Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A)
Afbud fra: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Igangsættelse af lokalt kystbeskyttelsesprojekt
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 og november 2018 besluttet

  principper for et kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  I april 2019 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget efter henvendelse fra Sund og Bælt Holding A/S, at undersøge muligheden for et samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og evt. andre parter om kystbeskyttelse.

  Denne sag indeholder en delkonklusion på muligheder for samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og eksterne parter. Denne sag lægger op til, at udvalget skal tage stilling til at igangsætte projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af et lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune igangsættes, som tidligere besluttet, og på baggrund af vedlagte projektplan.

  2.

  at

  administrationen fortsætter dialogen og koordineringen af øvrige fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  3.

  at

  der til udvikling af anlægsprojektet meddeles en indtægtstillægsbevilling på -1,5 mio. kr., at der meddeles en tillægsbevilling på 1,5 mio. og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag indeholder delkonklusion om samarbejdsmuligheder om kystbeskyttelse omkring Dragør. Derudover ligger sagen i forlængelse af tidligere beslutning fra 22. november 2018 i kommunalbestyrelsen om at igangsætte projektudviklingen af et samlet kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  Samarbejde om kystbeskyttelse

  Sund & Bælt Holding A/S har efter dialog med Dragør Kommune igangsat en screening af fælles løsninger på Amager. Konklusionen er, at Sund & Bælt Holding A/S ikke har nævneværdig gavn af den lokale beskyttelse, som Dragør Kommune arbejde med.

  Den planlagte beskyttelse til en 100 års hændelse (med klimafaktor og bølgetillæg) i Dragør Kommune vil primært betyde en mindre forsinkelse før en given oversvømmelse rammer Sund og Bælts anlæg. Denne konklusion gælder også, hvis Dragør havde besluttet at etablerede en højere beskyttelse til en 500 års eller 1000 år beskyttelse.

  Screeningen indeholder en beregning, som viser, at der på lang sigt måske kan være et perspektiv i at anlægge en ydre sikring (fx som strandpark) omkring Sydamager til beskyttelse af alle parter. Der er lavet en tidlig indledende beregning for en 2000 års sikring, og det vil formentlig kræve års teknisk forarbejde og koordinering af parternes behov og beslutninger før det kan konkluderes, om dette på sigt vil kunne supplere det planlagte lokale landdige i Dragør. Og et endnu længere perspektiv for anlæggelse.

  Screeningen har dog givet anledning til at Sund & Bælt Holding A/S og Dragør Kommune vil fortsætte samarbejdet og søge koordinering med infrastrukturselskaber og kommuner på Amager. Formålet vil være at fortsætte undersøgelser om en fælles beskyttelse af Amager i et væsentligt længere fremtidsperspektiv, hvor der stadig er flere usikkerheder omkring fremtidens klima.

  Stormflodsrapport understøtter at Dragør har brug for kystbeskyttelse

  Kystkommuner i Region Hovedstaden fik offentliggjort rapporten Udredning om stormflod og havvandsstigning i sommeren 2019, og rapporten viser, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at etablere en kystbeskyttelse i Dragør. Den viser også, at det nu er mest optimalt at sikre til en 100 års hændelse og på sigt (20-40 år) at supplere denne sikring. Tidspunktet for supplering afhænger bl.a. af udviklingen af den stigende vandstand.

  Hovedaktiviteter i kystbeskyttelsesprojektet

  Der er udarbejdet en overordnet plan med projektets hovedaktiviteter for de kommende år fra projektudvikling til udbud, se bilag 1. Denne vil blive justeret løbende blandt andet med en etapeplan. Planens fremdrift er bl.a. afhængig af myndighedsbehandling af naturbeskyttelsesforhold, beslutning om finansieringsmodel mv.

  Første aktivitet er en konkurrence/parallelopdrag i foråret 2020, og anden aktivitet er et dispositionsforslag og endelig udviklingsplan i efteråret 2020.

