanforslaget. Baggrunden for listen er, at en bygning som udgangspunkt er bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Se bilag 8.


  Miljøscreening
  En miljøscreening af kommuneplanforslaget viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget, og miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. krav i lovens § 32, stk. 3, nr. 1. Screeningsafgørelsen med begrundelse skal offentliggøres snarest og senest sammen med den endelige kommuneplan jf. krav i lovens § 33 og er vedhæftet i bilag 7.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplanen fremgår af planloven og i vejledningen “kommuneplankataloget”. Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 5
  Trafikale forhold Vestgrønningen efter høring af ARC og HBR
  Sagsid.: 20/4662

  RESUMÉ:

  I forbindelse med sag om de trafikale forhold på Vestgrønningen besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021 at videresende forslag fra §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur om lukning af ind/udkørsler på Vestgrønningen i høring hos Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR). Høringsvar forelægger nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle
  2. at finansieringen af cykelbanerne afholdes af anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, hvortil der i budget 2022 er afsat 95.000 kr., og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1+2

  For Stemte:  2 (A+V)

  Imod stemte: 5 (C+O+T) 

  Undlod at stemme:  0

  Faldet.

  Suppleringsforslag fra T:

  Det foreslås, at forvaltningen belyser idéen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej – jf. side 7, pkt. 5.1 i bilag 5.

  For Stemte:  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 0 

  Undlod at stemme:  1 (C)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ændringsforslag fra A:

  at der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle, samt at muligheden for etablere anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej belyses.

  For stemte:  1 (A)

  Imod stemte: 5 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Forvaltningen undersøger, hvordan evt. erstatningsparkering for 26 p-pladser tilvejebringes, hvis det besluttes at etablere cykelstier på Vestgrønningen. 

  For stemte:  2 (T)

  Imod stemte: 4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Indstilling fra BEPU:

  For stemte:  4 (O+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  2 (A+C)

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Ændringsforslag fra A:

  at der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle, samt at muligheden for etablere anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej belyses.

  For stemte:  4 (A) + Kim Dupont (V)

  Imod stemte: 7 (C)+(O)+Per Faldborg og Helle Barth (V)

  Undlod at stemme: 4 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra T:

  Forvaltningen undersøger, hvordan evt. erstatningsparkering for 26 p-pladser tilvejebringes, hvis det besluttes at etablere cykelstier på Vestgrønningen. 

  For stemte:   8 (T)+(A) + Kim Dupont (V)

  Imod:   7 (C)+(O) + Per Faldborg og Helle Barth (V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Suppleringsforslag fra T:

  at forvaltningen belyser idéen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej – jf. side 7, pkt. 5.1 i bilag 5.

  For Stemte:  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:   

  Undlod at stemme:  3 (C)

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR) har afgivet høringssvar (bilag 1 og 2) til forslag om lukning af 4 ind/udkørsler fra Vestgrønningen til Dragør gamle by og samtidig ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen fra nord mod syd. Begge oplyser, at sådanne lukninger vil bevirke, at de ikke længere kan udføre deres opgaver med renovationsafhentning og beredskabsopgaver i Dragør gamle by.

  Set i lyset af høringssvarene finder administrationen det ikke hensigtsmæssigt at gå videre med forslaget om 4 lukninger og ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen.

  Administrationen finder det heller ikke hensigtsmæssigt at lede cyklisterne kommende fra syd mod nord ad Vestgrønningen ind på parkeringsvejen og cykle der. Dette skyldes parkeringsforholdene med mange bakkende biler. Tiltaget vil desuden ikke være til hjælp for de cyklende fra nord mod syd på Vestgrønningen.

  Administrationen foreslår, at der etableres cykelbaner på Vestgrønningen på strækningen mellem Strandgade og Rønne Alle (se kort i Notat side 6 i bilag 5).

  Sagens baggrund:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skulle vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

  Administrationen fremlagde sag herom ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021. Sagen blev efterfølgende behandlet i Kommunalbestyrelsen, der den 4. februar 2021 besluttede, at spørgsmål om cykelbaner på Vestgrønningen skulle viderebehandles i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur (bilag 3). Infrastrukturudvalget havde modtaget forslag om at tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind/udkørsler til Dragør gamle by m.m.

  Infrastrukturudvalget afgav sine bemærkninger til forslaget, hvilket blev behandlet på møde i By, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021. Her besluttede udvalget, at ARC og HBR skulle høres om løsningen med lukning af fire adgangsveje til Dragør gamle by, inden en trafikanalyse sættes i gang. Udvalget besluttede endvidere, at sagen skal forelægges igen, når ARC og HBR er blevet hørt. Administrationen har sendt løsningen i høring hos ARC og HBR. Høringssvar fra HBR og ARC fremgår af afsnittet Kommunikation/Høring.

  Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen er blandt de projekter, der af borgerne blev efterspurgt i trafiksikkerhedsplanen Trafiksikker 2016, hvorfra anlægsprojektliste side 20 er bilagt (bilag 4) og sidenhen belyst yderligere i notat kaldet Forbedring af skolevej ved Vestgrønningen/Strandgade (bilag 5).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen vil koste anslået op til 50.000 kr.

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, som vil kunne anvendes som finansiering.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  ARC og HBR er begge blevet hørt om løsningsforslaget med lukning af fire adgangsveje mv.

