Skip navigationen

Referat

Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Pkt. 8 udsat til næste KB-møde 3.3.2022.

Godkendelse af dagsorden:Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ingen meddelelser.

 • 3
  Månedsopfølgning for november 2021
  Sagsid.: 21/9021

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter november 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter november tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for november, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. for hele 2021. I dette mindreforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5), samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Teknik og miljø (sektor 2), Kultur og Fritid (sektor 4), Borger og Social (sektor 6), Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet og Børn med specielle behov på 2,4 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 5,0 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,3 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 11,7 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 1,3 mio. kr.
  • Et mindreforbrug på Kultur- og Fritid på 1,1 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug på 2,4 mio.kr. som følge af mindreudgifter på fællesudgifter, størstedelen grundet frit skolevalg. Desuden merforbrug på specialskoler grundet 4 ekstra helårselever, og merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet.

  Kultur og Fritid forventer mindreforbrug 1,1 mio.kr. på bl.a. tilskud til ny spejderhytte samt midler afsat til besøg af kongehuset.

  For Dagtilbud forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio.kr., hvor merforbruget siden oktober er øget væsentligt. Stigningen kan primært henføres til merforbrug på Sølyst og Halvvejen, på hhv. 1,4 og 1,3 mio. kr.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 11,7 mio. kr. – primært på beskæftigelsesområdet. Der forventes også mindreforbrug for det specialiserede voksenområde og Integration, mens der forventes merforbrug til førtids- og seniorpension. Mindreforbruget skal ses i forhold til at Kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på Sundheds- og Omsorgsområdet på 3,3 mio.kr., som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, mindreindtægter på salg af pladser, samt mindreforbrug på hjælpemidler og genoptræning.

  For forvaltning er mindreforbruget ifht. oktober opjusteret fra 1,1 mio.kr. til 1,3 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til  pga. lavere forbrug på posterne medarbejderuddannelse, elevers rådighedsløn og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Desuden er merforbruget vedrørende podning flyttet fra sektor 9 til sektor 3. For forvaltning forventes derudover fortsat merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens samlede mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Forvaltningen opgør månedsligt de forventede udgifter i 2021 i forbindelse med Corona Pandemien. Samlet forventes udgifter for 7,9 mio. kr. på grund af Corona. Foreløbigt har Dragør Kommune modtaget 2,2 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af ny takst for bådplads - Dragør Havn
  Sagsid.: 21/9569

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 30. november 2021 anmodet om en orientering om projektet for etablering af 16 nye bådepladser i Færgehavnen. I den forbindelse foreslås en ny takst for bådeplads på den nye flydebro.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at orienteringen om flydebro tages til efterretning.
  2. at ny supplerende takst for bådeplads på ny flydebro godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-01-2022

  Ad 1)

  Til efterretning.

  Ad 2)

  For stemte   6 (A+C+L+V).

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T).

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 30. november 2021 bl.a. besluttet, at der skal etableres 15 nye bådpladser i færgehavnen inden sæsonen 2022. Udvalget besluttede endvidere, at forslag udformning og placering af flydebroen forelægges udvalget. I den forbindelse foreslås en ny takst for bådeplads på den nye flydebro fordi, at der er tale om to forskellige pladstyper, hvor plads ved flydebroen har en række andre fordele:

  • Pladsen ved flydebroen med Y-bom kan fyldes helt ud i modsætning til pælepladser, hvor der skal være mere spillerum for og agter.
  • Både, flydebro og Y-bomme hæver og sænker sig lige meget i takt med ændringer i vandstand, således at justering af fortøjning og fendere ikke er nødvendigt i samme omfang, og risiko for bristede fortøjninger dermed er reduceret væsentligt.
  • Y-bommen gør det endvidere muligt at gå til og fra borde på siden af båden, hvilket er et stort ønske hos mange sejlere.

  Placering og udformning af flydebro fremgår af vedlagte bilag 1.

  Der pågår pt. udbud af flydebro, og den forventes anlagt i løbet af marts 2022 med henblik på udlejning fra sæson 2022.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der også godkendt takster gældende for 2022 for Dragør Havn. Da der er tale om et nyt projekt, som er kommet til efter budgetbehandlingen for 2022, foreslås en ny supplerende takst for bådeplads ved den nye flydebro gældende for udlejning i 2022.

