Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Frigivelse af midler til udmønting af budget 2019- 2022 vedr. SFO og Dagtilbud
  Sagsid.: 19/152

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om, at der frigives 2,1 mio. kr. til udmøntningen af budget 2019- 22 beslutning vedr. omstruktureringer på SFO og dagtilbudsområdet.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. til realiseringen af omstruktureringerne på SFO og dagtilbudsområdet og at rådighedsbeløbet frigives.  

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefaling fra BFKU og SU:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Ændringsforslag fra AOV:

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2019 -2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer:

  Der etableres en samlet SFO for Store Magleby Skole i lokalerne for Tulipanen og Kirkevejens SFO. Dette indebærer, at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Nordstrandskolen i eksisterende lokaler. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens SFO og Blushøj SFO. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020.

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.

  Derudover fremgår det også af budgetaftalen, at der i 2019 tilføres 2.100.000 kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO- og dagtilbudsstruktur.

  Administrationen har på baggrund af besigtigelse, og skolernes og daginstitutions input til eventuelle ombygninger og anskaffelser, udarbejdet første udkast til budgetoverslag samt prioritering og ønsker ift. budget.

  Der er ikke projekteret, indhentet priser eller myndighedsprojekter. Indhentning af priser pågår.

  Den foreløbige tidsplan er at flytte SFO´erne til maj og kunne tage børneinstitutionen Sølyst i brug til oktober. Derfor søges anlægsmidlerne frigivet på nuværende tidspunkt.

  Ønsker og prioritering fremgår af det vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

  Skoleudvalget den 7. februar 2019

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA) for Hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 19/688

  RESUMÉ:

  Med afsæt i en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen forslag til revideret Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden 2016 er der sket en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen. De mange ændringer medfører, som Kommunalbestyrelsen tidligere er oplyst om, ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

  Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) til ændring af SLA, jf. bilag 1, hvoraf ændringerne fremgår i korrektur. Endvidere vedlægges forslaget i den endelige version, jf. bilag 2. Forslaget har været behandlet på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018, der godkendte oplægget med enkelte forslag til justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget, jf. bilag 1. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 14. november 2018 forslaget til ændret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelsen heraf over for Kommunalbestyrelsen.

  Det følger således af gældende SLA, at større ændringer, herunder generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og forelægges bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse. 

  Idet erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet ikke er muligt at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling efter byggeloven, er det foreslået at ændre målet. Forslaget ændrer ikke på, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

  Omkring ændringerne i det fremlagte forslag – ud over ændringerne på beredskabs- og byggelovsområdet - skal særligt fremhæves, at der som noget nyt er udarbejdet en SLA på beskyttelsesområdet, jf. bilag 1, idet myndighedsopgaverne allerede er overført til Hovedstadens Beredskab, jf. bilag 6 i interessentskabets vedtægter. De øvrige opgaver på beskyttelsesrumsområdet overføres den 1. januar 2019.

  Der er ikke udarbejdet en SLA for brandhaneområdet, da der ikke er tale om myndighedsopgaver. Opgaven med at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning, fremgår af § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005), og er et delelement i den risikobaserede dimensionering (RBD) for fællesskabet.

  På området vedrørende risikovirksomheder (store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder), skal der for virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-virksomheder, bl.a. udarbejdes eksterne beredskabsplaner om især operative forhold.

  Rådgivning og varetagelse af opgaver på dette område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for brandteknisk rådgivning ifm beredskabsplaner, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016).

  SLA for lejlighedstilladelser, f.eks. koncerter og festivaller og SLA for midlertidige overnatninger, f.eks. ansøgninger om overnatninger i institutioner og haller er udgået, idet begge områder nu henhører under bygningsreglementet, og dermed skal sagsbehandles af byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder vil være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, Byggeloven.

  Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt korrekturrettelser.

