Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. august 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: A foreslog at punkt 27 blev ændret til et behandlingspunkt. Forslaget faldt, idet der ikke var enighed herom.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2020
  Sagsid.: 21/2562

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 27) vedrørende regnskabet 2020 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2020 godkendes,
    
  2. at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 22.april 2021 årsregnskabet 2020 til revisionen. Revisionsberetning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 30. juni 2021.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 767, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

  Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

  Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2020, jf. afsnit 1.3.2

  Vedr. interne kontroller

  Det er konstateret, at kommunen ikke i fuldt omfang har gennemført ledelsestilsyn på interne kontroller som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet.  Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal foretages bilagskontrol i økonomisystemet hvert kvartal. Kontrollen skal foretages senest den 10. i efterfølgende måned.  Vi har modtaget dokumentation for gennemført kontrol for år 2020 i april 2021. Her er det konstateret, at 50 % af kontrollerne ikke var foretaget rettidigt.

  Endvidere er det konstateret, at kommunen ikke har fuldt opdaterede kontroller på lønområdet, hvor der skal foretages kontroller af nyoprettede sager samt særydelser. Det er konstateret, at kontrollen for år 2020 først er gennemført i juni 2021.

  Det er endvidere konstateret, at kontroller af ”Alternative modtagere”, som anført i afsnit 1.3.3 om opfølgning på revisionsbemærkning vedrørende sagsrevision på de sociale områder i beretning nr. 26, fortsat ikke er udført.

  Det er også konstateret, at der ikke i 2020 er foretaget kontroller mod socialt bedrageri med henblik på at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser på de sociale områder.

  Manglende og forsinkede kontroller er generelt en svaghed, som forøger risikoen for at fejl, såvel tilsigtede (svig) og utilsigtede ikke opdages. Det er således en risiko for eventuelle mindre væsentlige fejl (set i forhold til det samlede regnskab) forbliver uopdagede.

  Det henstilles kommunen at etablere forretningsgange, som sikrer, at kontrollerne foretages som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet og andre interne forretningsgangsbeskrivelser. Vi har over for administrationen foreslået, at vi indgår i dialog i løbet af 2021 med henblik på at medvirke til at tilsikre, at kontrolniveauet højnes. Eftersom der er tale om et betydeligt efterslæb på kontrolområdet, vil vi endvidere foreslå, at vi i samarbejde med ledelsen medvirker til at vurdere, på hvilke områder indsatsen primært bør fokuseres, for hurtigst muligt at etablere et tilfredsstillende kontrolniveau på de væsentligste områder.

  I den forbindelse vil vi foreslå, at ledelsen vurderer, hvilke kontroller det vil være mest effektivt at etablere, idet det er vores opfattelse, at forebyggende kontroller er de stærkeste og mest effektive, idet fejl og mangler så vidt opdages inden de indtræffer, og at eventuelle såkaldt efterfølgende kon-troller (f.eks. afstemninger), som er mindre stærke, dog foretages så tæt på effektueringstidspunktet som muligt for at medvirke til hurtig opfølgning og afdækning af eventuelle fejl og mangler.

  Dragør Kommunes bemærkning vedr. kontrol:

  I forhold til den gennemførte ledelsestilsyn på interne kontroller (intern bilagskontrol) er det korrekt, at 50 pct. af kontrollerne ikke var foretaget rettidigt. I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet gennemførtes efterfølgende yderligere kontroller, hvorved over 96 pct. var foretaget ved regnskabets afslutning.

  I 2020 blev ressourcerne anvendt på, at implementere en system-understøtning af den interne bilagskontrol, hvor budgetansvarlige ledere automatisk modtager stikprøve-udtrukne bilag til ledelseskontrol. I 2021 vil Økonomiafdelingen tilsikre, at der gennemføres en opfølgning på, om kontrollen gennemførtes rettidigt.

  Kontrollerne på lønområdet har i 2020 været mangelfulde som følge af medarbejderudskiftning og heraf vakancer, samt fejl i arbejdsgangene. Der er i foråret 2021 blevet redigeret i arbejdsgangene samt sikret en organisering i lønteamet, der gør sårbarheden ved eventuelle vakancer og fravær mindre.

  Kontroller af alternative modtagere og socialt bedrageri. Der er aktuelt (sommer 2021) ved at blive ansat en medarbejder i Borgerservice, som blandt andet får til sin opgave at varetage kontrol inden for alternative modtagere og socialt bedrageri på voksenområdet.

  På børneområdet kan Dragør Kommune bekræfte status i 2020 i forhold til kontrol af alternative modtagere vedr. §41 og 42. Da sagsbehandlingen her varetages af Tårnby Kommune, er der taget videre skridt i forhold til kontrol af praksis og opfølgning på sager.

  Konkret er der på ydelsesdelen i Dragør, efter anbefaling fra BDO indført stikprøvevis kvalitetskontrol på udbetalinger efter både § 41 og § 42: Dette sker ved at ledelsen 2 gange årligt udtager 2 cpr. nr. på hver af paragrafferne til kontrol. For så vidt angår bevillingsdelen revideres Tårnby kommunes udbetalingspraksis af revisionsfirmaet Deloitte.

  På baggrund af forslag om en generel vurdering af kontrolopgaver i Dragør Kommune, vil direktionen i Dragør Kommune derudover tage en drøftelse af omfang og indhold af kontrolopgaver samt prioritering heraf.

  Vedr. revisorerklæring KSD

  Gennemgangen af revisorerklæringen har givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

  Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD af systemleverandørens revisor er anført føl-gende forbehold:

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6, ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion”, har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i bereg-ningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået.”

  Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

  Som følge af forbeholdet i KSD-revisorerklæringen kan vi ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne, eventuelt kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

  Kommunen kan på det foreliggende grundlag ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

  Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Ingen - bemærkningen vedrører alle kommuner, og ikke Dragør Kommune særskilt.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

  Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 26 (side 761-762) af 12. februar 2021 og omhandler sagsrevision på sociale område, voksensocialområdet og børnesocialområdet

  Bemærkningen fremgår af beretning nr. 25 af 15. juni 2020 (side 722) og omhandler sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter)

  Konklusion på opfølgning:

  Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres af Tårnby Jobcenter.

  Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med Jobcenterchefen i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor for Tårnby Kommune iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune.

  Det fremgår, at det er aftalt med Tårnby Jobcenterchef, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har ifølge det oplyste været i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020.

  Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revisionen for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

  Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

  Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi vurderer, at opfølgning på bemærkning for disse områder er afsluttet.

  Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på (manglende) rettidig opfølgninger i 2020. Bemærkningen anses således som værende afsluttet pr. 29. juni 2021.

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune kan tilslutte sig konklusion på opfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 19. august.

  Regnskab 2020 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 2
  Midlertidige flygtningeboliger 2022
  Sagsid.: 21/3100

  RESUMÉ:

  Dispensationen til at have boligpavilloner på Halvejen udløber endegyldigt i august 2022.

  Der skal tages stilling til hvor 5 pavilloner i stedet skal opstilles.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at det besluttesat arbejde videre med etablering af en førstesalsløsning på 5 pavilloner ved Rødtjørnen, eller
    
  2. at det besluttes at arbejde videre med en placering af 7 pavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Der tages dialog til ministeriet med henblik på at få forlænget dispensationen til pavillonerne ved Hollænderhallen.

  Sagen genoptages på næste ØU i september 2021.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dispensationen til at have boligpavilloner på Halvejen udløber endegyldigt i august 2022.  Derfor er det vigtigt at der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om, hvilket areal administrationen skal arbejde videre med i forhold til placering af 5 pavilloner i stedet.

  På nuværende tidspunkt bor der 10 borgere på Halvejen. Der er indrettet vaskefaciliteter i 2 pavilloner.

  Der er ledige værelser i de øvrige midlertidige boliger, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at 3 borgere vil mangle midlertidig bolig når dispensationen udløber.

  Administrationen anbefaler imidlertid at der opstilles 5 pavilloner for at have en buffer jf. også orienteringssag om status på integrationsområdet på SSAU den 9. august 2021 (sag 9).

  Der er umiddelbart 3 lokationer i Dragør hvor der kan opstilles pavilloner uden at placeringen kommer til at hvile på en tidsbegrænset dispensation jf. planloven.

  Der er tale om:

  1. Hvidtjørnsarealet

  Grundarealet er ca. 3000 m2 og der er anslået en rummelighed for opstilling af potentielt 40-50 boligpavilloner. Området er udlagt i kommuneplanen til tæt lav boligbebyggelse. Området er omfattet af Byplanvedtægt 4, der udlægger arealet til gårdhusbebyggelse, og det er derfor tidligere vurderet, at realiseringen af boligpavilloner kan ske med afsæt i den gældende byplanvedtægt.

  Arealet skal byggemodnes og de præcise omkostninger vil blive undersøgt og fremlagt til politisk behandling, såfremt denne løsning besluttes. En placering her vil også udløse krav om indretning af vaskefaciliteter, hvorfor det antal pavilloner der skal opstilles vil være 7.

  1. En del af Engvejsarealet

  Engvejsarealet er – for en dels vedkommende – i høring med henblik på boligudvikling og byggeri. Imidlertid er det ikke hele arealet der er omfattet, hvorfor det vurderes at der vil kunne placeres boligpavilloner på arealet – alt afhængigt af hvilke andre funktioner der ønskes indpasset.

  En placering af boligpavilloner dér vil indebære at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, da nugældende Lokalplan 49 udlægger området til et ubebyggeligt sports-og fritidsområde.

  Der vil ligeledes skulle ske byggemodning og opstilling af i alt 7 containere, da 2 skal indrettes med vaskefaciliteter.

  Administrationen anbefaler ikke umiddelbart denne løsning primært grundet den igangværende proces for en del af arealets vedkommende.

  1. Rødtjørnen.

  Det vil – efter omstændighederne – være muligt at etablere en førstesalsløsning på 5 ud af 6 pavilloner som i dag står opstillet ved Rødtjørnen.

  Området er udlagt til ”særlig anvendelse” uden at dette defineres nærmere. Det kan planretligt tolkes således, at det er kommunalbestyrelsen som skal godkende anvendelsen – i givet fald etagebeboelse.

  Kommuneplanramme 3.06A angiver at området fastlægges til tæt lav boligbebyggelse. Kommuneplanrammen er ikke bindende for grundejer, men kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt virke for kommuneplanens gennemførelse.

  Endvidere skal man – for at realisere løsningen – være indstillet på at dispensere fra reglerne i BR18 i forhold til det skrå højdegrænseplan.