  Der foreslås en takst for bådeplads ved den nye flydebro:

  375 kr./m2 vandareal (inkl. moms).

  Det kan oplyses, at taksten for en almindelig traditionel pæleplads er på

  295 kr./m2 vandareal.

  Det er imidlertid muligt at tilpasse vandarealet til det nødvendige behov ved flydebroen. Det er ikke muligt ved en traditionel pæleplads. Det betyder, at en båd ved en pæleplads årligt skal betale 17.762 kr. (295 kr./m2 vand areal), mens en båd ved flydebro koster 19.688 kr. (375 kr./m2 vand areal).

  LOVE/REGLER:

  Takster skal godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anslået omkostninger til anskaffelse og installation af flydebroen er ca. 785.000 kr., og er indeholdt i frigivne midler til udvikling af havnen. Anslået indtægt (ved ny takst) ved udlejning af bådpladser er ca. 277.000 kr. årligt, hvilket giver en tilbagebetalingstid på knap 3 år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. januar 2022.

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 5
  PFOS - Opstilling af renseanlæg ved Hovedgrøften
  Sagsid.: 21/9371

  RESUMÉ:

  Københavns Lufthavn ønsker hurtigst muligt at etablere et renseanlæg til behandling af drænvand fra lufthavnen, som udledes til Hovedgrøften. Der foreslås, at meddelelse af landzone- og byggetilladelse delegeres til administrationen, medmindre der fremkommer væsentlige indsigelser til placeringen i forbindelse med høring af landzonetilladelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager til efterretning, at Københavns Lufthavn opstiller renseanlægget på Lufthavnens areal i den nordlige ende af St. Magleby landsby parallelt med myndighedsbehandling af sagen,
    
  2. at det delegeres til administrationen, at meddele nødvendige tilladelser til opstilling af et renseanlæg, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod anlæggets placering.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-01-2022

  Annette Nyvang (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ændringsforslag fra liste T:

  At forvaltningen efter en hurtig inddragelse af relevante parter i Store Magleby om placeringsmuligheder for renseanlægget fremlægger sagen politisk, evt. på et ekstraordinært KBEU-møde. Derfor kan forvaltningen sideløbende med høring af borgerne i ST.M afklare spørgsmål om hvilket plangrundlag, der er aktuelt for de tre placeringer.

  For stemte:  3 (T)

  Imod stemte: 12 (A + C + L + V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:  12 (A + C + L + V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  3 (T)

  Til efterretning.

  Ad 2

  For stemte:  12 (A + C + L + V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme:  3 (T)

  Godkendt med protokolbemærkningen: forvaltningen skal i dialogen med lufthavnen have fokus på, at placeringen sker, så det er mest skånsomt i forhold til historiske landsby miljø.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 14. oktober 2021 og den 21. december 2021 orienteret Kommunalbestyrelsen om status på PFOS forurening i Dragør, herunder at der er konstateret PFOS i drænvandet, som afledes fra Lufthavnens arealer til Hovedgrøften i Dragør.

  Orienteringen er vedlagt i bilag 1.

  Det kan oplyses, at Københavns Lufthavn ønsker hurtigst muligt at etablere et renseanlæg til behandling af drænvandet fra lufthavnens arealer, som afledes til Hovedgrøften, fordi der er konstateret PFOS i drænvandet. Anlægget ønskes placeret på lufthavnens markarealer, som er beliggende ved Hovedgrøften nord for St. Magleby landsby. Se kort i bilag 2.

  Opstilling af anlægget forudsætter en landzone- og byggetilladelse. Administrationen foreslår, at myndighedsarbejdet prioriteres og udføres sideløbende med opstilling af renseanlægget ved Hovedgrøften. Anlægget fylder ca. 300 m2 og består af containere. 

  Der vil som udgangspunkt blive stillet krav om, at containerne er i jordfarver, at området afgrænsning med beplantning, og at opstillingen er på lufthavnens ansvar. Der vil blive tale om en lovliggørende landzone- og byggetilladelse.

  Det foreslås endvidere, at det delegeres til administrationen, at meddele de nødvendige tilladelser, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser mod placeringen af anlægget i forbindelse med høring og offentliggøre af landzonetilladelsen.

  Det kan oplyses, at Lufthavnen indstillede anvendelsen af PFOS i brandskum i slutningen af 1990`erne. Det kan videre oplyses, at Tårnby Kommune, som varetager myndighedsbehandlingen på miljøområdet og lufthavnen, er igang med at udarbejde et oplæg til supplerende undersøgelser af mulig forurening af Hovedgrøften mv.