  Efter behandlingen af sagen på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018 og på bestyrelsens møde den 14. november 2018 har Beredskabsstyrelsen udsendt en meddelelse den 29. november 2018. Af denne meddelelse fremgår det, at styrelsen – trods tidligere udmeldinger – opretholder reglerne om krav til lokaliteter, hvor mange mennesker samles, eller hvor mennesker samles under særlige forhold. De nævnte krav, skulle have været overført til bygningsreglementet pr. 1. januar 2019, men vil nu først overgå den 1. januar 2020.

  I enighed med Samarbejdsorganet er der derfor truffet beslutning om, at brandsynene vil være omfattet af sidste afsnit i den ændrede SLA for brandsyn (version 2.0).

  Endelig er der enighed om, at sagsbehandlingen af midlertidige overnatninger vil følge kravene i den hidtidige SLA (version 1.1. marts 2017) for midlertidige overnatninger uden formelt at ændre den fremlagte version 2.0.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 19/688

  RESUMÉ:

  Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af myndighedskompetence til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, der har dannet grundlag for beslutningen om en kompetenceoverførsel til Hovedstadens Beredskab, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af interessentskabet har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med forslaget til ændringer.

  Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere administrationen. Samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle ændringer.

  Interessentskabets opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7, er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

  Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

  I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ’udkast’ er slettet.

  Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på, hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

  Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

  Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med økonomiske anliggender.

  Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet der efter den gældende lovgivning, § 16 a, i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 1031 af 6. juli), kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til spørgsmål til administrationen.

  Endelig er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til "Ankestyrelsen".

  LOVE/REGLER:

  Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 4
  Vejbelysning på private fællesveje
  Sagsid.: 18/5197

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år. Administrationen har afdækket konsekvenser som følge af ønsket.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender vedlagte udkast til varselsbrev til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning på private fællesveje i Dragør Kommune

  ELLER

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med at opkræve grundejerne for udgifter til vejbelysning på private fællesveje

  3.

  at

  hvis ad 2 besluttes, at udvalget lader besparelsen på 100.000 kr. for opkrævning af udgifter til vejbelysning på private fællesveje overgå til forhandlinger om budget 2020

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet skal reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år.

  På vedlagte bilag 1 ses inddelingen i henholdsvis offentlige veje og private fællesveje og dermed de vejstrækninger i Dragør Kommune, hvor grundejere i modsætning til grundejere langs de offentlige veje fremadrettet selv vil skulle betale for belysning på deres veje. Beslutningen omfatter 25 grundejerforeninger og ca. 1.350 grundejere. Af disse er 2 grundejerforeninger og ca. 120 grundejere beliggende i landzone, imens øvrige er beliggende i byzone. Ikke alle grundejere er medlemmer af grundejerforeninger.

  Indledningsvis skal siges, at overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje ikke kan adresseres til grundejerforeningerne, men skal derimod adresseres til de enkelte grundejere.

  Administrationen har ved ekstern juridisk bestand afdækket processer og handlinger for overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere som følge af det politiske ønske om overdragelse. Dette i form af vedlagt notat (bilag 2).

  Af notatet fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt at varsle de enkelte grundejerforeninger om overdragelse af ansvaret for vejbelysning på de private fællesveje. Der skal derimod foregå en egentlig varsling i form af høring af hver enkelt grundejer om den tiltænkte beslutning, som hver enkelt grundejer herefter skal have mulighed for at afgive høringssvar om. Først derefter kan der træffes individuel beslutning om overdragelse af vejbelysning overfor den enkelte grundejer.

  Afdækningen omfatter på nuværende tidspunkt alene private fællesveje beliggende i byområde, idet der for private fællesveje beliggende i landzone til dels gælder andre bestemmelser. Inden kommunen måtte vælge at gå videre med et besparelsesforslag for private fællesveje beliggende i landzone, bør der foretages nærmere undersøgelser også af det spørgsmål.

  Før overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje i byområde kan overgå til de enkelte grundejere, skal følgende proces gennemføres:

  - Kommunen kan beslutte, at private fællesveje skal være belyst. Beslutningen skal være begrundet i en konkret vurdering af forholdene på den pågældende vej, og beslutningen skal bero på hensyn til trafikken eller andre almene, offentlige hensyn, så som trafiksikkerhedsmæssige, tryghedsmæssige, kriminalpræventive eller arkitektoniske hensyn.