  Det som – udfordringerne til trods – taler for løsningen er, at pavillonerne er placeret ud mod stien, ikke vil tage udsyn fra omgivende byggeri samt at der er byggemodnet og etableret vaskefaciliteter. Endvidere ejer Dragør Kommune grunden, og det indebærer at løsningen ikke er tidsbegrænset.

  Den helt præcise udgift til etablering af førstesalsløsningen kendes ikke.

  De tal som fremgår af sagens bilag er fremskrevne tal fra etableringen af førstesalsløsningen på Halvejen.

  Endelig har administrationen undersøgt muligheden for etablering af bofællesskaber i nogle af de større, almene boliger. Engparken har tidligere takket nej, og Strandparken har tilkendegivet, ikke at ville indlede nærmere vilkårsforhandlinger før de har fået et uigenkaldeligt tilsagn fra Dragør Kommune om, at Strandparken må købe og bebygge Rødtjørnsarealet. Det har endvidere været nævnt at løsningen måske skal være tidsbegrænset. Hvis det indebærer at der vil foreligge en ”fremleje-situation” eller at lejemålet i øvrigt tidsbegrænses for beboerne, løser det ikke kommunens umiddelbare udfordring på langt sigt.

  Indstillingen i sagen er administrationens prioriterede anbefaling.

  Administrationen vurderer at der er behov for en beslutning på nuværende tidspunkt – ikke mindst i forhold til igangsættelse af beregninger, yderligere behandling af sagen samt iværksættelse af byggemodning, planarbejder, høringer m.v.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven som foreskriver at der skal anvises permanente boliger til flygtninge ankommet før 2019 samt at der skal stilles midlertidigt opholdssted til rådighed for flygtninge ankommet efter 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021

  Bilag

 • 3
  Kulturhus Dragør - det gamle bådeværft - den videre proces
  Sagsid.: 21/520

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til den videre proces for anvendelsen af det gamle bådeværft på længere sigt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det enten besluttes at give arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør en skriftlig bekræftelse på at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen, eller
    
  2. at den videre proces for den mere permanente anvendelse af værftet/grunden besluttes at være følgende:
    

  2A: der foretages en åben idéindkaldelse som omfatter alle – det vil sige også interessenter der evt. endnu ikke har udvist interesse kan deltage.

  2B:Spørgeskemaet (bilag 4) godkendes som grundlag for den indledningsvise

  idéindkaldelse med særlig stillingtagen til:

  2C: hvorvidt der skal stilles spørgsmål som vedrører kommunens evt. salg af arealet.

  2D:De indkomne idéer screenes af administrationen i forhold til lokalplanen, og     

  forelægges herefter til politisk behandling.

  2E: herefter tages der stilling til, hvilke ideer der skal arbejdes videre med i forhold til

  en evt. ændring af lokalplanen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår, at ad 1 følges med tilføjelse af, at der skal forelægges en endelig sag i november 2021 fra arbejdsgruppen:

  For stemte   3 (C+O+V)

  Imod stemte  4 (A+T)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 25. februar 2021 besluttede økonomiudvalget at genoptage sagen om anvendelsen af det gamle værft på længere sigt i august 2021.

  Siden sagens behandling i februar 2021 har administrationen i august modtaget et statusnotat fra arbejdsgruppen.

  Af statusnotatet fremgår at arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør har udarbejdet et visionsoplæg, holdt et møde for offentligheden og indledt drøftelser med fonde; herunder Lokale og Anlægsfonden.

  Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at indsende en formel ansøgning, da Lokale og Anlægsfonden ikke vil bruge ressourcer på en ansøgning med mindre der ligger en utvetydig tilkendegivelse fra Dragør Kommunes side om, at kommunen bakker op om projektet og er sindet at medvirke til realiseringen dersom det på sigt kan lade sig gøre.

  Det er ikke kommunens økonomiske medvirken der ønskes, men medvirken i form af udarbejdelse af lempelige lejevilkår og udarbejdelse af ny lokalplan, da kulturhusformål ikke umiddelbart vurderes at kunne rummes inden for nugældende Lokalplan 70.

  Kommunen besluttede tidligere at foretage 50% medfinansiering af udarbejdelse af borgergruppen for kulturhus´ fondsansøgningsmateriale med henblik på etablering af et kulturhus med en biograf. Materialet er udarbejdet og vedlægges som bilag 3.

  Det blev dog samtidig også besluttet, at de øvrige interessenter der har henvendt sig til kommunen med forslag til udvikling af værftsgrunden skal indgå i de videre overvejelser.

  Henset til at arbejdsgruppen ikke kan indgive formelle ansøgninger til fonden skal det på nuværende tidspunkt besluttes om kommunen vil støtte det videre arbejde med kulturhuset eller i stedet ønsker at gennemføre en åben idéindkaldelse.

   

  En åben idéindkaldelse vil kunne give et mere mangfoldigt beslutningsgrundlag med henblik på evt. udvælgelse af et eller flere projekter at gå videre med.

  Administrationen vurderer, at dette vil være gunstigt for kommunen da de respektive forslag må forventes at kunne have forskellige konsekvenser for lokalplanen.

  Lokalplan 70, delområde A2 må anvendes til havnerelateret erhverv (værksteder, butikker, service, administration, grejopbevaring o. lign.) samt andet erhverv (liberalt erhverv, kontorer og service). Andet erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er havnerelateret, må maksimalt udgøre ca. 45% af byggeriets etageareal, svarende til i alt ca. 1.700 m2.

  Det vurderes umiddelbart at den maritime karakter skal bevares. Det vurderes også at der forventeligt skal udarbejdes ny lokalplan, da der allerede er en del erhverv i delområdet som ikke er direkte havnerelateret.

  Den indledningsvise idéindkaldelse foreslås i givet fald at ske ved at interessenterne udfylder spørgeskemaet i bilag 4.

  Såfremt det ikke aktuelt overvejes at kommunen skal sælge arealet jf. indstillingspunkt 2C fjernes dette spørgsmål.

  Spørgeskemaet sendes til de interessenter som allerede har meldt sig, og skemaet vil kunne downloades fra kommunens hjemmeside.

  Når idéindkaldelsesfasen er udløbet vil administrationen screene de respektive forslag og overordnet gøre rede for, hvilke konsekvenser de har i forhold til lokalplanen. Herefter sendes sagen til politisk behandling med henblik på udvælgelse af et eller flere projekter der kan arbejdes videre med.

  Et bud på en overordnet tidsplan for denne del af processen skønnes at kunne vare indtil ultimo 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 4
  Fonden Amager Bakke - udvidelse af ansvarligt lån
  Sagsid.: 21/2993

  RESUMÉ:

  Fonden Amager Bakke ansøger om en udvidelse af de ansvarlige lån til brug for en udskiftning af skimåtterne.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en eventuel udvidelse af lånet med 200.000 Kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at det besluttes om det ansvarlige lån udvides med 200.000 Kr. gennem en tillægsbevilling til ØU’s område, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  Direktøren for Fonden Amager Bakke inviteres til kommende Ø-udvalgsmøde.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Fonden Amager Bakke har fremsendt en ansøgning til ARCs fem ejerkommuner om en udvidelse af de ansvarlige lån med i alt 9.5 mio. kr.

  Ansøgningen fremsendes fordi det har vist sig nødvendigt at udskifte skibelægningen, da der er konstateret omfattende slidtage de steder hvor belægningen er monteret fast i tagopbygningen.

  Det er blevet vurderet nødvendigt at udskifte skibelægningen på hele tagfladen, da slidtagen accelererer.

  Der verserer en sag mellem Fonden Amager Bakke, totalrådgiver og Tryg hvor fonden har tegnet rådgiveransvarsforsikring. Der er ikke enighed mellem parterne om årsag og ansvarsplacering og Tryg har på det foreliggende grundlag afvist anmeldelsen af skaden.

  Der er indkaldt til syn- og skønsforretning ultimo juni 2021, men Fonden Amager Bakke forventer at tvisten om ansvar kommer til at blive afgjort ved en voldgiftssag som i yderste konsekvens først vil være afgjort i 2024.

  Fonden skitserer to handlemuligheder i forhold til en udskiftning af skibelægningen:

  1. Skibakken lukkes ned fra efteråret 2021 til 2024 hvor udfaldet af voldgiftssagen forventes at foreligge. Denne løsningsmulighed ønsker fonden ikke at forfølge, da det vil kunne medføre krav fra operatøren, Copenhill A/S´side om tabt indtjening, ligesom der er risiko for, at operatøren helt stopper driften af anlægget.
  2. Samtlige skimåtter udskiftes snarest muligt og anlægget kan forblive åbent. Risikoen ved denne løsning er, at udskiftningen sker før resultatet af voldgiftssagen kendes. På den anden side sikrer løsningen fondens og operatørens indtjening.

  Fonden har p.t. ansvarlige lån hos ARCs fem ejerkommuner på 50.1 mio. Kr. Det er disse lån som ansøges udvidet med i alt 9.5 mio. Kr.

  For Dragør Kommunes vedkommende drejer det sig om en udvidelse på 200.000 Kr. svarende til 2% af den samlede udvidelse, da fordelingsnøglen er fastsat efter indbyggertal.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En udvidelse af det ansvarlige lån påvirker ikke kommunens låneramme.

  En udvidelse af det ansvarlige lån vil påvirke den oprindelige business case, da den samlede restgæld vil være større end forudsat ved periode 30 hvor de ansvarlige lån forudsættes afdraget. Oprindeligt var forudsat en samlet restgæld på 1.5 mio. Kr. Ved en udvidelse vil den samlede restgæld udgøre 10.5 mio. Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - Status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

  Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

  • Der er foretaget registersamkøringer og lavet kontrol. 
  • Der er blevet rekvireret lønsedler hos alle kontanthjælpsmodtager for at kunne beregne deres supplerende kontanthjælp, efter at det kunne konstateres, at der var fejl i oplysninger fra SKAT.
  • Der udestår fortsat opdatering af kontoplan samt implementering af de aftalte arbejdsgange om løbende kontoplansjusteringer og vejledninger hertil. Dette har betydning for blandt andet at kunne sikre korrekte konteringer og refusioner.
  • Der er udsendt og indkommet tilbagebetalingskrav for for meget udbetalt fleksjobrefusion på 50.000 kr. samt ledighedsydelse på 35.000 kr. 
  • Kvalitetskontrol er startet op på nogle områder, men ikke hele vejen rundt. Ledelsestilsyn er kun sporadisk gennemført grundet manglende hierarki og opsætningsændringer i økonomisystemet. Dette har betydning for at kunne undgå fejl, bedrageri o.lign.     

  Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

  • De fælles kompetenceudviklingsplaner fortsættes, og siden sidst har der været afholdt kursus i bl.a. BPA ordningerne.
  • Sygedagpengekursus er udskudt flere gange grundet COVID-19 restriktionerne, og der arbejdes på at finde en ny dato.
  • Alle sager med sikkerhedsstillelser er gennemført og afsluttet tilbage til 2003.
  • Antallet af sager med borgere under administration er gennemgået og på den baggrund reduceret fra 25 sager til 9 sager.
  • KY udrulningen er påbegyndt. Det betyder at der i september måned vil være kortere tidsfrist for borgere til at indsende dokumentation på supplerende kontanthjælp, samt at systemerne vil være lukket grundet overførsel af sager/overgang mellem systemer de første uger af oktober måned. Fra midten af september til midten af oktober vil afdelingen derfor kun have begrænset sagsbehandling.

  Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

  • Der har været afholdt indledende møde om 3-i-1 målingen, og et opfølgende møde er aftalt til august måned. Der udestår aftaler om og drøftelse af professionel arbejdskultur samt arbejdsmiljø. 
  • Der er lavet justering i personalegruppen, samt rekrutteret ny medarbejder til de opgaver der hjemtages fra Tårnby Kommune den 01. september 2021.
  • Der er arbejdet på at forberede og klargøre hjemtagelse af opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune, jf. sager om fx kvalitetsstandarder.

  Jf. beslutning i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. juni 2021 og Økonomiudvalget den 09. juni 2021 fremlægges statussagerne fremover per kvartal, hvilket vil sige at næste statussag fremlægges til udvalgsmødet i november måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

 • 6
  Status sygefravær 2. kvartal 2021
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får Økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i sygefraværet. Denne status omhandler sygefraværet til og med juni 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at status på sygefravær til og med juni 2021 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  AD 1

  Sygefraværet er forsat stigende og har oversteget fraværet i andet kvartal 2020 med 0,04 procentpoint. Det er ikke en stor stigning, men fraværstallet har været stigende gennem flere måneder. Langtidsfraværet er fortsat langt fra måltallet på 40 procent, da det pt. er på 49 procent.

  Der er en stigning i sygefraværet på mange af de større områder. Det er kun i Staben på rådhuset, samt på skole og SFO-området, at fraværet er faldende. På Rådhuset er alle langtidsfraværende enten opsagt eller der er indgået fratrædelsesaftaler. Derfor vil sygefraværet være påvirket året ud.

  Administrationen har ikke et bud på, hvorfor fraværet stiger. Jobcenter Tårnby oplyser, at sygefraværet generelt er stigende i Tårnby og Dragør, men de har ligeledes heller ikke en forklaring. Lederne får også fortsat holdt deres omsorgssamtale og indhentet relevant dokumentation, så der kan heller ikke sættes en finger.

  Der er dog også arbejdspladser, som har en tydelig fremgang i deres sygefravær. Fx Halvvejen som længe har ligget højt og nu har et fald på 2,3 procentpoint. Center for Politik, Service og Social har også et flot fald på 1,29 procentpoint.

  I løbet af 2021 vil lederne modtage et nyt og opdateret sygefraværsdatasæt. Det vil være mere detaljeret, blandt andet kan man se personalegrupper og alder. Det kan forhåbentlig give flere detaljer omkring fraværet samt en viden, der kan bruge fremadrettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 4, det specialiserede område - børn
  Sagsid.: 21/3039

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede område – børn, også kendt som børnehandicapområdet. Udvalget forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede område – børn, for resten af 2021.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven:

  -          Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier (§ 11 stk. 7)

  Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen kan ses i Bilag 1.

  I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

  Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 2. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning udgør aftalen for 2022 med uændret indhold 1.879.594 kr., idet den løbende er fremskrevet fra den i Bilag 2 fra 2015 løbende fremskrevne betaling på ca. 1,65 mio. kr.

  Det er aftalt med Tårnby Kommune på baggrund af den dialog, der har været ift. delaftalen vedr. specialundervisning, at delaftale 4 kun fornys for resten af 2021, og at de to kommuner derefter sætter sig sammen og kigger aftalen grundigt igennem og får fastlagt det helt rigtige og gennemsigtige ydelses- og betalingsniveau. Det forventes ikke at få betydning i negativ retning for betalingsaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den justerede betalingsaftale vil udgøre 1.879.594 kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 6, beskæftigelse og integration
  Sagsid.: 21/2683

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. beskæftigelse og integration.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2022 til godkendelse.

  Aftalen dækker:

  • I alt 18,760 årsværk. Heraf:
  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,640 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Bruttoløn i alt

  9.656.931 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.584.913 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.241.844 kr.

  Den tilsvarende beregning for 2021 viste:

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne betalingsaftale dækker videreførelse af nuværende serviceniveau. Det vil sige at eventuelle forslag i budgetanalysen vil medføre yderligere omkostninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 7, Ungecenter
  Sagsid.: 21/3038

  RESUMÉ:

  I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2020 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale7, Ungecenter.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 12-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven ift. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Betaling for disse opgaver for borgere under 30 år har indtil den separate aftale vedr. Ungecenteret blev indgået i juli 2020 været en del af betalingsaftalen vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, (se Bilag 1 for aftalens indhold).

  • Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  Personkredsen er:

  • Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  • Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats
  • Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

  Lønudgiften til personale i denne sagsbehandling er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Der er ikke indregnet løn til afdelingsledelse, idet Dragør Kommune betaler for afdelingsledelse i aftalen, der regulerer den del af Ungecenteret, der ikke er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk. (Se Bilag 2, den oprindelige betalingsaftale, der PL-fremskrives, for specificering af udgifter og ydelser).

  Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2021. Ved PL-fremskrivning udgør aftalen for 2022 med uændret indhold 689.035 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Betalingsaftalen PL-fremskrives til 689.035 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 12. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af revideret betalingsaftale 2021 samt 2022 for delaftale 5, voksenområdet
  Sagsid.: 21/2684

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på voksenområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse. I forhold til bestillingen for 2021 er der foretaget ændring af denne betalingsaftale ved hjemtagelsen af opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune per 01. september 2021. Derved er opgaverne vedrørende Servicelovens §§ 82, 85 og 97 samt bofællesskabet Wiedergården taget ud af den nye betalingsaftale.

    

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet i Tårnby Kommune skal bruges nedenstående årsværk til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde:

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • Total 2,714 årsværk. Heraf:
  • 2,095 socialrådgiverårsværk
  • 0,619 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

    1.455.609 kr.

  Overhead udgifter myndighed

    373.032 kr.

  Samlet udgift Myndighed

   1.828.641 kr.

  I sammenligning med sidste år så betalingsaftalen for 2021 således ud for myndigheden alene:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 11
  Aftale om forpligtende samarbejde - Delaftale 8, Genoptræning
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Grundet ændringer i samarbejdet er der udarbejdet udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune. Dertil beskrives bestillinger og afregning for myndighedsopgaven i resten af 2021 samt for 2022. Udvalget forelægges her udkast til delaftale 8 samt forslag til bestillinger på området til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget godkender udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune.
  2. at, udvalget godkender administrationens forslag til bestillinger på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning

  På deres møder hhv. 23. marts 2021 og 25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør Kommune, at Dragør Kommune hjemtager genoptræning efter § 86 i Serviceloven pr. 1. september 2021.

  I forbindelse med hjemtagelsen, er der udarbejdet udkast til ny Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning (Se bilag 1).

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der tale om genoptræning efter sundhedslovens §140 og §84 om frit valg.

  Delaftalen er revideret som følge af dispensation fra det forpligtende samarbejde og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

  Administrationen foreslår at, udvalget godkender aftalen om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning.

  Bestillinger for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  Af årsrapporten fremgår det, at Tårnby Kommune i 2020 har modtaget 548 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140 (se bilag 2.). Dette er et fald på 9,7 % i forhold til 2019. Faldet kommer på baggrund af et ellers stigende antal genoptræningsplaner (se tabel 1.).

  Tabel 1. Antal forløb og forbrug på sundhedslovens §140 i perioden 2018-2020.

  År

  2018

  2019

  2020

  Samlet antal § 140-forløb

  544

  607
   

  548

  Procentvis ændring fra året før

  + 8,8 %

  +11,6 %

  -9,7 %

  Samlet forbrug for alle §140 forløb i kr.

  -

  3.527.257 kr.

  2.640.496 kr.

  Faldet skyldes antageligt COVID-19 pandemien, som har betydet en reduktion i antallet af planlagte operationer og dermed også af behovet for genoptræningsplaner. Forventningen til de kommende år er, at de aflyste operationer i 2020, vil give en pukkel af operationer og dermed genoptræningsplaner i 2021 og 2022.

  Grundet ændringerne i forbindelse med samarbejdet om genoptræning jf. delaftale 8, er der udarbejdet en revideret betalingsaftale gældende fra den 1. september 2021. Denne er i overensstemmelse med bestillingen for 2021 (Se bilag 3). 

  Administrationen indstiller, at bestillingen for 2022 fastholdes på niveau med bestillingen for 2021 i forventning om et stigende antal genoptræningsplaner og i forventning om, at udligne mellem år 2020 og 2021 og 2022.

  Det forudsættes dermed, at der på genoptræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 1,293 årsværk af Tårnby Kommune til at løse de administrative opgaver tilknyttet genoptræningsopgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk og 1,08 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140.

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør 1.071.250 kr. i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlede udgift for bestilling i 2022 vedrørende Delaftale 8, Genoptræning udgør 1.071.250 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag - Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet vedr. regnskab 2019
  Sagsid.: 21/2337

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 11. maj 2021 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2019 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette center for Politik, Service og Social (Ydelsesteamet), afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstillingen er bygget op ud fra hvert enkelt fagudvalg; med ministeriets bemærkninger og administrationens besvarelse.

  Center for Børn, Skole og Kultur (udvalg: BFKU).

  Kvalitetskontrol for merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service § 41 og 42:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et tættere og mere struktureret samarbejde, på både ledelses- og sagsbehandlerniveau, om kvalitetskontrol af grundlag for udbetalingen jf. servicelovens § 41 og 42, der sagsbehandles af personale i Tårnby Kommune. Dragør kommune er enig med ministeriet i, at det er stærkt beklageligt, at der ikke i alle tilfælde har fundet den kvalitetskontrol sted, som kommunen iværksatte og indskærpede kontrol over for på det specialiserede børneområde. 

  Center for Politisk, Service og Social (udvalg: SSAU):

  Kvalitetskontrol for merudgifter til voksne, Lov om Social Service § 100:

  I decisionsskrivelsen fremgår det:

  ”Der er ved gennemgangen fundet fejl med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning i begge sager. Fejlen kan henføres til, at udgifterne ikke er reguleret til standardbeløb. Revisor skønner, at fejlen er generel.

  Social- og Ældreministeriet bemærker hertil, at fejlene er noteret i det tværministerielle skema som værende uden refusionsmæssig betydning, mens det i afsnit 2.3.3 Merudgifter til voksne i beretningen fremgår, at fejlene er med refusionsmæssig betydning. Ministeriet vurderer på baggrund af fejlens karakter, at der er tale om fejl med refusionsmæssig betydning.

  Social- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er konstateret en fejl, der skønnes at være generel. Ministeriet henstiller til, at kommunen gennemgår området og retter alle sager, hvor fejlen er gældende, samt at revisor følger op og påser evt. refusionsmæssig berigtigelse på området i beretningen for 2020.

  Social- og Ældreministeriet finder det yderst kritisabelt, at der trods gentagne anbefalinger fra revisor og henstillinger fra ministeriet fortsat ikke foretages kvalitetskontrol af sagerne efter servicelovens §§ 41, 42 og 100, så det sikres, at områderne varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Ministeriet finder det endvidere yderst kritisabelt, at der ved sagsgennemgang af servicelovens §§ 41, 42 og 100 er fundet fejl på alle områder, herunder fejl med udbetalings- og/refusionsmæssig betydning og én fejl af generel karakter.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune for de initiativer, som er iværksat med henblik på at sikre den nødvendige kontrol af og hensigtsmæssig varetagelse af området, samt hvilke initiativer der er planlagt for at undgå fejl fremadrettet:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl og at der ikke har været foretaget regulering af takster. Dragør kommune har dog taget skridt til at rette op på fejlene og søge, at sikre at de samme fejl ikke gentages i fremtiden. De konkrete borgere og sager er allerede efterbehandlet og der er sket efterregulering til borgerne.

  Dragør Kommune har som bekendt et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune som varetager § 100 området for Dragør. Dragør Kommune har den seneste tid været igennem en større organisationsændring. Den nye ledelse i Dragør Kommune er i dialog med Tårnby Kommune med henblik på at få etableret kvalitetskontrol på sager for Dragør Kommune, så det sikres, at området varetages betryggende og at samme fejl i fremtiden ikke gentages.

  Ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (hjælperordninger, jf. servicelovens §§ 95 og 96):

  Ministeriet bad i februar 2020 om en redegørelse for området for ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, jf. servicelovens §§ 95 og 96, som ikke er modtaget. Ministeriet kritiserer manglende besvarelse, og anmoder igen om en redegørelse.

  Redegørelse fra Dragør Kommune: 

  I besvarelse af ministeriets decisionsskrivelse af 11. maj 2021 vedr. ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (serviceloven §§ 95 og 96) kan Dragør Kommune oplyse følgende:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl i sagsbehandlingen af disse sagstyper, og kommunen har taget skridt til at rette op på fejlene og søge at sikre at de ikke gentages.

  Der er sket en personalemæssig opnormering af området. Dragør Kommune har desuden tilknyttet en ekstern konsulent med henblik på styrkelse af fagkompetencen, og der er iværksat et kursusforløb, målrettet servicelovens § 95 og 96.

  Fremadrettet vil Dragør Kommune nedsætte en tværfaglig gruppe med deltagelse fra ydelsesteamet (sagsbehandlere på BPA-området), visitationen samt juridisk kompetence med henblik på dels at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling af BPA-sagerne og dels at styrke grundlaget for faglig sparring og lovmedholdige afgørelser.

  Kontrol af udbetalinger til alternative modtagere på voksenområdet:

  Det fremgår af decisionsskrivelsen:

  ”Social- og Ældreministeriet er enig i revisors anbefaling, og finder det væsentligt, at kontrollen med udbetalingerne sikres fremadrettet. Revisor bedes derfor i 2020 følge op på, om forretningsgangene på området efterleves.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommune har siden 1.kvartal 2019 ikke haft en besat stilling i forhold til varetagelse af kontrol af udbetaling til alternative modtagere. Pt. er der ved at blive rekrutteret en medarbejder til opgaven med kontrol af udbetaling til alternative modtagere på voksenområdet, som tiltræder i efteråret 2021. 

  Afdeling for IT og Digitalisering samt center for Politik, Service og Social (udvalg: ØU):

  Vedrørende revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer:

  Af decisionsskrivelsen fremgår det, at Social- og Ældreministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at det er revisors opfattelse, at revisionserklæringen for flere af KMD’s systemer ikke fuldt ud dækker kravene i bekendtgørelsens § 26, stk. 2., og beder om at dette bringes i orden.

  Svar fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommunes revisor, BDO, orienterer om at KMD vedrørende de sociale IT-systemer med påmærkninger i revisionserklæringen for 2019, er blevet bragt i orden i 2020. Der er derfor ikke længere en udfordring på det område.

  Bemærkning til ØU: Revisor oplyser dog også, at der i de nye KMD-systemer er tilsvarende fejl, og at kritikken fra revisionen gælder alle danske kommuner og derfor ikke kun Dragør Kommune. Administrationen drøfter kritikken i det fælles digitaliseringssamarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 13
  Bemyndigelse til forlængelse af KVIK-test facilitet på Wiedergården
  Sagsid.: 21/3154

  RESUMÉ:

  Tilbuddet om kommunalt Kviktestcenter på Wiedergården har hidtil været gældende frem 1. september. Der er nu kommet en melding fra Region Hovedstaden, at der under alle omstændigheder skal være et kommunalt tilbud om Kviktest til senest 12. september. Derfor foreslås det, at forlænge det eksisterende tilbud samt at give administrationen bemyndigelse til enten at lukke tilbuddet efter 12. september eller finde en ny lokation alt afhængig af de nationale beslutninger for kommunale kviktesttilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune forlænger placeringen af Kviktestcenteret på Wiedergården til den 9. september,
    
  2. at enten ophøre med Kviktestfacilitet på kommunalt niveau efter den 12. september, såfremt dette muliggøres eller -
    
  3. at fortsætte Kviktestsporet på Wiedergården eller i Hollænderhallen, sammen med PCR-testen, september ud med mulighed for at forlænge til og med oktober 2021.
  1. at Dragør Kommune i første omgang takker nej til at benytte sig af muligheden for et lokalt vaccinationscenter med henvisning til den høje tilslutning til vaccinationsprogrammet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 3

  Der fortsættes i Hollænderhallen.

  Ad 4

  Kommunen takker ja tak.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2021 blev det under punkt 23 besluttet, at Covid-19 Kviktestcenter (kviktestsporet spor 1 med næsepodning) fortsat skulle placeres på Wiedergården frem til 1. september 2021. Det er pt intet nyt om, hvor længe dette tilbud skal opretholdes på nationalt eller kommunalt beslutningsniveau, hvorfor tilbuddet stadig oppebæres uforandret.

  Der er samtidig og fortsat Covid-19-PCR testcenter (spor 2) i Hollænderhallen, og der tilbydes fortsat PCR-test på Engården til medarbejdere. Herudover er der ansat 2 medarbejdere til at varetage det bekendtgørelsesfastsatte tilbud om kviktest (spor 3) til ansatte i Folkeskolen. I Dragør har vi i øvrigt valgt, at også pædagoger kan bestille tid til en sådan frivillige kviktest. Der er pt heller ikke her noget nyt om, hvor længe dette tilbud skal opretholdes på nationalt eller kommunalt beslutningsniveau, hvorfor tilbuddet stadig oppebæres uforandret.

  Der er imidlertid nyt om tilbud om kviktestfacilitet, (kort vatpind i næseborene). Den 11. august har kommunerne i Region Hovedstaden modtaget besked fra Region Hovedstadens Akutberedskab, Covid-19 testorganisationen, at den nuværende aftale med Copenhagen Medical om antigentest er forlænget en måned til og med den 12. september. Vi ved endnu ikke hvad der kommer til at ske efter den dato, men regionens forventning er, at aftalen sandsynligvis forlænges endnu en måned. Det bliver afklaret ultimo august.

  I midten af august er der møde i regeringens ekspertgruppe, som forventeligt vil komme med en række anbefalinger til det fremadrettede test set-up, så indtil de anbefalinger er behandlet politisk, og der kommer en opdateret teststrategi, skal der stadig være min. ét hurtigteststed og ét PCR-teststed pr. kommune.

  Lige nu er den samlede antigentest-kapacitet i Region Hovedstaden på 111.000 daglige test, men der udnyttes i øjeblikket max. en tredjedel af dén kapacitet. Testkapaciteten sættes yderligere ned, når der på landsplan er testet under 100.000 borgere syv dage i streg. Det vil på landsplan betyde en samlet hurtigtestkapacitet på 200.000 hvoraf Region Hovedstaden skal garantere 78.000 af de test.

  Da beslutningen på ØU kun gælder august ud, indstiller administrationen derfor, at vi bemyndiges til at forlænge Kviktestcenteret på Wiedergården til den 12. september.

  Da det er uklart, hvad der derefter forlanges af den enkelte kommune, indstiller administrationen også, at vi bemyndiges til enten 1) at ophøre med Kviktestfacilitet på kommunalt niveau efter den 9. september, såfremt dette muliggøres, i fald det fx vurderes fra Sundhedsmyndighedernes side, at PCR-test er tilstrækkeligt i det kommunale tilbud (ud over det bekendtgjorte tilbud i det tredje spor på Folkeskoleområdet som kræver en bekendtgørelsesændring fra Børne- og Undervisningsministeriet), eller 2) at fortsætte Kviktestsporet på Wiedergården eller i Hollænderhallen sammen med PCR-test september ud med mulighed for at forlænge til og med oktober 2021. En forlængelse af aftalen med Wiedergården efter august måned, vil påvirke de borgerrettede tilbud i Aktivitetshuset, hvor planlagte hold og arrangementer i den store sal skal aflyses

  Dragør kommune har af Region Hovedstaden i øvrigt også fået tilbudt lokal vaccinationscenter, der tilsvarende i givent fald skal have en placering. Dels er det meget vanskeligt – ikke mindst set i lyset af ovenstående – at finde egnede lokaler, og dels har Dragør en meget høj tilslutning til vaccinationsprogrammet, hvorfor vi ikke forventes at blive prioriteret i første omgang, og derfor anbefaler administrationen ikke, at vi benytter os sig af tilbuddet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

 • 14
  Månedsopfølgning efter maj 2021
  Sagsid.: 21/1990

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter maj 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atmånedsopfølgningen efter maj tages til efterretning,

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Månedsopfølgningen er udarbejdet i juni måned før Dragør Kommune modtog de kommunefordelte tal med konsekvenser af økonomiaftalen. Midtvejs- og efterreguleringer i 2021 ender betydeligt bedre for Dragør Kommune, end forventet i juni, hvor månedsopfølgningen er udarbejdet – og dermed også i forhold til præsentation på budgettemamøde den 24. juni. Administrationen fremlagde en forventning om at skulle aflevere 5,8 mio. kr. tilbage i reguleringer i 2021. I stedet kommer Dragør Kommune til at modtage 4,5 mio. kr. i reguleringer af tilskud og udligning i 2021.

