Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 6. april 2022 kl. 20:45

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

René Bomholt (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T).
 • 1
  Fordrevne borgere fra Ukraine - mandat til administrationen
  Sagsid.: 22/2176

  RESUMÉ:

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt, at den procentvise fordeling til Dragør Kommune er 35 personer med opholdstilladelse forudsat at der kommer 10.000 fordrevne ukrainere til Danmark og 70 personer forudsat der kommer 20.000 fordrevne ukrainere. Regeringen har dog meldt ud, at man forbereder sig på, at der kommer 100.000 ukrainere med opholdstilladelse. Denne sag omhandler stillingtagen til administrationens videre håndtering af modtagelse af forventede flygtninge fra Ukraine.

  INDSTILLING:
   

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives mandat til, at forvaltningen indgår aftale om husly ud fra følgende prioritering: 1) Pavillioner ved Halvejen, 2) Dragør Badehotel 3) Baggersmindelejren 4) Høgevænget 5) Kongelundshallen og 6) Asylgrunden,
    
  2. at der onsdag den 6. april kl. 16.00 afholdes møde i Økonomiudvalget om ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 31-03-2022

  Ad 1:

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Liste T begærede sagen hævet til KB med tilføjelsen, at Dragør Kommune hurtigt inddrager borgerne i, hvor vidt nogle af flygtningene kan indkvarteres i private hjem, og at kommunikationen med andre frivillige intensiveres.

  Ad 2:

  Godkendt med ændring af tidspunktet til kl. 20, onsdag den 6. april.

  Lisbeth Dam Larsen (A) deltog i stedet for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-04-2022

  Ad 1:

  at der gives mandat til, at forvaltningen indgår aftale om husly ud fra følgende prioritering: 1) Pavilloner ved Halvejen, 2) Dragør Badehotel 3) Baggersmindelejren 4) Høgevænget 5) Kongelundshallen og 6) Asylgrunden,

  For stemte: 12 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra liste T:

  at forvaltningen hurtigt fremlægger en sag,

  1. der prioriterer, at borgerne i Dragør Kommune involveres og inddrages aktivt i arbejdet med at modtage ukrainske flygtninge

  2. der muliggør, at kommunen kan udbetale et rimeligt beløb per flygtning per dag – til kost og logi

  For stemte: 3 (T)

  Imod stemte: 12 (A+C+L+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  René Bomholt (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som tidligere oplyst i sag på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022, ejer Dragør Kommune ikke ejendomme som umiddelbart kan tages i brug til beboelse.

  Administrationen har på nuværende tidspunkt følgende lokationer i spil; Pavillonerne på Halvejen, Baggersmindelejren, den tidligere institution på Høgevænget, Kongelundshallen, og det tidligere asylcenter i Kongelunden (Asylgrunden).

  Forvaltningen har henvendt sig til KL, Udlændingestyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen jævnfør vedlagte bilag 2, 3 og 4. Det er indtil videre meddelt fra Bolig- og Planstyrelsen, at der kan gives fornyet dispensation til anvendelsen af pavillonerne til nye, nyankomne ved Halvejen efter en høring. Forvaltningen har fremsendt supplerende materiale til brug for behandlingen af spørgsmålet om dispensation for støjkonsekvenszonen.  

  Parallelt hermed skal de nødvendige myndighedsforhold afklares,

  Pavillonerne på Halvejen.

  Der er på nuværende tidspunkt fem ledige boliger, som umiddelbart kan benyttes under den dispensation som gælder frem til august 2022.

  Dragør Badehotel

  Dragør Badehotel har oplyst, at de kan modtage 20 personer fordelt på 10 dobbeltværelser.

  Hotellet vil udstyre værelserne med kogeplader og sengetøj og sørge for, at der er rengøringsfaciliteter til rådighed for beboerne.

  Økonomien ved denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Baggersmindelejren.

  Som udgangspunkt kan der huses 70-100 personer.

  Der er et industrikøkken, et mindre køkken og tekøkkener i barakkerne – men der kan ikke laves rigtig mad i tekøkkenerne. Køkkenet er ikke godkendt efter fødevarestyrelsens regler.

