Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Liste T stillede forslag om at punkt 17 optages som beslutningspunkt.

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Økonomisk politik 2019 - 2022
  Sagsid.: 19/1240

  RESUMÉ:

  Økonomisk politik 2019-2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til Økonomisk politik 2019-2022 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Sagen udsættes til mødet i februar.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Sagen udsættes til mødet i ØU i januar måned 2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog ultimo 2014 Dragør Kommunes økonomiske politik. Politikken er gældende i 4 år hvorefter den opdateres.

  I forhold til den økonomiske politik for 2015-2019 er der i den økonomiske politik for 2019-2022 indstillet en ændring i målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning, der er reduceret fra 80 mio. kr. til 40. mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, jf. de politiske drøftelser på budgetseminaret i september. Hertil kommer, at den økonomiske politik nu tager højde for de ændrede decentraliseringsregler, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Endelig er der sket mindre redaktionelle tilretninger og præciseringer, jf. bilag.

  Formålet med den Økonomisk politik er, at den fastlægger Kommunalbestyrelsens mål, som derefter er pejlemærker for de kommende års budgetlægning og løbende budgetopfølgninger, dvs. at politikken blive anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder 5 overordnede målsætninger, nemlig at

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Udøve en stram rammestyring

  3. Der er balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  4. Opbygge en kultur, der fremmer økonomistyringen i organisationen med månedsvis opfølgning til direktionen

  5. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge på ca. 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 40 mio. kr.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere inden for området, eller, hvis det ikke skønnes realisabelt, at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås.

  Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  LOVE/REGLER:

  Budget og regnskabssystemet for kommuner

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske politik 2019-22 erstatter den økonomiske politik 2015-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den økonomiske politik indgår som bilag til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 2
  Frigivelse LED belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 18/2165

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens ejendomme og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2020 er der afsat 2.5 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger. I anlægsbudget 2018 var der yderligere afsat 3.0 mio. kr. til projektet som er blevet frigivet. Der er tale om et energisparre projekt (ESCO) hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

  Administrationen har i 2019 sammen med rådgiver gennemgået og registreret den eksisterende belysning i alle kommunens bygninger.

  Registreringerne viste, at kommunens bygninger flere steder er underbelyst i forhold til gældende krav. Det er således ikke muligt at foretage en 1:1 udskiftning af den eksisterende belysning. Endvidere viste registreringerne, at den samlede investering for udskiftning af belysning i alle kommunens bygninger vil være på ca. 11 mio. kr. Den samlede bevilling er på 5.5 mio. kr.

  Følgende bygninger er blevet prioriteret ud fra hensynet til de projekter som har den korteste tilbagebetalingstid og de ejendomme som har den dårligste belysning:

  • Faglokaler på skoler (med utidssvarende belysning)
  • Elisenborg, Klub
  • Krudthuset, Klub
  • Blushøj SFO
  • Nordstrandens vuggestue
  • Nordstrandens SFO
  • Sølyst Børnehave
  • Sølyst Vuggestue
  • Sølyst klub
  • Strandengens SFO
  • Hollænderhuset
  • Kornblomsten
  • Dagplejen
  • Hollænderhallen
  • Kongelundshallen (Prioriteres hvis der er økonomisk råderum)
  • Musikskolen

  Projektet er udbudt iht. Tilbudsloven som et offentligt udbud med annoncering. 6 Entreprenører har afgivet tilbud på opgaven.

  Arbejderne forventes udført i den første halvdel af 2020 i sammenarbejde med ekstern rådgiver.

  Herudover kan oplyses, at der sideløbende med registreringerne af belysningen i kommunens bygninger er udarbejdet en stratetisk indeklimaplan for skolerne. I indeklimaplanen har man blandt andet haft fokus på lys. Administrationen har derfor i første omgang valgt ikke at udskifte den eksisterende belysning på skolerne, for at sikre, at der ikke bliver udført ny belysning som ikke kan leve op til fremtidige undervisningsformer.

  Finansieringen til udskiftning af alt belysningen på skolerne er ikke mulig under dette projekt. Administrationen udarbejder A-skema til budget 2021 idet projektet kan finansieres via lån som tilbagebetales af energibesparelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede energibesparelse er på ca. 400.000 kr. i alt. Besparelsen er realiseret i driftsbudgettet for 2020 og frem.