  Det er administrationens vurdering, at der ikke er kvæg m.v., der drikker af vandet fra Hovedgrøften eller arealer, som vandes fra Hovedgrøften. Derimod kan det ikke udelukkes, at der er PFOS i bundmateriale eller plantemateriale, som oprenses og lægges på brinkerne langs Hovedgrøften. Dette skal søges afklaret via supplerende analyser.

  Det er centralt at bemærke, at HOFOR overvåger vandkvaliteten løbende og at drikkevandet, som indvindes lokalt, overholder vandkvalitetskravene samt at der foretages afværgepumpning og rensning af grundvand ved begge kilder - brandøvelsesplads Øst og Brandstation Vest.

  LOVE/REGLER:

  Miljøbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostninger til supplerende miljøundersøgelser vurderes at kunne afholdes inden for gældende driftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske høring i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelse til opstilling af renseanlæg.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. januar 2022.

  Bilag

 • 6
  Udpegning af ejerrepræsentanter til St. Magleby Bevaringsfond
  Sagsid.: 21/9207

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 ejere af ejendomme fra området til bestyrelsen i St. Magleby Bevaringsfond.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger fire ejere, som repræsentanter til bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond, i henhold til fondens fundats.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Udpegning: Jens Korning, Per Wulff Hansen, Bente Barre, Else Lykke Hansen

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med St. Magleby Bevaringsfond er, ”at virke for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer i St. Magleby landsby og i kommunens øvrige landzone”.

  Bevaringsfonden fungerer som rådgivende organ over for kommunalbestyrelsen i principielle bevaringsspørgsmål og har gennem sin fond mulighed for at yde tilskud efter ansøgning til bevaringsfremmende bygningsarbejder. I lighed med Dragør Bevaringsnævn er Plan og Teknik sekretariat for fonden.

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2021 blev der udpeget tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen til at indtræde i bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond.

  I henhold til fundats for St. Magleby Bevaringsfond skal fondens bestyrelse tillige bestå af ”4 ejere af ejendomme i området, udpeget af kommunalbestyrelsen”.

  Med ”området” skal i denne forbindelse forstås ”virksomhedsområdet”, der i henhold til § 2 udgøres af ”St. Magleby landsby samt kommunens øvrige landzone”.

  Udpegning af de øvrige medlemmer af bestyrelsen forestås af fondens sekretariat ved henvendelse til de pågældende foreninger/bestyrelser m.fl., der i henhold til fundatsen er berettigede til repræsentation.

  Konstituerende møde i Bevaringsfonden påregnes primo 2022.

  Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg.

  LOVE/REGLER:

  St. Magleby Bevaringsfonds fundats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 7
  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU Hovedstaden
  Sagsid.: 22/132

  RESUMÉ:

  I ”Vedtægt for FGU Hovedstaden” (bilagt) skrives det i §3, at bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, samt at genudpegning kan finde sted. Jf. brev fra FGU Hovedstaden (bilagt) skal kommunalbestyrelsen i Dragør udpege et bestyrelsesmedlem fra Dragørs kommunalbestyrelse samt derudover udpege et medlem af FGU Hovedstadens bestyrelse i forening af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby og Dragør kommuner).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem fra kommunalbestyrelsen til FGU Hovedstadens bestyrelse,
    
  2. at kommunalbestyrelsen godkender, at repræsentanten, som vælges af dækningsområdets kommuner i forening, bliver professor Noemi Katznelson, der genudpeges til bestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ad 1

  Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det fremgår af vedtægterne for FGU Hovedstaden § 2, stk. 2, at bestyrelsen sammensættes af 10 udefrakommende stemmeberettigede medlemmer, en fra Københavns Kommune, en fra Frederiksberg Kommune, en fra Tårnby Kommune, en fra Dragør Kommune, et medlem udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune, to udpeget af FH Hovedstaden, to fra Dansk Erhverv og Dansk Industri og en udpeget i forening af bestyrelserne for Hotel- og Restaurantskolen, UV Diakonissestiftelsen, TEC, NEXT-uddannelse København, SOSU H. og Niels Brock.