  Der er puder og dyner, men ikke sengelinned, håndklæder og viskestykker. Der er ikke vaskeri.

  Der er to pavilloner med seks værelser og fire senge i hver. I alt 48 senge i barakker.

  Dertil kommer fire lejligheder. I hver lejlighed var der tre værelser med to senge, undtagen i den ene lejlighed hvor der kun var to værelser. I alt 22 senge.

  Sengepladser på nuværende tidspunkt i alt 70.

  Der kan godt laves skalerbare løsninger, hvor der lejes en mindre del og så øges kapaciteten med tiden.

  Der skal formentlig være personale i form af opsyn/pedel.

  Den nærmere økonomi ved denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Den tidligere institution på Høgevænget.

  Høgevænget kan ved ombygning bringes i stand til husning af 55 familiepladser. Der skal foretages rengøring og oprydning. Der skal udskiftes børnetoiletter som kan anvendes af voksne og der skal etableres brusebade samt opsætning af skillevægge. Der skal indkøbes hårde hvidevarer og udskiftes en del knuste ruder samt indkøbes nødvendigt inventar.

  Udgiften er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Det tidligere asylcenter i Kongelunden.

  Der har været en foreløbig kontakt med ejeren af grunden.

  Ejer har – på baggrund af en henvendelse fra Udlændingestyrelsen – opfordret til, at kommunen går i dialog med styrelsen om et samarbejde.

  Der skønnes at ville kunne etableres 40 boliger med hver 2 dobbeltværelser.

  Udlændingestyrelsen forventer alene at skulle benytte faciliteterne i 6 måneder, hvorefter kommunen gradvist kan overtage boligerne.

  Økonomien forbundet med denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Kongelundshallen.

  Kongelundshallen kan evt. ved at indsætte skillevægge benyttes til midlertidigt ophold. Det er ikke afklaret hvad omkostninger ved etableringen af skillevægge og indkøb af senge mv vil koste.

  Fællesudgifter.

  Der vil formentlig være behov for personale til at varetage opsyn/pedelfunktion, hvis der skal huses mere end 20-30 beboere. Hertil kommer køkkenpersonel (gælder ved leje af Baggersmindelejeren) med mindre, der kan laves aftaler om, at køkkenet betjenes af beboerne. Der kan yderligere opstå behov for personale til behandling af borgere med traumer m.v. Hertil kommer udgifter til forplejning.

  På nuværende tidspunkt mobiliseres modtagelsen at borgere fra Ukraine på flere områder. Selve modtagelsen i kommunalt regi kræver tolkebistand for både at kunne forklare evt. børne- og sundhedsrelaterede problemstillinger, og ydermere er især skoleområdet nødsaget til at forberede en modtagelsesklassestruktur, der kan håndtere alt fra få til mange børn. Spørgsmålet foreslås drøftet på et særskilt møde i Økonomiudvalget den 6. april.

  Administrationens vurdering:

  Ud fra en samlet vurdering af usikkerheden omkring antallet og sammensætningen af ukrainere med opholdstilladelse der skal have husly m.v., kommunens evne til at kunne agere hurtigt, de foreløbige vurderingen af økonomien ved de enkelte løsninger vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt at arbejde ud fra følgende prioritet

  1.  Brug af Pavillonerne ved Halvejen

  2.  Dragør Badehotel

  3.  Baggesmindelejeren (skalerbare løsning)

  4.  Høgevænget

  5.  Kongelundshallen

  6.  Asylgrunden

  Alt afhængigt af behovet, kan det være at administrationen vurderer at det til en start er mest rentabelt at indgå aftale med hotellet. Økonomien i forhold til leje af Baggersmindelejren forudsætter, at Dragør Kommune har behov for at leje et vist volumen af lejren.

  I forhold til Baggersmindelejren vil der blive søgt indgået en kontrakt, der muliggør en gradvis ibrugtagning af lejeren efterhånden som behovet opstår. Administrationen vender tilbage med en sag hvis det skulle vise sig muligt og nødvendigt at igangsætte en renovering af Høgevænget. 