  Det forventes endvidere, at kommunen opnår et energisparende tilskud fra et af energiselskaberne i størrelsesordenen 66.000 kr., ved at dokumentere de opnåede besparelser. Disse er indregnet i projektet.

  Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den opnåede CO2 reduktion tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO2 reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020, svarende til en samlet reduktion på 1.000 tons CO2 i 2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

 • 3
  Fastholdelse af specialtandplejen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/3452

  RESUMÉ:

  I forbindelse med genbesættelse af stillingen som specialtandlæge, er det blevet muligt at hjemtage de mere komplekse dele af specialtandplejen fra Hvidovre Kommune. Udgift hertil indstilles omplaceret til løn til specialtandlæge i Dragør Kommune

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  specialtandplejen hjemtages

  2.

  at

  driftsmidler til betaling af ekstern leverandør overføres til løn i Tandplejen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Specialtandplejen forestår bøjlebehandling m.m. for børn og unge, der har en tandstatus, der fordrer dette.

  I forbindelse med at såvel tandlægen som specialtandlægen, der har varetaget specialtandplejen gennem de sidste mange år, begge er gået på pension, har stillingen som specialtandlæge været annonceret og der har fra september 2019 til februar 2020 været indgået en aftale med privatpraktiserende specialtandlæge i København. Det er efter annonceringen blevet muligt at tilbyde bøjlebehandling samt at hjemtage de dele af specialtandplejen, der indtil videre er blevet varetaget i Hvidovre Kommune.

  Ved fortsat at varetage den mindre komplekse tandretning, såvel som de mere komplekse opgaver, vil det blive muligt at tilbyde børn, unge og familier et tilbud i nærmiljøet, som til fulde opfylder de faglige krav til tandretning.

  Børn, unge og familier får således mindre transport og Tandplejen får et mere samlet tilbud.

  Da dele af økonomien hidtil har været bevilget til betaling i anden kommune, skal der foretages en omlægning fra driftsmidler til lønmidler. Da der er tale om flytning af midler, er der ingen indvirkning på det samlede budget - hverken positivt eller negativt. Begge områder er omfattet af serviceloftet. Der kommer derfor ikke indvirkning på dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om tandpleje, BEK nr. 1658 af 22/12/2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der foretages en permanent overførsel på 200.000,- kr. Midlerne flyttes fra driftsbudgettet under sektor 6, Social og Omsorg til sektor 9, løn i Tandplejen pr. 1. januar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen 29. januar 2020.

 • 4
  Kommunalt tilsyn med den kommunale hjemmepleje
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 19. november 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 19. november 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og gruppeinterview med fire medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Den Kommunale Hjemmepleje er, at der er tale om en leverandør med forhold, der er meget tilfredsstillende.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i Hjemmeplejen kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes, jf. tilsynets vurderingsskala (se evt. vedlagte bilag Tilsynsrapport Den kommunale hjemmepleje, afsnit 2.1 og 4.2).

  Tilsynet vurderer blandt andet at borgerne er særdeles tilfredse med den hjælp, der leveres af de faste medarbejdere og medarbejdere kan redegøre for faglige overvejelser i relation til leveringen. Det er dog borgernes oplevelse, at der i høj grad mangler kontinuitet i den pleje der leveres. Derudover har borgerne en oplevelse af at kvaliteten af plejen og tidspunkterne for levering af denne er svingende, når der kommer vikarer.

  Tilsynet vurderer videre, at arbejdet med sundhedslovsydelser som udgangspunkt er meget tilfredsstillende, men at borgerne ikke oplever samme grad af tryghed når det er vikarer der udfører opgaverne.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan

  Tilsynet giver 5 anbefalinger til den kommunale hjemmepleje:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsætter det gode arbejde i relation til at kvalificere besøgsplanerne, så disse fremstår handlevejledende og med beskrivelser af samtlige visiterede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen arbejder på at sikre højere grad af kontinuitet samt overholdelse af de aftalte tidspunkter for levering af hjælpen, herunder særligt i forbindelse med vikardækningen.

  3. Tilsynet anbefaler, at dokumentationen af borgernes rehabiliteringsforløb efter § 83 af struktureres og systematiseres yderligere, så det bliver tydeligt at der arbejdes rehabiliterende efter konkrete mål og planer.