  Jf. § 3, stk. 1-2, skal de dækkede kommuner udpege et bestyrelsesmedlem til FGU Hovedstadens bestyrelse efter et afholdt kommunalvalg, så vedkommende kan tiltræde 1. maj efter det pågældende kommunalvalg. I indeværende periode sidder Nicolaj Bertel Riber som udpeget repræsentant for Dragør kommune. Iflg. stk. 2 kan genudpegning finde sted.

  Derudover skal kommunerne i fællesskab pege på et eksternt medlem. FGU Hovedstadens formandskab har tidligere en kandidat med en uddannelsesfaglig profil. På baggrund af input fra forvaltningerne i de fire kommuner vedr. relevante kandidater, har Noemi Katznelson, der var en del af Ekspertgruppen om ’Bedre veje til en ungdomsuddannelse’ siddet i bestyrelsen i indeværende periode siden 2020. Noemi Katznelson er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet i København og har bekræftet. Administrationen anbefaler, at Noemi Katznelson genudpeges som kommunernes fælles udpegede bestyrelsesmedlem.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 8
  Revidering af fundats for Dragør Kommunes Initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til revideringen af fundatsen for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftalen mellem Dansk Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Dragør Kommunes Initiativpris.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender samarbejdsaftalen med Danske Bank i Tårnby.
  2. at udvalget anbefaler fundatsen over for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Udskudt til kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts 2022.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog i 2012 en henvendelse fra Danske Bank, der gerne ville sponsorere en årlig pris i Dragør Kommune. Forvaltningen foreslog at man oprettede en Dragør Kommunes Initiativpris, og den 12. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen fundatsen for denne pris.

  Initiativprisen er en pris på 25.000 kr., der uddeles én gang årligt. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. 

  Administrationen har i samarbejde med Danske Bank i Tårnby, den nuværende sponsor af prisen, revideret fundatsen fra 2012, samt aftalen mellem Dragør Kommune og Danske Bank i Tårnby.

  Den aktuelle sponsor har blandt andet ytret ønske om at ændre kriterierne for hvem der kan modtage prisen. I samarbejde med Danske Bank i Tårnby, har administrationen lavet et udkast til en revideret fundats. Nedstående opsummerer de væsentligste ændringer og aftaler som er indgået.

  • Formål

  Under prisens formål, har man besluttet af fjerne borger og virksomhed. I stedet har man tilføjet: At prisen gives til en initiativrig institution, forening eller et fællesskab. Denne ændring er foretaget med henblik på at sikre, at prisen gør en forskel for fællesskaberne i kommunen.

  • Prisoverrækkelsen

  Det tilføjes at prisen uddeles ultimo august og senest ved udgangen af september.

  • Årlig genforhandling

  I aftalen har man tilføjet at aftalen mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune genforhandles hvert år, forinden prisoverrækkelsen, i forbindelse med mødet om indstillinger til prisen.

  Vedlagt som bilag er den reviderede fundats for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftale mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Initiativprisen i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Årsberetning fra borgerrådgiveren
  Sagsid.: 22/60

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til anden beretning fra kommunens borgerrådgiver for perioden 1. marts 2021 til 30. november 2021.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Forslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at Økonomiudvalget får en kort tilbagemelding fra centercheferne på borgerrådgiverens beretning. Tilbagemeldingen skal særligt iagttage borgerrådgiverens afsnit ”observationer” og ”nye indsatsområder for opfølgning på seneste beretning”.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Til efterretning.

  Forslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at Økonomiudvalget får en kort tilbagemelding fra centercheferne på borgerrådgiverens beretning. Tilbagemeldingen skal særligt iagttage borgerrådgiverens afsnit ”observationer” og ”nye indsatsområder for opfølgning på seneste beretning”.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den anden afrapportering til kommunalbestyrelsen fra borgerrådgiveren i Dragør Kommune. Beretningen dækker perioden 1. marts til 30. november 2021. Dette skyldes, at kommunen har valgt at opsige udlånsaftalen med Tårnby Kommune til ophør med udgangen af prøveperioden den 31. december 2021.

  Beretningen er udarbejdet til kommunalbestyrelsen på baggrund af § 18 i vedtægt for Dragør Kommunes borgerrådgiver, og skal vise omfang og typer af sager der er behandlet og borgerrådgiverens vurdering af de primære årsager til borgerhenvendelserne.

  Yderligere skal beretningen indeholde forslag og anbefalinger til ændringer til kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og forvaltningerne, der kan forbedre sagsbehandlingen.