  Størstedelen af forbedringen skyldes ”særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden”, hvor Dragør Kommune modtager 7,6 mio. kr. i 2021. Tilskuddet har tidligere været en del af Beskæftigelsestilskuddet, som med udligningsreformen er afskaffet. Delelementet af Beskæftigelsestilskuddet ”særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden” er dog videreført som særordning også efter udligningsreformen. Dette har administrationen ikke været opmærksomme på før udmeldingen af statsgarantien.

  Forbedringen vedrørende 2021, vil blive regnet ind i materiale til budget 2022, hvor det har betydning for likviditeten. Det vil naturligvis også blive indregnet i månedsopfølgningen på baggrund af ultimo juli, som præsenteres for ØU i midten af september.

  Forbedringen indgår ikke i nærværende/nedenstående månedsopfølgning.

  Administrationen har baseret på forbrugstal for maj, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. for hele 2021. Merforbruget efter april var på 3,5 mio.kr., udviklingen i mer-/mindreforbrug er angivet nedenfor (status efter april måned til sidst i parentes):

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

  • et merforbrug på skoleområdet (sektor 3) på 0,2 mio.kr (1,5 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet (sektor 4) på 0,2 mio.kr. (0,1 mio. kr.).
  • et merforbrug på dagtilbudsområdet (sektor 5) på 1,8 mio. kr. (1,8 mio. kr.).
  • et mindreforbrug på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet (sektor 6) på i alt 2,8 mio.kr. (1,7 mio. kr.).
  • et merforbrug på Sundhed og Omsorg (sektor 7) på 2,3 mio. kr. (2,6 mio. kr.)
  • et mindreforbrug på forvaltningen (sektor 9) på 0,4 mio. kr. (0,5 mio. kr.).

  De samlede væsentligste årsager til de angivne mer-/mindreforbrug er:

  Dagtilbudsområdet oplever flere børn på ventelisterne, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og sekundært at sygdom blandt dagplejen har medført mangel på vuggestue pladser der. Dette medfører et forventet merforbrug.

  Skoleområdet forventer merforbrug som følge af manglende indtægter fra SFO og merudgifter til specialskoler, ungdomsuddannelser samt privatskoler. Derimod forventes små mindreforbrug for kommunens tre folkeskoler, vedrørende forventede tidsforskydninger da skoleåret dækker 2021/2022. Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

  På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr., mens der på det specialiserede voksenområde og pensioner forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Budgettet er jf. beslutning på KB den 27. maj øget med 7 mio. kr. til at dække store merforbrug til seniorpension og førtidspension. Merforbrugene skyldes en generel tendens med stigende tilgang til ordningerne, samt overgang til nye ordninger, som har højere kommunal medfinansiering.  Der er på beskæftigelses-, det specialiserede voksenområde og integrationsområdet kun mindre ændringer ifht. opgørelsen efter april måned.

  På ældreområdet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. skyldes merforbruget forventede mindreindtægter på de mellemkommunale betalinger.

  Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,8 mio. kr. (Efter midtvejsreguleringer tildeles Dragør kommune 4,5 mio. kr., jvnf. sagsfremstillingens indledning).  Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 30,6 mio. kr. Det er 23,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, og 6,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det er en lille forbedring svarende til 1,8 mio. kr. i forhold til månedsopgørelsen efter april. 

  Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 16,6 mio. kr. Det skyldes forventede udgifter til indefrosne feriemidler på knap 5 mio. kr., samt likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.).

  Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 44,6 mio. kr., som er godt 50,1 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,4 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 36,5 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 80,6 mio. kr. ved årets udgang.

  Corona Relaterede udgifter

  Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL’s forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,1 mio. kr. indenfor servicerammen. Det er 5,7 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter maj måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021.

  Tabel 1. Månedsopfølgning efter april 2021 –forventet regnskab og budget

  * Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 15
  1. behandling af budget 2022 - 2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
    
  2. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.
    
  3. at administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet på baggrund af den endelige budgetbeslutning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2022-2025 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2022-2025. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2022-2025 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2022

  2023

  2024

  2025

  Nettodriftsudgifter

   905,9

   924,6

   944,4

   963,5

  Skatter, tilskud og udligning

  -933,1

  -961,0

  -986,1

  -1.006,8

  Ordinær drift i alt

  -27,2

  -36,6

  -41,7

  -43,3

  Anlægsudgifter

  31,4

  36,6

  15,4

  14,9

  Skattefinansieret område i alt

  4,2

  0,0

  -26,3

  -28,4

  Lån og øvrige finansforskydninger

  8,8

  9,6

  19,5

  19,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  13,0

  9,8

  -6,9

  -8,9

  + = udgift / - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 13,0 mio.kr. i 2022, et kassetræk på 9,8 mio.kr. i 2024, 14,0 mio. kr. i 2023 - og en kasseforøgelse på -6,9 mio. kr. i 2024 og -8,9 i 2025.

  I forhold til KL’s udmeldte sigtepunkt for servicerammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2022, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2022-2025 således:

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Sigtepunkt

  Difference

  Serviceramme

  712,1

  705,5

  6,6

  Anlægsramme

  30,4

  49,6

  -19,2

  Sigtepunktet på 705,5 mio.kr. for driftsudgifter er opgjort inkl. forventet andel af stigning i kommunernes samlede serviceramme.

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2021 med følgende korrektioner:

  • Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet på følgende grundlag:

  • Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
  • Uændrede skatteprocenter i forhold til 2021

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2021-2024 og revideret med følgende ændringer:

  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2020

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2022-2025. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2022-2025 den 10. december 2020. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 8. september 2021.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021

  2. behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):

  Økonomiudvalget den 16. september 2021

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring den 13. august 2021 med svarfrist den 27. august 2021. Der er afholdt høringsmøde den 18. august 2020 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 16
  Endelig vedtagelse af Lokalplan 79
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Lokalplanforslaget har været sendt i fornyet offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal vedtages endeligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, lokalplan 79 vedtages uden væsentlige ændringer.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra A. Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1  lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   1 (A)

  Imod stemte  6 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Administrationens indstilling.

  For stemte   7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  0

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Tillægsforslag til BEPU den 10.8.2021 pkt. 1 lokalplan 79. A foreslår, at der gives mulighed for dispensation til større areal, hvor det kan påvises, at den ønskede placering ikke giver anledning til indbliksgener.

  For stemte   2 (A)

  Imod stemte  5 (C+O+T+V)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU.

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. september 2020 at sende et revideret planforslag i fornyet offentlig høring med følgende ændringer:

  • lokalplanområdet udvides til at omfatte åben-lav boligbebyggelse syd for Søndre Røsevej og nord for Tyrestien,
  • der indføres et forbud mod at opføre udendørs opholdsarealer over stueplan på villabebyggelse langs Raagaards Alle,
  • der gives mulighed for at dispensere fra lokalplanens maksimale udendørsareal (15 m2) over stueplan for ombygninger, som medfører en reduktion af et eksisterende areal, hvis indbliksgenerne bliver mindre end for oprindeligt godkendte areal.

  Det reviderede planforslag har været sendt i fornyet høring i perioden fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020. Der indkom ingen bemærkninger i den fornyede høring.

  Lokalplanforslagets indhold

  Planforslaget har til formål at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser, når der opføres udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser. Formålets opnås ved at regulere placering og omfang af disse.

  Ifølge lokalplanforslaget må udendørs opholdsarealer, som er hævet 1,5 m over terræn ikke være større end 15 m2 pr. ejendom samlet set (undtaget de situationer, hvor tilføjede dispensationsmulighed kan anvendes). De må kun opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger, og de skal holde en minimums afstand til nabo- og skel mod sti på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde.

  Planområdet dækker stort set alle kommuneplanrammeområder udlagt til åbent-lav, med undtagelse af størstedelen af rammeområde 3.06A ’Boligbebyggelse i og omkring Strandparken (delområde B)’ som er primært udlagt i byplanvedtægten til tæt-lav. Her findes dog 13 matrikler mellem Søndre Røsevej og Tyrestien, som er udlagt til åben-lav bebyggelse, og som også vil blive omfattet af lokalplanen.

  Da der ikke er kommet bemærkninger mod planforslaget i den fornyede høring, vurderer administrationen, at der ikke bør foretages ændringer i lokalplanens indhold. Der vil derfor kun ske mindre redaktionelle tilretninger så lokalplanen eksempelvis ikke længere fremstår som et forslag, men som den endelige lokalplan.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 27. november 2019 og i fornyet offentlig høring fra den 9. oktober 2020 til den 8. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig til temaet ”Den nære boligkvalitet” i Kommuneplanstrategi 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 17
  Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplan 2021. Revisionen skal gennemføres i indeværende valgperiode. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. planlovens bestemmelser.

  Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget. Miljøscreeningen er i høring og høringsresultatet vil foreligge inden mødet i By-, Erhverv- og Planudvalgets møde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1. at forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening af forslaget godkendes og sendes i høring i 8 uger.
  1. at forvaltningen delegeres til at foretage tekstmæssigt/sproglige tilrettelser og foretage endelig billedvalg i planforslaget, der sendes i høring.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Ændringsforslag fra AOTV.

  AOTV ønsker, at kommuneplanens ændringer fremlægges på et temamøde for hele kommunalbestyrelsen, inden det besluttes at sende planen i høring.

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1 og 2

  Oversendes uden anbefaling.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme 1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ad 1 og 2

  Oversendes uden anbefaling.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal i henhold planloven i første halvdel af sin 4 årige periode vedtage en planstrategi for kommuneplanlægningen (planstrategi), og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan. 

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

  I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

  Forslag til kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

  • Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
  • Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
  • Erhvervministerens udmelding om at Dragør Kommune må planlægge for et større erhvervsområde ved A.P Møllers Alle i form af inddragelse at det tidligere perspektivområde fra Kommuneplan 2009 i den kommende Kommuneplan 2021.
  • Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.

  Oversigt over ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021 fremgår af vedlagte bilag 3.

  Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet. I første omgang i form af forslag til indkaldelse af ideer og forslag til den videre planlægning for området. Denne proces er igangsat og forløber i august og september.

  Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for agenda 21 godkendes med henblik på høring i 8 uger, før kommunalbestyrelsen endelig skal godkende kommuneplanen. Det forventes at skulle ske på møde i december 2021.

  Miljøscreeningen er i høring hos eksterne institutioner. Resultatet af høringen vil foreligge umiddelbart op til By- Erhvervs- og Planudvalgets behandling af forslag til Kommuneplan. Derfor anbefales det, at forvaltningen delegeres til at kunne opdatere forslag til Kommuneplan 2021 samt foretage mindre tekniske rettelser mv., før materialet sendes i høring.

  Mindretalsudtalelse

  I henhold til planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, forlange, “at den afvigende mening offentliggøres samtidigt med forslaget, tillige med en kort begrundelse, der affatter af medlemmet”.

  Kommuneplantillæg
  Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i selve den planrevision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

  LOVE/REGLER:

  Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplaner fremgår af planloven og i vejledningen “kommuneplankataloget”. Planforslag og endelig kommuneplan skal begge indberettes i plandata for at være gældende.

  Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende strategi for Agenda 21 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen vil udgøre rammen for den videre planlægning og lokalplanlægning for Dragør Kommune samt udgør administrationsgrundlaget for kommunens forvaltning i øvrigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhverv- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 18
  Det forpligtigende samarbejde natur og miljø - bestilling 2022
  Sagsid.: 21/1379

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2022 tages stilling til om der skal ændres på bestillingen for 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen er godkendt i BEPU, men ved en fejl ikke blev behandlet i Økonomiudvalget.

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  ·          Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  ·          Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  ·          Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  ·          VVM

  ·          Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  ·          Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  ·          Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  ·          Naturgenopretning og naturprojekter

  ·          Tilsyn

  ·          Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2020 blev behandlet på By- Erhverv- og Planudvalgets møde i april.

  Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2022.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2021.

  Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 19
  Vedtægtsændringer i ARC
  Sagsid.: 21/2222

  RESUMÉ:

  ARC løser en række kompetenceoverdragede opgaver for en del af ejerkommunerne og har i den forbindelse behov for at optage lån/påtage sig gældsforpligtelser til opgaveløsningen.

  Efter de nuværende vedtægter hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter p.t. også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARCs ejerkommuner.

  For at afgrænse hæftelsen til de relevante kommuner, og i øvrigt forenkle godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår, er der udarbejdet et forslag til ændring af ARCs vedtægt, som giver adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Forudsat ejerkommunernes og Ankestyrelsens godkendelse af forslaget til ændring af ARCs vedtægt vil ejerkommuner, der har kompetenceoverdraget opgaver til ARC, fremover kunne godkende og særskilt hæfte for lån og anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til vedtægtsændringer om lånoptagelse m.v., herunder at direktionen efterfølgende anmoder ejerkommunerne om at tiltræde ændringerne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  0

  Undlod at stemme  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte  2 (T)

  Undlod at stemme  

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På bestyrelsesmødet den 16. april 2021 godkendte bestyrelsen en bevilling og frigivelse af en ramme på 500 mio. kr. til finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at en efterfølgende vedtægtsændring godkendes af alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, og at Københavns Kommune efterfølgende påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Indstilling om tillægsaftaler om lånoptagelse m.v. til vedtægterne jf. punkt 5 på dagsordenen for mødet den 16. april 2021 blev udsat og erstattes af nærværende forslag til vedtægtsændring.

  I en række sager vedrørende de opgaver, der er kompetenceoverdraget til ARC, er der behov for at ind­ hente godkendelse af lånoptagelse fra alle ejerkommuner, da hæftelsen i henhold til vedtægterne vedrører selskabet som helhed og dermed alle kommuner.

  I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne (f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og uhensigtsmæssigt, at låneoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARCs ejerkommuner.

  På ovenstående baggrund etableres en alternativ model, hvor hæftelser afgrænses til berørte kommuner og i øvrigt forenkler godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

  Forslag til ændring af vedtægt

  Forslaget til vedtægtsændring har til formål at give en adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

  Lån m.v. dækker, ud over almindelig låntagning, over anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing , og långiver skal acceptere den afgrænsede hæftelse i forbindelse med aftale om lånets indgåelse.

  Den anvendte fremgangsmåde forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kom­ munen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2 f.eks. jf. eksempelvis de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommune. Ud over den aktuelle sag om indsamlingsbiler til Københavns Kommune har der inden for det seneste år i to omgange været behov for at godkende lånoptagelse vedrørende indsamlingsfaciliteter til Københavns Kommune. Det forventes, at der de kommende år kan forventes flere andre lånesager bl.a. ved­ rørende indsamling i de tre kommuner, der har kompetenceoverdraget opgaven til ARC.

  Der vil i de tilfælde, hvor der fremlægges forslag om optagelse af lån, fortsat skulle træffes beslutning herom i den kommunalbestyrelse, som lånet vedrører, og for ARCs vedkommende kræver bestyrelsens godkendelse, at der er deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer og en enstemmig beslutning.

  Gennemgang af vedtægtsændringer

  ./. ./. Forslag til vedtægtsændringer, som gennemgås nedenfor, og de gældende vedtægter pr. 15. december 2020 vedlægges. Af forslaget til vedtægtsændringer jf. Bech-Bruuns udkast dateret 23. april 2021 frem­ går de vedtægtspunkter, som forslås ændret; de konkrete ændringsforslag og advokatens bemærkninger.

  § 6, stk. 1

  Her fastsættes bestemmelse om, at der kan optages lån/stiftes gæld m.v., som over for tredjemand (långiver) optages med anpartsvis hæftelse, dvs. hvor alle ejerkommuner ikke hæfter solidarisk for lånet eller gældsforpligtelsen.

  Med formuleringen er der fortsat mulighed for, at ejerkommunerne kan optage lån m.v. med indbyrdes anpartsvis hæftelse, men med solidarisk hæftelse over for tredjemand. Denne mulighed kan benyttes til at fastlåse en fordeling af hæf­ telsen efter f.eks. indbyggertallet og er anvendt i forbindelse med beslutning om lån til nyt affaldsenergianlæg i 2012.

  Den valgte formulering indebærer, at ethvert lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter§ 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse for de deltagende kommuner, hvilket er i sammenhæng med anvendelsen af§ 3, stk. 2, der vedrø­ rer aktiviteter, der er kompetenceoverdraget og indgår som bilag til vedtægten og som sådan er godkendt af tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

  § 11, stk. 3

  Tilføjelserne vedrører krav til bestyrelsens beslutning om fuldt fremmøde og en­ stemmighed, hvilket vedrører både indgåelse af aftaler om kompetenceoverdra­ gelse i.h.t. § 3 stk. 2 og lånoptagelse m.v. jf. § 11 stk. 5.

  § 11, stk. 5

  Punktet beskriver, at den kommunale godkendelse af lån m.v. med anpartsvis hæftelse til aktiviteter efter § 3 stk. 2 alene skal ske af den/de deltagende kom­ munalbestyrelser.

  Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.

  Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.

  § 18

  Bestemmelsen angiver, at gæld m.v. vedrørende en kompetenceoverdraget op­ gave jf. § 3 stk. 2 i forbindelse med udtræden af selskabet kun vedrører delta­ gende kommuner. Dette vil også gælde allerede indgåede låneaftaler efter § 3, stk. 2

  Videre proces

  Under forudsætning af at vedtægtsændringerne godkendes af ARCs bestyrelse, fremsendes forslaget til ejerkommunerne i maj 2021 med forventet behandling i august 2021. Parallelt hermed sendes vedtægtsændringerne til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse, hvilket sker for at øge sand­ synligheden for endelig godkendelse inden for en kortere tidshorisont.

  Forudsat ejerkommunernes godkendelse planlægges vedtægtsændringerne sendt til Ankestyrelsen omkring 1. september 2021 med henblik på endelig godkendelse senest omkring den 1. november 2021.

  ARC har forventning om, at godkendelsesprocessen hos Ankestyrelsen kan ske forholdsvist hurtigt, da Ankestyrelsen i efteråret 2020 har godkendt på væsentlige punkter lignende vedtægtsændringer i Reno­ Nord I/S. De lignende bestemmelser vedrører muligheden for særskilt indbyrdes hæftelse og dermed forholdet mellem kommunerne, som Ankestyrelsen har til opgave at påse.

  Desuden vurderes den forholdsvis nylige godkendelse, at der er større sikkerhed for Ankestyrelsens godkendelse af ARCs fremlagte forslag.

  Godkendelsesproces vedr. renovationsbiler til Københavns Kommune

  Bestyrelsen vedtog den 16. april 2021 en finansiering af renovationsbiler til indsamling i Københavns Kommune under nærmere angivne forudsætninger, herunder godkendelse af vedtægtsændringer. Bestyrelsens beslutning skete ved enstemmighed og fuld deltagelse af alle medlemmer.

  Når Borgerrepræsentationen har godkendt, at Københavns Kommune påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr., og vedtægtsændringer er godkendt i alle ejerkommuner og Ankestyrelsen, er de aftalemæssige forudsætninger opfyldt.

  Ud over de respektive myndigheder skal KommuneKredit, som planlagt långiver i forbindelse med plan­ lagt finansiel leasing, acceptere, at hæftelsen afgrænses til Københavns Kommune.

  Tidsplan

  I henhold til det skitserede er tidsplanen for vedtægtsændringerne følgende:

  21. maj 2021

  ARCs bestyrelse behandler nærværende forslag

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning om vedtægtsændring til alle ejerkommuner

  Ultimo maj 2021

  Fremsendelse af anmodning til Ankestyrelsen mhp, forhåndsgodkendelse

  Juni-august 2021

  Ejerkommunerne behandler vedtægtsændringerne

  Juni-august 2021

  Ankestyrelsen behandler anmodning om forhåndsgodkendelse

  Ultimo august 2021

  Fremsendelse af vedtægtsændring til Ankestyrelsens endelige godkendelse

  Ca. 1. sep. - 1. november 2021

  Ankestyrelsen behandler sagen

  Københavns Kommune behandler supplerende, om kommunen påtager sig den fulde hæftelse for indeholdte forpligtelser i de leasingaftaler, der indgås indenfor rammen på 500 mio. kr.

  Tidsplanen har til formål at sikre, at der kan tilvejebringes det fornødne finansieringsgrundlag inden november 2021, hvor der planlægges indgået kontrakt om billevering til Københavns Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By,- Erhverv- og Planudvalgsmøde den 10. august 2021.

  Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2021.

  Bilag

 • 20
  Godkendelse af indsatsplan for bjørneklo
  Sagsid.: 21/1492

  RESUMÉ:

  Indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo har været i høring i 8 uger, og der skal tages stilling til endelig godkendelse af planen.

  Planen giver mulighed for, at forvaltningen kan give påbud til private grundejere om at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.I dag sker dette i et samarbejde. Fremover vil forvaltningen kunne give et påbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til plan for bekæmpelse af bjørneklo godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2021 at sende forslag til plan for bekæmpelse i 8 ugers høring. 

  Planen har været i høring, og der er ikke modtaget nogle høringssvar i perioden.

  Det forslås derfor, at planen godkendes.

  Baggrund

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til plan for bekæmpelse af bjørneklo i Dragør Kommune. Planen beskriver den indsats som Vej og Gartnerafdelingen udfører i dag.

  Planen giver mulighed for, at kommunen fremover kan meddele påbud til private grundejere om bekæmpelse, hvis der observeres bjørneklo på privat grund. Planen giver også mulighed for at kommunen mod betaling kan foretage bekæmpelse.

  I dag foregår dette ved frivillig samarbejde og dialog, men muligheden for at kunne give påbud forudsætter en beskrevet plan, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

  Bjørneklo er en invasiv art, som fortrænger andre arter og påvirker derved biodiversiteten i negativ retning. Bjørneklo skal bekæmpes.

  LOVE/REGLER:

  Planen har hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, § 3, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af planen har ingen økonomiske konsekvenser, da den beskriver den indsats som kommunen allerede udfører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger og der er ikke modtaget nogle bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Planen følger kommunens miljøpolitik og politik for brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, som foreskriver at der alene må benyttes sprøjtemidler i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo, hvis bekæmpelsen ikke kan ske ved hugst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 21
  Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S
  Sagsid.: 21/2884

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-08-2021

  Anbefales overfor ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

  Baggrund

  Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

  I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

  Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

  I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

  Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

  I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

  En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

  Videre proces for afvikling

  Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

  Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

  Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

  I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

  Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

  Vilkår for opløsningen

  Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

  Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

  Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

  Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

  Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne). Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

  Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 22
  Forslag til vedtægtsændringer for Museum Amager
  Sagsid.: 21/3008

  RESUMÉ:

  Blandt andet på grund af overtagelsen af driften af Lokalarkivet, ønsker Museum Amagers bestyrelse enkelte vedtægtsændringer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at ”Udkast til nye vedtægter for Museum Amager” godkendes som vedtægter for museet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amagers bestyrelse har set på vedtægterne og ønsker forskellige formuleringer justeret eller tilføjet. Fx drejer det sig om §§ 1, 2, 6 og 7 hvor forholdet vedrørende overtagelse af driftsansvaret for Lokalarkivet bør indskrives i vedtægterne.

  Derudover er der forslag til ændringer i § 10, som omhandler valg til og konstituering af bestyrelsen. Den tidligere § 10 er vanskelig at håndtere i praksis. Museet foreslår en mere klassisk konstituering og proces for samme, som ikke involver kommunalbestyrelsens stillingtagen flere gange, inden valget er på plads.

  Begge udgaver af vedtægterne er vedlagt som bilag, og i forslaget til de nye vedtægter (Bilag 2 – udkast til nye vedtægter for Museum Amager) er de ændrede passager ift. de gældende vedtægter i ovennævnte paragraffer fremhævet med gult.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 23
  Anbefalinger fra §17.4 udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse
  Sagsid.: 20/2152

  RESUMÉ:

  I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til anbefalinger fra §17.4 udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anbefalingerne rettet mod ældreområdet vedtages,
    
  2. at anbefalingen om at indføre koncept for fratrædelsessamtaler vedtages,
    
  3. at fase 3 i udvalgets arbejde rykkes fra august 2021 til oktober 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. juni 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for rekruttering og fastholdelse. Af kommissoriet (bilag 1.) fremgår det blandt andet, at det er et politisk ønske, at Dragør Kommune skal være en god arbejdsplads. En arbejdsplads som man er stolt af, har lyst til at blive på og anbefale videre i de faglige miljøer. Samt at udvalget skal have særligt fokus på Sundheds- og Omsorgsområdet, men udvalgets anbefalinger skal komme hele kommunen til gode.

  Udvalgets deltagere er: Nicolaj Bertel Riber (A), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Peter Læssøe (T), Katrine Tholstrup (C), Elisabeth Kolnes (HMU) og Jeanette Øbo Glæsner (HMU). Nicolaj Bertel Riber er formand for udvalget. Udvalget er undervejs blevet administrativt betjent af Centerchef for Sundhed, Pleje og Rehabilitering Tina Køtter, centerchef for Politik, Service og Social Amalie Sommer, Specialkonsulent i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering Gry Næsby og kommunaldirektør Henrik Harder.

  Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde inddeles i tre fase. Fase løber fra d. 1. september 2020 og 3 måneder frem. Fase 2 løber fra d. 1. februar 2021 og 3 måneder frem og sidste fase løber fra d. 1. august 2021 og 3 måneder frem. De to første faser er nu gennemført. Dog blev fase 2 forlænget, for at gøre plads til en høring blandt medarbejderne på hjemmeplejeområdet og på plejecenterområdet. Det blev forlænget til d. 1. juli 2021.

  I de to første faser er der arbejdet med følgende emner

  •          Status på personaleomsætning i hele kommunen og på Sundheds- Pleje- og Rehabiliteringsområdet

  •          Sammenligning af lønniveau mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune

  •          Inspiration fra kommunerne Helsingør, Vallensbæk og Greve i forhold til arbejdet med rekruttering og fastholdelse

  •          Oplæg fra KL om tiltag i forhold til fastholdelse og rekruttering

  •          Oplæg fra Allerød Kommune om arbejdet med deres strategi for rekruttering og fastholdelse

  •          Præsentation af projektet ”Sunde arbejdsfællesskaber”, for at skabe kobling mellem dette og arbejdet i § 17.4 udvalget

  •          Oversigt over beskæftigelsesgrader på Sundheds- Pleje- og Rehabiliteringsområdet

  •          Præsentation af koncept for fratrædelsessamtaler

  •          Brainstorm i forhold til konkrete indsatser vedrørende rekruttering og fastholdelse

  Arbejdet i de to faser har ledt frem til følgende anbefalinger fra udvalget. Der er dels anbefalinger som retter sig mod ældreområdet, og dels anbefalinger, som retter sig mod hele organisationen. (Bilag 2.).

  Anbefalingerne rettet mod ældreområdet tager udgangspunkt i følgende mål og målepunkter:

  1. Blive bedre i stand til at ansætte kvalificeret arbejdskraft (Kvalitativ vurdering foretages af ledere efter 3 måneds ansættelse)

  Forslag til målepunkter:

  • Der er gennemført en ordentlig introduktion af medarbejderen og denne har forstået det stof, som han/hun er blevet introduceret til
  • Medarbejderen har en konstruktiv og respektfuld dialog med og empatisk tilgang til borgerne, de pårørende, sine kolleger og samarbejdspartnere
  • Medarbejderen tager udgangspunkt i sin faglighed, når han/hun løser opgaver. Og denne faglighed er tilstrækkeligt stærk
  • Medarbejderen er tilstrækkelig fortrolig med brug af velfærdsteknologi og it
  • Medarbejderen har forstået den organisatoriske sammenhæng han/hun indgår i og sin plads i den
  • Medarbejderen er åben for lytte, lære og bryde vaner

  For at understøtte målepunkter ovenfor foreslås det at:

  • Kerneopgaven – og ”Fælles om Dragør” - altid skrives aktivt ind i alle jobopslag
  • Dragør Kommune gennemfører fast en samlet introduktion for alle nye medarbejder fx hver 3. eller 6. måned, mhp. at medarbejderen lærer organisationen at kende og forstår den politiske og organisatoriske ramme, som de arbejder i.
  1. Nedbringe personaleomsætningen med årligt 5 procentpoint frem til 2023
  • Baseline er personaleomsætning i 2020 for Wiedergården og Enggården. Omsætningen er målt på afgang og i perioden august 2019 – august 2020. Her var den samlet 26,2 %.
  1. I 3 i 1 målingen 2023 scores der 0,2 point højere end i 2021.
  • Der måles på den samlede score i Sundhed og Omsorg og måles på temaet ”Din arbejdssituation”. Herudover følges handleplanen for 3-i-1-målingen halvårligt.

  I arbejdet med at indfri målene anbefaler udvalget, at der igangsættes indsatser inden for nedenstående fire indsatsspor:

  a)     Målrettet rekruttering

  b)     Mere fleksible rammer for arbejdet

  c)      Fokus på det gode arbejdsmiljø

  d)     Forbedre omdømme


  Indsatssporene b og c har store tematiske overlap til indsatssporene i projekt ”Det Sunde Arbejdsfællesskab”. Projektet gennemføres i Sundhed og Omsorg i perioden juli 2020 – marts 2022. De vil derfor blive adresseret i regi af det projekt – dog med undtagelse af systematiske fratrædelsessamtaler, som løftes i regi af §17,4-udvalget.  Indsatssporene a og d er nærmere beskrevet i bilag 2.

  Anbefalingerne rettet mod hele organisationen omhandler et koncept for fratrædelsessamtaler. Anbefalingen om at implementere konceptet bygger på, at vi generelt i Dragør Kommune har en høj personaleomsætning, og at vi særligt på ældreområdet ligger meget højt. I 2020 har personaleomsætningen på ældreområdet været på ca. 27 %.

  Konceptet indeholder følgende elementer:

  • HR udvikler et spørgeskema, som skal afdække baggrunden for fratrædelsen mhp. læring for kommunen.
  • HR sender skemaet digitalt til alle medarbejdere, der fratræder. De får det som en link i det fratrædelsesbrev, som de får i deres e-boks 1 måned før de stopper.
  • Til spørgeskemaet bliver der tilknyttet remindere både til medarbejderne og til deres nærmeste leder, hvis spørgeskemaet ikke er blevet udfyldt. Der bliver sendt op til 2 remindere i perioden.
  • Skemaet skal både indeholde lukkede svarkategorier mhp. at kunne genere statistik og mulighed for fritekst mhp. at opnå en uddybet forståelse.
  • Skemaet skal være kortfattet. Maksimalt på 5 minutters svartid. Det skal fremgå af startteksten, hvor mange spørgsmål der er tale om.
  • Skemaet skal udfyldes med medarbejderen navn for at understøtte lødige svar. Og svarene tilgår medarbejderens nærmeste leder.
  • Sammen med skemaet for medarbejderen mulighed for at ønske en fratrædelsessamtale med nærmeste leder. Alternativt med lederens leder. Lederen skal gennemføre samtalen, hvis medarbejderen ønsker dette.
  • Når lederen læser skemaet, kan de ligeledes ønske en samtale med den fratrædende medarbejder. Det skal være frivilligt for medarbejderen at sige ja eller nej til samtalen.
  • På baggrund af skemaet genererer HR halvårlige fratrædelsesrapporter til brug for læring i organisationen. De fremlægges i HMU og politisk til ØU.