  Projektstøtte fra Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet

  og Kystdirektoratet

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at forvaltningen skulle søge støtte til projektet, og projektet har i september 2019 modtaget støtte på 1,5 mio. kr., til udvikling af projektet. Støtten kommer fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” og partnerskabet består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Se ansøgning i bilag 2.

  Støtten betyder, at forvaltningen vil kunne gennemføre projektet med inddragelse af tværfaglige kompetencer og med høj grad af borgerinddragelse. Det betyder også, at de midler, som ikke blev afsat i budget 2019-22 i forhold til behov opridset i A-skema, er tæt på at være hentet hjem. Forvaltningen vurderer derfor, at der er midler til de aktiviteter, som er kendte på nuværende tidspunkt fra projektudvikling og til og med udbud af anlæg.

  Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de 7 projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er ikke kendt endnu.

  Borgerinddragelse

  Repræsentanter for grundejerforeninger vil blive inddraget i processen med udvikling af projektet, og der vil bliver holdt åbne borgermøder og formidlet både på sociale medier og i byrummet. Forvaltningen udarbejder i øjeblikket en mere præcis projektbeskrivelse for aktiviteterne i 2019 og 2020.

  Næste udvalgsbehandling – hvornår ser vi sagen igen?
  By-, Erhvervs- og Planudvalget får sagen til behandling igen i forbindelse med godkendelse af konkurrenceprogrammet. Dette forventes ultimo 2019. Her vil også indgå orientering om forestående konkurrence og borgerinddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der søges i denne sag en indtægtsbevilling med henblik på at kunne modtage støtte fra Partnerskabet samt en bevilling og frigivelse af samme midler 1,5 mio. kr. Midlerne forventes anvendt, til medfinansiering i år 2020, til gennemførelse af parallelopdrag (konkurrence), udviklingsplan med etaper og dispositionsforslag.

  Der er vedhæftet status over økonomien til udvikling af kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges for borgerinddragelse i projektudviklingen i forhold til de formelle krav om høring jf. kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven, men også med yderligere inddragelse i den tidligere projektudvikling.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  At styrke kommunens samlede kystbeskyttelse er en del af indsatserne i kommuneplanstrategi 2019 samt gældende kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 2
  2. behandling af budget 2020 - 2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2020-2023 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen modtaget grundlag for skat, tilskud og udligning, som er indarbejdet i det korrigerede tekniske budgetforslag.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 5. november vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Den forlængede frist for vedtagelse af budget 2020 med overslagsår skyldes folketingsvalget i juni.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.

  2.

  at

  der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2020-2023,

  3.

  at

  der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

  4.

  at

  udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2020,

  5.

  at

  grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2020,

  6.

  at

  dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2020,

  7.

  at

  kirkeskatsprocenten hæves med 0,01 pct. og fastsættes til 0,61 pct. i 2020,

  8.

  at

  taksterne godkendes jf. bilag 1,

  9.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2020-2023 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner for udestående poster. Det drejer sig om:

  o Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

  o Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning

  o Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  o Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

  o Lån, renter og afdrag

  o Aktivitetsbestemt medfinansiering

  o Reguleringer af budget som følge af ændringer af aktivitet

  I de medfølgende bilag er der redegjort nærmere for budgettering af skatter, tilskud og udligning (bilag 2), lån, renter og afdrag (bilag 3) samt aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) samt reguleringer korrektioner af det tekniske budget som følge af ændringer i aktivitet, jf. bilag 5.

  Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 15. august 2019.

  Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

  Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2020-2023

  Mio. kr. i løbende priser

  2020

  2021

  2022

  2023

  Nettodriftsudgifter

  835,0

  854,8

  874,2

  894,2

  Skatter, tilskud og udligning

  -870,6

  -879,9

  -907,1

  -928,5

  Ordinær drift i alt

  -35,5

  -25,1

  -33,0

  -34,

  Anlægsudgifter

  17,7

  19,3

  12,8

  21,6

  Skattefinansieret område i alt

  -17,8

  -5,8

  -20,2

  -12,7

  Lån og øvrige finansforskydninger

  13,5

  13,3

  13,4

  13,6

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  -4,3

  7,6

  -6,8

  0,9

  + = udgift

  - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2020 et udgiftsbudget på 835,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -870,6 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -35,5 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 17,7 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 13,5 mio. kr. Det samlede resultat er derfor en kasseforøgelse på 4,3 mio. kr. i 2020. Set over hele perioden 2020-2023 er der et samlet forøgelse på i alt 2,7 mio. kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2020.

  Dragør Kommune har d. 7. oktober modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om mulighed for dispensation for låneoptagelse på op til 20 mio.kr. samt mulighed for forhøjelse af kommunalt skatteindtægter på op til 5,8 mio.kr. uden ikrafttræden af individuelle sanktioner. Hvis kommunerne under ét beslutter en skatteforhøjelse, kan regeringen udløse en kollektiv sanktion.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti, jf. bilag 2.

  Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

  o Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.

  o Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

  o Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.

  o Kirkeskatteprocent hæves med 0,01 pct. og fastsættes til 0,61 pct. i 2020, ifølge beslutning af provstiudvalget.

  Takster:

  Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget. Taksterne vedr. renovation er genberegnet efter at indsamlingen er hjemtaget og overdraget til ARC, jf. notat af 13. august 2019 ”Sektor 1 – renovation, budget og takster 2020” i budgetmappen.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 10.10.2019. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 15. september 2019. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 3
  Anlægsregnskab Enggården
  Sagsid.: 19/4352

  RESUMÉ:

  Der aflægges regnskab for anlægsprojektet Enggården boliger og servicearealer, hvor Dragør Kommune nu har modtaget de endelige revisionspåtegninger fra BDO.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Enggården boliger og servicearealer godkendes

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsprojekt Enggården omfatter etablering af 86 ældreboliger med tilhørende servicearealer.

  De revisionspåtegnede regnskaber fra KAB er tidligere forelagt Kommunalbestyrelsen.

  Etape 1, 2 og 3 er godkendt henholdsvis 26. januar 2012, 19. september 2013 og 26. marts 2015.

  Ud over revisionspåtegningen fra KAB skal der i henhold til Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ for anlægsprojekter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt kommunalt anlægsregnskab, der skal revideres af kommunens revisionsfirma og forelægges politisk.

  Revisionen har nu afgivet revisionserklæringer af anlægsregnskaber for Enggården boliger og servicearealerne for perioden 17. december 2009 til 28. juni 2019 med påtegning om, at regnskaberne i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen.

  Anlægsregnskaberne viser en samlet anskaffelsessum på 126.497.915 kr. for boligdelen og 10.002.827 kr. for servicearealerne.

  Forvaltningen har i 2017, 2018 og 2019 afsluttet en længere række anlægsregnskaber fra tidligere år. Regnskabet for Enggården har været en del af denne oprydning. Det interne regnskab for Enggården har i sin kompleksitet været større og af en sådan karakter, at BDO har understøttet opgaven, og dermed er der dannet et retvisende grundlag for at revisionen har kunnet revidere og påtegne regnskabet.

  Revideringen af anlægsregnskabet for Enggården har samtidig været medvirkende til en reduktion i antallet af ikke afstemte statuskonti jf. revisionens bemærkninger til regnskab 2018.

  LOVE/REGLER:

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019

  Bilag

 • 4
  Ældrepolitikken
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Ældrepolitikken har nu været i høring og indstilles til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse.
  1. at der afholdes ældretopmøde den 27. november 2019 med det foreslåede program, herunder paneldebat.
  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, hvem fra udvalget der skal sidde i panelet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udvalget ønsker at hele SSAU deltager i panelet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Høringsperioden for ældrepolitikken er nu slut. Ældrepolitikken har været dels i offentlig høring dels i høring hos Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Brugerrådet Wiedergården og endelig ledelse og medarbejdere på ældreområdet.

  Der er indkommet et høringssvar fra Ældrerådet (se bilag).

  Administrationen anbefaler derfor, at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse. Den endelige godkendelse af politikken skal ske i Kommunalbestyrelsen.

  Det forventes, at politikken vil ligge i trykt form ved det forestående ældretopmøde. Med inspiration fra ældretopmødet vil der blive udarbejdet en handlingsplan.

  Ældretopmødet

  Ældretopmødet afholdes i aktivitetshuset Wiedergården den 27. november 2019 fra kl. 15 til kl. 17.

  Der vedlægges et foreløbigt program.

  I programmet er der indlagt en paneldebat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Af hensyn til den forestående planlægning bedes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegive, hvorvidt de ønsker at deltage i panelet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af projekt til borgerinddragelse
  Sagsid.: 19/4273

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse skal afprøves, og derfor skal alle fagudvalg vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle metoder til borgerinddragelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ØU vælger budgetproces 2020-2023 til afprøvning eller udvikling af metoder til borgerinddragelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Det præciseres, at det er budgetproces 2021-2024.

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formål og fælles proces for alle fagudvalg

  Økonomiudvalget har i august besluttet, at alle fagudvalg i oktober skal vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle de metoder og anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati, som demokratiudvalget har udarbejdet. Projektet skal være et, hvor der i forvejen er en beslutning eller plan om, at en form for borgerinddragelse skal indgå – fx en høring, en undersøgelse, en evaluering af en politik o.lign.

  Blandt demokratiudvalgets deltagere har et par stykker tilbudt at fungere som ’ambassadører’, og som fx kan anvendes til rådgivning/sparring o.lign. i borgerinddragelsesprojekterne. På kommunens hjemmeside vil der være kontaktoplysninger til dem, således at der fra projekt til projekt kan laves nærmere aftaler.

  Den del af udvalgets projekt, som omhandler borgerinddragelse, skal være afsluttet senest i marts 2020 med en opsamling for udvalget. Inden sommerferien 2020 vil Økonomiudvalget lave en samlet evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger, pbga. fagudvalgenes opsamlinger.

  Udvalgets projekt

  Administrationen foreslår, at budgetproces 2020-2023 udvælges. I 2019 forsøgtes med digital borgerinddragelse i stedet for borgermødet i foråret. Det kom der en række erfaringer ud af. Ved at arbejde videre med borgerinddragelse om kommende års budgetproces, kan der dels arbejdes videre med erfaringerne fra sidste år, dels kan der kigges i demokratiudvalgets anbefalinger om hvordan borgerinddragelsen i den tidligere proces kan styrkes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersom den nuværende form for borgerinddragelse sker inden for meget begrænsede budgetmidler, kan yderligere aktiviteter føre til udgifter, som ikke kan rummes inden for nuværende ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

 • 6
  Indgåelse af aftale med forsikringsmægler
  Sagsid.: 19/4360

  RESUMÉ:

  Sagen handler om bemyndigelse af administrationen til at indgå aftale med forsikringsmægler til varetagelse af kommunens EU-udbud af forsikringsporteføljen i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med den forsikringsmægler, som afgiver det laveste tilbud,

  2. at udbudsmaterialet fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal i 2020 udbyde kommunens forsikringsportefølje i EU-udbud med henblik på indgåelse af forsikringsaftale, der skal være gældende fra den 1. januar 2021.

  Ved EU-udbud af kommunens forsikringer benytter administrationen en forsikringsmægler, som foruden udarbejdelse af udbudsmateriale også rådgiver og varetager kommunens interesser bedst muligt i forhold til valg af de enkelte forsikringstyper.

  Administrationen vil anmode to til tre forsikringsmæglere om at afgive et komplet tilbud på gennemførelse af forsikringsudbuddet for kommunen.

  På baggrund af ovenstående anbefales det, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med den forsikringsmægler, som afgiver det laveste tilbud.

  Administrationen og forsikringsmægler udarbejder herefter udbudsmaterialet som vil blive fremlagt til politisk godkendelse i Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgift til forsikringsmægler forventes afholdt inden for budgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

 • 7
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Godkendt for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 8
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Der er stillet en række politiske forslag til ændring af delegationsplan 2019 som udvalget skal beslutte eller forkaste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget forholder sig til forslagene i punkt 1-7 som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Ad 1

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Ad 3

  Godkendt.

  Ad 4

  For stemte:

  4 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Ad 5

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Godkendt.

  Ad 6

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Ad 7

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget i september måned drøftede udvalget konkrete forslag til ændringer af delegationsplan 2019.

  En række forslag var der enighed om enten at ændre eller slette. De resterende forslag som der ikke var enighed om, er:

  1. Ansættelse og afskedigelse af afdelingschefer (administrationen indstiller og ØU beslutter)

  2. Oprettelse og nedlæggelse af chefstillinger og direktørstillinger (administrationen indstiller og ØU beslutter)

  3. Større ændringer i organisationsstrukturen forstået som oprettelse/nedlæggelse af afdelinger i forvaltningen (administrationen indstiller og ØU beslutter)

  4. Udarbejdelse af strategiplan for organisationen (administrationen og ØU indstiller og KB beslutter)

  5. Årlig opfølgning på strategiplan og udvikling af organisationen (administrationen og ØU indstiller og KB beslutter)

  6. Udbetaling af bonus til direktionen (administrationen indstiller og ØU beslutter eller orienteres)

  7. Anmeldelser til Datatilsynet (administrationen beslutter og ØU orienteres)

  Følgende forslag indarbejdes i delegationsplanen:

  ØU orienteres under punktet ”Økonomichefen er bemyndiget til at foretage konsekvensrettelser af beslutninger i Kommunalbestyrelsen, ny lovgivning og lignende i kasse- og regnskabsregulativet”.

  ØU orienteres under punktet ”Udlejning uden offentligt udbud af lokaler under 20 m2 som alene kan anvendes til lagerformål og lignende”.

  Kommunalbestyrelsen beslutter ”Al kommunal låneoptagelse og konvertering”.

  Følgende forslag slettes i delegationsplanen:

  ”Bemyndigelse af økonomichefen til konvertering af lån, hvor restløbetiden ikke forlænges”.

  Administrationen beslutter og ØU orienteres ved ”Årlig beretning af IT-sikkerhed”.

  På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udvalget forholder sig til punkterne 1-7. De forslag som der er flertal for, vil blive indarbejdet i delegationsplanen som forelægges ØU i november til endelig godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

 • 9
  Meddelelser
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup orienterede om budgetmøde i KL.

  Direktør Asger Villemoes Nielsen orienterede om status på asylgrunden.

 • 10
  Meddelelse – likviditetsudvikling ultimo september
  Sagsid.: 19/4331

  RESUMÉ:

  Den 30. september 2019 udgjorde likviditeten 49,5 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 49,5 mio. kr. pr. 30. september 2019. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning jf. den økonomiske politik er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Budget 2019 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 34,3 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget for 2019, samt vedtagne og indstillede tillægsbevillinger og reduktioner pr. ultimo september 2019, samt overførelser af anlæg fra 2018. Desuden er forudsat at hele det korrigerede anlægsbudget i 2019 anvendes og der således ikke sker overførsel til efterfølgende år og der ikke sker ejendomssalg.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 30. september 2019 -7,0 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 30.09.2019 fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i september og kommunen først modtager 12. dels afregningerne primo oktober måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om vederlag til bestyrelsesmedlemmer i FGU.

  Morten Dreyer (O) spurgte til indstilling af beboere til lejemål i de almene boligorganisationer.

  Morten Dreyer (O) spurgte til eventuel registrering af antal af beboere i beboelseslejemål.