  Den selvstændige borgerrådgiverfunktion er en enhed, der er uafhængig af kommunens administration og ledelse. Borgerrådgiveren er ansat direkte under kommunalbestyrelsen og refererer således også direkte til kommunalbestyrelsen.

  Borgmesteren anbefaler, at beretningen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af stillingsopslag til borgerrådgiver m.v.
  Sagsid.: 22/77

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler godkendelse af stillingsopslag til stilling som borgerrådgiver i Dragør Kommune og nedsættelse af ansættelsesudvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udkast til stillingsopslag godkendes,

  2. ansættelsesudvalget består af borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, direktionen og én medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ad 1 + 2:

  Godkendt.

  Fra kommunalbestyrelsen er sammen med borgmesteren udpeget Peter Læssøe (T) og Nicolaj Bertel Riber (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2021 at acceptere, det af Bolig- og Planstyrelsen bevilgede tilskud på 2.130.000 kr. til Dragør Kommune til ansættelse af borgerrådgiver frem til og med den 31. december 2024. Tilskuddet svarer til udgiften til en borgerrådgiver på fuld tid i tre år.

  Tilsagnet om tilskud er givet med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024.

  I forbindelse med ansøgningen har kommunalbestyrelsen tilkendegivet en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at direkte under kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.

  Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

  Der er mere eller mindre fri adgang til at udforme ordningen med en uafhængig borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e. Borgerrådgiveren skal dog i alle tilfælde ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

  På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet udkast til stillingsopslag som behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Det foreslås, at ansættelsesudvalget kommer til at bestå af borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, direktionen og én medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 11
  Midlertidig flygtningeboligplacering 2022 - fortsat behandling
  Sagsid.: 21/3100

  RESUMÉ:

  Sagen kommer til fortsat behandling med de oplysninger som Økonomiudvalget besluttede at rekvirere den 14. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at arbejde videre med etablering af en førstesalsløsning på 5 pavilloner ved Rødtjørnen, eller
    
  2. at det besluttes at arbejde videre med en placering af 7 pavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Procedureforslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at leje en villa til at boligplacere de borgere der i dag bor ved Halvejen og dem som eventuelt måtte komme.

  For stemte   3 (A+T)

  Imod stemte  4 (C+L+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte   4 (C+L+V)

  Imod stemte  1 (T)

  Undlod at stemme 2 (A)

  Godkendt.

  A og T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Procedureforslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at leje en villa til at boligplacere de borgere, der i dag bor ved Halvejen og de, som eventuelt måtte komme.

  For stemte   6 (A+T)

  Imod stemte  9 (C+L+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte   9 (C+L+V)

  Imod stemte  3 (T)

  Undlod at stemme  3 (A)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har senest være behandlet på Økonomiudvalgets møde den 14. oktober 2021, hvor udvalget besluttede følgende:

  ” Sagen udsættes med henblik på, at forvaltningen belyser hvor mange midlertidige boliger til flygtninge Dragør Kommune havde i brug d. 1.1.2020 / d. 1.1.2021 / d. 31.10.2021 – med henblik på at belyse behovet for midlertidige boliger medio 2022.”

  Administrationen kan oplyse følgende:

  Harevænget har i alt 5 værelser.

  Rødtjørnen har 12 værelser og 6 pavilloner.

  I brug pr.:

  1. januar 2020:

  Harevænget: 3 værelser i brug.

  Rødtjørnen 60 C: 3 i pavillon og 7 værelser i huset i brug.

  Halvejen 9, alle pavilloner og 16 i brug. 

  1. januar 2021:

  Harevænget 8: 4 værelser af 5 i brug.

  Rødtjørnen 60 C havde 4 pavilloner i brug og 8 værelser i brug i huset.

  Halvejen 9 havde 10 pavilloner i brug.

  31.oktober 2021

  Harevænget 8: 4 værelser i brug.

  Rødtjørnen 60 C i huset 7 værelser i brug og 5 pavilloner i brug.

  Halvejen 9 har 8 pavilloner i brug.

  Siden sagens seneste behandling kan administrationen se en stigning i antallet af familiesammenføringer, og der er yderligere sket dét, at Udlændingestyrelsen har udmeldt opjusteret landstal for modtagelse af flygtninge.

  Dragør Kommune kan forvente at modtage 4. Udlændingestyrelsen har besluttet at administrere fordelingen fra centralt hold. Dette indebærer, at den tidligere indgåede aftale med Bornholms Regionskommune om at regionskommunen skulle modtage 2 flygtninge fra Dragør, ikke står ved magt.

  Pr. januar 2022 er der 8 personer boende på Halvejen som skal flyttes.

  Dette aktualiserer behovet for en beslutning i sagen, da dispensationen ved Halvejen udløber i august 2022 på hvilket tidspunkt genhusningen af de borgere der bor dér skal være realiseret.

  Fra sagens tidligere behandling:

  ”Dispensationen til at have boligpavilloner på Halvejen udløber endegyldigt i august 2022.  Derfor er det vigtigt, at der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om, hvilket areal administrationen skal arbejde videre med i forhold til placering af 5 pavilloner i stedet.

  På nuværende tidspunkt (oktober 2021) bor der 10 borgere på Halvejen. Der er indrettet vaskefaciliteter i 2 pavilloner.

  Der er ledige værelser i de øvrige midlertidige boliger, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at 3 borgere vil mangle midlertidig bolig, når dispensationen udløber.

  Administrationen anbefaler imidlertid at der opstilles 5 pavilloner for at have en buffer jf. også orienteringssag om status på integrationsområdet på SSAU den 9. august 2021 (sag 9).

  Der er umiddelbart 3 lokationer i Dragør, hvor der kan opstilles pavilloner uden at placeringen kommer til at hvile på en tidsbegrænset dispensation jf. planloven.

  Der er tale om:

  A. Hvidtjørnsarealet

  Grundarealet er ca. 3000 m2 og der er anslået en rummelighed for opstilling af potentielt 40-50 boligpavilloner. Området er udlagt i kommuneplanen til tæt lav boligbebyggelse. Området er omfattet af Byplanvedtægt 4, der udlægger arealet til gårdhusbebyggelse, og det er derfor tidligere vurderet, at realiseringen af boligpavilloner kan ske med afsæt i den gældende byplanvedtægt.

  Arealet skal byggemodnes og de præcise omkostninger vil blive undersøgt og fremlagt til politisk behandling, såfremt denne løsning besluttes. En placering her vil også udløse krav om indretning af vaskefaciliteter, hvorfor det antal pavilloner der skal opstilles vil være 7.

  B. En del af Engvejsarealet

  Engvejsarealet er – for en dels vedkommende – i høring med henblik på boligudvikling og byggeri. Imidlertid er det ikke hele arealet der er omfattet, hvorfor det vurderes at der vil kunne placeres boligpavilloner på arealet – alt afhængigt af hvilke andre funktioner der ønskes indpasset.

  En placering af boligpavilloner dér vil indebære at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, da nugældende Lokalplan 49 udlægger området til et ubebyggeligt sports-og fritidsområde.

  Der vil ligeledes skulle ske byggemodning og opstilling af i alt 7 containere, da 2 skal indrettes med vaskefaciliteter.

  Administrationen anbefaler ikke umiddelbart denne løsning primært grundet den igangværende proces for en del af arealets vedkommende.

  C. Rødtjørnen.

  Det vil – efter omstændighederne – være muligt at etablere en førstesalsløsning på 5 ud af 6 pavilloner som i dag står opstillet ved Rødtjørnen.

  Området er udlagt til ”særlig anvendelse” uden at dette defineres nærmere. Det kan planretligt tolkes således, at det er kommunalbestyrelsen som skal godkende anvendelsen – i givet fald etagebeboelse.

  Kommuneplanramme 3.06A angiver at området fastlægges til tæt lav boligbebyggelse. Kommuneplanrammen er ikke bindende for grundejer, men kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt virke for kommuneplanens gennemførelse.

  Endvidere skal man – for at realisere løsningen – være indstillet på at dispensere fra reglerne i BR18 i forhold til det skrå højdegrænseplan.

  Det som – udfordringerne til trods – taler for løsningen er, at pavillonerne er placeret ud mod stien, ikke vil tage udsyn fra omgivende byggeri samt at der er byggemodnet og etableret vaskefaciliteter. Endvidere ejer Dragør Kommune grunden, og det indebærer at løsningen ikke er tidsbegrænset.

  Den helt præcise udgift til etablering af førstesalsløsningen kendes ikke.

  De tal som fremgår af sagens bilag er fremskrevne tal fra etableringen af førstesalsløsningen på Halvejen.

  Endelig har administrationen undersøgt muligheden for etablering af bofællesskaber i nogle af de større, almene boliger. Engparken har tidligere takket nej, og Strandparken har tilkendegivet, ikke at ville indlede nærmere vilkårsforhandlinger før de har fået et uigenkaldeligt tilsagn fra Dragør Kommune om, at Strandparken må købe og bebygge Rødtjørnsarealet. Det har endvidere været nævnt at løsningen måske skal være tidsbegrænset. Hvis det indebærer at der vil foreligge en ”fremleje-situation” eller at lejemålet i øvrigt tidsbegrænses for beboerne, løser det ikke kommunens umiddelbare udfordring på langt sigt.

  Indstillingen i sagen er administrationens prioriterede anbefaling.

  Administrationen vurderer, at der er behov for en beslutning på nuværende tidspunkt – ikke mindst i forhold til igangsættelse af beregninger, yderligere behandling af sagen samt iværksættelse af byggemodning, planarbejder, høringer m.v.”

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven som foreskriver at der skal anvises permanente boliger til flygtninge ankommet før 2019 samt at der skal stilles midlertidigt opholdssted til rådighed for flygtninge ankommet efter 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 12
  Dragør Tennis - forlængelse af aftale
  Sagsid.: 21/9358

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal ske forlængelse af Dragør Tennis aftale om brugsret til arealerne på Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes om aftalen skal forlænges efter 1. juli 2028 og i bekræftende fald med hvilket åremål.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Forslag fra A+C+L+V:

  Aftalen forlænges med 30 år pr. 1. juli 2028. Forvaltningen bemyndiges til at forhandle kontraktens indhold som sendes til ØU til orientering.

  For stemte   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt.

  T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ændringsforslag 1 fra liste T:

  Liste T foreslår, at ordlyden i eksisterende aftale fastholdes og at aftalen forlænges fra d.d. og 50 år frem.

  For stemte   3 (T)

  Imod stemte  12 (A+C+L+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra liste T: Liste T foreslår, at ordlyden i eksisterende aftale fastholdes, og at aftalen forlænges fra 1. juli 2028 og 30 år frem.

  For stemte   3 (T)

  Imod stemte  12 (A+C+L+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Forslag fra A+C+L+V:

  Aftalen forlænges med 30 år pr. 1. juli 2028. Forvaltningen bemyndiges til at forhandle kontraktens indhold som sendes til ØU til orientering.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 16. december 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra T om at drøfte en forlængelse af tennisklubbens aftale med Dragør Kommune om brugsretten til arealerne på Engvej, hvor tennisklubbens baner er beliggende.

  Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til udvalget med henblik på behandling i januar 2022.

  Administrationen kan oplyse, at tennisklubbens aftale med Dragør Kommune efter sin ordlyd udløber pr. 1. juli 2028.

  Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2021 at tilbyde tennisklubben en forlængelse på 10 år efter den 1. juli 2028.

  Dragør Tennis har ikke ønsket at underskrive det fremsendte tillæg til aftalen, da tennisklubben ønsker en forlængelse på 50 år.

  Administrationen vurderer ikke, at der vil være juridiske udfordringer med at give en forlængelse på maksimalt 50 år fra den 1. juli 2028.

  Det der bør overvejes i forbindelse med fastsættelsen af længden på en eventuel forlængelse er, at kommunen som udgangspunkt vil være bundet i forlængelsesperioden.

  Alternativt kunne der fastsættes et gensidigt opsigelsesvarsel i forlængelsesperioden på f.eks. 2 eller 3 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen 3. februar 2022.

  Bilag

 • 13
  Café Havslapning - ansøgning om udeservering 2022
  Sagsid.: 21/9063

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Café Havslapning om udeservering langs kajkanten i 2022, samt en ansøgning om at tilladelsen til udeservering gives for en fireårig periode.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives tilladelse til udeservering langs kajkanten i 2022 på de hidtil gældende vilkår,
    
  2. at der gives afslag på at give tilladelsen for en fireårig periode.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ændringsforslag 1 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse for en fireårig periode.

  For stemte   2 (C)

  Imod stemte  5 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse som er gældende frem til der er truffet beslutning om den videre proces af det vestlige byggefelt.

  For stemte   2 (C)

  Imod stemte  5 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Ændringsforslag 1 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse for en fireårig periode.