  - Kommunen er forpligtet til overfor hver enkelt grundejer konkret at begrunde, hvorfor kommunen finder, at der skal være belysning på dennes private fællesvej.

  - Kommunen kan beslutte, at det er grundejerne, der som udgangspunkt skal betale alle udgifter til vejbelysning. Kommunen skal dog selv betale alle udgifter i det omfang belysning er begrundet i almene, færdselsmæssige hensyn.

  - De enkelte grundejere skal varsles, da alle berørte grundejere som udgangspunkt vil være parter. Da kommunens betaling for vejbelysning har været en fast praksis i mange år, der påtænkes ændret til ugunst for de berørte grundejere, bør denne varslingsperiode ikke være mindre end 8 måneder.

  - Høringsfasen for hvert enkelt varselsbrev bør være minimum 4 uger fra Kommunens afsendelse af brev til frist for modtagelse af høringssvar.

  - Overfor den enkelte grundejer skal den forventede fremtidige årlige udgift opgøres og angives i varslingsbrevet. Udgifterne omfatter både anlægsudgifter, driftsudgifter og administrative udgifter for kommunen. Grundlaget for udgifternes beregning overfor de enkelte grundejere skal ske vej for vej. Det er ikke tilstrækkeligt at afregne ud fra en gennemsnitspris, da udgifterne skal kunne dokumenteres og som udgangspunkt vej for vej.

  - Efter modtagelse af høringssvarene (efter 4 ugers høringsperiode) skal disse behandles, hvorefter der på baggrund af svarene skal træffes endelige beslutninger overfor de enkelte grundejere.

  - Erfaringsmæssigt medfører en varslingsrunde i forhold til overdragelse af betalingsforpligtelsen på de private fællesveje til grundejerne en del nye sager, herunder om det overhovedet er berettiget fortsat at anse de pågældende veje som private fællesveje og ikke offentlige veje.

  LOVE/REGLER:

  Vejbelysning på private fællesveje er omfattet af Privatvejsloven. I vedlagte udkast til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning (bilag 3) er medtaget lovens relevante paragraffer om vejbelysning.

  Ligeledes er overdragelse af ansvaret for vejbelysningen omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. Disse er også gengivet i udkastet til afgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerne vil anslået give Dragør Kommune en årlig brutto besparelse på ca. 100.000 kr. Der er tale om et samlet beløb indeholdende både private fællesveje i byområde og i landzone. Besparelsen vil være mindre, hvis ansvaret alene overdrages for belysning på private fællesveje i byområde.

  Der vil være en væsentlig udgift til administration, som nemt skønnes at kunne andrage 25 %, når opkrævningspotentialet er så begrænset.

  Selve arbejdet med at overdrage vejbelysningen til grundejerne på private fællesveje inklusive individuel høring forventes under alle omstændigheder at være større end bruttobesparelsen, også selvom der mod forventning ikke skulle komme høringssvar retur.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det besluttes at arbejde videre med overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerforeningerne, så skal hver enkelt grundejer varsles herom i form af høringsbrev. Udkast til høringsbrev til grundejerne er vedlagt som bilag 3. Varsling om overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere skal foregå mindst 8 måneder før påtænkt dato for endelig overdragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Uændret vejbelysning på private fællesveje vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tryghed på vejene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at udvalget ønsker dialog med Tårnby med henblik på kortere ventetid end de maksimalt 4 uger til visitation og opstart af træning, samt at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (bilag).

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 83a.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a (bilag).

  Det årlige gennemsyn af kvalitetsstandarderne har ikke givet anledning til ændringsforslag til serviceniveauet.

  Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 7
  Henvendelse om udlejning af en del af Færgevej 9
  Sagsid.: 19/334

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om en del af ejendommen Færgevej 9 skal udlejes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en del (36 m2) af ejendommen Færgevej 9 udlejes til ansøger på de betingelser som er anført i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Godkendt med den præcisering, at der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejemålet Færgevej 9 har senest været udlejet i perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018.

  Dét lejeforhold angik begge lokaler i lejemålet (2 x 36m2). I lejeperioden måtte det ene lokale udtages af lejekontrakten da der blev konstateret vandindtrængen og begyndende skimmelvækst.

  Lejemålet udløb den 31. marts 2018 og har ikke været udbudt til leje siden blandt andet fordi det er en af de ejendomme på havnen som på sigt skal rives ned som led i realiseringen af helhedsplanen for havnen.

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra konsulentfirmaet Fumon der ejes og drives af Daniel Valbjørn.

  Virksomheden er – efter besigtigelse af ejendommen – interesseret i at leje 36 m2 i ejendommen hvoraf halvdelen skal anvendes til lagerformål og den resterende del til kontorformål.

  Administrationen anbefaler at en udlejning i givet fald sker på følgende vilkår:

  • At lejemålet ikke tidsbegrænses, men at der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på et år,
  • At udlejer ikke foretager nogen form for istandsættelse eller investeringer i vedligeholdelse i lejeperioden, da lejemålet på sigt skal nedrives.
  • At lejer efter forudgående skriftlig ansøgning og tilladelse gerne må udføre forbedringer, men lejer kompenseres ikke herfor ved lejemålets ophør.
  • Lejen opkræves månedsvist forud.
  • Lejer betaler alt forbrug (el/vand) ved at tilmelde sig som selvstændig forbruger hos forsyningsselskaberne.
  • Den årlige leje pr. m2 for kontordelen anbefales aftalt til 801 kr. og den årlige leje pr. m2 for lagerdelen anbefales aftalt til 675 kr.

  Det lejeniveau som anbefales vedrørende kontordelen er identisk med det højest indkomne tilbud, sidst dette lejemål var i offentligt udbud.

  Lejemålet har ikke været vedligeholdt siden, hvorfor det vurderes at være et realistisk lejeniveau også i dag.

  For så vidt angår lagerdelen er den leje som anbefales identisk med den leje som aktuelt oppebæres for lagerlokaler i nabobygningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt lejemålet udlejes på de foreslåede vilkår vil kommunen have en årlig lejeindtægt på 26.568 kr. svarende til 2.214 kr. pr. måned.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

 • 8
  Revision af regulativ for udlejning af kommunale skurgrunde på Dragør Havn
  Sagsid.: 19/738

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om vedhæftede reviderede regulativ kan vedtages og sættes i kraft.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regulativet godkendes og sættes i kraft.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Sagen udsættes til ØU i marts 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ændringerne er overvejende af redaktionel karakter, hvor ”Brugerbestyrelsen for Havnen (BBH) er udskiftet med ”Havneadministrationen”, og ”Økonomi- og Planudvalget” er erstattet af ”Økonomiudvalget”.

  I øvrigt er der følgende indholdsmæssige ændringer:

  - Der er ikke krav om fartøj med plads i havnen for erhvervsdrivende med erhvervsmæssig tilknytning til havnen; dog således at skure fremadrettet ikke tildeles erhverv på havnen som allerede er etableret i egne lejemål.

  - Behov for skurgrund skal vurderes ved ansøgning om skur nr. 2, hvor det før var ved skur nr. 3.

  - Der er ikke længere mulighed for fremleje.

  - Årlig dokumentation for ret til opretholdelse af lejemål erstattes af dokumentation på forlangende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra AOV - Samarbejde om borgerrådgiver-funktion med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/375

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 29. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre foreslår:

  Udvalget beder forvaltningen om at tage kontakt til Tårnby Kommune med henblik på et eventuelt samarbejde om den borgerrådgiver-funktion Tårnby Kommune har fået.

  Motivation: Tårnby Kommune har myndighedsopgaven på nogle meget væsentlige og komplekse områder for den enkelte borger, herunder fx beskæftigelsesområdet og genoptræning. Derfor vil det være til gavn for den enkelte borger at søge råd og vejledning hos en borgerrådgiver.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

 • 10
  Forslag fra T - KB-medlemmers CV på hjemmesiden
  Sagsid.: 19/42

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Præsentationen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne tager udgangspunkt i præsentationen af medlemmerne af Tårnby Kommunalbestyrelse på deres hjemmeside.

  Der gives også mulighed for at linke til partiernes hjemmeside m.v.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra C:

  C gr foreslår, at sagen drøftes videre på førstkommende ØU-møde med henblik på yderligere vurdering af behovet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail af 3. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Forslag fra T:

  Kommunalbestyrelsens medlemmer tilbydes plads til at få vist deres CV på Dragør Kommunes hjemmeside.

  Baggrund for forslaget:

  Borgerne bør have mulighed for at se, hvilken baggrund i form af uddannelse, erfaring og interesser de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer har. Forslaget handler om åbenhed og skal primært ses som en service til kommunens borgere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

 • 11
  Forslag fra T - Udarbejdelse af forretningsorden for kommunalbestyrelsens udvalg
  Sagsid.: 19/229

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Normalforretningsorden for kommuner udsendes til videre drøftelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Ændringsforslag:

  Sagen sendes til behandling i ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 16. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at der udarbejdes en forretningsorden for kommunalbestyrelsens udvalg.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

 • 12
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Kommunaldirektøren orienterede om ledelsesskift på Nordstrandskolen.

 • 13
  Meddelelse - Bevilling af midler fra STARpulje
  Sagsid.: 18/5419

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om bevilling af midler fra Virksomhedsservicepulje til bedre match til projektet ”Bedre match, hurtigere i job”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldte i 2018 ansøgningspuljen ”Virksomhedsservicepulje til bedre match”. Formålet med puljen er at sikre et bedre og hurtigere match mellem ledige og virksomheder. Puljen kan bruges til metodeudvikling og udvikling af værktøjer, der kan understøtte det gode match. Der er afsat 17 mio. kr. til puljen.

  Tårnby Jobcenter har i december 2018 søgt puljen og modtaget 2.041.825 kr. til projektet ”Bedre match, hurtigere i job”. 

  Projektperioden løber fra december 2018 t.o.m. december 2020.

  Projekt: ”Bedre match, hurtigere i job”

  Det er jobcentrets vision, at alle ledige borgere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at der på arbejdsmarkedet er plads til alle under hensyntagen til de enkelte borgeres forudsætninger og arbejdsevne. I udmøntningen af visionen er der fokus på, at effekten af indsatsen skal være job eller uddannelse på ordinære vilkår. Dette indebærer, at jobcentret i særlig grad prioriterer og styrker samarbejdet med virksomheder, der reelt mangler arbejdskraft.

  Det er vigtigt at jobcentret de kommende år udvikler og styrker matchningen af borgernes kompetencer med de rette jobs. For at sikre en sikre bedre og hurtigere match mellem borgere og virksomheder sættes flg. tiltag i værk:

  - Kompetenceløft til medarbejderne

  - Styrkelse af interne og eksterne samarbejder

  - Implementering af nye IT-redskaber

  Målgruppe:

  Projektets aktiviteter vil blive afholdt for og i samarbejde med medarbejdere og ledere for udvalgte målgrupper i jobcentret.

  Ansøgningen og budget er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede bevillingssum er på 2.041.825 kr.

  Puljen er underlagt ministeriets generelle puljeregler. Det vil sige, at der skal aflægges regnskab med ekstern revisorpåtegning.

  Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Løbende status på flygtningsområdet 2018-2019
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Morten Dreyer (O) spurgte til dialogen med Aktivitetshusets brugerbestyrelse om at give borgere med flexjob og seniorførtidspension adgang til huset og dets aktiviteter.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til tidsplanen for svømmehallen.

  Nicolaj Bertel Riber (A) informerede om status for Forberedende Grunduddannelse.