  For at give tid til at arbejde med ovenstående indsatser anbefaler administrationen, at fase 3 i udvalgets arbejde rykkes, så fasen først igangsættes d. 1. oktober

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 24
  Tidsrejsen - samarbejde med DR og Jul i Dragør
  Sagsid.: 21/3125

  RESUMÉ:

  DR har henvendt sig vedrørende genudsendelse af Tidsrejsen, der i 2014 var en meget populær julekalender. DR tilbyder en samarbejdsaftale, der vil gøre det muligt for Dragør at benytte sig af konceptet fra Tidsrejsen til fx udstillinger, marketing mm.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der bevilges op til 200.000 kr. til arrangementet og den videre forhandling med DR fra Kultur- og Aktivitetspuljen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Administrationen bemyndiges til at optage forhandlinger med DR.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2014 sendte DR julekalenderen ”Tidsrejsen”. Tidsrejsen er delvist optaget i Dragør, og flere lokationer er siden blevet ikoniske fra denne meget populære julekalender, der dengang samlede mere end 1 mio. seere dagligt. Efterflg. har den haft betydning for Dragør i form af ”Jul i Dragør” og Dragør Julemarked samt ”Levende Låger”. Publikumsmæssigt var det også fysisk en stor succes, da mange besøgende fandt vej til et idyllisk Dragør for at se de spændende steder fra julekalenderen.

  DR vil i julen 2021 genudsende Tidsrejsen og har derfor henvendt sig til Dragør for at høre, om kommunen kunne være interesseret i et samarbejde med DR og Museum Amager med udgangspunkt i Tidsrejsen, og hvordan julekalender-universet kan foldes ud i Dragør på bedste vis.

  DR lægger i første omgang op til en aftale der indeholder to dele:

  1. Særudstilling på Museum Amager
  2. Dragør som officiel Tidsrejsen-by med mulighed for pop-up aktiviteter og unikke oplevelser rundt i byen i hele perioden.

  Med aftalen opnår Dragør retten til at anvende DR logo og Tidsrejsen identitet for hele byens markedsføringsaktiviteter. Oplægget fra DR er den ”store” version til ca. 400.000 kr. eks. moms. Pga. sommerferie har vi udelukkende den store version og har ikke kunnet forhandle mere endnu, men DR har ladet os vide indledningsvist, at der kan forhandles om mindre løsninger. (DRs første salgsprospekt er vedlagt sagen som bilag 1). Det er således intentionen, at komme med et andet bud til DR, hvis dette ønskes politisk.

  På baggrund af dette og med basis i den store og gode effekt de mange besøgende i byen havde for julen 2014 og erhvervslivet i byen, indstiller administrationen derfor, at der bevilges op til 200.000 kr. til arrangementet og den videre forhandling med DR fra Kultur- og Aktivitetspuljen. Der er dags dato et forbrug på 186.670 kr. og budgettet er 695.000 kr. i 2021. (dvs. der er tilbage 508.330 kr.)

  Det skal bemærkes, at foreningen ”Jul i Dragør” søger via BFKU om midler fra Kultur- og eventpuljen til aktiviteter, der ikke er DR-relaterede, men som handler om yderligere aktiviteter for byens egne borgere mm. til fx lys, musik, ekstra halmballer etc. for også at kunne benytte sig af genudsendelsens værdi for Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 25
  Orienteringssag - Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen og status på handleplan
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  12. juni 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at det eksisterende påbud kan hæves. Denne sag indeholder styrelsens resultater og en status på hjemmesygeplejens handleplan, som blev iværksat i maj 2021 for at imødegå kritikken rejst i påbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om, at påbuddet til hjemmesygeplejen hæves, til efterretning.
  2. at, udvalget tager status på handleplanen i hjemmesygeplejen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Til efterretning.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  3. maj 2021 behandlede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en sag om et reaktivt tilsyn hos hjemmeplejen 12. januar 2021 gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved det daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der var ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholdt derfor deres påbud og varslede endnu et opfølgende tilsyn og hjemmesygeplejen præsenterede udvalget for en handleplan, som skulle rette op på de kritikpunkter, styrelsen havde fremsat.

  På baggrund af behandlingen ønskede udvalget en orientering om status på sagen i august 2021. Orienteringen i form af styrelsens nye tilsynsrapport samt status på handleplanen præsenteres her.

  Påbuddet er hævet ved nyt reaktivt tilsyn 3. juni 2021

  Styrelsen har gennemført endnu et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 3. juni 2021 med henblik på at vurdere, om påbuddet var efterlevet. På baggrund af det nye tilsyn konkluderer styrelsen, at der i hjemmesygeplejen er ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Styrelsen vurderer på den baggrund, at påbuddet kan hæves. Styrelsens afgørelsesbrev er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 2.

  Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang og gennemgang af medicinbeholdningen. Styrelsen konkluderer, at hjemmesygeplejen nu fremstår velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik.

  Styrelsen har gjort enkelte fund under journalføring og medicinhåndtering og har på den baggrund givet hjemmesygeplejen tre henstillinger:

  1)     Det skal fremgå af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer (målepunkt 3).

  2)     Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5).

  3)     Der skal være overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser (målepunkt 11).

  Styrelsen forudsætter for deres konklusion, at hjemmesygeplejen efterlever disse henstillinger. Arbejdet med at efterleve henstillingerne er integreret i den nuværende handleplan i form af journalgennemgange (målepunkt 3. og 5.) og medicinaudits og arbejde med tjeklister (målepunkt 11.).

  Status på handleplan

  Hjemmesygeplejen har arbejdet med handleplanen siden den blev præsenteret for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. maj 2021. Handleplanen har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhåndtering.

  Handleplanen består af 11 indsatser inden for temaerne journalføring, medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation. Da tilsynet af 3. juni blev varslet, besluttede hjemmesygeplejen at intensivere arbejdet med de indsatser, som havde en forventet hurtig effekt og udsætte de indsatser, som havde et mere langsigtet perspektiv. Det har betyder, at 9 af de 11 indsatser er gennemført, mens 2 er udsat.

  Arbejdet med handleplanen er fortsat efter styrelsens tilsynsbesøg og vil fremover danne basis for de nye arbejdsgange i hjemmesygeplejen. Det er endvidere besluttet, også at udvide elementer af handleplanen til Omsorgscenter Enggården. Dette gælder; undervisning i dokumentation, journalgennemgange med medarbejderne og egenkontrol på faste egenkontroller i form af medicinaudits. Journaler fra Enggården indgår allerede i de faste auditeringer.

  Status på handleplanen er vedlagt som bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.  og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 26
  Orienteringssag - Hjælp til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane mv.
  Sagsid.: 21/2622

  RESUMÉ:

  Sagen er en orientering om kommunernes muligheder for dels at give administrativ bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og ønsker at indgive politianmeldelse, dels at yde støtte til, at kommunalbestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ordentlige arbejdsvilkår for folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er fundamentalt for at sikre et repræsentativt og aktivt kommunalt demokrati.

  Chikane, trusler, vold og hærværk mod folkevalgte er ødelæggende for demokratiet.

  KL har derfor henvendt sig til Indenrigs- og boligministeren for at få klare rammer for, hvordan kommunerne kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv. som følge af deres kommunale hverv.

  Efter dialog med KL har ministeriet nu offentliggjort et notat, der fastslår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen kan hjælpe med at indgive politianmeldelse, og når der konkret er behov herfor yde udgiftsgodtgørelse til psykologbistand.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere betingelser, og kan overlade det til forvaltningen at vurdere, om betingelserne er opfyldt i de konkrete tilfælde.

  KL har desuden skrevet til justitsministeren for at gøre opmærksom på, at lange sagsbehandlingstider i politiet, når der indgives en politianmeldelse om chikane, vold eller trusler, er et stort problem. Justitsministeren har tilkendegivet, at det er vigtigt, at disse sager behandles inden for rimelig tid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 27
  Orienteringssag - Intervare - overholdelse af kontrakt m.m.
  Sagsid.: 21/3015

  RESUMÉ:

  Der orienteres om nemlig.com/Intervares overholdelse af kontrakt samt evt. supplerende indkøbspolitikker, der er indgået med Dragør Kommune jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 24. juni 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 på baggrund af ændringsforslag fra A + O +T ”at forvaltningen undersøger om nemlig.com/Intervare overholder den kontrakt samt eventuelle supplerende indkøbspolitikker, der er indgået med Dragør Kommune.”

  Der foreligger en kontrakt med Intervare i forhold til fritvalgsområdet, hvor borgere der er visiteret til ydelsen kan vælge mellem 2 fritvalgsleverandører, hvoraf Intervare er den ene.

  Forud for kontraktindgåelsen har Dragør Kommune udarbejdet en kravsspecifikation. I kravsspecifikationen indeholdes ikke nogle sociale klausuler; herunder heller ikke arbejdsklausuler.

  Intervare overholder den indgåede kontrakt, og administrationen modtager ikke klager over denne leverandør.

  Administrationen vurderer at der foreligger et godt samarbejde, hvor Intervare bl.a. giver de fornødne tilbagemeldinger rettidigt – f.eks. hvis en borger gennem længere tid ikke har bestilt varer.

  Indkøbspolitikken er ”intern” og fastsætter retningslinjer for, hvilke firmaer de kommunale enheder/institutioner må indgå aftale med.

  Disse firmaer findes typisk ved, at Dragør Kommune tilslutter sig SKI-aftaler som er kommet i stand på baggrund af offentligt udbud.

  Dragør Kommune har ikke nogen SKI-indkøbsaftale (eller anden aftale) med Intervare/nemlig.com vedrørende kommunale indkøb.

  Skolerne har forud i et vist omfang alligevel benyttet nemlig.com, men det er ophørt, da det er blevet indskærpet, at det alene er de eksisterende indkøbsaftaler som må benyttes.

  Endelig kan det oplyses at Dragør Kommune pr. 1. november 2021 tilslutter sig en aftale med Salling Group. Denne aftale indeholder arbejdsklausuler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. august 2021

  Bilag

 • 28
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 29
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-08-2021

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til ansættelse af ny kommunaldirektør og forureningsrapport fra lufthavnen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til serviceniveau i forhold til Borgerservice.

  Peter Læssøe (T) spurgte til oprydning på det gamle bådeværft og gamle plancher på havnen.

  Morten Dreyer (O) spurgte til telefonbetjeningen.