  4. Tilsynet anbefaler, at der implementeres en indsats, der sikrer vikarernes faglighed både i relation til kommunikation og adfærd samt udførelse af sundhedsfaglige opgaver, herunder fx kateterpleje.

  5. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fokus på, at alle handlingsanvisninger er udfyldte og fremstår med en tilfredsstillende kvalitet. Det er tilsynets vurdering af hjemmeplejen ikke bør udføre sundhedslovsindsatserne, såfremt handlingsanvisningen ikke er fyldestgørende udfyldt af hjemmesygeplejen.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2018

  På baggrund af det sidste tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje var der anbefalinger, der blandt andet rettede sig mod at beskrivelserne i besøgsplanerne i højere grad er individuelle. Der er udarbejdet vejledning til medarbejderne og der arbejdes fortsat med sikring af gode besøgsplaner.

  Derudover blev der peget på at hjemmeplejen skulle iværksætte handlingsanvisninger på delegerede sundhedslovsydelser, således at disse kvalificeres. I 2019 har der blandt andet været fulgt op på hvor mange handlingsanvisninger der er lavet og i handlingsplanen for dette års tilsyn er et initiativ, at ledelsen foretager stikprøvekontroller.

  Og endelig viste tilsynet for 2018, at der var behov for en højere grad af kontinuitet i hjemmeplejen. Der arbejdes fortsat hermed og området er ligeledes en del af anbefalingerne for 2019. Der etableres besøg til Rødovre kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 5
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 20. november 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. november 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og to social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg – 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Dragør Pleje Omsorg er, at der er tale om en leverandør med meget tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i den private hjemmepleje kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.

  Tilsynet vurderer blandt andet, at den sundhedsfaglige dokumentation hos Dragør Pleje Omsorg er meget tilfredsstillende. Besøgsplanerne er fyldestgørende og vidner om et godt kendskab til borgernes ønsker og behov. Det er dog tilsynets vurdering at Dragør Pleje Omsorg ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer tidstro observationer i CURA.

  Borgerne er meget tilfredse med den pleje og praktiske hjælp, der leveres og medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i forbindelse hermed.

  Det vurderes, at de opgaveoverdragende sundhedslovsydelser generelt er tilfredsstillende. Dog mangler Dragør Pleje Omsorg at efterleve kravene for signering af ikke-dispenserbar medicin.

  Borgerne udtrykker derudover glæde ved den måde de oplever at blive behandlet på af Dragør Pleje Omsorg.

  Tilsynet har derudover vurderet, at ledelsen har redegjort tilfredsstillende for opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg får etableret arbejdsgange, så observerede ændringer dokumenteres tidstro i CURA.

  2. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg efterlever kravene i forhold til signering af ikke-dispenserbar medicin samt mærkning af medicinske salver med anbrudsdato.

  3. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne har et tilstrækkeligt kendskab til arbejdet med utilsigtede hændelser.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 6
  Kontrakt om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/4918

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal indgå en ny aftale om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  strategien for EU-udbud om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned jf. strategien nedenfor godkendes med henblik på indgåelse af kontrakt i foråret 2020.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at afholde EU-udbud på baggrund af de i strategien beskrevne kriterier, samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal indgå en ny kontrakt om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune.

  I henhold til udbudsloven, skal der afholdes EU-udbud af kontrakten, da kontrakten er udbudspligtig og kontraktens værdi overstiger tærskelværdien for EU-udbud (ca. 1,6 mio. kr.).

  Til grund for EU-udbuddet ligger et udbudsmateriale, der beskriver betingelser og proces for tildeling af kontrakt.

  De nuværende kontrakter på medarbejdernes arbejdsbeklædning er indgået i hhv. 2012 og 2013. Godkendes strategien forventes den nye arbejdsbeklædning leveret i februar 2021.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at strategien for EU-udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning og linned, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

  I udarbejdelsen af strategien for EU-udbuddet samt tilhørende materiale, har der været inddragelsesproces af medarbejdergruppen på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine.

  Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at afholde EU-udbud, vurdere de indkomne tilbud, samt at indgå kontrakt på grundlag af udbudsstrategien, uden fornyet politisk godkendelse. Denne anbefaling beror på, at EU-udbud er præget af faglige vurderinger. Kontrakten tildeles den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed har indgivet det tilbud, der giver det bedste forhold mellem pris, kvalitet og service, for Dragør Kommune.

  Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

  Strategi for EU-udbud 2020

  - Kontrakten omhandler vask og leje af arbejdsbeklædning og linned på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine.

  - Kontrakten er gældende i 6 år fra den 01.02.2021 og indtil den 31.01.2027. Begge parter kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel, dog tidligst til udløb pr. 01.02.2024, jf. dog opsigelse på baggrund af eventuel mislighold og reklamation, som angives i kontrakten.

  - Leverandøren skal i hele kontraktperioden være kvalitets- og miljøstyret og certificeret efter alle fire standarder:

  o Kvalitetsstandarden ISO 9001 eller tilsvarende

  o Infektionshygiejniske standard DS-2451-8:2013 eller tilsvarende

  o Miljøledelsesstandarden ISO 14001 eller tilsvarende, og

  o Arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS 18001 eller tilsvarende

  - Kontrakten tildeles den leverandør, hvis tilbud leverer det bedste forhold mellem pris, kvalitet og service. I denne vurdering indgår følgende kriterier:

  o Pris vægter 55 %

  o Kvalitet (konkrete vareprøver) 30 %

  o Tilbudsgivers tilbudte service 15 %. Dette dækker over service og implementering ud over de i udbudsgrundlagets fastsatte krav.

  - Medarbejdergruppen inddrages i evalueringen af kvaliteten af de indkomne vareprøver og servicetilbud.

  Materialet, som ligger til grund for vurderingen af de indkomne tilbud, er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området

  LOVE/REGLER:

  Udbudslovens afsnit II.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De årlige udgifter til vask og leje af arbejdsbeklædning og linned i 2019 estimeres samlet set til ca. 1.500.000 kr. ekskl. moms for de fire afdelinger. Det forventes, at udgifterne i den nye aftale vil holde sig inden for denne ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

 • 7
  Puljen til bedre bemanding 2020
  Sagsid.: 19/4485

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2020 på 1.560.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilskud på 1.560.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.560.000 kr. til Dragør Kommune i 2020.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en redegørelse for den forventede anvendelse af 2020-midlerne for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen (bilag).

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for 2020-tilskud til godkendelse.

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2020

  Midler fra puljen skal anvendes i forlængelse af indsatsen i 2019 ift.  et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne blev i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2020 følger dermed oplægget fra 2019, som senest blev behandlet i SSU i april 2019.

  I hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen vil der fortsat være ansat nye medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der fortsat være ansat medarbejder til koordinering af rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold ligesom der vil være en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  LOVE/REGLER:

  Finanslov 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.560.000 kr. til Dragør Kommune i 2020.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2020 på (+/-) 1.560.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 8
  Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 19/5262

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommunes tiltrædelse af samarbejdsaftalen godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner senest pr. 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder.

  KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalet, 1813 og de praktiserende læger.

  I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

  Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommune tilslutter sig aftalen.

  Kommunernes samlede finansiering af ordningen udgør således 2,1 mio. kr. årligt. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune og udgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af den seneste opgørelse af befolkningstal i Danmarks Statistik.

  Dragør Kommunes udgifter ved tiltrædelse af aftalen udgør 16.425 kr. om året. Eventuelt efterregulering ved mindre forbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

  Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 9
  Ældrerådet: Høring og inddragelse - II
  Sagsid.: 19/3592

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til om der skal ændres i praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet. Dette punkt var ligeledes på dagsordenen i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019, men blev udsat med henblik på yderligere politisk afklaring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  2.

  at

  i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  3.

  at

  vedtægterne for Ældrerådet godkendes, med den markerede ændring i § 2, stk. 7.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB

  Tillægsforslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder forslag til et rådgivende organ på SSAU"s områder, i lighed med det Rådgivende Skole Organ, for at sikre den bedst mulige inddragelse og dialog på området.

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019 var der temamøde med deltagelse af Ældrerådet. På temamødet blev praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet drøftet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgt skal tage stilling til, om der skal ændres i praksis.

  Sagen har tidligere været dagsordenssat på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019. Her blev det besluttet, at sagen skulle udsættes med henblik på yderligere politisk afklaring. Ældrerådet afgav høringssvar den 8. september 2019. Dette vedlægges.

  Praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet i dag er, at dagsordensmateriale / - høringsemner fremsendes til Ældrerådet samtidig med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

  I forhold til interne materialer som eksempelvis politikker og kvalitetsstandarder søges Ældrerådet inddraget tidligere og med en længere høringsfrist end ved egentlige sagsfremstillinger til de politiske dagsordener (se bilag af august 2019 vedr. det generelle samarbejde og dialogen mellem Ældrerådet og Dragør Kommune).

  Nuværende praksis betyder, at Ældrerådet får dagsordensmateriale til de politiske udvalg samtidig med de politiske udvalg.

  Lovgivningen og vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune

  I henhold til Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3 står, at ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre”.

  I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune skal Ældrerådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe. I vedtægterne er det anført, jævnfør §2, stk. 7, at høringsperioden så vidt muligt er 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Praksis i Dragør Kommune

  På baggrund af temamødet den 1. april 2019 har der været afholdt et opfølgende møde mellem Ældrerådets formand og administrationen (juni 2019).

  På dette møde blev der blandt andet peget på dels det tidsmæssige aspekt i forhold til, hvornår Ældrerådet får dagsordensemner-/punkter i høring dels at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltningens indstilling og sagsfremstilling.

  På baggrund heraf indstiller administrationen, at:

  Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  Dog således, at i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.

  b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning med Ældrerådets bemærkninger.

  c) Vedtægterne for Ældrerådet af 22. februar 2018 ændres i forhold til § 2, stk. 7.

  Fra:

  § 2, Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Til:

  § 2, Stk. 7 Ældrerådet får tilsendt dagsordner til de politiske udvalgsmøder samtidig med de politiske udvalg.  I helt særlige tilfælde kan Ældrerådet anmode om at der iværksættes to behandlinger af en sag i de politiske udvalg i Dragør Kommune. Generelt og især ift. interne materialer som f.eks. politikker og kvalitetsstandarder inddrages Ældrerådet så tidligt som muligt og høringsperioden er her så vidt muligt 2 uger.

  Med denne model vil det betyde, at Ældrerådet gives mulighed for at få en længere sagsbehandlingstid, således at udvalgssager behandles to gange i det specifikke udvalg. Dette kunne eksempelvis være i sager, der vedrører kommunale tilsyn.

  Det vil betyde længere forberedelsestid for Ældrerådet, dels at høringssvar kan vedlægges dagsordenen. Samtidig vil der ikke forekomme sager, som Ældrerådet har set før udvalget.

  Med denne ændring vil følge en ændring af vedtægterne, således at de tilpasses jævnfør ovenstående.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 21. august 2018.

  Vedtægter for Ældrerådet i Dragør af 22. februar 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar den 8. september 2019 i forbindelse med at punktet var på dagsordenen den 9. september 2019. Høringssvaret vedlægges som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 10
  Stationsvej 5
  Sagsid.: 19/4489

  RESUMÉ:

  Det er besluttet, at der skal arbejdes på en langsigtet løsning vedr. Dragør Kommunes lokalhistoriske arkiv samt det kommunale §7-arkiv delt ud på tre sagsområder a) anvendelsen af Stationsvej nr. 5, b) placering af arkivalier samt c) organisering af arbejdet i en driftsaftale med Museum Amager, primært via en organisatorisk placering af lokalarkivaren og opgaverne tilknyttet denne funktion.

  På BFKU i 4. december 2019 besluttede udvalget, at forvaltningen kan arbejde videre med den organisatoriske omplacering af lokalarkivaren, stille forslag til finansiering af omkostningerne på 322.580 kr. (se bilag) ved nødtørftigt at ombygge Stationsvej 5 samt udarbejde endeligt forslag til driftsaftale med Museum Amager. Resultatet af dette arbejde forelægges til godkendelse med denne dagsorden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  vedlagte forslag (bilag 1) til renovering af Stationsvej nr. 5 godkendes.

  2.

  at

  renoveringen sættes i gang.

  3.

  at

  a) finansieres over anlægsbudgettet for 2020 via ”Genopretning af bygninger”

  eller

  b) finansieres via en tillægsbevilling.

  4.

  at

  renoveringen sættes i gang i 2020.