  Endelig består der også muligheden for at tage imod tilbud fra private, der tilbyder at give fordrevne husly. Administrationen anbefaler ikke at denne løsning tages i brug som det første, da den kan give logistiske og ressourcemæssige udfordringer i forhold til institutioner samt kommunens mulighed for at reagere i forhold til eventuelle personlige udfordringer hos de enkelte fordrevne.

  LOVE/REGLER:

  Aktstykket og særloven. I henhold til begge reguleringer skal kommunerne kunne stille husly til fordrevne fra Ukraine.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De samlede udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine, medfører i første omgang et ressourcestræk til ophold, forplejning mv.  Der kan desuden være enkeltstående udgifter, fx til sociale tilbud, som refunderes fuldt via statsrefusion. Finansieringsmodellen for langt hovedparten af udgifterne, vil dog være en anden. Kommunerne vil samlet set forhandle dækning af kommunernes samlede udgifter, ifbm. Økonomiforhandlingerne i maj og juni. Det betyder, at Dragør Kommune kan risikere, at være underkompenseret i forhold til de udgifter, der afholdes til fordrevne ukrainere.

  Det foreslås på den baggrund at udgifterne til fordrevne ukrainere i første omgang finansieres fra kassen, mod forventning om at beløbet dækkes ved midtvejsregulering (på baggrund af økonomiaftale). Hvis det i august viser sig, at Dragør Kommune er underkompenseret, udarbejder administrationen forslag til, hvorledes mankoen kan finansieres inden for rammen f.eks. via rammebesparelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 31. marts 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.

  Bilag

 • 2
  Ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere
  Sagsid.: 22/2176

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der afsættes 250.000 kr., til at håndtere modtagesituationen som koordinerende modtageværtsfunktion inkl. tolkekompetence tilknyttet Borgerservice og Ydelsesteamet frem til foreløbig den 1. december,
    
  2. at det i første omgang på børneområdet besluttes at håndteringen af op til ca. 15 børn på 0-6. årsområdet og op til ca. 15 skolebørn løses inden for områdets eksisterende ramme samt at forvaltningen har mulighed for at tilrettelægge pasning og undervisningen fleksibelt,
    
  3. at Økonomiudvalget forlægges en ny sag om ressourceallokering såfremt behovet opstår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 06-04-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-04-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  René Bomholt (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, blev vedtaget i Folketinget den 16. marts 2022, og loven betyder bl.a., at ukrainere kan få opholdstilladelse, så de hurtigt kan komme i arbejde, uddanne sig eller starte i skole. Loven har som udgangspunkt en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse. De ukrainske børn i skolealderen (6-17 år) skal således tilbydes skolegang.

  Dragør Kommunes andel af personer fordrevet fra Ukraine kendes ikke. I denne sagsfremstilling estimeres den til at være 35 ukrainere, heraf 15-20 børn og unge mellem 0-17 år. Der er mange usikkerheder forbundet med denne estimering, herunder også i hvilket tempi, flygtningene kommer til kommunen.

  Når personer der er fordrevet fra Ukraine får opholdstilladelse, overgår ansvaret for undervisning, pasning m.v. til kommunerne. Såvel voksne som børn skal behandles efter de regler som gælder alle borgere med lovligt ophold i Danmark. Børnene skal kunne blive passet og undervist jf. de almindelige regler herom.

  Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

  Hvordan kunne vi gøre det;

  1) Ind i eksisterende klasser/stuer (altså flere børn pr. klasse/stue)

  2) Samle ét sted, det kunne være et tomt klasselokale el på Baggersmindelejren.

  På nuværende tidspunkt mobiliseres modtagelsen af borgere fra Ukraine på flere områder. Selve modtagelsen i kommunalt regi kræver tolkebistand allerede fra ankomst, da der er registreringer i de brugte systemer samt anvisning, indkøb osv., men også for at kunne forklare evt. børne- og sundhedsrelaterede problemstillinger, og ydermere er skoleområdet nødsaget til at forberede en modtagelsesklassestruktur, der kan håndtere alt fra få til mange børn.

  Derfor er der som udgangspunkt frem til 1. december ansat en ukrainer, der har boet i Danmark nogle år og er læreruddannet, til den halve tid at være i Borgerservice-regi for at støtte indslusningen, og dels til at være halvtids tilknyttet skoleområdet, primært Dragør Skole, hvor DSA (Dansk Som Andetsprog) indsatsen er centreret. Indtil der nås en kritisk masse (8-10+), vil der være én samlet modtageklasse. Men det vil skulle suppleres med en mere praktisk og systemteknisk bistand, der kan fungere som koordinator for hele modtagelsen i en slags modtageværtsfunktion i bl.a. samarbejde med tolken.

  0-6 årsområdet:

  Der oprettes en modtagegruppe for ukrainske børn (ikke lovpligtigt). Modtagegruppen holder åbent 3 dage om ugen i 6-8 timer. Modtagegruppen koordineres af Støttekorpset, og besættes af medarbejdere fra Støttekorpset og fra de øvrige institutioner, afhængig af antal børn og hvilke dagtilbud børnene skal gå i senere. Alle ukrainske børn, der ankommer, tilbydes plads i gruppen.

  Modtagegruppen er således et tilbud til de ukrainske børn og familier, inden de får plads i dagtilbud. Afhængig af behovet og af kompetencer og ressourcer hos de ukrainske børn og familier, kan modtagegruppen også gøre det ud for et ordinært dagtilbud på et senere tidspunkt. Såfremt forældre vælger ikke at indskrive deres barn/børn i dagtilbud, er der stadig mulighed for at komme i modtagegruppen, i begrænset omfang og afhængig af kapaciteten i modtagegruppen.

  Op til ca. 8-10 børn i skolealderen:

  Børnene indskrives på Dragør skole. Børnene samles på tværs af alder på 1-2 modtagehold (der må have op til 7 elever i alle aldersklasser). Undervisningen varetages af DSA-koordinatoren på Dragør skole, samt lærere fra alle tre skoler.

  Fra ca. 10 børn i skolealderen:

  Børnene indskrives midlertidigt på Dragør skole, i modtagerklasser. Der laves – afhængig af elevernes alder – fire modtagerklasser M1 (0.-2. klasse), M2 (3.-5. klasse), M3 (6.-7. klasse) og M4 (8.-10. klasse). Se nedenfor beskrivelse af indskrivningsmøde mv. Undervisningen i DSA varetages af DSA-koordinatoren, samt evt. DSA-lærere fra de to andre skoler. Undervisning i matematik/naturfag, sprogfag, idræt, musik mv. varetages af lærere fra alle tre skoler.

  Når medarbejdere fra de øvrige dagtilbud og skoleområdet varetager opgaven vedr. børn fra Ukraine, har det den konsekvens, at dagtilbuddenes og skolernes normale tilbud på nogle områder begrænses eller midlertidigt bliver sat på pause. Det kan dreje sig om særlige indsatser i fht. et enkelt barn, arbejde med læringsmiljø i en konkret gruppe af børn mv. og for skoleområdet kan det dreje sig om ekstra læsehold, særlig støtte i nogle timer til enkelte elever mv. Såfremt der er behov for behandlingstilbud til børn, vil udgifterne blive refunderet 100%

  Så ressourceforbruget skaleres ift. de (foreløbige) scenarier, der skildres oven for. Forbruget er ikke automatisk 1:1, for nogle aktiviteter/undervisningstimer, vil kunne dækkes ind af eksiste-rende årsværk. Men en indsats med flere klasser kan kræve flere ressourcer i et eller andet omfang.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er reguleret i Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2026: ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.”

  Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine vedtaget den 16. marts 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, i 2022 og 2023 vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

  Det foreslås på den baggrund, at udgifterne på op til 250.000 kr. til at håndtere den koordinerende modtageværtsfunktion inkl. tolkekompetence frem til foreløbig den 1. december i første omgang finansieres fra kassen, mod forventning om at beløbet dækkes ved midtvejsregulering (på baggrund af økonomiaftale). Såfremt der opstår behov for øget ressourceallokering, skal kommunalbestyrelsen tage stilling hertil, herunder finansiering via rammebesparelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 6. april 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.