  ARC har afgivet høringssvar jf. bilag 1.

  ARC vil fraråde, at man lukker de nuværende indkørsler, da det ikke vil være muligt at betjene Dragør gamle by med deres nuværende køretøjer, hvis indkørslerne lukkes.

  HBR har afgivet høringssvar jf. bilag 2.

  Heraf fremgår, at det ikke med den nuværende udformning af adgangsvejene fra parkeringsvejen på Vestgrønningen er muligt for HBR at foretage svingmanøvrer ind for at foretage brand og redning i Dragør gamle by.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse - Renovering af skoletoiletter 2022
  Sagsid.: 19/4545

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på Nordstrandskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til renoveringen af toiletter på Nordstrandskolen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019-2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler.

  Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter.

  Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, nye lofter og belysning.

  I 2020 valgte kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole. Dette arbejde er færdigt.

  I 2021 frigav kommunalbestyrelsen 1.754.689 kr. til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. På det tidspunkt var det forventet, at der kunne renoveres 25-30 toiletter for det afsatte budget i 2021.

  På By-, Erhverv og Planudvalgets møde den 10. august 2021 blev det endvidere besluttet, at de resterende midler, som var tilbage efter renovering af toiletter på Dragør Skole, skulle lægges i puljen til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Dermed forventede administrationen, at der var midler nok til at renovere alle toiletter på Nordstrandskolen samt de 8 toiletter på St. Magleby Skole.

  Administrationen har haft arbejderne i udbud og det har vist sig at priserne er højere end forventet.

  Med de 400.000 kr. for budget 2022 vil de 8 toiletter på St. Magleby Skole samt alle børnetoiletter i stueetagen og på 1. sal på Nordstrandskolen i alt 33 stk. kunne renoveres i 2021 og 2022.

  Toiletterne i kælderen på Nordstrandskolen forventes at kunne renoveres for det afsatte budget i 2023.

  Første etape med renovering af toiletter på Nordstrandskolen pågår. Alle arbejder forventes færdige i andet kvartal i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 7
  Forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 17. marts 2021, at administrationen skal udarbejde et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”. Administrationen har udarbejdet et forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal drøftes.
  2. at forslaget med eventuelle vedtagne tilføjelser/ændringer sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn forinden endelig vedtagelse.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 17. marts 2021, at administrationen skal udarbejde et revideret regelsæt for udeservering med afsæt i ”Københavnermodellen”. Herudover har udvalget besluttet at forslaget skal indeholde:

  • at § 20 stk. 2 og 4 bibeholdes
  • at omfang af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af pladsen til andre formål indarbejdes
  • at udesæsonen fastsættes til uge 12 til 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen
  • at der gives mulighed for at der kan opsættes inventar i perioden uge 43 til 12 mod at inventar fjernes dagsligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold mv. efter behov
  • at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstiden uden for sæsonen men skal være helt fjernet fra offentlige areal uden for sæsonen.

  Disse beslutninger er indskrevet i udkastet. Dog er perioden udenfor udesæsonen præciseret til at omfatte uge 44 til uge 11.

  Forslag til nyt regulativ er vedlagt som bilag 1.

  Indeholdt i forslaget er, at de nuværende §20, stk. 2 henholdsvis stk. 4 i Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune (bilag 2) bibeholdes, imens §20 stk. 3 udgår. Hertil at omfanget af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af pladsen til andre formål er indarbejdet i regelsættet.

  Endvidere fremgår, at udendørs serveringssæsonen fastsættes til at være fra uge 12 til og med uge 43, og at inventar må stå fremme døgnet rundt i sæsonen. Og at der gives mulighed for, at der kan opsættes udendørsserveringsinventar i perioden uge 44 til og med uge 11, mod at inventaret fjernes dagligt efter lukketid, således at der kan gennemføres vintervedligehold mv. efter behov. Hertil at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstiden i sæsonen, men skal være helt fjernet fra offentligt areal uden for sæsonen.

  Administrationen vil til et senere møde få klarlagt muligheden og pris for at flytte ledelinje forløbet på Neels Torv, for at skabe mulighed for at butikkerne kan få bedre plads til udendørsservering. Endvidere vil til et senere møde blive fremlagt mulighederne for stadebetaling.

  LOVE/REGLER:

  Lov om offentlige veje.

  Privatvejsloven.

  Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det foreslås, at forslaget med eventuelle beslutninger om tilføjelser/ændringer i forbindelse med behandlingen i By-, Erhvervs- og Planudvalget sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 8
  Drøftelse af byudvikling i relation til revision af støjzoner omkring lufthavnen
  Sagsid.: 21/3637

  RESUMÉ:

  Indenrigs og Boligministeriet har orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen, bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner og støjrestriktionsområder omkring lufthavnen. Såfremt der sker en ændring af støjzoner kan det muligvis på sigt åbne for ny byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør.

  Denne sag gør indledningsvist status på forslag til byudvikling – primært boligudvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager status for forslag til byudvikling i relation til mulig revision af støjrestriktionsområdet til efterretning, med henblik på videre dialog med Indenrigs- og Boligministeriet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

  Anbefales overfor ØU og KB med bemærkning om, at der arbejdes for, at transport tracé i Tårnby Kommune (ved lufthavn øst) fortsat bliver sikret i den videre planlægning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ændringsforslag fra T:

  Det foreslås at punktet 2, 3 og 8 udgår.