  5.

  at

  budgettet, der aftales med Museum Amager for varetagelsen af ansvaret som beskrevet i aftalen og driftskontrakten, overføres fra 1. februar 2020. (bilag 2)

  6.

  at

  godkendes aftalen og driftskontrakten med Museum Amager godkendes inklusive overdragelse af lokalarkivaren til museets organisation. (bilag 3)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3a

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Anbefales over for KB.

  Ad 5

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 6

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3a

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 5

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 6

  Anbefales over for ØU/KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I ”Rapport om etablering af Dragør Kommunes §7-arkiv i samarbejde med Dragør Museum”, der blev fremlagt for udvalget i november 2019, blev der redegjort for faktuelle forhold, der lovgivningsmæssigt og fysisk har en betydning for hele arkivområdet. Rapporten danner grundlag for det fælles fremtidsbillede af et velfungerende arkivområde og mulighederne for samarbejde om opgaven, og henviser bl.a. til en succesfuld model, der har været afprøvet i en del år i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunearkiv er administrativt og økonomisk en afdeling af Historisk Arkiv ved Vendsyssel Historiske Museum.

  Det er en forudsætning for at kunne indgå i et driftssamarbejde med Museum Amager, at samarbejdet er udgiftsneutralt for museet, og at kommunen samtidig forventer det samme arbejde løst som hidtil. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se en implementering af en driftsaftale som en proces, hvor noget kan implementeres med det samme, og noget kommer til at tage lidt tid. Derfor er aftalen udformet som en aftale og en kontrakt, der skal finde sit leje og efterfølgende evalueres i december 2020.

  På baggrund af den kladde, der blev godkendt som arbejdsgrundlag for det videre arbejde på BFKU i december 2019, er den til sagen bilagte driftskontrakt udarbejdet. Kontraktudkastet er blevet til på baggrund af fælles udkast, dialog og bearbejdning mellem Museum Amager og Dragør kommune, herunder også set og tiltrådt af bibliotek og lokalarkivar.

  Der er også lavet en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner. Der er foretaget en bygningsmæssig vurdering af huset i forhold til istandsættelse og ombygning med henblik på en anderledes brug jf. det beskrevne. Udgiftsoverslaget blev tiltrådt af BFKU i december 2019, og forslag til finansiering som følge heraf er vedlagt sagen.

  Lokalarkivet er budgetplaceret i den kommunale kontoplan, og for at kunne varetage driften og overtage personale skal økonomien, som fremstår i bilag 3, kunne føres med over som betaling til Museum Amager. Museet har betinget som grundlag for overtagelsen af opgaven, at denne er udgiftsneutral for museet. Efter dialog mellem Museum Amager og Dragør kommune inkl. biblioteket er man blevet enige om bilag 3 vedr. den økonomi, der i første omgang følger med opgavevaretagelsen. Bilaget sættes i tilfælde af godkendelse ind i driftsaftalen på side 5 ff. og indgår tilsvarende i en evaluering/revurdering i december 2020.

  LOVE/REGLER:

  Virksomhedsoverdragelsesloven.

  Arkivloven.

  Biblioteksloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budget 2020 afsat 2.2 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger”. Såfremt ombygningen finansieres fra denne konto er det ikke påkrævet, at beløbet frigives idet dette er sket på Kommunalbestyrelsens møde d. 19. december 2019.

  På nuværende tidspunkt er besparelse på 250.000 som vedtaget i budget 2019 effektueret på bibliotekets budget for 2020. Dette er ikke den rigtige måde at gøre dette på, og det udestår at aktualisere besparelsen ud fra budgetteksten, der er: ”Effektivisering på baggrund af samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering, med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 i 2020 o efterfølgende år”.

  Lokarkivaren overgår organisatorisk til Museum Amager og er underrettet herom ref. Virksomhedsoverdragelsesloven.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 11
  Ejendommen Høgevænget 5-7
  Sagsid.: 19/2122

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om ejendommen Høgevænget 5-7 ønskes udlejet eller solgt gennem offentligt udbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at det besluttes

  1. at forhandlingerne med Eventyrhuset om leje af ejendommen fortsættes, eller
  2. at ejendommen sættes til salg i offentligt udbud med henblik på opnåelse af størst muligt provenu inden for de planmæssige rammer.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Ad 2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019:

  ”at forvaltningen undersøger forpligtelser, huslejeniveau, udgifter og regler ved eventuel udleje af Høgevængets børnehave frem for grundsalg. Der optages en dialog med Eventyrhuset om de, som institution, er interesseret i eventuel leje og under hvilke betingelser. Forvaltningen udfærdiger en sag til politisk beslutning, om hvorvidt der ønskes udlejning eller fortsat grundsalg, så hurtigt som muligt.”