  For stemte   6 (C)

  Imod stemte  9 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse som er gældende frem til der er truffet beslutning om den videre proces af det vestlige byggefelt.

  For stemte   6 (C)

  Imod stemte  9 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte   12 (A+C+L+V)

  Imod stemte  3 (T)

  Undlod at stemme 

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har i november 2021 fremsendt en ansøgning om tilladelse til udeservering langs kajkanten i perioden 1. marts – 31. oktober 2022.

  Der ansøges også om, at en eventuel tilladelse gives for fire år.

  Ansøger har siden 2016 fået étårige tilladelser til udeservering langs kajkanten.

  Administrationen anbefaler, at denne praksis fastholdes.

  Begrundelsen er, at en placering af udeserveringsstedet langs kajkanten antaster intentionerne i lokalplan 70, som bl.a. indeholder følgende sætning:

  ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse.”

  Såfremt ansøgningen om udeservering i 2022 imødekommes vil det ske på hidtil gældende vilkår; herunder at der betales leje i henhold til havnens takst for 2022 for ”øvrigt erhverv”.

  Øvrige, hidtil gældende betingelser fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra T - Afklaring af PFAS/PFOS-forurening i Dragør Kommune
  Sagsid.: 22/344

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Liste T foreslår:

  - at der gives adgang til alle resultater og hele rapporten, Tårnby Kommune er i gang med at lave til os

  - at der gives adgang til alle tidligere målinger af PFAS/PFOS af vandkvalitet og jord, der er foretaget i kommunen

  - at der ydes hurtig rådgivning om eventuelle behov for nye målinger og tiltag

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 24. januar 2022, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”I lyset af, at Københavns Lufthavn har konstateret PFOS-forurening af drænvandet til Hovedgrøften med 2,3 mikrogram pr. liter, og at Hofor i sommer lukkede fire vandboringer i Dragør Kommune grundet PFOS-forurening, ønsker Liste T, at kommunalbestyrelsen får fuldt indblik i, hvor hårdt kommunen er ramt af PFAS/PFOS-forurening.

  Grøften

  Vi er blevet orienteret om, at Tårnby Kommune sætter gang i målinger flere steder langs hovedgrøften, herunder ved grøftens udmunding.

  Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen får fuldt indblik i alle målinger fra Tårnbys miljøafdeling – både af vand og mudder. Vi ønsker også målinger af det samlede PFAS-indhold, som Miljøministeriet opererer med (PFOS er en af mange stoffer, der går under betegnelsen PFAS).

  Når resultatet foreligger, ønsker vi, at kommunalbestyrelsen rådgives angående supplerende målinger. Det være sig af badevandskvaliteten øst og vest for udløbet, jordforurening af de nyttehaver og eventuelle køkkenhaver og andre naboarealer, der ligger direkte ud til Hovedgrøften, herunder lergravene, der på matrikelkort ser ud til at være forbundet med Hovedgrøften.

  Samt om vilkårene for fremtidig oprensning af Hovedgrøften og sikring af Hovedgrøften ved ekstremregn.

  Øvrig jordforurening

  Miljøministeriet skærpede 9. juli 2021 kravet til PFAS i jorden til 0,01 mikrogram/kg.

  Liste T ønsker vished for, at jorden syd og øst for brandøvelsespladsen ved Lufthavn Syd overholder de nye krav til PFAS-indholdet.

  Afværgeforanstaltninger

  Liste T ønsker vished for, at det vand, der pumpes i nødværgeforanstaltningen ved Lufthavn Syd, cirkulerer i et lukket system og ikke udledes til Øresund.

  Drikkevand

  Hofor lukkede fire boringer i juni 2021, fordi de ikke kunne overholde Miljøministeriets skærpede krav på 0,002 mikrogram/liter for den samlede sum af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS i drikkevand.

  Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen orienteres om målingerne af PFAS-stoffer i alle boringer i kommunen og et overblik over, hvor mange boringer der i alt er lukket grundet PFAS, og hvor de lukkede boringer befinder sig. Vi kan forstå, at Hofor, lufthavnen og Region Hovedstaden gennem flere år har mødtes to gange årligt for at udveksle målinger, hvorfor det bør være muligt at få målinger flere år tilbage.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

 • 15
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Bent Larsen spurgte om man kan få et print af forslaget til Kommuneplan.