  For stemte:  2 (T)

  Imod stemte: 4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag fra A:

  9. andre områder

  Hvis der er andre områder end de af Dragør Kommune foreslåede, som Indenrigs- og Boligministeriet kan foreslå som muligheder til boligudvikling i forbindelse med revisionen af støjzoner/støjreduktionsområder, deltager Dragør Kommune meget gerne i sådanne drøftelser.

  For stemte:  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 2 (T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Ændringsforslag fra T:

  Det foreslås at punktet 2, 3 og 8 udgår.

  For stemte:  6 (T+O)

  Imod stemte: 9 (A+C+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Administrationens indstilling samt tillægsforslag fra A:

  9. andre områder

  Hvis der er andre områder end de af Dragør Kommune foreslåede, som Indenrigs- og Boligministeriet kan foreslå som muligheder til boligudvikling i forbindelse med revisionen af støjzoner/støjreduktionsområder, deltager Dragør Kommune meget gerne i sådanne drøftelser.

  For stemte:  9 (A+C+V)

  Imod stemte: 6 (T+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse: Liste T ønsker ikke, at Rosenlund, arealet nord for Kirkevej ved Thimannsvænget samt områder ved Store Magleby og Søvang inddrages til boligudvikling, idet vi ønsker at bevare kommunens grønne og åbne præg.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal udarbejdes et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S, idet lufthavnen skal udbygges. By, Erhvervs- og Planudvalget er orienteret på mødet 5. oktober 2021 og kommunalbestyrelsen blev orienteret af lufthavnen på temamøde 28. oktober.

  Indenrigs og Boligministeriet har skriftligt orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør (bilag 1).

  Lufthavnen orienterede på temamødet om, at en ansøgning om udbygning af lufthavnen skal behandles af Trafikministeriet, og at planlægning med bl.a. miljøgodkendelser og plangodkendelser forventes at ske i perioden 2023-2026.

  Administrationerne i Dragør og Tårnby Kommuner indgår i en følgegruppe faciliteret af Bolig- og Planstyrelsen omkring udbygning af lufthavnen. I den forbindelse har Dragør Kommune i 2020 spillet ind med forslag og ønsker til byudvikling (bilag 2). Denne dialog medførte, at Dragør Kommunes ønske til et erhvervsområde ved lufthavn syd nu imødekommes i et landsplandirektiv, som forventes vedtages ved årsskiftet.

  Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at kommunerne vil blive indkaldt igen, når arbejdet med støjkonsekvenszonerne og udbygningslov for lufthavnen er videre fremskredet. Der er ikke nogen afklaring på eventuelle ændringer af støjkonsekvenszonerne aktuelt, og styrelsen oplyser, at der derfor ikke er nogen tidsplan for det videre forløb.

  Herunder er status for forslag til ny erhvervs- og byudvikling. Udvalget kan drøfte forslagene i relation til eventuelle nye muligheder, hvis reviderede støjrestriktionsområder kommer til at åbne for nye byudviklingsmuligheder.

  Følgende forslag har været indsendt og drøftet med bolig- og planstyrelsen i 2020, se bilag 2.:

  1. Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker mulighed for erhvervsudvikling og inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har ind til fornylig forhindret en sådan udvikling.

  Forslaget er nu imødekommet i regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021, bl.a. med argumentation omkring behovet for øget beskæftigelse grundet nedgangen i lufthavnens kapacitet under corona.

  Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et landsplandirektiv, som muliggør en udvikling af 17 ha areal til erhverv og overførsel til byzone. Landsplandirektivet forventes vedtaget omkring årsskiftet 2021/22, og der kan herefter ske en kommunal planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

  2. Rosenlund
  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker sommerhusområdet Rosenlund overført til helårsbeboelse og dermed inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret en sådan udvikling, og gør det fortsat.

  Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne.


  Rosenlund er derudover beliggende i kystnærhedszonen, og det vil kræve en dispensation fra ministeriet, såfremt et sommerhusområde skal overflyttes til byzone for at blive helårsbeboelse, hvilket der generelt ikke er praksis for.

  3. Areal nord for Kirkevej ved Thimannsvænget.

  Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker udvikling af boligbyggeri og inddragelse af areal i byzone. Arealet er på ca. 9 ha, og afgrænses mod de åbne landbrugsarealer af eksisterende tæt beplantning langs Slørvej og Banestien. Området har en af de mindste støjbelastninger sammenlignet med andre områder, som er omfattet af Landsplandirektivet om lufthavnens støjgener. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret boligudvikling, og gør det fortsat.
   

  Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af Landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  4. Høgevænget

  Kommunalbestyrelsen har et ønske om udvikling af tidligere institution Høgevænget til boligformål. Høgevænget er beliggende i byzone, men i et område, som er omfattet af restriktioner i støjcirkulæret og i Fingerplan 2019, begge landsplandirektiver. Dragør Kommune ansøgte i 2020 om dispensation fra landsplandirektiverne med henblik på at omlægge institutionen til boliger og modtog afslag på ansøgningen. I afslaget bemærkes det dog, at der ved kommende revision af lov- og plangrundlag for lufthavnen skal foretages nye støjberegninger og udpeges et nyt restriktionsområde. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  5. Udvikling syd for Hollænderhallen
  Forslag om udvikling af areal syd for Hollænderhallen med henblik på muliggøres af fritidsmæssige formål. Området er beliggende i byzone med i et område reguleret af Landsplandirektiv for støj. Det er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

  Øvrige forslag, som har være drøftet, men ikke fremsent:

  6. Udvikling i Hollænderhalsområdet til fritidsanlæg

  – rammeområde 9.09 og 9.85 i forslag til ny kommuneplan 2021
  De to områder er indskrevet i forslag til Kommuneplan 2021, som områder der kan udvikles til idræts- og fritidsmæssige formål. Områderne er dog beliggende i støjzonen og i landzone inden for kystnærhedszonen, og der kan ikke kan opføres større fritidsmæssige anlæg. Mulighederne for at overføre arealer til byzone og opnå flere muligheder for fritidsmæssige anlæg kan undersøges på ny, da planloven er ændret i de senere år. Det kan derfor være nærliggende at bringe området i spil.

  7. Området omkring Kongelundsfortet

  I forslag til Kommuneplan 2021 beskrives kommunalbestyrelens mål for Naturpark Amager, og her fremgår det bl.a. at målet er, at skabe fælles rammer for pleje og udvikling af naturarealerne og at udnytte det samlede områdes potentiale for et varieret og nyskabende friluftsliv i samspil med de omkringliggende byområder. Dette kan ses i sammenhæng med beskrivelsen af Kongelundsfortet og Kongelundskasernen, der begge ligger op ad Kongelundsskoven, og inden for Naturpark Amager. Med 14 km til Rådhuspladsen og et opland på 1,8 mill. indbyggere fra Region Hovedstaden har området omkring Kongelundsfortet potentiale til at blive en unik indgang til Naturpark Amager, hvor kulturhistorie møder dansk friluftsliv.

  I regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021 beskrives det, at der i, hovedstadsområdet er store områder udpeget til grønne kiler, dvs. grønne områder til natur, friluftsliv m.v. og at regeringen ønsker, at det skal være muligt at erstatte eksisterende bygninger i Fingerplanens grønne kiler med nye, tidsvarende bygninger til almene, rekreative formål, der understøtter intentionen om grønne kiler med adgang for alle. Dette kunne være en anledning til fremadrettet at undersøge, om der kan opstå nye muligheder i området omkring Kongelundsfortet, i sammenhæng med revision af støjkonsekvensområderne og med respekt for kystnærhedszonen og fredningerne i området.

  8. Boligudvikling ved St. Magleby og Søvang

  Ved borgermøder i december 2019 vedrørende Kommuneplan 2021 fremgik det bl.a. at flere deltagere ønskede ungdomsboliger og seniorboliger i landdistriktet og særligt omkring St. Mag­leby. En boligudvikling omkring St. Magleby vil kræve dispensationer fra de statslige landsplandirektiver.

  Endelig har der været henvendelser fra investor omkring boligudvikling nord for Søvang, også i et område omfattet af de statslige landsplandirektiver.

  I lyset af de tidligere meldinger fra Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) om at andre forslag, jævnfør ovenstående, er blevet henvist til processen vedrørende lufthavnens udbygningsplaner, kan det overvejes at medtage disse områder i dialogen med Indenrigs- og Boligministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af takster 2022 HOFOR Dragør
  Sagsid.: 21/8991

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at samtlige takster og gebyrer i nærværende indstilling godkendes og herunder,
    
  2. at HOFOR Vand Dragør A/S takst – vandpris – er 13,07 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. Moms,
    
  3. at HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 30,53 kr. ekskl. moms, samt,
    
  4. at HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 24,42 kr. ekskl. Moms,
    
  5. at HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 12,24 kr. ekskl. Moms.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ad 1-5

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2021 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S jf. vedlagte materiale.

  Takstfastsættelsen for 2022 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsynings-sekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2022
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant, og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2022 er vedlagt sagen. Museets bestyrelse har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

  Det er værd at lægge mærke til det stærke samarbejde, der er mellem Dragør Kommune og Museum Amager, for ikke bare yder kommunen det største driftstilskud til museet, samarbejdet eksisterer også på andre fronter. Dette ses tydeligst ift. lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt turisme. Vedlagt er museets årsberetning fra 2020, der giver et indblik i de mange tiltag og aktiviteter som Museum Amager skaber for både Dragør Kommunes borgere såvel som turister.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af skema A - Engparkens helhedsplan
  Sagsid.: 20/1649

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendelse af skema A for helhedsplanen i Engparken.

  Beboerne har stemt for planen gennem urafstemning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender skema A med en samlet pris på 406.550.856 kr.
    
  2. at det besluttes at yde kapitaltilførsel med 250.000 kr.
    
  3. at det besluttes at stille 8,75% garanti for et ustøttet lån på 223.348.856 kr.
    
  4. at det besluttes at yde 100% garanti for et støttet lån på 147.712.000 Kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ændringsforslag fra O:

  O foreslår at sagen udsættes indtil der gøres rede for Dragørs økonomiske risici ved renoveringen.