  Administrationen har afholdt møde med Eventyrhuset og foretaget en overordnet, indledningsvis drøftelse af sagen.

  Eventyrhuset er ikke afvisende overfor at indgå i et lejeforhold, og det kunne i princippet såvel være en situation hvor udlejer (kommunen) har den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, lejer den indvendige som en situation hvor den samlede vedligeholdelse påhviler lejer.

  I sidste ende vil den model som måtte blive aftalt have indflydelse på den leje som Eventyrhuset kan betale.

  Der er imidlertid en række arbejder der skal udføres på ejendommen før den er egnet til Eventyrhusets brug. Som bilag 1 er vedlagt notat om ombygning/vedligehold af børneinstitution. Af notatet fremgår bl.a. at en udbygning af vuggestuen er en absolut nødvendighed, da der mangler ca. 70 ”børnekvadratmeter” i forhold til de lokaler institutionen benytter i dag.

  Udbygningen er beregnet til at koste ca. 835.000 Kr.

  De øvrige økonomiske forudsætninger i sagen er beskrevet i bilag 2.

  Reglerne som gælder er i denne sammenhæng erhvervslejeloven.

  Nedenfor er overordnet redegjort for de regler/hovedvilkår som særligt vil skulle iagttages i forbindelse med en eventuel kontraktforhandling.

  Vedligeholdelse:

  Her har udlejer som udgangspunkt ikke blot den udvendige vedligeholdelse men også den indvendige for så vidt angår navnlig installationer m.v. Udlejers vedligeholdelsesforpligtelse vedrører i udgangspunktet også udearealer samt fortov.

  Det er muligt at indgå en aftale om, at lejer f.eks. har hele vedligeholdelsesforpligtelsen, men det kræver en meget detaljeret beskrivelse i lejeaftalen om, hvilke konkrete arbejder det vedrører.

  Afståelsesret:

  I et erhvervelejeforhold vil lejer som udgangspunkt have afståelsesret; altså ret til afstå lejemålet til en anden lejer inden for samme branche. Udlejer skal som udgangspunkt have vægtige grunde til at nægte afståelse, og på den baggrund skal der tages stilling til omfanget af afståelsesretten i forbindelse med en eventuel kontraktforhandling.

  Lejemålets varighed:

  Der skal tages stilling til om lejemålet skal være tidsbegrænset eller fortløbende, ligesom der skal tages stilling til en eventuel uopsigelighedsperiode.

  Opsigelsesadgang:

  Udlejers opsigelsesadgang i erhvervslejemål er ret begrænset.

  Udlejer kan primært opsige et lejemål som Høgevænget såfremt udlejer selv skal benyttede det lejede. Opsigelsesvarslet er et år.

  Lejers opsigelsesadgang er ubegrænset og opsigelsesvarslet er 3 måneder. 

  Lejeniveau:

  Lejeniveauet fastsættes efter forhandling, men Dragør Kommune er forpligtet til at oppebære markedslejen og skal kunne dokumentere dette jf. i øvrigt bilag 2.

  Såfremt det besluttes at udleje ejendommen vil den – indtil en aftale måtte blive indgået og en lejeaftale træder i kraft– stå tom og kommunen har i dette tidsrum den fulde vedligeholdelsesforpligtelse.

  Såfremt ejendommen besluttes solgt er reglerne, at salg skal ske gennem offentligt udbud til højest opnåelige pris i markedet.

  Der kan indledes en projektindkaldelse, men grundet ejendommens planmæssige status anbefaler administrationen ikke denne procedure.

  Administrationen vurderer at de ressourcer – såvel økonomiske som tidsmæssige – der vil medgå til processen ikke kan forventes dækket af et meget højere provenu henset til, at ejendommen alene kan sælges til institutionsformål – eller erhverv som naturligt kan indpasses i et beboelsesområde.

  LOVE/REGLER:

  Der er redegjort i sagsfremstillingen for de regler i erhvervslejeloven som er centralt relevante for sagen.

  Der er redegjort for reglerne om salg i sagsfremstillingen.

