Skip navigationen

Svarfrister på det sociale område

Dragør Kommune har efter retssikkerhedslovens paragraf 3, stk. 2 fastsat frister for de enkelte områder på det sociale område.

 • Svarfrister
 • Aflastnings- ventepladser på ældreområdet

  5 dage.

  Besked straks, når borgeren er visiteret. Ringes op, når der er plads.

 • Aktindsigt

  7 arbejdsdage.

  Begæringer om aktindsigt færdigbehandles som hovedregel inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen.

  Kan fristen undtagelsesvis ikke overholdes, får du besked om årsagen hertil, samt hvornår du kan forvente en afgørelse.

 • Aktivering

  3 måneder.

  Er du under 30 år, skal du have et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  12 måneder.

  Er du over 30 år, skal du have et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 • Aktivitets og samværstilbud

  8 uger.

  Det er Tårnby Kommune der varetager sagsbehandlingen. Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

 • Alkoholbehandling ambulant

  14 dage.

  Anmoder du om hjælp til alkoholbehandling, henvises du til en sagsbehandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage efter første henvendelse

 • Alkoholbehandling døgn

  4 uger.

 • Beboerindskudslån

  10 hverdage

  Ansøgningen besvares senest 10 hverdage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

 • Beskyttet beskæftigelse

  8 uger.

  Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

 • Borgerstyret Personlig Assistance

  3 måneder.

 • Botilbud til voksne med særlige behov.

  8 uger.

  Opgaven løses af Tårnby Kommune. Sagen er afgjort efter 8 uger, men der kan være venteliste.

 • Daghjem

  1 uge.

  Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger. Svar senest 1 måned efter modtagelse af nødvendige oplysninger.

 • Ejendomsskatter – lån til

  14 dage.

 • Enkeltydelser (LAS § 81)

  14 dage.

  Kommunen kan have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen færdigbehandlet senest 14 dage efter modtagelse af nødvendige oplysninger

 • Fleksydelse beregning og udbetaling

  14 dage.

 • Fleksydelse tilbagebetaling bidrag

  14 dage.

 • Fleksydelse tilmelding/udmeldelse

  14 dage.

 • Flyttehjælp (LAS § 85)

  14 dage.

  Ansøger du om hjælp til flytning kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen besvares senest 14 dage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

 • Førtidspension - nye Sager

  3 måneder.

  Efter sagen er rejst. Tidsfrist er lovbundet.

 • Førtidspension - når der modtages invaliditetsydelse

  3 måneder

 • Genoptræning efter Serviceloven § 86

  2 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Genoptræning lægeordineret efter plan fra hospital Sundhedsloven § 140

  1 uge.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Godkendelse af plejefamilier

  3 måneder.

 • Helbredstillæg til pensionister

  10 hverdage

 • Hjemmehjælp

  3 uger.

 • Hjemmesygeplejen/døgnplejen

  1 dag.

 • Hjemmevejleder § 85 Serviceloven

  8 uger.

   

 • Hjælpeforanstaltninger overfor børn

  1 måned.

  Efter udarbejdelse af § 50 undersøgelse.

 • Hjælpemidler (genbrugshjælpemidler) Serviceloven § 112 og 113

  20 uger.

  Akutte sager ved fx tryksår søges løst hurtigere.

 • Hjælpemidler – kropsbårne, syn og kommunikationshjælpemidler Serviceloven § 112 og 113

  8 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Hjælpemidler – små boligændringssager Serviceloven § 116

  20 uger.

   

 • Hjælpemidler – store boligændringssager Serviceloven § 116

  26 uger.

   

 • Integrationsydelse

  14 dage.

  Ansøgning besvares senest 14 dage efter modtagelse.

 • Invalidebiler Serviceloven § 114

  12 måneder.

   

 • Kontaktperson til døvblinde

  1 måned.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Kontanthjælp

  14 dage.

  Udbetaling af kontanthjælp sker i almindelighed tidligst en måned efter den første henvendelse til kommunen.

 • Ledighedsydelse

  14 dage.

  Udbetaling af ledighedsydelse sker i almindelighed tidligst en måned efter den første henvendelse til kommunen.

 • Ledsagerordning

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Løntilskud

  2 måneder.

  Udbetaling af løntilskud til arbejdsgiver sker senest udgangen af den efterfølgende måned, fra anmodningen er modtaget.

 • Narkobehandling - ambulant

  14 dage.

  Anmoder du om hjælp til narkobehandling henvises du til en sagsbehandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage fra første henvendelse.

 • Nødkaldsopsætning

  1-2 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Nødvendige merudgifter

  3 måneder.

  Ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter besvares senest 3 måneder efter modtagelse af ansøgning.

 • Personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning til barn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Personlige tillæg til pensionister

  10 hverdage

  Ansøgning besvares senest 10 hverdage fra modtagelse af nødvendige oplysninger.

 • Pladsanvisning

  26 uger.

  Pasningsgaranti fra barnet er fyldt 26 uger.

 • Plejeboligansøgning

  1 måned.

 • Psykologbehandling

  14 dage.

  Ansøger du om hjælp til udgifter til psykologbehandling, kan kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger.

  Ansøgningen besvares senest 14 dage fra, vi har modtaget de nødvendige oplysninger.

 • Revalideringsydelse

  14 dage.

  Ansøger du om revalidering, henvises du til en sagsbehandler senest 14 dage efter første henvendelse.

 • Råd og vejledning til børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne

  5 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Råd og vejledning ved skilsmisse, økonomiske problemer, boligproblemer eller sociale problemer med børnene

  14 dage.

  Anmoder du om en råd- og vejledningssamtale, henvises du en aftale hos en sagsbehandler, hurtigst muligt og inden 14 dage.

 • Socialpædagogisk friplads

  3 uger.

  Efter udtalelse så 14 dage.

 • Stofmisbrugsbehandling ambulant behandling

  14 dage.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Stofmisbrugsbehandling døgnbehandling

  4 uger.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Støtte- og kontaktperson til sindslidende og socialt udsatte

  14 dage.

 • Sygedagpenge

   10 hverdage

 • Særligt dagtilbud eller hjemmetræning til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

  6 måneder.

  Tiden er inklusiv § 50 undersøgelse.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Særligt klubtilbud til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Tabt arbejdsfortjeneste – børn

  4 måneder.

  Tårnby Kommune varetager sagsbehandlingen.

 • Terminalpleje

  1 uge.

  Efter vi har modtaget de nødvendige lægeerklæringer.

 • Økonomisk friplads til daginstitution med videre

  3 måneder.