  For stemte:   1 (O)

  Imod stemte:  5 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling

  Ad 1-4:

  For stemte:  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1 (O)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag:

  ØU ønsker inden godkendelse af skema B yderligere belysning af:

  - Fremtidige huslejestigninger

  - Fremtidige udgifter til boligstøtte

  - Plan for dialog om bebyggelsens arkitektur

  For stemte:  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  Ole Hansen (A) valgte at erklære sig inhabil og var ikke til stede under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Ad 1-4:

  Godkendt.

  Tillægsforslag:

  ØU ønsker inden godkendelse af skema B yderligere belysning af:

  - Fremtidige huslejestigninger

  - Fremtidige udgifter til boligstøtte

  - Plan for dialog om bebyggelsens arkitektur

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har tidligere givet tilsagn om at Engparken måtte ansøge Landsbyggefonden om gennemførelse af en helhedsplan.

  Der har været afholdt spørgerunde og informationsmøde for beboerne forud for afstemningen om helhedsplanen.

  Beboerne har ved urafstemning den 10. november 2021 stemt ja til helhedsplanen.

  Blandt 368 afgivne stemmer ud af 524 mulige stemte 234 ja til helhedsplanen, 132 nej og 2 stemte blankt.

  Landsbyggefonden har anmodet om, at der sker skema A-godkendelse før årsskiftet 2021/2022.

  Den samlede pris for helhedsplanen er 406.550.856 Kr. og det indebærer – på det foreliggende grundlag – en beregnet huslejestigning på:

  Stuelejligheder med ny have ca. 25%.

  1. og 2. salslejligheder ca. 23,4%

  Rækkehuse ca. 23,4%

  Nye tilgængelighedsboliger ca. 27,5 – 35,6%

  Kommunens økonomiske forpligtelser i sagen er:

  - at yde kapitaltilførsel med 250.000 Kr.

  - at stille 8,75% garanti for et ustøttet lån på kr. 223.348.856 Kr.

  - at stille garanti for 100% af et støttet lån på 147.712.000 Kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for de 50% heraf efterfølgende.

  Dragør Bevaringsnævn har udtalt sig på et møde den 23. november 2021.

  Nævnet udtaler: ” DB fastholder deres udtalelse om Engparkens bevaringsværdier på møde i Bevaringsnævnet d. 11. marts 2020: ”Nævnet opfordrer kommunalbestyrelsen til at sikre, at en renovering af Engparken respekterer bebyggelsens nuværende bevaringsværdige karakteristiske præg, herunder kvistenes udformning.”

  Samtidigt tilføjer DB på dagens møde, at bevaringsværdierne også knytter sig til  til de enkelte boligblokkes klare hovedform udført i traditionelle røde mursten og med rødt tegltag.

  Et enkelt medlem er ikke afvisende over for en bearbejdning af kvistene i sydfacaderne som vist i de indledende visualiseringer for en helhedsplan. Medlemmet påpeger endvidere fra tidligere møder om projektet, at udformningen af nordfacadernes udbygninger på taget er problematiske.”

  Administrationen bemærker, at Bevaringsnævnets udtalelse ikke efter administrationens opfattelse kan indgå som et element i sagsbehandlingen af Skema A.

  Skema A-godkendelse er godkendelse af en beregnet rammeøkonomi.

  Efter godkendelse af skema A vil boligselskabet sende byggeriet i licitation, og før byggeriet påbegyndes skal skema B godkendes, og herefter er sagsgangen følgende:

  Skema B: indsendes som anført efter licitationen er gennemført og før byggeriet opstartes. Skemaet indeholde de forventede anskaffelsesomkostninger på baggrund af licitationen.

  Ved godkendelse af skema B fastlåses økonomien i sagen.

  Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af skema C.

  Skema C: skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab. Ved godkendelsen af skemaet sker der endelig godkendelse af den endelige anskaffelsessum og den offentlige støtte.

  Administrationen anbefaler at skema A godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Lov om almene boliger samt regulativer om støtte og særlig støtte fra Landsbyggefonden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kapitaltilførslen vil være en kontant betaling som afregnes med Landsbyggefonden via et kassetræk.

  Lånebekendtgørelsen slår fast, at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb tilsvarende det som stilles i garanti for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. december 2021

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1620

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af en intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den interne ordning om whistleblowere i Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et whistleblowerdirektiv, der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

  Direktivet giver medarbejdere mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder. Fristen for etablering af ordningen er den 17. december 2021.

  Administrationen har indgået aftale med Clemens Advokatfirma om en whistleblowerordning som indebærer:

  • en krypteret og sikker portal, som kan tilgås fra pc, mobil og tablet
  • et link til portalen, som placeres på kommunens intranet
  • en krypteret filoverførsel af fx fotos eller dokumenter
  • en anonym og krypteret kommunikation med whistlebloweren
  • en juridisk scanning og afrapportering af indberetninger.

  Administrationen har udarbejdet en intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune med følgende punkter:

  • Formål 
  • Hvem kan anvende ordningen
  • Hvilke forhold kan indberettes
  • Hvordan indberetter man
  • Hvordan håndteres indberetninger
  • Whistleblowerenheden
  • Andre muligheder for at indberette

  Der vil frem til den 17. december 2021 blive igangsat en række kommunikationstiltag på kommunens intranet således at information omkring whistleblowerordningen udbredes.

  På baggrund af ovenstående anbefales det, at den udsendte interne ordning om whistleblowere i Dragør Kommune godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten af 23. oktober 2019.

  Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 13
  Revurdering af hjemtagne opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby
  Sagsid.: 21/8929

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til om opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne og opgaverne efter servicelovens §§ 85 og 97 fremover skal varetages af Tårnby som en del af det forpligtende samarbejde. En sådan tilbageførsel af opgaver kræver tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør og Tårnby anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til ikke at udnytte dispensationen, således at opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne og opgaverne efter servicelovens §§ 85 og 97 hurtigst muligt overgår til Tårnby som en del af opgaverne i det eksisterende forpligtende samarbejde,
  1. at administrationen indleder forhandlinger med Tårnby om en tilpasning af de eksisterende del- og betalingsaftaler svarende til de konkrete opgaver som ønskes overført til det forpligtende samarbejde med Tårnby.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Ad 1-2:

  For stemte:  5 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1 (O)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales over for KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I april 2021 meddelte Indenrigs- og Boligministeriet efter drøftelse med diverse ministerier tilladelse til, at Dragør selv kunne varetage en række opgaver omfattet af lov om kommunale forpligtende samarbejder.

  Dragør og Tårnby aftalte, at hjemtagelsen af opgaverne til Dragør skulle træde i kraft den 1. september 2021.

  En lille del af de hjemtagne opgaver omhandlede ca. 0,9 årsværk på det specialiserede voksensocialområde. Det drejer sig om socialpædagogisk støtte og ledsagelse til voksne efter §§ 85 og 97 i lov om social service og tilsynet med de nævnte opgaver. Desuden blev opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne hjemtaget.

  Det har efterfølgende vist sig, at Dragør ikke umiddelbart kan rekruttere de rigtige kompetencer til at løfte opgaverne som blev overdraget fra Tårnby uden personale.

  Det har derfor været nødvendigt at tilkøbe ydelsen fra Tårnby og det må konkluderes, at opgaven reelt fortsat varetages af Tårnby i en ikke hensigtsmæssig struktur.

  I ministeriets tilladelse til hjemtagelse af opgaver blev det blandt andet stillet som vilkår, at hel eller delvist ophør af udnyttelse af dispensationen fra hver af kommunernes side kan varsles med 6 måneders frist til udgangen af en måned. Ophør af udnyttelsen af dispensationen skal offentliggøres forud for ikrafttræden.

  På den baggrund anbefales det, at de to kommuner anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til ikke at udnytte dispensationen, således at de nævnte opgaver hurtigst muligt overgår til Tårnby som en del af opgaverne i det eksisterende forpligtende samarbejde.

  I den forbindelse skal det over for ministeriet oplyses, at der ikke vil ske overførsel af ansatte mellem de to kommuner som følge af ophør af udnyttelsen af dispensationen.

  Sideløbende med henvendelsen til ministeriet vil administrationen indlede forhandlinger med Tårnby om en tilpasning af de eksisterende del- og betalingsaftaler svarende til de konkrete opgaver som ønskes overført til det forpligtende samarbejde med Tårnby. Ændrede del- og betalingsaftaler forelægges til politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 14
  Tilbagemelding på §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning
  Sagsid.: 20/1901

  RESUMÉ:

  I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til tilbagemelding fra §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilbagemeldingen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

  Til efterretning.

  Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. juni 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for strukturel genopretning. Af kommissoriet (bilag 1.) fremgår formålet:

  ”Udvalget vedrørende ”Strukturel genopretning” har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

  Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurdere udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.

  Med andre ord - § 17, stk. 4-udvalget skal identificere de områder af den kommunale ydelse, hvor potentielle ændringer i opgaveløsningen giver mest mening.”

  Udvalgets deltagere har været: Nicolaj Bertel Riber (A), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T) og Helle Barth (V) (Eik Bidstrup (V) deltog indtil sin udtræden af Kommunalbestyrelsen d. 1. juni 2021). Peter Læssøe var formand for udvalget. Udvalget er undervejs blevet administrativt betjent af kommunaldirektør Henrik Harder.

  Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde løber i fase 1 frem til ultimo november 2020. Samt i en fase 2 i første halvdel af 2021.

  I fase 1 i sommeren og efteråret 2020 blev følgende emner drøftet:

  •         Gennemgang af strukturelle analyser som indgik i budgetmaterialet for budget 2021.

  •         Præsentation og drøftelse af centrale udgiftsdrivere i Dragør Kommune. Udgiftsdrivere som har haft et markant stigende niveau igennem de seneste 5 år.

  •         Præsentation af udgiftsudviklingen på ældreområdet.

  •         Udvalget kom med anbefalinger til administrationen. Anbefalinger som resulterede i justeringer i de strukturelle analyser, som endte med at indgå i budgetmaterialet.

  •         Udvalget drøftede ligeledes den markante udgiftsstigning på skolespecialområdet. Drøftelserne lagde bl.a. grundlag for forslag i det tekniske budget vedrørende at øge budgettet til specialundervisning. Ligesom de var med til at bevirke, at administrationen i de kommende år i højere grad skal arbejde for at etablere ”mellemløsninger” i eget skolesystem i stedet for i stigende grad at visitere til specialtilbud i andre kommuner. 

  •         Endeligt tilsluttede udvalget sig, at der på ældreområdet skulle arbejdes videre med den 8-punktsplan som Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedet blev forelagt d. 3. februar 2020. Status for 8-punktsplanen fremgår af bilag 2.

  I fase 2 i foråret og sommeren 2021blev følgende emner drøftet:

  •         Præsentation og drøftelse af budgetanalyser

  Udvalget blev forelagt en bruttoliste af budgetanalyser. På den baggrund anbefalede de Økonomiudvalget, hvilke budgetanalyser administrationen skulle udarbejde til årets budgetforhandlinger for budget 2022. Økonomiudvalget fulgte anbefalingerne og budgetanalyserne er vedlagt budgetmappen; (1) Delvis hjemtagelse af kontaktpersonopgaven, 2) Det nære sundhedsvæsen, 3) Muligt flyt af hjemmeplejen til andre lokaliteter og 4) Mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepot). Udvalget var ligeledes med til at kvalificere analyserne, undervejs mens administrationen udarbejdede dem.

  Udvalget er løbende kommet med anbefalinger til de udarbejdede analyser. Dels i budgetprocesserne frem mod budget 2021 og 2022, og dels inden for centrale udgiftsdrivere såsom ældreområdet og skolespecialområdet.

  Der er i forbindelse med analyserne oparbejdet gode og solide erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med kommende budgetanalyser m.v. Materialet vil blive samlet og gjort tilgængeligt, så det kan indgå som erfarings- og inspirationsgrundlag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 9. december 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 15
  Orienteringssag - status på arbejdet med FNs verdensmål
  Sagsid.: 21/9381

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på temamøde i november 2019 tilkendegivet, at det primært er 4 af FN’s verdensmål, man officielt vil arbejde med i kommunen. Dette er mål nr. 3 (sundhed), mål nr. 4 (kvalitet i uddannelsen), mål nr. 5 (ligestilling) og mål nr. 11 (bevaring af lokal kultur og natur). Skolerne i Dragør arbejder med mange emner, der kan relatere sig til verdensmålene. Der var på temamødet i efteråret 2019 overvejende stemning for at arbejde aktivt med målene på den måde, at det decentrale arbejde kan fortsætte, som det lokalt foregår, og at der centralt kan arbejdes yderligere efter nærmere rammesætning. Dette sidste er gennem 2020 og 2021 blevet vanskeliggjort af forskellige årsager, ikke mindst Covid-19, hvorfor det kun er decentralt der fortsat er arbejdet med verdensmålene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der arbejdes målrettet med verdensmålene på den måde, at det indgår i det daglige arbejde og i større eller mindre grad har gjort det i de sidst 4-5 år. Ikke som særskilte projekter, men som en naturlig del af det, der alligevel skal gøres. Dette ses fx som skitseret:

  Skolerne:

  Ifølge den nye skolepolitik bliver der blandt andet arbejdet meget med udeskole og outdoor-didaktik, herunder også med bæredygtigheden ift. affaldssortering, miljøbevidsthed og plastikforbrug på skolerne. De fire ovennævnte verdensmål indgår naturligt heri, specielt 4 og 11, hvor lokal miljøbevidsthed ift. at bevare naturen mm. fylder meget. Skolerne mærker, at eleverne har en stor motivation omkring disse emner, og at deres bevidsthed, hvad angår miljø og klima, har rykket sig på en naturlig måde de seneste år. Forældrene mærker på samme måde, at skolerne har arbejdet dedikeret med disse emner. Og siden 2017 har fx St. Magleby Skole være asp/UNESCO-skole og indførte allerede i 2016 uge 39, naturfagsfestivalen, som alle skoler nu har hvert år. (UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk, som blev lanceret i 1953 med det formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred. Dette arbejde har intet med verdensarv at gøre). En opdatering på UNESCO Verdensmålsskolernes arbejde ses eksemplificeret i The Futures of Education: Perspectives and insights from the UNE-SCO Associated School Network (ASPnet), se bilag 1.

  Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer var fx også inviteret til naturfagsfestival på St. Magleby Skole i 2018, hvor der var fuldt fokus på verdensmålene. Alle besøgende fik udleveret spørgeark og materiale fra skolen, Ungdomsbyen og ASTRA ift. at afdække, hvilke mål der var vigtigst – og hvilke mål man personligt ville tage til sig og arbejde med. Efterflg. har man i efteråret 2019 arbejdet sammen med Ungdomsbyen og Ungdomsskolen om at komme med børnenes bidrag til kystsikringsprojekter – som et led i Verdensmål 4. Et arbejde der siden har været noget amputeret pga. Covid-19.

  Men som det ses i bilagene 2, 3 og 3a, med bl.a. folderen til alle medarbejdere på skoleområdet 2020/2021 vidner både oversigten over alle de ret naturlige mål, man kan arbejde med i skoledagen samt afrapporteringen til Det Rådgivende Skoleorgan om arbejdet med verdensmålene, der stedse pågår uanset virale angreb.

  Dagtilbud:

  Det påbegyndte arbejde med naturfagsstrategien på dagtilbudsområdet har været mere i bero pga. ekstraarbejdet med håndtering af Corona, men der er indgået en aftale om at frikøbe timer fra naturfagskoordinatoren på skoleområdet til at bistå dagtilbudsområdet med arbejdet. Naturfagskoordinatoren indgår i samarbejder med hver enkelt institution omkring implementering af strategien. Naturfagskoordinatoren vil for eksempel afholde workshops på institutionerne, vejlede omkring konkrete forløb eller understøtte udarbejdelsen af handleplaner for læreplanstemaet ”Natur, udeliv og Science”. Det aktualiseredes yderligere af prioriteringen af udeaktiviteter og –læring som følge af Coronasituationen. Og hos Novo Science er Dragør kommune omtalt som værende i top 3 vedr. arbejdet med naturfagsstrategiske tiltag på 0-6-års området. Og endelig indgår arbejdet med verdensmålene i kommende arbejder med læringsplaner og mål for dagtilbuddene.

  Kulturområdet:

  Kultur- og fritidspolitikken 2017-2020 skulle egl. fornys men er som følge af andre beslutninger foreløbig udskudt til 2022. Men der været afholdt dialogmøder om indholdet inden udskydelsen, der bl.a. handlede om, hvordan de 17 Verdensmål kan tænkes ind, i forlængelse af kommunalbestyrelsens temamøde om FN’s Verdensmål. Mål nr. 3 om sundhed fylder på fritids- og idrætsområdet, og alle målene kan genfindes på fx Biblioteket. I Biblioteksstrategien (bilag 4 og 4a) ses, hvorledes man her strukturerer arbejdet med verdensmålene, og bilagt er også den invitation til vælgermødet i oktober 2021, der havde deltagelse af partierne i kommunalbestyrelsen funderet på debat med bl.a. fokus på verdensmålene.

  Klub Dragør:

  Klub Dragør arbejder ud fra forskellige delmål af FN’s 17 verdensmål og løfter herigennem opgaven med at skabe kendskab til verdensmålene for børn og unge. Klubben har fokus på ligestilling (verdensmål 5), Ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12). Klub Dragør ser også sig selv som en naturlig medspiller i forhold til `bæredygtige byer og lokalsamfund´ (verdensmål 11), lige så vel som `sundhed og trivsel´ (verdensmål 3) er en naturlig del af Klub Dragørs virksomhed. Klubbens Mål- og indholdsplan er vedlagt som bilag 5.

  Øvrige:

  Når arbejdet med verdensmålene har kunnet blive mærkbart på skoleområdet på trods af nedlukning o.a. i gennem 2020 og 2021, skyldes det i høj grad, at arbejdet var godt i gang allerede inden Corona og så den naturlige sammenhæng, der tematisk forefindes mellem mange fag og deres fælles mål som defineret i Børne- og Undervisningsministeriet og målene i verdensmålhierarkiet. At dagtilbud og sundhedsområde generelt er mindre synlige lig i denne sammenhæng skyldes først og fremmest den ekstra pressede arbejdssituation, disse områder har haft siden marts 2020. Som skrevet er der et arbejde i gang på dagtilbudsområdet, det er bare ikke så langt, og sundhedsområdets logiske arbejdsfelt er netop inden for mål nr. 3, som der på den måde arbejdes indirekte med.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

  Bilag

 • 16
  Forslag fra T - Badebro på Sydstranden ud for Søndre Tangvej
  Sagsid.: 21/9037

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Ændret medlemsinitieret forslag fra Ebbe Kyrø:

  ”Initiativtagerne til etablering af ny badebro/trivselsbro ønsker at ændre placering ca. 45 meter mod vest i forhold til den tidligere foreslåede placering i forlængelse af Søndre Tangvej. Den er 1,5 meter bred og består af et 2 meter brofæste samt 12 meter brofag. Liste T foreslår, at forslaget sendes i høring, og at fristen for opførelse udsættes til 1. maj 2022.”

  GODKENDT til høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 22. november 2021 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Initiativtagerne til etablering af ny badebro/trivselsbro (Danmarks Naturfredningsforening) ønsker at ændre placering ca. 45 meter mod vest i forhold til den tidligere foreslåede placering. Den er 1,5 meter bred og består af et 2 meter brofæste samt 12 meter brofag. Den hviler på aluminiumsrør nedsat i havbunden samt stålrammer med fyrretræs gangbrædder. Broen er fondsfinansieret. Liste T foreslår, at forslaget sendes i høring.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 17
  Forslag fra T - Drøftelse af forlængelse af tennisklubbens lejemål
  Sagsid.: 21/9358

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Ændret medlemsinitieret forslag fra liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en sag i januar måned.

  Godkendt til sagsfremstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 5. december 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen drøfter tennisklubbens henvendelse vedrørende forlængelse af tennisklubbens lejemål.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 18
  Forslag fra Kim Dupont (V) - Stop af boligudvikling på Engvejsarealet
  Sagsid.: 21/9140

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  For stemte:   4 (C) + Kim Dupont (V)

  Imod stemte:  11 (A)+(O)+(T) + Helle Barth og Per Faldborg (V)

  Faldet

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) har i mail af 29. november 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  "Kim Dupont foreslår, at sagen om boligudvikling på Engvejsarealet stoppes med øjeblikkelig virkning”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

 • 19
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2021

  Der var ingen spørgsmål.