  Der er overordnet redegjort for de umiddelbart relevante bestemmelser vedr. kommunal økonomi i bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der henvises til bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 12
  Drøftelse af første dialogmøde i strukturprojektet
  Sagsid.: 19/5151

  RESUMÉ:

  Det første dialogmøde i strukturprojektet blev afholdt tirsdag den 21.januar 2020. Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget som opdragshaver på strukturprojektet evaluerer de foreløbige erfaringer med og oplevelser fra dialogmødet.   

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter deres oplevelser fra dialogmødet i strukturprojektet tirsdag den 21.januar 2020 med henblik på læring frem til næste dialogmøde.   

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Sagen drøftet.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med det første dialogmøde i strukturprojektet er 1) at engagere deltagerne til at blive aktive ambassadører, så de har lyst til at deltage med nye deltagere på næste møde. 2) Formålet på mødet er at drøfte den langsigtede vision om det gode liv i Dragør, og få så mange bidrag som muligt hvordan vi skaber et bedre og stærkere lokalsamfund i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sideløbende med strukturprojektet kører den normale budgetproces. Formålet med strukturprojektet bl.a. er at komme med inspiration og idéer til, hvordan der på nye måder kan findes budgetforslag for 12 mio.kr. fra budget 2021 og frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23.januar 2020.

 • 13
  Forslag fra C - Drøftelse af kommunens aftaleforhold på teleleverandørområdet
  Sagsid.: 19/5382

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Forvaltningen belyser konsekvenserne ved et leverandørskifte herunder nuværende udfordringer.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 12. december 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr foreslår at ØU drøfter kommunens aftaleforhold på teleleverandørområdet”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

 • 14
  Forslag fra C - Genoptagelse af sag om udeservering på Dragør Havn
  Sagsid.: 20/36

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Forslag fra C:

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T+V:

  Forvaltningen undersøger alternative placeringer af udeservering på kort sigt. Dette fremlægges på mødet i februar 2020.

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 5. januar 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at sagen vedr. tilladelse til udeservering hos cafe Hav- slapning genoptages og der træffes følgende beslutning;

  At der gives tilladelse for sæsonen 2020 til udeservering som tidligere ansøgt. At de præciseres, at tilladelsen alene gives for et år.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020

 • 15
  Forslag fra T - Budget 2020-23 – Dragør Kommune
  Sagsid.: 20/35

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har den 30. december 2019 bedt om at få følgende medlemsforslag på dagsordenen:

  På førstkommende ØU-møde ønsker Liste T en drøftelse af ”Budget 2020-23 – Dragør Kommune”, som Økonomi udsendte for ganske nylig.

  Forvaltningen bedes forberede sig på at svare på detaljerede spørgsmål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

 • 16
  Meddelelse
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Kommunaldirektøren orienterede om forslag til arbejdsdeling i direktionen.

  Kommunaldirektøren orienterede om modtagelse af den gyldne tråd, et tværkommunalt samarbejde om rygestop.

  Stabschefen orienterede om henvendelse fra KL om dronningens 80 års fødselsdag.

 • 17
  Likviditetsudvikling ultimo december
  Sagsid.: 20/75

  RESUMÉ:

  Den 31. december 2019 udgjorde likviditeten 29,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  INDSTILLING:

  Til efterretning

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-01-2020

  Sagen optages som beslutningspunkt.

  Liste T foreslår, at forvaltningen hurtigst muligt – og senest på Økonomiudvalgsmødet i februar måned – udarbejder en prognose for, hvornår det forventes at det rullende 365 dages gennemsnit når sit minimum.

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  Forvaltningen bedes forberede en sag om låneoptagelse af 20 mio. kr. som tidligere besluttet.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 29,2 mio. kr. pr. 31. december 2019. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB´s målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

  Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

  Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. december 2019 -54,2 mio. kr.

  Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2019, fordi der udbetales lønninger på den næstsidste bankdag i december, og kommunerne modtager 12. dels afregninger den 3. januar 2020. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august, og udgør ca. 68 mio. kr. begge gange i 2020.

  Idet dag til daglikviditeten udgjorde 27,6 mio. kr. pr. 31. december 2018, er der et realiseret træk på kommunens kassebeholdning på 81,8 mio. kr. i 2019.

  Budget 2019 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens

  kassebeholdning på 34,3 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Bilag

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.: